Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3250/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 81 și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 1161 și cele referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 7 "Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04", se modifică și se completează după cum urmează:

a) La capitolul I "Depunerea declarației", la punctul 1, după primul paragraf se introduc patru noi paragrafe, cu următorul cuprins:

"

Declarația se depune și de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În această situație, se bifează rubrica «Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 1161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal» și se completează statul de rezidență, în rubrica prevăzută în acest scop.

Declarația se depune pe perioada termenului de prescripție și va fi însoțită de certificatul/certificatele de rezidență fiscală în care se menționează faptul că persoana juridică a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în anul obținerii venitului și în anul exercitării opțiunii privind regularizarea impozitului în România.

În vederea identificării plăților anticipate pentru perioada 1 iunie-31 decembrie 2015 se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reținerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziții de plată valutare externe etc.)."

b) La capitolul II "Completarea declarației", la punctul 1 "Perioada de raportare", după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

La rubrica «Anul», persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 1161 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut."

c) La capitolul II "Completarea declarației", la punctul 3 secțiunea B «Date privind impozitul pe profit», textul de la rândul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Rândul 50 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit legii, se înscrie impozitul reținut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit."

Art. II. -

Prevederile art. I pct. 2 se aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 iunie 2015.

Art. III. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 25 noiembrie 2015.

Nr. 3.250.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.950/2012)

;
se încarcă...