Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 2284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activității specifice Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de finanțare privind submăsurile, măsurile și schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2015 până la 28 aprilie 2016, fiind abrogat prin Ordin 793/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.967 din 4 noiembrie 2015 al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,

în baza prevederilor:

- art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

- Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susținute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și bugetul de stat, încheiat între AM PNDR și AFIR nr. 78.061/6.960/2015;

- Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat,

- art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă următoarele manuale de proceduri aferente activității specifice Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de finanțare privind submăsurile, măsurile și schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020:

a) Manual de procedură pentru implementare - secțiunea I - Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare și secțiunea II - Autorizare plăți, cod manual M01-02, versiunea 01, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Manual de procedură pentru contabilizare plăți, cod manual M01-04, versiunea 01, prevăzut în anexa nr. 2;

c) Manual de procedură pentru efectuare plăți, cod manual M01-05, versiunea 01, prevăzut în anexa nr. 3;

d) Manual de procedură pentru constatare nereguli și recuperare datorii, cod manual M01-06, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 2. -

Se aprobă Lista manualelor de proceduri aferente activității specifice Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de finanțare privind submăsurile, măsurile și schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu anexa nr. 5.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 bis.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

București, 4 noiembrie 2015.

Nr. 2.284.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...