Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma metodologică privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora din 19.05.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Întocmirea situațiilor financiare trimestriale

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli îl reprezintă situația financiară.

Situațiile financiare trimestriale cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și alte anexe.

Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului.

Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

Activitatea desfășurată în străinătate de unitățile fără personalitate juridică, subordonate instituțiilor publice din România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României.

Instituțiile publice vor înscrie pe prima pagină a bilanțului, datele de identificare (instituția, adresa, codul poștal, telefonul, codul de înregistrare fiscală, codul activității CAEN), citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și instituțiile publice subordonate au obligația încadrării activității desfășurate potrivit Clasificării activităților din economia națională, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002.

2. Semnarea și depunerea situațiilor financiare

Situațiile financiare se semnează de conducătorul instituției și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane împuternicite să îndeplinească aceste funcții.

Instituțiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terțiari, depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice, instituții autonome și unitățile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul Finanțelor Publice sau direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, un exemplar din situațiile financiare trimestriale potrivit normelor și la termenele stabilite de acesta.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, se recomandă ca situațiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, ale altor autorități publice, instituțiilor publice autonome și ale instituțiilor publice subordonate să fie însoțite de un raport privind auditarea bilanțului și a contului de execuție bugetară, întocmit în condițiile legii.

Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu situațiile financiare prezentate.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice, instituțiile publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situației financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.

Deoarece informațiile din situațiile financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice stau la baza unor raportări la Institutul European de Statistică (EUROSTAT) de către Banca Națională a României și Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor Publice trebuie să transmită instituțiilor raportoare datele centralizate în 15 zile de la expirarea termenului de depunere a situațiilor financiare de către instituțiile publice, astfel încât orice întârziere periclitează programul stabilit de raportare.

Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea și depunerea situațiilor financiare periodice stabilite potrivit legii constituie contravenție, conform prevederilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și se sancționează cu amenda de la 1000 lei la 3000 lei (RON), dacă perioada de întârziere pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 și 30 de zile lucrătoare, și de la 1500 lei la 4500 lei (RON), dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare, potrivit art. 42 alin. (2), și se suportă de persoanele vinovate, potrivit alin. (5) al aceluiași articol.

Contravențiilor prevăzute la art. 41 din legea mai sus menționată le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea implementării în bune condițiuni a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 și ale prezentului ordin, termenul de predare la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public - a situațiilor financiare la finele trimestrului I este 15 iunie 2006. Pentru trimestrele II și III termenul este 15 august, respectiv 15 noiembrie 2006.

3. Componentele situațiilor financiare

Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II, și III din anul 2006 se compun din următoarele formulare ale căror modele sunt prezentate în anexe la prezentele norme:

Anexa 1 Bilanț

Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial

Anexa 3 și 4 Situația fluxurilor de trezorerie

Anexa 5 Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri

Anexa 6 Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli

Anexa 7 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli

Anexa 8 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri

Anexa 9 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri

Anexa 10 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli

Anexa 11 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli

Anexa 12 Contul de execuție a bugetului local - Venituri

Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli

Anexa 14a Disponibil din mijloace cu destinație specială

Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială

Anexa 15 Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli

Anexa 16 Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli

Anexa 17 Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri

Anexa 18 Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli

Anexa 19 Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri

Anexa 20 Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli

Anexa 24 Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale

Anexa 30 Plăți restante

Anexa 31 Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale

Anexa 32 Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

Anexa 40a Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală

Anexa 40b Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

Anexa 40c Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate).

Anexele 1-13, 14a, 14b, 15-20, 24, 30-33, 40a, 40b și 40c fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

MODUL DE COMPLETARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE

3.1. Anexa 1 BILANȚ

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale instituției publice la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de lege. Prin diferența dintre total active și total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.

Pentru fiecare element de bilanț trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exercițiul financiar precedent.

Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative.

Un element de bilanț pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepția cazului în care există un element corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

Bilanțul se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.

Pentru completarea formularului, pe rânduri, se fac următoarele precizări:

01 - se completează cu valoarea activelor fixe necorporale și activelor fixe necorporale în curs de execuție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe necorporale, diminuată cu valoarea amortizărilor și ajustărilor de depreciere aferente (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*);

02 - se completează cu valoarea activelor fixe corporale și activelor fixe corporale în curs de execuție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuată cu valoarea amortizărilor și ajustărilor de depreciere aferente (ct. 213+214+231-281-291-293*);

03 - se înscrie valoarea activelor fixe corporale de natura terenurilor și clădirilor și activelor fixe corporale în curs de execuție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale diminuată cu valoarea amortizărilor și ajustărilor de depreciere aferente (ct. 211+212+231-281-291-293*);

04 - se completează cu valoarea altor active ale statului din soldul debitor al contului 215;

05 - se completează cu valoarea activelor financiare necurente (investiții pe termen lung) sub formă de acțiuni, obligațiuni și alte creanțe imobilizate rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare, diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente (ct. 260+265+267-296);

06 - se completează cu valoarea creanțelor necurente ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului), rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente (ct. 4112+4612-4912-4962);

07 - se completează cu valoarea totală a activelor necurente rezultată din însumarea rândurilor: 01+02+03+04+05+06;

08 - se completează cu valoarea stocurilor existente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, ajustată cu valoarea diferențelor de preț și diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente (ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+ 358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392+393-394-395-396-397-398);

10 - se completează cu valoarea creanțelor curente provenind din operațiuni comerciale și avansuri ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente (ct. 232+234+409+ 4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187);

Referitor la conturile 481 și 482 se va avea în vedere eliminarea acestora din activele și datoriile bilanțului centralizat.

11 - se completează cu valoarea creanțelor bugetare deținute de instituție ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+ 4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497);

Referitor la conturile 4424 și 4423 se va avea în vedere consolidarea acestora în bilanțul centralizat.

12 - se completează cu valoarea creanțelor din operațiuni cu Comunitatea Europeană, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare (ct. 4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458);

13 - se completează cu valoarea investițiilor pe termen scurt (obligațiuni emise și răscumpărate) diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente (ct. 505-595);

14 - se completează cu valoarea totală a disponibilităților aflate în conturile de la trezorerie și bănci, precum și din casă, rezultată din însumarea rândurilor: 15+17;

15 - se completează cu valoarea lichidităților existente în casă în conturile de la trezorerie, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510+5121+5125+5131+ 5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561 +562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744);

16 - se completează cu valoarea lichidităților existente în conturile de la trezorerie, constituite în depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744);

17 - se completează cu valoarea lichidităților existente în conturile de la băncile comerciale (ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+ 5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)

18 - se completează cu valoarea lichidităților existente în conturile de la băncile comerciale, constituite în depozite (ct. 5153);

19 - se completează cu valoarea cheltuielilor înregistrate în avans preluate din soldul debitor al contului 471;

20 - se completează cu valoarea activelor curente rezultată din însumarea rândurilor: 08+09+13+14+19;

21 - se completează cu valoarea totală a activelor necurente și curente rezultată din însumarea rândurilor 07+20;

24 - se completează cu valoarea datoriilor necurente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de decontări cu furnizorii de active fixe, creditorii și vărsăminte de efectuat pentru active financiare și investiții financiare, ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an conform legii sau contractului (ct. 4042+269+4622+509);

25 - se completează cu valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, conform legii sau contractului (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169);

26 - se completează cu valoarea provizioanelor constituite pe termen lung pentru litigii, garanții acordate clienților, etc., preluate din soldul creditor al contului 151;

27 - se completează cu totalul datoriilor necurente rezultate din însumarea rândurilor: 24+25+26;

29 - se completează cu valoarea datoriilor curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale și avansuri ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 401+403+4041+405+408+419+ 4621+473+481+482+483+269);

Referitor la conturile 481 și 482 se va avea în vedere eliminarea acestora din activele și datoriile bilanțului centralizat.

30 - se completează cu valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii (ct. 440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675);

Referitor la conturile 4424 și 4423 se va avea în vedere consolidarea acestora în bilanțul centralizat.

31 - se completează cu valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană (ct. 4502+4512+452+4532+ 4542+4552);

32 - se completează cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen scurt (ct. 5186+5191+5192+ 5194+5195+5196+5197+5198);

33 - se completează cu valoarea împrumuturilor pe termen lung - sume ce trebuie plătite în cursul exercițiului curent - rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen lung (ct. 1611+ 1621+1631+1641+1651+1671+168-169);

34 - se completează cu valoarea datoriilor către salariați și contribuțiile aferente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii și contribuții sociale (ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438);

35 - se completează cu valoarea datoriilor reprezentând alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii (ct. 422+424+429);

36 - se completează cu valoarea veniturilor înregistrate în avans, preluate din soldul creditor al contului 472;

37 - se completează cu valoarea datoriilor reprezentând provizioane constituite pe termen scurt pentru litigii, garanții acordate clienților, etc., preluate din soldul creditor al contului 151;

38 - se completează cu totalul datoriilor curente rezultate din însumarea rândurilor: 28+32+33+34+35+36+37;

39 - se completează cu totalul datoriilor curente și necurente rezultate din însumarea rândurilor: 27+38;

40 - se completează cu valoarea indicatorului "Active nete", determinată ca diferența între total active și total datorii, (rd. 21-39) valoare care trebuie să fie egală cu cea a capitalurilor proprii (rd. 47);

42 - se completează cu valoarea rezervelor și fondurilor constituite, rezultate din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve și fonduri: (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139);

43 - se completează cu soldul creditor al contului 117;

44 - se completează cu soldul debitor al contului 117;

45 - se completează cu soldul creditor al contului 121;

46 - se completează cu soldul debitor al contului 121;

47 - se completează cu valoarea capitalurilor proprii rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve și fonduri, rezultat reportat și rezultat patrimonial. Soldurile debitoare ale conturilor reprezentând rezultatul reportat și rezultatul patrimonial (deficit), se scad (rd. 42+43-44+45-46).

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Anexa 2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent.

Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

În Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate și veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor și ajustărilor de valoare) care nu implică o încasare a acestora, precum și cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările de valoare) care nu implică o plată a acestora.

Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată atât valoarea indicatorului din anul curent cât și valoarea aferentă pentru exercițiul financiar precedent.

Prin excepție, în anul 2006 coloana "An precedent" nu se completează.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte: buget (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate), fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii și subvenții.

Formularul prezintă totalitatea veniturilor realizate și a finanțărilor, precum și a cheltuielilor efectuate grupate pe activități, astfel: operaționale, financiare și extraordinare.

Datele se preiau din soldurile conturilor de venituri și finanțări și din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la începutul anului, înainte de închidere.

Pentru completarea formularului, pe rânduri se fac următoarele precizări:

02 - se completează cu sumele reprezentând venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări, precum și alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 730+ 731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751);

03 - se completează cu sumele reprezentând venituri din activități economice preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709);

04 - se completează cu sumele reprezentând venituri din finanțări de la buget sau de la alte entități, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 770+771+772+773+774+776+778+779);

În Contul de rezultat patrimonial al bugetului local nu se va înscrie soldul creditor al contului 770. Acesta se va înscrie numai în Contul de rezultat patrimonial al activității proprii a unității administrativ-teritoriale și în Contul de rezultat patrimonial al instituțiilor publice finanțate din bugetele locale.

05 - se completează cu sumele reprezentând alte venituri operaționale preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 714+719+721+722+781);

06 - se completează cu totalul veniturilor operaționale rezultate din însumarea rândurilor: 02+03+04+05;

08 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile și alte beneficii acordate salariaților și altor categorii de personal, precum și contribuțiile sociale aferente salariilor angajaților, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 641+642+645+646+647);

09 - se completează cu sumele reprezentând subvențiile și transferurile curente și de capital între unitățile administrației publice, ajutoare sociale și alte cheltuieli, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 670+671+672+673+674+676+677+679);

10 - se completează cu sumele reprezentând valoarea consumului de materii prime, materiale consumabile, energie, apă și alte cheltuieli materiale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629);

11 - se completează cu sumele reprezentând valoarea cheltuielilor de capital, amortizările și provizioanele preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (681+682+689);

12 - se completează cu sumele reprezentând valoarea altor cheltuieli operaționale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 635+654+658);

13 - se completează cu sumele reprezentând totalul cheltuielilor operaționale rezultată din însumarea rândurilor: 08+09+10+11+12;

15 - se completează cu rezultatul favorabil obținut din activitatea operațională excedent - determinat ca diferența între rândul 06 "Total venituri operaționale" și rândul 13 "Total cheltuieli operaționale";

16 - se completează cu rezultatul nefavorabil din activitatea operațională - deficit - determinat ca diferența între rândul 13 "Total cheltuieli operaționale" și rândul 06 "Total venituri operaționale";

17 - se completează cu sumele reprezentând venituri financiare preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 763+ 764+765+766+767+768+769+786);

18 - se completează cu sumele reprezentând cheltuieli financiare, care se preiau din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 663+664+665+666+667+668+669+686);

20 - se completează cu rezultatul favorabil obținut din activitatea financiară - excedent - determinat ca diferența între rândul 17 "Venituri financiare" și rândul 18 "Cheltuieli financiare";

21 - se completează cu rezultatul nefavorabil obținut din activitatea financiară - deficit - determinat ca diferența între rândul 18 "Cheltuieli financiare" și rândul 17 "Venituri financiare";

23 - se completează cu rezultatul din activitatea curentă - excedent - determinat astfel: (rd. 15+20-16-21);

24 - se completează cu rezultatul din activitatea curentă - deficit - determinat astfel: (rd. 16+21-15-20);

25 - se completează cu sumele reprezentând venituri extraordinare preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 790+791);

26 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile extraordinare preluate din soldurile debitoare al conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 690+691);

28 - se completează cu rezultatul favorabil obținut din activitatea extraordinară - excedent - determinat ca diferența între rândul 25 "Venituri extraordinare" și rândul 26 "Cheltuieli extraordinare";

29 - se completează cu rezultatul nefavorabil obținut din activitatea extraordinară - deficit - determinat ca diferența între rândul 26 "Cheltuieli extraordinare" și rândul 25 "Venituri extraordinare";

31 - se completează cu rezultatul patrimonial al exercițiului - excedent - determinat astfel: (rd. 23+28-24-29);

32 - se completează cu rezultatul patrimonial al exercițiului - deficit - determinat astfel: (rd. 24+29-23-28).

NOTĂ:

1. Instituțiile publice de subordonare locală care primesc mijloace bănești în contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete" nu întocmesc formularul Cod 02 "Contul de rezultat patrimonial", dar întocmesc "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (Anexa 6 și Anexa 7) care vor sta la baza întocmirii conturilor de execuție respective de către instituția publică care i-a transmis mijloacele bănești.

2. În vederea întocmirii bilanțului pentru activitatea proprie, unitățile administrativ-teritoriale vor închide conturile de venituri realizate din activitatea de administrare a bugetului local (în calitate de creditor bugetar) prin înregistrarea 7xx = 121.02, înainte de efectuarea operațiunilor de preluare a cheltuielilor și veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate din bugetul local (inclusiv activitatea proprie).

Cheltuielile ce se raportează în contul de rezultat patrimonial respectiv în conturile de execuție bugetară (pe coloana cheltuieli efective) sunt cele preluate de la instituțiile publice finanțate din bugetul local (inclusiv activitatea proprie) prin înregistrarea 6xx = 5211.

Anexa 3 și Anexa 4 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situația Fluxurilor de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de disponibilități din trezoreria statului, bănci comerciale și casieria instituțiilor publice prezentate în următoarea structură:

- Fluxuri de trezorerie din activitatea operațională, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din activitatea curentă. Fluxurile de trezorerie din activitatea operațională se corelează cu codurile din clasificația bugetară a veniturilor și cheltuielilor, altele decât cele menționate pentru activitatea de investiții și activitatea de finanțare.

- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din achizițiile ori vânzările de active fixe. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare se corelează cu clasificația bugetară astfel:

încasările se corelează cu codul 39 "Venituri din valorificarea unor bunuri";
plățile se corelează cu codurile 71 "Active nefinanciare" și 72 "Active financiare".

- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare, prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare se corelează cu clasificația bugetară astfel:

încasările se corelează cu codul 40 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" și codul 31 "Venituri din dobânzi" (numai pentru dobânzile încasate la împrumuturile acordate);
plățile se corelează cu codurile 80 "Împrumuturi", 81 "Rambursări de credite" și 30 "Dobânzi".

Formularul se întocmește distinct pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului și pentru contul "Casa în lei" (cod 03), precum și pentru conturile de disponibil deschise la băncile comerciale în lei și valută și pentru contul "Casa în valută" (cod 04).

Formularul se completează cu informațiile privind încasările și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de numerar.

În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 03) coloanele se completează astfel:

- Coloana 1 se completează cu totalul numerarului în lei aflat în casieria instituției și în conturile de disponibilități deschise la trezoreria statului;

- Coloana 2 se completează cu numerarul aflat în casieria instituției evidențiat în contul 5311 "Casa în lei".

- Coloana 3 și următoarele coloane care se introduc în funcție de necesități, se completează pentru fiecare cont de finanțare bugetară (ct. 7701, 7702, 7703, 7704 și 7705), respectiv pentru fiecare cont de disponibil deschis la trezoreria statului (560, 561, 562, 550 etc.).

Conturile de finanțare bugetară nu se includ în totalul de la coloana 1. Soldul pentru aceste conturi se stabilește ca diferența între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) și reflectă totalul plăților nete de casă.

La rd. 15 se raportează plățile nete de casă, precum și soldul fiecărui cont de disponibil care trebuie să coincidă cu soldurile conturilor deschise în trezorerie.

În formularul întocmit pentru conturile de disponibil deschise la trezoreria statului rândul 15 "Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei" se va detalia astfel:

din care:

- rd. 16 - depozite - cu suma disponibilităților constituite în depozite la trezoreria statului potrivit legii (din fondul de rulment, din disponibilul instituției publice finanțate integral din venituri proprii, etc.).

Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, "Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 03) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituției publice cu cele din contabilitatea unităților de trezorerie a statului.

Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" trebuie să corespundă cu datele din evidența trezoreriei statului altfel, aceasta va restitui instituției publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.

Viza trezoreriei statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14, 15 și 16 coloana 3 și următoarele ce se vor înscrie de instituția publică.

În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 04) coloanele se completează astfel:

- Coloana 1 se completează cu totalul echivalentului în lei a numerarului în valută aflat în casieria instituției și conturile de disponibilități în lei și în valută deschise la unitățile bancare.

- Coloana 2 se completează cu contravaloarea în lei a numerarului în valută aflat în casieria instituției.

- Coloana 3 și următoarele coloane care se introduc în funcție de necesități se completează pentru fiecare cont de disponibil deschis în lei și în valută la unitățile bancare.

În formularul întocmit pentru conturile de disponibil deschise la bănci comerciale, rândul 15 "Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei" se va detalia și se va completa astfel:

- rd. 16 - depozite bancare - cu suma disponibilităților constituite în depozite la bănci comerciale în lei și în valută, potrivit legii;

- rd. 17 - disponibil la bănci în străinătate - cu disponibilitățile în valută aflate în conturi, la bănci în străinătate, potrivit legii, ale misiunilor în străinătate ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, etc.;

- rd. 18 - cu diferențele din reevaluarea disponibilităților în valută favorabile și nefavorabile, după caz, determinate la finele perioadei de raportare.

CONTURILE DE EXECUȚIE BUGETARĂ

Conturile de execuție bugetară prezintă toate operațiunile efectuate în exercițiul financiar curent, respectiv încasările realizate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum și alte informații necesare unei bune administrări a bugetului astfel:

a) informații privind veniturile:

- prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare trimestriale/definitive

- drepturi constatate, total, din care:

ani precedenți
anul curent

- încasări realizate

- stingeri pe alte căi decât încasări

- drepturi constatate de încasat

b) informații privind cheltuielile:

- credite bugetare inițiale, credite bugetare trimestriale/definitive

- angajamente bugetare

- angajamente legale

- plăți efectuate

- angajamente legale de plătit

- cheltuieli efective (costuri, consumuri sau utilizări de resurse).

c) informații privind rezultatul execuției bugetare (încasări realizate minus plăți efectuate).

NOTĂ: La trimestrele I-III, în conturile de execuție bugetară, coloanele 1 și 2 se vor completa cu:

a) la venituri:

- prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare;

- prevederi bugetare trimestriale cumulate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare;

- credite bugetare trimestriale cumulate.

Pentru întocmirea Conturilor de execuție bugetară ale instituțiilor publice se fac următoarele precizări:

Conturile de execuție bugetară se întocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare și creditoare ale conturilor de finanțare bugetară și de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.

1. La instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, plățile se preiau din soldul creditor al contului 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" - reprezentând plăți nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 23 "Cheltuielile bugetului de stat";

Ministerul Finanțelor Publice raportează veniturile încasate la bugetul de stat pe baza datelor din contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 20 "Veniturile bugetului de stat".

2. La unitățile administrativ-teritoriale veniturile încasate se preiau din contul 5211 "Disponibil al bugetului local", pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale".

La instituțiile publice finanțate din bugetul local, plățile se preiau din soldul creditor al contului 7702 "Finanțarea de la bugetele locale" - reprezentând plăți nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale";

3. La instituțiile publice finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, veniturile încasate se preiau din contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat".

Din soldul creditor al contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" - se preiau plățile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat";

4. La instituțiile publice finanțate integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile încasate se preiau din contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 26 "Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Din soldul creditor al contului 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" - se preiau plățile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 27 "Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

5. La instituțiile publice finanțate integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj, veniturile încasate se preiau din contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj", pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj".

Din rulajul creditor al contului 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" - se preiau plățile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj".

6. La instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție se întocmește pe baza datelor preluate din contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.

7. La instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție se întocmește pe baza datelor preluate din contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții", pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.

8. Pentru activitățile finanțate din venituri proprii, contul de execuție se întocmește pe baza datelor preluate din contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat. Informațiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.

9. Pentru alte surse de finanțare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile, indiferent dacă sunt derulate prin conturi de disponibil ale instituției sau ale agențiilor de implementare, credite externe și credite interne, indiferent dacă plățile se efectuează din conturi de disponibil sau de împrumut, venituri evidențiate în afara bugetelor locale, etc., contul de execuție se întocmește pe baza datelor preluate din conturile de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau bănci comerciale.

10. Cu privire la raportarea informațiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:

- preluarea datelor din soldurile din anii precedenți și rulajele curente ale conturilor de creanțe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct. 463, 464, 411, 461, etc.) după caz;

- pentru veniturile încasate fără evidențierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), urmare nedeclarării și neînregistrării în contabilitate a creanțelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total și an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel și pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;

- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea, are în vedere anularea sau prescripția, conversia în acțiuni, etc., precum și diminuarea încasărilor urmare restituirii sumelor încasate necuvenit și alte diminuări de disponibilități în condițiile legii;

- drepturile constatate de încasat se determină ca diferență între totalul drepturilor încasate și drepturile stinse și trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanțe de la sfârșitul perioadei de raportare.

Instituțiile publice întocmesc următoarele conturi de execuție și situații:

1. Anexa 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" se întocmește de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și instituțiile publice finanțate din fonduri externe nerambursabile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală) cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).

2. Anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" se întocmește de către instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală) cu informații privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate, în Anexa 7.

3. Anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" se întocmește de instituțiile publice indiferent de subordonare și sursa de finanțare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, pe articole și alineate (clasificația economică).

4. Anexa 8 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" se întocmește de instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

5. Anexa 9 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri" se întocmește de către instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

6. Anexa 10 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" se întocmește de către instituții publice și activități finanțate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate în Anexa 7.

7. Anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli" se întocmește de către instituții publice și activități finanțate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate în Anexa 7.

8. Anexa 12 "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" se întocmește de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).

9. Anexa 13 "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" se întocmește de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local cu informații privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate, în Anexa 7.

10. Anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinație specială" se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.

11. Anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinație specială" se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.

12. Anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate în Anexa 7.

13. Anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate în Anexa 7.

14. Anexa 17 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

15. Anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate în Anexa 7.

16. Anexa 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri" se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din operațiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

17. Anexa 20 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli" se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din operațiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, articole și alineate în Anexa 7.

18. Anexa 24 "Situația privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale"

Nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a Municipiului București.

19. Anexa 30 "Plăți restante" se completează de către toate instituțiile publice indiferent de subordonare și modul de finanțare a cheltuielilor cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

20. Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale" se întocmește de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale.

Se va raporta separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate. La raportările trimestriale din cursul anului 2006 acțiunile se vor înscrie la valoarea contabilă (nominală) iar la finele exercițiului se vor raporta la valoarea de piață, valoare care se va determina pe baza unor reglementări speciale elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

21. Anexa 32 "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" se întocmește de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită, a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate, etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.

22. Anexa 33 "Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap"

Se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale.

23. Anexa 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală"

Se completează de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice, instituții publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

24. Anexa 40b "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală"

Se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

25. Anexa 40c "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate)"

Se completează de instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

NOTĂ: Indicatorii pentru care nu sunt nominalizate conturile contabile nu se completează de către instituțiile publice.

Situațiile 40a, 40b și 40c sunt necesare pentru furnizarea de către Banca Națională a României a indicatorilor privind conturile financiare trimestriale ale administrației publice la Uniunea Europeană.

Conturile de execuție bugetară ale instituțiilor publice de subordonare centrală trebuie să fie însoțite de liste cu instituțiile care au fost incluse în aceste anexe.

ALTE ANEXE LA SITUAȚIILE FINANCIARE: POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

POLITICI CONTABILE

Conducerea fiecărei instituții publice trebuie să stabilească un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare trimestriale și anuale.

Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialiști în domeniul economic și tehnic, cunoscători ai specificului activității desfășurate și ai strategiei adoptate de instituție.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Modificările politicilor contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituției publice. Acest lucru trebuie menționat în notele explicative.

NOTE EXPLICATIVE

Notele explicative la situațiile financiare conțin informații referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum și orice informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanț trebuie să existe informații în notele explicative. Notele explicative la situațiile financiare trebuie să includă cel puțin informațiile cerute cu privire la posturile importante din bilanțul contabil. Se va menționa totodată dacă situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de active corporale, următoarele informații:

a) valorile corespunzătoare care privesc acest element, la începutul și la încheierea exercițiului financiar; și

b) mișcările privind acest element, ocazionate de:

- modificările valorii în cursul exercițiului financiar;

- intrări de active în cursul exercițiului financiar;

- ieșiri de active în timpul exercițiului financiar respectiv;

- transferurile de active către și din acel element, efectuate în timpul exercițiului financiar.

La finele anului se va întocmi o anexă cu indicatori specifici, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice.

Referitor la stocuri, notele explicative prezintă structura stocurilor existente, metodele de evaluare la intrarea și ieșirea din gestiune, precum și metodele de evidență a stocurilor, costul de achiziție sau costul de producție al stocurilor evidențiate în bilanț.

Dacă în situații excepționale, se decide să se schimbe metoda de evaluare și de evidența pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate următoarele informații:

- motivul schimbării metodei;

- efectul financiar asupra rezultatului exercițiului.

Referitor la creanțe, notele explicative trebuie să prezinte suma totală a creanțelor, valoarea creanțelor în valută, valoarea creanțelor care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exercițiului financiar, suma probabilă a creanțelor care nu vor mai fi încasate, etc.

Referitor la datorii, notele explicative trebuie să prezinte valoarea totală a datoriilor, valoarea datoriilor în valută, a datoriilor care au termen de plată după cinci ani de la data încheierii exercițiului financiar, valoarea plăților restante și cauzele care le-au determinat, etc.

Referitor la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli notele explicative trebuie să cuprindă:

a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare, drepturilor constatate, stingerilor de debite pe diverse căi, drepturilor constatate de încasat;

b) pentru cheltuieli: analiza creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.

CORELAȚII ÎN CADRUL FORMULARELOR

BILANȚ (Cod 01)

Rd. 07 col. 1 și 2 = Rd. 01 la 06 col. 1 și 2

Rd. 09 col. 1 și 2 = Rd. 10+11+12 col. 1 și 2

Rd. 14 col. 1 și 2 = Rd. 15+17 col. 1 și 2.

Rd. 20 col. 1 și 2 - Rd. 08+09+13+14+19 col. 1 și 2

Rd. 21 col. 1 și 2 = Rd. 07+20 col. 1 și 2

Rd. 27 col. 1 și 2 = Rd. 24+25+26 col. 1 și 2

Rd. 28 col. 1 și 2 = Rd. 29+30+31 col. 1 și 2

Rd. 38 col. 1 și 2 - Rd. 28+32+33+34+35+36+37 col. 1 și 2

Rd. 39 col. 1 și 2 = Rd. 27+38 col. 1 și 2

Rd. 40 col. 1 și 2 = Rd. 21-39 = Rd. 47 col. 1 și 2

Rd. 47 col. 1 și 2 = Rd. 42+43-44+45-46 col. 1 și 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02)

Rd. 06 col. 2 = Rd. 02 la 05 col. 2

Rd. 13 col. 2 = Rd. 08 la 12 col. 2

Rd. 15 col. 2 = Rd. 06-13 col. 2

Rd. 16 col. 2 = Rd. 13-06 col. 2

Rd. 20 col. 2 = Rd. 17-18 col. 2

Rd. 21 col. 2 = Rd. 18-17 col. 2

Rd. 23 col. 2 = Rd. 15+20-16-21 col. 2

Rd. 24 col. 2 = Rd. 16+21-15-20 col. 2

Rd. 28 col. 2 = Rd. 25-26 col. 2

Rd. 29 col. 2 = Rd. 26-25 col. 2

Rd. 31 col. 2 = Rd. 23+28-24-29 col. 2

Rd. 32 col. 2 = Rd. 24+29-23-28 col. 2

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03/04)

Rd. 04 = Rd. 02-03 col. 1, 2, 3 ... n

Rd. 08 = Rd. 06-07 col. 1, 2, 3 ... n

Rd. 12 = Rd. 10-11 col. 1, 2, 3 ... n

Rd. 13 = Rd. 04+08+12

Rd. 15 = Rd. 13+14

Col. 1 (TOTAL) = col. 2+3+4+5+ ... n

Conturile de finanțare bugetară nu se includ în totalul de la coloana

1. Soldul pentru aceste conturi se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) și reflecta totalul plăților nete de casă.

CORELAȚII ÎNTRE FORMULARE

- Rd. 45 col. 2 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 31 col. 2 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02);

- Rd. 46 col. 2 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 32 col. 2 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02);

- Rd. 15 col. 1 (mai puțin alte valori, avansuri de trezorerie, sume în curs de decontare și casa în valută) din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din formularul SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);

- Rd. 15 col. 2 (mai puțin alte valori, avansuri de trezorerie, sume în curs de decontare și casa în valută) din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total (mai puțin finanțarea bugetară) din formularul SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);

- Rd. 16 col. 2 din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total din formularul SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);

- Rd. 17 col. 1 (mai puțin sume în curs de decontare și cecuri de încasat) din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din formularul SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);

- Rd. 17 col. 2 (mai puțin sume în curs de decontare și cecuri de încasat) din formularul BILANȚ (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total din formularul SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);

- Rd. 18 col. 2 din formularul (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total din formularul SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);

ANEXA Nr. 1

BILANȚ
la data de ............

cod 01 - lei -
NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârșitul perioadei
A B C 1 2
A. ACTIVE
ACTIVE NECURENTE
1. Active fixe necorporale (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*) 01
2. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213+214+231-281-291-293*) 02
3. Terenuri și clădiri (ct. 211+212+231-281-291-293*) 03
4. Alte active nefinanciare (ct. 215) 04
5. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 260+265+267-296) 05
6. Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112+4612-4912-4962) 06
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 01+02+03+04+05+06) 07
ACTIVE CURENTE
1. Stocuri (ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+ 351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393- 394-395-396-397-398) 08
2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - Total (rd. 10+11+12), din care: 09
Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+ 483-4911-4961+5187) 10
Creanțe bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+ 4665+4681+4682+4684+4687+469-497) 11
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeană (ct. 4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458) 12
3. Investiții pe termen scurt (ct. 505-595) 13
4. Conturi la trezorerie și bănci (rd. 15+17) din care: 14
Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+ 5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+ 5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) 15
din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744) 16
Conturi la bănci comerciale (ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+ 5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560) 17
din care: depozite (ct. 5153) 18
5. Cheltuieli în avans (ct. 471) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 08+09+13+14+19) 19 20
TOTAL ACTIVE (rd. 07+20) 21
B. DATORII 22
DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 23
1. Sume necurente de plată (ct. 4042+269+4622+509) 24
2. Împrumuturi pe termen lung (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169) 25
3. Provizioane (cont 151) 26
TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 24+25+26) 27
1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an - Total (rd. 29+30+31), din care: 28
Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269) 29
Datorii către bugete (ct. 440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675) 30
Datorii către Comunitatea Europeană (ct. 4502+4512+452+4532+4542+4552) 31
2. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198) 32
3. Împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169) 33
4. Salariile angajaților și contribuțiile aferente (ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438) 34
5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 422+424+429) 35
6. Venituri în avans (ct. 472) 36
7. Provizioane (ct. 151) 37
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 28+32+33+34+35+36+37) 38
TOTAL DATORII (rd. 27+38) 39
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 40 = rd. 21-39 = rd. 47) 40
C. CAPITALURI PROPRII 41
1. Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+ 134+135+136+137+139) 42
2. Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor) 43
3. Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor) 44
4. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold creditor) 45
5. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold debitor) 46
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 42+43-44+45-46) 47
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de ........

cod 02 - lei -
Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând An precedent An curent
A B C 1 2
I. VENITURI OPERAȚIONALE 01
1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751) 02
2. Venituri din activități economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709) 03
3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 770+771+772+773+774+776+778 +779) 04
4. Alte venituri operaționale (ct. 714+719+721+722+781) 05
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02+03+04+05) 06
II. CHELTUIELI OPERAȚIONALE 07
1. Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641+642+645+646+647) 08
2. Subvenții și transferuri (ct. 670+671+672+673+674+676+ 677+679) 09
3. Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+ 622+623+624+626+627+628+629) 10
4. Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 681+682+689) 11
5. Alte cheltuieli operaționale (ct. 635+654+658) 12
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08+09+10+11+12) 13
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 14
- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13) 15
- DEFICIT (rd. 13-rd. 06) 16
IV. VENITURI FINANCIARE (ct. 763+764+765+766+767+768+769+786) 17
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+664+665+666+667+668+669+686) 18
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 19
- EXCEDENT (rd. 17-rd. 18) 20
- DEFICIT (rd. 18-rd. 17) 21
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 22
- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21) 23
- DEFICIT (rd. 16+21-15-20) 24
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+791) 25
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+691) 26
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 27
- EXCEDENT (rd. 25-rd. 26) 28
- DEFICIT (rd. 26-rd. 25) 29
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI 30
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ...........................

cod 03 - lei -
DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând
A B 1 2 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 01
1. Încasări 02
2. Plăți 03
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd. 03) 04
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 05
1. Încasări 06
2. Plăți 07
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07) 08
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE 09
1. Încasări 10
2. Plăți 11
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11) 12
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12) 13
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care: 15
Depozite 16
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil Viză trezorerie

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de .............

cod 04 - lei -
DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând
A B 1 2 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 01
1. încasări 02
2. Plăţi 03
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02-rd. 03) 04
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 05
1. încasări 06
2. Plăţi 07
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07) 08
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 09
1. încasări 10
2. Plăţi 11
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd. 10-rd. 11) 12
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12) 13
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 14
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL ANULUI (rd. 13 + rd. 14), din care: 15
1. Depozite 16
2. Disponibilităţi la bănci în străinătate 17
3. Diferenţe din reevaluare 18
Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 5

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
la data de ............

cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor*) Cod Prevederi bugetare inițiale Prevederi bugetare trimestriale /definitive Drepturi constatate Încasări realizate Stingeri pe alte căi decât încasări Drepturi constatate de încasat
Total, din care: din anii precedenți din anul curent
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificației funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, fonduri externe nerambursabile și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii - (altele decât cele de subordonare locală).

ANEXA Nr. 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de .............

cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor*) Cod Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale/ definitive
A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificației funcționale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile și venituri proprii/venituri proprii și subvenții - (altele decât cele de subordonare locală).

Notă: Se detaliază pe clasificația economică (Anexa 7).

ANEXA Nr. 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de ...............................

cod 21 Capitol ............... Subcapitol ................... - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod indica- tor Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale /definitive
A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01
Salarii de bază 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizație de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07
Fond de premii 10.01.08
Primă de vacanță 10.01.09
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent plății cu ora 10.01.11
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12
Indemnizații de delegare 10.01.13
Indemnizații de detașare 10.01.14
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 10.01.15
Alocații pentru locuințe 10.01.16
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.30) 10.02
Tichete de masă 10.02.01
Norme de hrană 10.02.02
Uniforme și echipament obligatoriu 10.02.03
Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 10.02.04
Transportul la și de la locul de muncă 10.02.05
Alte drepturi salariale în natură 10.02.30
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01
Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 10.03.05
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01
Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curățenie 20.01.02
Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03
Apă, canal și salubritate 20.01.04
Carburanți și lubrifianți 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30
Reparații curente 20.02
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03
Hrană pentru oameni 20.03.01
Hrană pentru animale 20.03.02
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanți 20.04.04
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05
Uniforme și echipament 20.05.01
Lenjerie și accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01
Deplasări în străinătate 20.06.02
Materiale de laborator 20.09
Cercetare-dezvoltare 20.10
Cărți, publicații și materiale documentare 20.11
Consultanță și expertiză 20.12
Pregătire profesională 20.13
Protecția muncii 20.14
Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 20.15
Studii și cercetări 20.16
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere 20.19
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 20.23
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 20.24.01
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de țară 20.24.03
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 20.25
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30
Reclamă și publicitate 20.30.01
Protocol și reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viață 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 20.30.07
Fondul Primului ministru 20.30.08
Executarea silită a creanțelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03) 30
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) 30.02
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subîmprumutate 30.02.03
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobânda datorată trezoreriei statului 30.03.02
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobânzi la operațiunile de leasing 30.03.05
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30) 40
Subvenții pe produse 40.01
Subvenții pe activități 40.02
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 40.03
Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători 40.04
Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 40.05
Acțiuni de ecologizare 40.06
Valorificarea cenușilor de pirită 40.07
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare 40.08
Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 40.09
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă 40.10
Prime acordate producătorilor agricoli 40.11
Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură 40.12
Stimularea exporturilor 40.13
Susținerea infrastructurii de transport 40.14
Sprijinirea producătorilor agricoli 40.15
Programe de conservare sau de închidere a minelor 40.16
Programe de protecție socială și integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap 40.17
Protecție socială în sectorul minier 40.18
Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă 40.19
Alte subvenții 40.30
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01 la 50.04) 50
Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 50.01
Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 50.02
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26) 51.01
Transferuri către instituții publice 51.01.01
Finanțarea de bază a învățământului superior 51.01.02
Acțiuni de sănătate 51.01.03
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 51.01.04
Finanțarea aeroporturilor de interes local 51.01.05
Transferuri din Fondul de intervenție 51.01.06
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 51.01.07
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 51.01.08
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen 51.01.09
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 51.01.10
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.11
Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 51.01.12
Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 51.01.13
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.16
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 51.01.17
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 51.01.18
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.19
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 51.01.20
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 51.01.21
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului 51.01.22
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare 51.01.23
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51.01.24
Programe pentru sănătate 51.01.25
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 51.01.26
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11) 51.02
Finanțarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 51.02.01
Finanțarea investițiilor finanțate parțial din împrumuturi externe 51.02.02
Programul pentru pietruirea drumurilor și alimentarea cu apă a satelor 51.02.03
Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 51.02.04
Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 51.02.05
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 51.02.06
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 51.02.07
Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 51.02.08
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 51.02.09
Plăți din contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 51.02.10
Transferuri pentru reparații capitale la spitale 51.02.11
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03) 55
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18) 55.01
Restructurarea industriei de apărare 55.01.01
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 55.01.02
Programe cu finanțare rambursabilă 55.01.03
Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici și mijlocii 55.01.04
Programul de realizare a sistemului național antigrindină 55.01.05
Sprijinirea proprietarilor de păduri 55.01.06
Programe comunitare 55.01.07
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană 55.01.11
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Național de Preaderare 55.01.14
Fond Român de Dezvoltare Socială 55.01.15
Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 55.01.16
Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 55.01.17
Alte transferuri curente interne 55.01.18
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04) 55.02
Contribuții și cotizații la organisme internaționale 55.02.01
Cooperare economică internațională 55.02.02
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04
C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.01 la 55.03.10) 55.03
Contribuții din taxe vamale 55.03.01
Contribuții din resursă bazată pe TVA 55.03.02
Contribuții din resursă bazată pe VNB 55.03.03
Alte contribuții 55.03.10
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.01+57.02) 57
Asigurări sociale 57.01
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02) 57.02
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01
Ajutoare sociale în natură 57.02.02
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24) 59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale 59.02
Finanțarea partidelor politice 59.03
Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii 59.04
Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 59.05
Producerea și distribuirea filmelor 59.06
Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 59.07
Programe pentru tineret 59.08
Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 59.09
Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 59.10
Asociații și fundații 59.11
Susținerea cultelor 59.12
Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 59.13
Contribuția statutul la salarizarea personalului de cult 59.14
Contribuții la salarizarea personalului neclerical 59.15
Promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 59.16
Despăgubiri civile 59.17
Despăgubiri pentru animale sacrificate În vederea prevenirii și combaterii epizootiilor 59.18
Indemnizația de merit 59.19
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 59.20
Comenzi de stat pentru cărți și publicații 53.21
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 59.22
Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 59.23
Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 59.24
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02) 71
Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01
Construcții 71.01.01
Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale) 71.01.30
Stocuri (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat și de mobilizare 71.02.01
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72
Active financiare (cod 72.01.01) 72.01
Participare la capitalul social al societăților comerciale 72.01.01
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30) 80
Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale și interguvernamentale 80.01
Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 80.02
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii 80.03
Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 80.04
Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe 80.05
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 80.06
Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 80.07
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 80.08
Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 80.09
Alte împrumuturi 80.30
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06) 81.01
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursări de credite externe garantate și directe subîmprumutate 81.01.02
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05) 81.02
Rambursări de credite interne garantate 81.02.01
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90
Rezerve 91.01
Excedent 92.01
Deficit 93.01
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificației economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

ANEXA Nr. 8

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI
la data de ...............................

cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare inițiale Prevederi bugetare trimestriale /definitive Drepturi constatate Încasări realizate Stingeri pe alte căi decât încasări Drepturi constatate de încasat
Total, din care: din anii precedenți din anul curent
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
TOTAL VENITURI 000115
I. VENITURI CURENTE
Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01) 15.15
Impozit pe spectacole 15.15.01
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15)
Venituri din proprietate (cod 30.15.05 la 30.15.50) 30.15
Venituri din concesiuni și închirieri 30.15.05
Venituri din utilizarea pășunilor comunale 30.15.09
Alte venituri din proprietate 30.15.50
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15)
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.15.05 la 33.15.50) 33.15
Taxe și alte venituri în învățământ 33.15.05
Venituri din prestări de servicii 33.15.08
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate 33.15.13
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine 33.15.14
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 33.15.16
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 33.15.17
Venituri din serbări și spectacole, manifestări culturale, artistice și sportive 33.15.19
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 33.15.21
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 33.15.50
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.15.50) 34.15
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.15.50
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.15.50) 35.15
Alte amenzi, penalități și confiscări 35.15.50
Diverse venituri (cod 36.15.50) 36.15
Alte venituri 36.15.50
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.15.01+37.15.50) 37.15
Donații și sponsorizări 37.15.01
Alte transferuri voluntare 37.15.50
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15)
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.15.01+39.15.50) 39.15
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.15.01
Alte venituri din valoarea unor bunuri 39.15.50
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 9

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII
ȘI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI
la data de ........................................

cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare inițiale Prevederi bugetare trimestriale /definitive Drepturi constatate Încasări realizate Stingeri pe alte căi decât încasări Drepturi constatate de încasat
Total, din care: din anii precedenți din anul curent
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
TOTAL VENITURI 000110
I. VENITURI CURENTE
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) 15.10
Impozit pe spectacole 15.10.01
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50) 30.10
Venituri din concesiuni și închirieri 30.10.05
Venituri din utilizarea pășunilor comunale 30.10.09
Alte venituri din proprietate 30.10.50
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05 la 33.10.50) 33.10
Taxe și alte venituri în învățământ 33.10.05
Venituri din prestări de servicii 33.10.08
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate 33.10.13
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine 33.10.14
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 33.10.16
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 33.10.17
Venituri din serbări și spectacole, manifestări culturale, artistice și sportive 33.10.19
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 33.10.21
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 33.10.50
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) 34.10
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.10.50
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50) 35.10
Alte amenzi, penalități și confiscări 35.10.50
Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10
Alte venituri 36.10.50
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50) 37.10
Donații și sponsorizări 37.10.01
Alte transferuri voluntare 37.10.50
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.10.01
Alte venituri din valoarea unor bunuri 39.10.50
IV. SUBVENȚII (cod 43.10)
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09) 43.10
Subvenții pentru instituții publice 43.10.09
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 10

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
la data de ............................

cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale /definitive
A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7
TOTAL CHELTUIELI (cod 54.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+70.15+ 80.15+83.15+84.15+87.15) 50.15
Alte servicii publice generale (cod 54.15.10) 54.15
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.15.10
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03) 61.15
Ordine publică (cod 61.15.03.04) 61.15.03
Poliția comunitară 61.15.03.04
Învățământ (cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+ 65.15.11+65.15.50) 65.15
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.15.03.01+65.15.03.02) 65.15.03
Învățământ preșcolar 65.15.03.01
Învățământ primar 65.15.03.02
Învățământ secundar (cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03) 65.15.04
Învățământ secundar inferior 65.15.04.01
Învățământ secundar superior 65.15.04.02
Învățământ profesional 65.15.04.03
Învățământ postliceal 65.15.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.15.07.04) 65.15.07
Învățământ special 65.15.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.15.11.03+65.15.11.30) 65.15.11
Internate și cantine pentru elevi 65.15.11.03
Alte servicii auxiliare 65.15.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.15.50
Sănătate (cod 66.15.50) 66.15
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.15.50.50) 66.15.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.15.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50) 67.15
Servicii culturale (cod 67.15.03.03 la 67.15.03.30) 67.15.03
Muzee 67.15.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.15.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.15.03.05
Case de cultură 67.15.03.06
Cămine culturale 67.15.03.07
Universități populare 67.15.03.09
Presă 67.15.03.10
Edituri 67.15.03.11
Alte servicii culturale 67.15.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.15.05.01) 67.15.05
Sport 67.15.05.01
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.15.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.15.04+68.15.05+68.15.50) 68.15
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.15.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.15.05.02) 68.15.05
Asistență socială în caz de invaliditate 68.15.05.02
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.15.50
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.15.03+70.15.04+70.15.50) 70.15
Locuințe (cod 70.15.03.01) 70.15.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.15.03.01
Servicii și dezvoltare publică 70.15.04
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.15.50
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.15.01) 80.15
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.15.01.30) 80.15.01
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.15.01.30
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.15.03.30) 83.15
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.15.03.30
Transporturi (cod 84.15.50) 84.15
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.15.50
Alte acțiuni economice (cod 87.15.04+87.15.50) 87.15
Turism 87.15.04
Alte acțiuni economice 87.15.50
Excedent 98.15
Deficit 99.15
Notă: Se detaliază pe structura clasificației economice (Anexa 7)
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 11

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII
ȘI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
la data de ..........................

cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale /definitive
A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7
TOTAL CHELTUIELI (cod 54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+ +80.10+83.10+84.10+87.10) 50.10
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.10.10
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03) 61.10
Ordine publică (cod 61.10.03.04) 61.10.03
Poliția comunitară 61.10.03.04
Învățământ (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ +65.10.11+65.10.50) 65.10
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03
Învățământ preșcolar 65.10.03.01
Învățământ primar 65.10.03.02
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 65.10.04
Învățământ secundar inferior 65.10.04.01
Învățământ secundar superior 65.10.04.02
Învățământ profesional 65.10.04.03
Învățământ postliceal 65.10.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) 65.10.07
Învățământ special 65.10.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11
Internate și cantine pentru elevi 65.10.11.03
Alte servicii auxiliare 65.10.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.10.50
Sănătate (cod 66.10.50) 66.10
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50) 66.10.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.10.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 67.10.03
Muzee 67.10.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.10.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05
Case de cultură 67.10.03.06
Cămine culturale 67.10.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.10.03.08
Universități populare 67.10.03.09
Presă 67.10.03.10
Edituri 67.10.03.11
Alte servicii culturale 67.10.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01) 67.10.05
Sport 67.10.05.01
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.10.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50) 68.10
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.10.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02) 68.10.05
Asistență socială în caz de invaliditate 68.10.05.02
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.10.50
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10
Locuințe (cod 70.10.03.01) 70.10.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.10.03.01
Servicii și dezvoltare publică 70.10.04
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.10.50
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01) 80.10
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30) 80.10.01
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.10.01.30
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03.30) 83.10
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30
Transporturi (cod 84.10.50) 84.10
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50
Alte acțiuni economice (cod 87.10.04+87.10.50) 87.10
Turism 87.10.04
Alte acțiuni economice 87.10.50
Excedent 98.10
Deficit 99.10
Notă: Se detaliază pe structura clasificației economice (Anexa 7)
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de ..............................

cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare inițiale Prevederi bugetare trimestriale/ definitive Drepturi constatate Încasări realizate Stingeri pe alte căi decât încasări Drepturi constatate de încasat
Total, din care: din anii precedenți din anul curent
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
VENITURI - TOTAL 00.01.02
VENITURI PROPRII
1. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
Impozit pe profit 01.02
Impozit pe profit de la agenții economici 01.02.01
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01
Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 05.02.50
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)
Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 06.02
Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02
Impozitul pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.02
Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 07.02.03
Alte impozite și taxe pe proprietate 07.02.50
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06) 11.02
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București 11.02.01
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București 11.02.02
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației 11.02.03
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice 11.02.04
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07) 12.02
Taxe hoteliere 12.02.07
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02
Impozit pe spectacole 15.02.01
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02
Taxă asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02
Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice*) 16.02.02.01
Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice*) 16.02.02.02
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 16.02.50
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02
Alte impozite și taxe 18.02.50
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale 30.02.01
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 30.02.03
Venituri din concesiuni și închideri 30.02.05
Venituri din dividente 30.02.08
Alte venituri din proprietate 30.02.50
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02
Alte venituri din dobânzi 31.02.03
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02
Venituri din prestări de servicii 33.02.08
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe 33.02.10
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12
Taxe din activități cadastrale și agricultură 33.02.24
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială 33.02.27
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 33.02.28
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 33.02.50
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50) 35.02
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 35.02.02
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 35.02.03
Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 36.02.05
Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11
Alte venituri 36.02.50
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02
Donații și sponsorizări 37.02.01
Alte transferuri voluntare 37.02.50
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 39.02.03
Venituri din privatizare 39.02.04
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului 39.02.07
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50) 40.02
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice 40.02.07
Împrumuturi temporare din trezoreria statului*) 40.02.10
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*) 40.02.11
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50
IV. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Subvenții de la bugetul de stat 42.02
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 42.02.01
Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 42.02.03
Aeroporturi de interes local 42.02.04
Planuri și regulamente de urbanism 42.02.05
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 42.02.06
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 42.02.07
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor 42.02.09
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 42.02.10
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21
Subvenții primite din Fondul de Intervenție 42.02.28
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08) 43.02
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului 43.02.01
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă 43.02.04
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 43.02.07
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate 43.02.08
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 13

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de ..................

cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale/ definitive
A B 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+ +65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+ +81.02+83.02+84.02+87.02+97.02) 50.02
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01
Autorități executive 51.02.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, 54.02.06
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrație publice locale 54.02.07
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10
Alte servicii publice generale 54.02.50
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 55.02
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07) 56.02
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de protecția copilului 56.02.06
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 56.02.07
Apărare (cod 60.02.02) 60.02
Apărare națională 60.02.02
Ordine publică și siguranța națională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02
Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03
Poliție comunitară 61.02.03.04
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.02.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50
Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+ +65.02.11+65.02.50) 65.02
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03
Învățământ preșcolar 65.02.03.01
Învățământ primar 65.02.03.02
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04
Învățământ secundar inferior 65.02.04.01
Învățământ secundar superior 65.02.04.02
Învățământ profesional 65.02.04.03
Învățământ postliceal 65.02.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07
Învățământ special 65.02.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30) 65.02.11
Internate și cantine pentru elevi 65.02.11.03
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.02.50
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.50) 66.02
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01) 66.02.06
Spitale generale 66.02.06.01
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) 66.02.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.02.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) 67.02.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.02.03.02
Muzee 67.02.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.02.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05
Case de cultură 67.02.03.06
Cămine culturale 67.02.03.07
Centre de conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.02.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12
Alte servicii culturale 67.02.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05
Sport 67.02.05.01
Tineret 67.02.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.02.05.03
Servicii religioase 67.02.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.02.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ +68.02.11+68.02.15+68.02.50) 68.02
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.02.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05
Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02
Asistență socială pentru familie și copii 68.02.06
Ajutoare pentru locuințe 68.02.10
Creșe 68.02.11
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15
Ajutor social 68.02.15.01
Cantine de ajutor social 68.02.15.02
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+ +70.02.50) 70.02
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.02.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.02.03.30
Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05
Alimentare cu apă 70.02.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.02.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.02.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.02.07
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.02.50
Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06) 74.02
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05
Salubritate 74.02.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.02.06
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01) 80.02
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30) 80.02.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 80.02.01.09
Programe de dezvoltare regională și socială 80.02.01.10
Alte cheltuieli pentru acțiuni economice și comerciale 80.02.01.30
Combustibili și energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 81.02
Energie termică 81.02.06
Alți combustibili 81.02.07
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia 81.02.50
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoarea (cod 83.02.03) 83.02
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30) 83.02.03
Protecția plantelor și carantina fitosanitară 83.02.03.03
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03
Drumuri și poduri 84.02.03.01
Transport în comun 84.02.03.02
Străzi 84.02.03.03
Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06
Aviația civilă 84.02.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.02
Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01
Zone libere 87.02.03
Turism 87,02.04
Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02.05
Alte acțiuni economice 87.02.50
Rezerve 97.02
Excedent 98.02
Deficit 99.02
Notă: Se detaliază pe structura clasificației economice (Anexa 7)
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar- contabil

ANEXA Nr. 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de ....................

cod 05 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rând Disponibil la începutul anului Încasări Plăți Disponibil la sfârșitul perioadei
A B 1 2 3 4=1+2-3
TOTAL (rd. 02 la 16+17+24 la 29), din care: 01
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct) 02
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale 03
- Sume încasate din debite preluate din bilanțurile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic distinct) 04
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 550/analitic distinct) 05
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 550/analitic distinct) 06
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) 07
- Fondul de rezervă antiepidemică (ct. 550/analitic distinct) 08
- Fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct) 09
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 550/analitic distinct) 10
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct) 11
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct)*) 12
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct) 13
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct) 14
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 550/analitic distinct) 15
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct) 16
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd. 18+21+22+23) 17
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); (rd. 19+20) 18
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct) 19
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct) 20
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515) 21
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515) 22
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct. 5124) 23
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515) 24
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515) 25
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515) 26
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515) 27
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) 28
- Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) 29
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct) 30
TOTAL (rd. 01+30) 31
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț

ANEXA Nr. 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de ..........

cod 05 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rând Disponibil la începutul anului Încasări Plăți Disponibil la sfârșitul perioadei
B 1 2 3 4
TOTAL (rd. 02 la 11) 01
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 550/analitic distinct) 02
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 550/analitic distinct) 03
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) 04
- Pază obștească comunală (ct. 550/analitic distinct) 05
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-născuți conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) 06
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) 07
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) 08
- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) 09
- Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) 10
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) 11
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA Nr. 15

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE - CHELTUIELI
la data de ....................................

cod 07 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale/ definitive
A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7
CREDITE EXTERNE 50.06
Total (cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+ +70.06+74.06+80.06+84.06)
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.06.01) 51.06
Autorități executive și legislative (cod 51.06.01.03) 51.06.01
Autorități executive 51.06.01.03
Învățământ (65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50) 65.06
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02) 65.06.03
Învățământ preșcolar 65.06.03.01
Învățământ primar 65.06.03.02
Învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03) 65.06.04
Învățământ secundar inferior 65.06.04.01
Învățământ secundar superior 65.06.04.02
Învățământ profesional 65.06.04.03
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04) 65.06.07
Învățământ special 65.06.07.04
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.06.50
Sănătate (cod 66.06.06+66.06.50) 66.06
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01) 66.06.06
Spitale generale 66.06.06.01
Alte cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.06.50.50) 66.06.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.06.50.50
Cultura, recreere și religie (cod 67.06.03+67.06.06+67.06.50) 67.06
Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la 67.06.03.30) 67.06.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.06.03.02
Muzee 67.06.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.06.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.06.03.05
Case de cultură 67.06.03.06
Cămine culturale 67.06.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.06.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.06.03.12
Centre culturale 67.06.03.14
Alte servicii culturale 67.06.03.30
Servicii religioase 67.06.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.06.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15) 68.06
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.06.04
Asistență socială pentru familie și copii 68.06.06
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02 la 68.06.15.50) 68.06.15
Cantine de ajutor social 68.06.15.02
Servicii sociale 68.06.15.04
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.06.15.50
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+ +70.06.07+70.06.50) 70.06
Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30) 70.06.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.06.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.06.03.30
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02) 70.06.05
Alimentare cu apă 70.06.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.06.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.06.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.06.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.06.50
Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06) 74.06
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02) 74.06.05
Salubritate 74.06.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74,06.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.06.06
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.06.01) 80.06
Acțiuni generale, economice și comerciale (cod 80.06.01.06) 80.06.01
Prevenirea și combatere inundații și înghețuri 80.06.01.06
Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50) 84.06
Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03) 84.06.03
Drumuri și poduri 84.06.03.01
Transport în comun 84.06.03.02
Străzi 84.06.03.03
Transport aerian (cod 84.06.06.02) 84.06.06
Aviația civilă 84.06.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.06.50
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.06
DEFICIT 99.06
Notă: Se detaliază pe structura clasificației economice (Anexa 7)
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 16

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI
la data de ..................................

cod 07 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale/ definitive
A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7
CREDITE INTERNE 50.07
Total (cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+ +70.07+74.07+80.07+84.07)
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.07.01) 51.07
Autorități executive și legislative 51.07.01
Învățământ (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+ +65.07.07+65.07.50) 65.07
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02) 65.07.03
Învățământ preșcolar 65.07.03.01
Învățământ primar 65.07.03.02
Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) 65.07.04
Învățământ secundar inferior 65.07.04.01
Învățământ secundar superior 65.07.04.02
Învățământ profesional 65.07.04.03
Învățământ postliceal 65.07.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07
învățământ special 65.07.07.04
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.07.50
Sănătate (cod 66.07.06+66.07.50) 66.07
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01) 66.07.06
Spitale generale 66.07.06.01
Alte cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.07.50.50) 66.07.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.07.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.07.03+67.07.50) 67.07
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30) 67.07.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.07.03.02
Muzee 67.07.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.07.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.07.03.05
Case de cultură 67.07.03.06
Cămine culturale 67.07.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.07.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12
Alte servicii culturale 67.07.03.30
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.07.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15) 68.07
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.07.04
Asistență socială pentru familie și copii 68.07.06
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) 68.07.15
Cantine de ajutor social 68.07.15.02
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07) 70.07
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) 70.07.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.07.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.07.03.30
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02) 70.07.05
Alimentare cu apă 70.07.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.07.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.07.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.07.07
Protecția mediului (74.07.05+74.07.06) 74.07
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05
Salubritate 74.07.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.07.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.07.06
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.07.01) 80.07
Acțiuni generale, economice și comerciale (cod 80.07.01.06) 80.07.01
Prevenire și combatere inundații și înghețuri 80.07.01.06
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) 84.07
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03
Drumuri și poduri 84.07.03.01
Transport în comun 84.07.03.02
Străzi 84.07.03.03
Transport aerian (cod 84.07.06.02+84.07.06.50) 84.07.06
Aviația civilă 84.07.06.02
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.07
DEFICIT 99.07
Notă: Se detaliază pe structura clasificației economice (Anexa 7)
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de .......................................

cod 20 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare inițiale Prevederi bugetare trimestriale/ definitive Drepturi constatate Încasări realizate Stingeri pe alte căi decât încasări Drepturi constatate de încasat
Total, din care: din anii precedenți din anul curent
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
TOTAL VENITURI 00.01.08
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)
Venituri din dobânzi (cod 31.08.03) 31.08
Alte venituri din dobânzi 31.08.03
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.08)
Diverse venituri (cod 36.08.50) 36.08
Alte venituri 36.08.50
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50) 37.08
Donații și sponsorizări 37.08.01
Alte transferuri voluntare 37.08.50
IV. SUBVENȚII (cod 44.08)
Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03) 44.08
Donații din străinătate (cod 44.08.01.01+44.08.01.02) 44.08.01
Curente*) 44.08.01.01
De capital*) 44.08.01.02
De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02) 44.08.02
Curente*) 44.08.02.01
De capital*) 44.08.02.02
De la alte administrații (cod 44.08.03.01+44.08.03.02) 44.08.03
Curente*) 44.08.03.01
De capital*) 44.08.03.02
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 18

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de .................................

cod 21 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale/ definitive
A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7
TOTAL CHELTUIELI (51.08+54.08+61.08+65.08+ +66.08+67.08+68.08+70.08+74.08+80.08+81.08+ +83.08+84.08+87.08) 50.08
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.08.01) 51.08
Autorități executive și legislative (cod 51.08.01.03) 51.08.01
Autorități executive 51.08.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.08.10+54.08.50) 54.08
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.08.10
Alte servicii publice generale 54.08.50
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.08.03) 61.08
Ordine publică (cod 61.08.03.04) 61.08.03
Poliție comunitară 61.08.03.04
Învățământ (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+ 65.08.07+65.08.11) 65.08
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02) 65.08.03
Învățământ preșcolar 65.08.03.01
Învățământ primar 65.08.03.02
Învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03) 65.08.04
Învățământ secundar inferior 65.08.04.01
Învățământ secundar superior 65.08.04.02
Învățământ profesional 65.08.04.03
Învățământ postliceal 65.08.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04) 65.08.07
Învățământ special 65.08.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03+65.08.11.30) 65.08.11
Internate și cantine pentru elevi 65.08.11.03
Alte servicii auxiliare 65.08.11.30
Sănătate (cod 66.08.06+66.08.50) 66.08
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (66.08.06.01) 66.08.06
Spitale generale 66.08.06.01
Alte cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.08.50.50) 66.08.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.08.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) 67.08
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.30) 67.08.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.08.03.02
Muzee 67.08.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.08.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.08.03.05
Case de cultură 67.08.03.06
Cămine culturale 67.08.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.08.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.08.03.12
Centre culturale 67.08.03.14
Alte servicii culturale 67.08.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67.08.05
Sport 67.08.05.01
Tineret 67.08.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.08.05.03
Servicii religioase 67.08.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.08.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.08.04+68.08.05+68.08.06+68.08.15+ +68.08.50) 68.08
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.08.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.08.05.02) 68.08.05
Asistență socială în caz de boli și invaliditate 68.08.05.02
Asistență socială pentru familie și copii 68.08.06
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02) 68.08.15
Cantine de ajutor social 68.08.15.02
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 6808.50
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.08.03+70.08.05+70.08.06+70.08.07+ +70.08.50) 70.08
Locuințe (cod 70.08.03.01) 70.08.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.08.03.01
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02) 70.08.05
Alimentare cu apă 70.08.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.08.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.08.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.08.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.08.50
Protecția mediului (cod 74.08.05+74.08.06) 74.08
Salubritate și gestiunea deșeurilor (74.08.05.01+74.08.05.02) 74.08.05
Salubritate 74.08.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.08.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.08.06
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.08.01) 80.08
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10) 80.08.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.08.01.06
Programe de dezvoltare regională și socială 80.08.01.10
Combustibili și energie (cod 81.08.06+81.08.50) 81.08
Energie termică 81.08.06
Alte cheltuieli privind combustibili și energia 81.08.50
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.08.03) 83.08
Agricultură (cod 83.08.03.03) 83.08.03
Protecția plantelor și carantină fitosanitară 83.08.03.03
Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50) 84.08
Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) 84.08.03
Drumuri și poduri 84.08.03.01
Transport în comun 84.08.03.02
Străzi 84.08.03.03
Transport aerian (cod 84.08.06.02) 84.08.06
Aviația civilă 84.08.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.08.50
Alte acțiuni economice (cod 87.02.03+87.02.04) 87.08
Zone libere 87.02.03
Turism 87.02.04
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.08
EXCEDENT 98.08
DEFICIT 99.08
Notă: Se detaliază pe structura clasificației economice (Anexa 7)
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 19

CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE
ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de .......................

cod 20 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi inițiale Prevederi definitive Drepturi constatate Încasări realizate Stingeri pe alte căi decât încasări Drepturi constatate de încasat
Total, din care: din anii precedenți din anul curent
B C 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
TOTAL VENITURI 00.01.11
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
Diverse venituri (36.11.06 la 36.11.50) 36.11
Taxe speciale 36.11.06
Amortizare mijloace fixe 36.11.07
Depozite speciale pentru construcții de locuințe 36.11.08
Fondul de risc 36.11.09
Fond de rulment 36.11.10
Alte venituri 36.11.50
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 20

CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE
ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de ........................................

cod 21 - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
inițiale trimestriale/ definitive
A C 1 2 3 4 5 6=4-5 7
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.11+54.11+61.11+65.11+66.11+67.11+ +68.11+70.11+74.11+80.11+83.11+84.11) 50.11
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.11.01) 51.11
Autorități executive și legislative (cod 51.11.01.03) 51.11.01
Autorități executive 51.11.01.03
Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50) 54.11
Fond de rulment 54.11.08
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.11.10
Alte servicii publice generale 54.11.50
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.11.03) 61.11
Ordine publică (cod 61.11.03.04) 61.11.03
Poliție comunitară 61.11.03.04
Învățământ (cod 65.11.03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+ +65.11.11) 65.11
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.11.03.01+65.11.03.02) 65.11.03
Învățământ preșcolar 65.11.03.01
Învățământ primar 65.11.03.02
Învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03) 65.11.04
Învățământ secundar inferior 65.11.04.01
Învățământ secundar superior 65.11.04.02
Învățământ profesional 65.11.04.03
Învățământ postliceal 65.11.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04) 65.11.07
Învățământ special 65.11.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11.11.03+65.11.11.30) 65.11.11
Internate și cantine pentru elevi 65.11.11.03
Alte servicii auxiliare 65.11.11.30
Sănătate (cod 66.11.06+66.11.50) 66.11
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01) 66.11.06
Spitale generale 66.11.06.01
Alte cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.11.50.50) 66.11.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.11.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50) 67.11
Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30) 67.11.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.11.03.02
Muzee 67.11.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.11.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.11.03.05
Case de cultură 67.11.03.06
Cămine culturale 67.11.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.11.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.11.03.12
Centre culturale 67.11.03.14
Alte servicii culturale 67.11.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03) 67.11.05
Sport 67.11.05.01
Tineret 67.11.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.11.05.03
Servicii religioase 67.11.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.11.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.11.04+68.11.05+68.11.06+68.11.15) 68.11
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.11.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.11.05.02) 68.11.05
Asistență socială în caz de invaliditate 68.11.05.02
Asistență socială pentru familie și copii 68.11.06
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01 la 68.11.15.50) 68.11.15
Ajutor social 68.11.15.01
Cantine de ajutor social 68.11.15.02
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.11.15.50
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.11.03+70.11.05+70.11.06 la 70.11.50) 70.11
Locuințe (cod 70.11.03.01) 70.11.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.11.03.01
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.11.05.01+70.11.05.02) 70.11.05
Alimentare cu apă 70.11.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.11.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.11.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.11.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.11.50
Protecția mediului (cod 74.11.05+74.11.06) 74.11
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.11.05.01+74.11.05.02) 74.11.05
Salubritate 74.11.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.11.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.11.06
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.11.01) 80.11
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.11.01.06+80.11.01.10) 80.11.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.11.01.06
Programe de dezvoltare regională și socială 80.11.01.10
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.11.03) 83.11
Agricultură (cod 83.11.03.03+83.11.03.30) 83.11.03
Protecția plantelor și carantină fitosanitară 83.11.03.03
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 03.11.03.30
Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50) 84.11
Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03) 84.11.03
Drumuri și poduri 84.11.03.01
Transport în comun 84.11.03.02
Străzi 84.11.03.03
Transport aerian (cod 84.11.06.02) 84.11.06
Aviația civilă 84.11.06.02
Alte cheltuieli În domeniul transporturilor 84.11.50
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.11
EXCEDENT 98.11
DEFICIT 99.11
Notă: se detaliază pe structura clasificației economice (Anexa 7).
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 24

Pagina 1 - VENITURI

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE

Județul:

Perioada:

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

- lei -
DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE (în ordine alfabetică) VENITURI TOTALE (col. 2+5 +...+12) VENITURI PROPRII: Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și municipiului București Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București Sume defalcate din TVA pentru subven- ționare a energiei termice livrate populației Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice Sume defalcate din TVA pentru drumuri Sume defalcate din TVA pentru echili- brarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastruc- turii din spațiul rural Alte venituri
TOTAL din care:
Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale
00.01.02 48.02 04.02.01 04.02.04 11.02.01 11.02.02 11.02.03 11.02.04 11.02.05 11.02.06 11.02.07
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)
A. Consiliul județean
B. Total municipii
1
2
...
15
C. Total orașe
1
2
...
20
D. Total comune
1
2
...
125
DIRECTOR EXECUTIV, TREZORIER ȘEF, CONSILIER SUPERIOR,

Pagina 2 - CHELTUIELI

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE

Județul:

Perioada:

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

- lei -
DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE (în ordine alfabetică) cheltuieli TOTALE (COL. 14+...+20) (COL. 21+...+29) din care: pe titluri de cheltuieli din care: pe părți și capitole de CHELTUIELI
Cheltu- ieli de personal Bunuri și Servicii Subven- ții Alte tran- sferuri Asis- tență socială Cheltu- ieli de capital Alte cheltu- ieli Servicii publice generale Apărare, ordine publică și siguranță națională Învă- țământ Sănă- tate Cul- tură, recre- are și reli- gie Asigu- rări și asis- tență socială servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape Acțiuni econo- mice Alte cheltu- ieli
50.02 10 20 40 55 57 70 50.00.02 59.00.02 65.02 66.02 67.02 68.02 69.00.02 79.00.02
A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)
A. Consiliul județean
B. Total municipii
1
2
...
15
C. Total orașe
1
2
...
20
D. Total comune
1
2
...
125

ANEXA Nr. 30

PLĂȚI RESTANTE
la data de ..............

cod* ....... - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rând TOTAL din care:
pentru activitatea curentă pentru investiții
A B 1=2+3 2 3
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 02+06+07+08+12+13+14+18), din care: 01
Plăți restante către furnizori - Total (rd. 03 la 05) din care: 02
- peste 30 de zile 03
- peste 90 de zile 04
- peste 1 an 05
Plăți restante față de bugetul de stat 06
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate 07
Plăți restante față de asig. sociale - Total (rd. 09 la 11), din care 08
- contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat 09
- contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 10
- alte datorii sociale 11
Plăți restante față de bugetele locale 12
Plăți restante față de alți creditori 13
Împrumuturi nerambursate la scadență - Total (rd. 15 la 17), din care: 14
- restante după 30 de zile 15
- restante după 90 de zile 16
- restante după 1 an 17
Dobânzi restante 18
*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăți restante;
41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
46 - pentru plăți restante din credite externe;
47 - pentru plăți restante din credite interne;
48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii.
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 31

Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice,
în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii
naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale,
la data de ...................

- lei -
Nr. crt. Denumirea societății comerciale, societății/companiei naționale sau organismului internațional Cod fiscal Cod CAEN Capitalul social Nr. Acțiuni acțiuni deținute de statul român Baza legală pentru înregistrarea acțiunilor
Valoarea acțiunilor Nr. acțiuni Ponderea în capitalul social
Total, din care: cotate necotate
A B C D 1 2 3=4+5 4 5 6 7=3/1 8
I Acțiuni deținute la societățile comerciale, societăți/companii naționale din România (contul 260 "Titluri de participare")
1
2
3
etc. ...
Total
II Acțiuni deținute la organisme internaționale (contul 260 "Titluri de participare")
1
2
3
etc. ...
Total
Total general
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 32

Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat*)

*) Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

cod 06 - lei -
Simbol cont contabil Denumirea contului Cod rând Soldul contului la începutul anului Soldul contului la sfârșitul perioadei
0 A B C D
8047 Valori materiale supuse sechestrului 01
8052 Garanții depuse pentru sume contestate 02
8053 Garanții depuse pentru înlesniri acordate 03
8054 Înlesniri la plata creanțelor bugetare 04
8055 Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită 05
8056 Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară 06
8058 Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului 07
TOTAL (01 la 07) 08
Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA Nr. 33

SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu
handicap la data de .........

Cod 08
Denumire Cod rd. Număr
Copii aflați în familii substitutive*) 001
Copii protejați în: 002
Centre de plasament 003
Centre de îngrijire de zi 004
Centre maternale**) 005
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap 006
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap 007
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana "Număr" se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

ANEXA Nr. 40 a

MINISTERUL

Instituția ..................

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA
CENTRALĂ la data de ...................

cod 17 - lei -
Nr. rând Cod rând Suma
A B C 1
TOTAL ACTIVE 01
A NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care: 02
A1 Numerar (rd. 04+05) 03
1 1. Numerar în trezorerii 04
2 2. Numerar în casieria instituțiilor publice centrale și instituțiilor din subordinea acestora (ct. 510+5121+5125+5131+5141+520+528+5291+5299+5311+5314+550+551+552+ 557+558+560+561+562) 05
A2 Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: 06
- disponibilități la BNR 07
I Total (în baze cash) (rd. 09) 08
1 Echivalentul în lei al disponibilităților în devize (ct. 5124) 09
II Total (în baze accrual) (rd. 11+12) 10
1 Echivalentul în lei ale depozitelor în valută (ct. 5124) 11
2 Dobânzi aferente disponibilităților (de la rd. 11) (ct. 5187) 12
- disponibilități la bănci comerciale 13
I Total (în baze cash) (rd. 15+16) 14
1 Disponibilități la bănci ale instituțiilor centrale (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153) 15
2 Disponibilități la bănci ale instituțiilor de subordonare centrală (ordonatori secundari și terțiari de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153) 16
II. Total (în baze accrual) (rd. 18+19+20) 17
1 Disponibilități la bănci ale instituțiilor centrale (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153) 18
2 Disponibilități la bănci ale instituțiilor de subordonare centrală (ordonatori secundari și terțiari de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153) 19
3 Dobânzi aferente disponibilităților (de la rd. 18-19) (ct. 5187) 20
- disponibilități la alți rezidenți 21
I Total (în baze cash) (rd. 23) 22
Disponibilități ale instituțiilor centrale aflate la alți rezidenți (terți) (ct. 461+267) 23
- disponibilități la bănci în străinătate 24
I Total (în baze cash) (rd. 26+27) 25
1 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor centrale (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542) 26
2 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor de subordonare centrală (ordonatori secundari și terțiari de credite) (ct. 5124+542) 27
II Total (în baze accrual) (rd. 29+30+31) 28
1 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor centrale (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542) 29
2 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor de subordonare centrală (ordonatori secundari și terțiari de credite) (ct. 5124+542) 30
3 Dobânzi la bănci în străinătate aferente disponibilităților (de la rd. 29-30) (ct. 5187) 31
A.3 Alte depozite 32
- disponibilități la bănci în străinătate 33
I Total (în baze cash) (rd. 35) 34
1 Disponibilități ale Misiunilor diplomatice ale României în străinătate (ct. 5124+542) 35
II Total (în baze accrual) (rd. 37+38) 36
1 Disponibilități ale Misiunilor diplomatice ale României în străinătate (ct. 5124+542) 37
2 Dobânzi aferente disponibilităților (de la rd. 37) (ct. 5187) 38
B TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: 39
Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv derivate financiare 40
B.1 Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate 41
I Total (la valoare nominală) (rd. 43) 42
1 Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile centrale și de subordonare centrală, din care emise de: 43
- B.N.R. 44
- Bănci comerciale rezidente 45
- Alți rezidenți 46
- Nerezidenți 47
B.2 Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate 48
I Total (la valoare nominală) (rd. 50+55) 49
1 Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile centrale și de subordonare centrală, din care emise de: 50
- B.N.R. 51
- Bănci comerciale rezidente 52
- Alți rezidenți 53
- Nerezidenți 54
2 Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct. 265), din care emise de: 55
- B.N.R. 56
- Bănci comerciale rezidente 57
- Alți rezidenți 58
- Nerezidenți 59
C. CREDITE, din care: 60
C1 Credite pe termen scurt 61
I Total (în baze cash) (rd. 63+64+65) 62
1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681) 63
2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681) 64
3 Credite acordate din bugetul instituțiilor centrale sau de subordonare centrală (ct. 4681) 65
II Total (în baze accrual) (rd. 71+72+73+74), din care acordate: 66
- Agenților economici 67
- Instituțiilor publice 68
- Alți rezidenți 69
- Nerezidenți 70
1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681) 71
2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681) 72
3 Credite acordate din bugetul instituțiilor centrale sau de subordonare centrală (ct. 4681) 73
4 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 71-73) (ct. 469) 74
C2 Credite pe termen lung 75
I Total (în baze cash) (rd. 77+78+79) 76
1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675) 77
2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675) 78
3 Credite acordate din bugetul instituțiilor centrale sau de subordonare centrală (ct. 2675) 79
II Total (în baze accrual) (rd. 85+86+87+88), din care acordate: 80
- Agenților economici 81
- Instituțiilor publice 82
- Alți rezidenți 83
- Nerezidenți 84
1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675) 85
2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675) 86
3 Credite acordate din bugetul instituțiilor centrale sau de subordonare centrală (ct. 2675) 87
4 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 85-87) (ct. 2676) 88
D ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII 89
Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale 90
D.1 Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni cotate) 91
I Total (la valoarea nominală) (rd. 93+94+95) 92
1 Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct. 2601) 93
2 Acțiuni cotate deținute de stat la societăți bancare (ct. 2601) 94
3 Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări (ct. 2601) 95
D.2 Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni necotate) 96
I Total (la valoarea nominală) (rd. 98+99+100) 97
1 Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct. 2602) 98
2 Acțiuni necotate deținute de stat la societăți bancare (ct. 2602) 99
3 Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări (ct. 2602) 100
D.3 Alte participații 101
I Total (la valoarea nominală) (rd. 103+104+105) 102
1 Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (ct. 2601, 2602) 103
2 Participațiile statului la companii naționale (ct. 2601, 2602) 104
3 Participațiile statului la capitalul organizațiilor internaționale, cu excepția FMI (ct. 2601, 2602) 105
D.4. Acțiuni ale fondurilor mutuale 106
I Total (la valoare de piață) (rd. 108) 107
1 Participațiile statului la fonduri mutuale (ct. 2601, 2602) 108
E ALTE CONTURI DE PRIMIT 109
E.1 Credite comerciale și avansuri 110
I Total (în baze accrual) (rd. 115), din care: 111
- de la populație 112
- de la agenți economici 113
- de la nerezidenți 114
1 Creanțe financiare legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile centrale sau de instituții subordonate acestora (ct. 232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612) 115
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile 116
I Total (în baze accrual) (rd. 121+122), din care: 117
- de la populație 118
- de la agenți economici 119
- de la nerezidenți 120
1 Creanțe ale bugetului de stat (ct. 463) 121
2 Creanțele autorităților de privatizare (ct. 461) 122
TOTAL DATORII 123
A NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care: 124
A.2 Alte depozite 125
I Total (în baze cash) (rd. 127) 126
1 Disponibilități ale agenților economici din garanții și cauțiuni constituite la instituții publice (ct. 462) 127
B. TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI 128
Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv derivate financiare 129
B.1 Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate 130
I Total (la valoare nominală) (rd. 132) 131
Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală și de instituțiile de subordonare centrală, din care achiziționate de: 132
- B.N.R. 133
- Bănci comerciale rezidente 134
- Alți rezidenți 135
- Nerezidenți 136
B.2 Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate 137
I Total (la valoare nominală) (rd. 139) 138
Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală și de instituțiile de subordonare centrală, din care achiziționate de: 139
- B.N.R. 140
- Bănci comerciale rezidente 141
- Alți rezidenți 142
- Nerezidenți 143
C. CREDITE, din care: 144
C.1 Credite pe termen scurt 145
I Total (în baze cash) (rd. 147) 146
Credite pe termen scurt contractate de autoritățile centrale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 5192), din care acordate de: 147
- Bănci comerciale rezidente 148
- Alți rezidenți 149
- Nerezidenți 150
II Total (în baze accrual) (rd. 152+153) 151
1 Credite pe termen scurt contractate de autoritățile centrale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191+5192) 152
2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 152) (ct. 5186) 153
C.2 Credite pe termen lung 154
I Total (în baze cash) (rd. 156) 155
Credite pe termen lung contractate de autoritățile centrale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672), din care acordate de: 156
- Bănci comerciale rezidente 157
- Alți rezidenți 158
- Nerezidenți 159
II Total (în baze accrual) (rd. 161+162) 160
1 Credite pe termen lung contractate de autoritățile centrale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672) 161
2 5. Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 161) (ct. 1684+1685+1687) 162
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT 163
E.1 Credite comerciale și avansuri 164
I Total (în baze accrual) (rd. 166) 165
1 Obligații financiare legate de livrări de bunuri și servicii către autoritățile centrale sau instituții subordonate acestora rămase neachitate (ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care către: 166
- Agenți economici 167
- Instituții publice 168
- Alți rezidenți 169
- Nerezidenți 170
E.2 Alte conturi de plătit, exclusiv creditele comerciale și avansurile 171
I Total (în baze accrual) (rd. 173+178) 172
1 Arierate de plată ale autorităților centrale și instituțiilor de subordonare centrală (ct. 401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4671), din care către: 173
- Agenți economici 174
- Instituții publice 175
- Alți rezidenți 176
- Nerezidenți 177
2 Drepturi salariale, burse, ajutoare și alte drepturi aferente perioadelor anterioare neacordate (ct. 421+423+426+427+4281+429+438) 178
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 40 b

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Instituția de subordonare locală ................

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA
LOCALĂ la data de .................

cod 18 - lei -
Nr. rând Cod rând Suma
A B C 1
TOTAL ACTIVE 01
A NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care: 02
A.1 Numerar (rd. 04) 03
1 Numerar în casieria instituțiilor publice locale și de subordonare locală (ct. 510+5121+5125+5161+5171+5211+5221+5222+523+524+528+5292+5299+550+ 551+552+553+554+555+556+558+560+561+562+5311+5314) 04
A.2 Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit) din care: 05
I Total (în baze cash) (rd. 07) 06
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5212+5222) 07
- disponibilități la bănci comerciale 08
I Total (în baze cash) (rd. 10+11) 09
1 Disponibilități la bănci ale instituțiilor publice locale (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153) 10
2 Disponibilități la bănci ale instituțiilor de subordonare locală (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153) 11
II Total (în baze accrual) (rd. 13+14+15) 12
1 Disponibilități la bănci ale instituțiilor publice locale (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153) 13
2 Disponibilități la bănci ale instituțiilor de subordonare locală (ct. 5121+5124+5125+5151+5152+5153) 14
3 Dobânzi aferente disponibilităților (de la rd. 13-14) (ct. 5187) 15
- disponibilități la alți rezidenți 16
I Total (în baze cash) (rd. 18) 17
1 Disponibilități ale autorităților locale la alți rezidenți nebancari (terți) (ct. 461+267) 18
- disponibilități la bănci în străinătate 19
I Total (în baze cash) (rd. 21+22) 20
1 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor locale (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542) 21
2 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor de subordonare locală (ordonatori secundari și terțiari de credite) (ct. 5124+542) 22
II Total (în baze accrual) (rd. 24+25+26) 23
1 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor locale (ct. 5124+542) 24
2 Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor de subordonare locală (ct. 5124+542) 25
3 Dobânzi aferente disponibilităților (de la rd. 24-25) (ct. 5187) 26
A.3 Alte depozite 27
- disponibilități la bănci în străinătate 28
I Total (în baze cash) (rd. 30) 29
Disponibilități ale autorităților locale în străinătate (ct. 5124+542) 30
II Total (în baze accrual) (rd. 32+33) 31
Disponibilități ale autorităților locale în străinătate (ct. 5124+542) 32
Dobânzi aferente disponibilităților (de la rd. 32) (ct. 5187) 33
B TITLURI ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care: 34
Titluri altele decât acțiuni, exclusiv derivate financiare 35
B.1 Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală 36
I Total (la valoare nominală) (rd. 38) 37
1 Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și instituțiile de subordonare locală, din care emise de: 38
- B.N.R. 39
- Bănci comerciale rezidente 40
- Alți rezidenți 41
- Nerezidenți 42
B.2 Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate 43
I Total (la valoare nominală) (rd. 45+50) 44
1 Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care emise de: 45
- B.N.R. 46
- Bănci comerciale rezidente 47
- Alți rezidenți 48
- Nerezidenți 49
2 Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct. 265), din care emise de: 50
- B.N.R. 51
- Bănci comerciale rezidente 52
- Alți rezidenți 53
- Nerezidenți 54
C CREDITE, din care: 55
C.1 Credite pe termen scurt 56
I Total (în baze cash) (rd. 58) 57
1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687), din care acordate: 58
- Agenților economici 59
- Instituțiilor publice 60
- Alți rezidenți 61
- Nerezidenți 62
II Total (în baze accrual) (rd. 64+65) 63
1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687) 64
2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 64) (ct. 469) 65
C.2 Credite pe termen lung 66
I Total (în baze cash) (rd. 68) 67
1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675), din care acordate: 68
- Agenților economici 69
- Instituțiilor publice 70
- Alți rezidenți 71
- Nerezidenți 72
II Total (în baze accrual) (rd. 74+75) 73
1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675) 74
2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 74) (ct. 2676) 75
D ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII, din care: 76
Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale 77
D.1 Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia datoriilor bugetare în acțiuni cotate) 78
I Total (la valoarea nominală) (rd. 80+81+82) 79
1 Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct. 2601) 80
2 Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți bancare (ct. 2601) 81
3 Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări (ct. 2601) 82
D.2 Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia datoriilor bugetare în acțiuni necotate) 83
I Total (la valoarea nominală) (rd. 85+86+87) 84
1 Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct. 2602) 85
2 Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți bancare (ct. 2602) 86
3 Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări (ct. 2602) 87
D.3 Alte participații 88
I Total (la valoarea nominală) (rd. 90+91) 89
1 Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (ct. 2601, 2602) 90
2 Participațiile autorităților locale la regiile de interes local (ct. 2601, 2602) 91
E ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care: 92
E.1 Credite comerciale și avansuri 93
I Total (în baze accrual) (rd. 95) 94
1 Creanțe financiare legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct. 232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612), din care: 95
- de la populație 96
- de la agenți economici 97
- de la nerezidenți 98
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile 99
I Total (în baze accrual) (rd. 101) 100
Creanțe ale bugetului local (ct. 464), din care: 101
- de la populație 102
- de la agenți economici 103
- de la nerezidenți 104
TOTAL DATORII 105
A NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care: 106
A.1 Alte depozite 107
I Total (în baze cash) (rd. 109) 108
1 Disponibilități ale agenților economici din garanții și cauțiuni constituite la instituții publice (ct. 462) 109
B TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI 110
Titluri altele decât acțiuni și produse financiare 111
B.1 Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate 112
1 Total (la valoarea nominală) (rd. 114) 113
Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală și achiziționate de: 114
- Bănci comerciale rezidente 115
- Alți rezidenți 116
- Nerezidenți 117
B.2 Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate 118
1 Total (la valoarea nominală) (rd. 120) 119
Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală și achiziționate de: 120
- Bănci comerciale rezidente 121
- Alți rezidenți 122
- Nerezidenți 123
C. CREDITE 124
C.1 Credite pe termen scurt 125
I Total (în baze cash) (rd. 127) 126
Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 5192, 5195, 5196, 5197, 5198) 127
II Total (în baze accrual) (rd. 129+133) 128
1 Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191+5192+5195+5196+5197+5198), din care acordate de: 129
- Bănci comerciale rezidente 130
- Alți rezidenți 131
- Nerezidenți 132
2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 129) (ct. 5186) 133
C.2 Credite pe termen lung 134
I Total (în baze cash) (rd. 136) 135
1 Credite pe termen lung contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672), din care acordate de: 136
- Bănci comerciale rezidente 137
- Alți rezidenți 138
- Nerezidenți 139
II Total (în baze accrual) (rd. 141+142) 140
1 Credite pe termen lung contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672) 141
2 5. Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 141) (ct. 1681+1682+1683+1687) 142
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT 143
E.1 Credite comerciale și avansuri 144
I Total (în baze accrual) (rd. 146) 145
Obligații financiare legate de livrări de bunuri și servicii către autoritățile locale sau instituții subordonate acestora rămase neachitate (ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care către: 146
- Agenți economici 147
- Instituții publice 148
- Alți rezidenți 149
- Nerezidenți 150
E.2 Alte conturi de plătit, exclusiv creditele comerciale și avansurile 151
I Total (în baze accrual) (rd. 153+158) 152
1 Arierate de plată ale autorităților locale și instituțiilor de subordonare locală (ct. 401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4672), din care către: 153
- Agenți economici 154
- Instituții publice 155
- Alți rezidenți 156
- Nerezidenți 157
2 Drepturi salariale, ajutoare și alte drepturi aferente perioadelor anterioare neacordate (ct. 421+423+426+427+4281+438) 158
Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 40 c

MINISTERUL

Instituția ................

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL
ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de ......

cod 19 - lei -
Nr. rând Cod rând Suma
A B C 1
TOTAL ACTIVE 01
A NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care: 02
A.1 Numerar (rd. 04) 03
1 Numerar în casieria instituțiilor de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora (ct. 5121+5125+5251+526+527+5299+5311+5314+550+551+ 552+558+5711+5741+5314) 04
A.2 Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: 05
Total (în baze cash) (rd. 7) 06
1 Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct. 5252+5253+5712+5713+5742+5743) 07
- disponibilități la bănci (trezorerie) 08
Total (în baze cash) (rd. 10) 09
- disponibilități la bănci (trezorerie) (ct. 5714+5744) 10
Total (în baze accrual) (rd. 12+13) 11
- disponibilități la bănci (trezorerie) (ct. 5714+5744) 12
- dobânzi (aferente disponibilităților de la rd. 12) (ct. 5187) 13
- disponibilități la alți rezidenți 14
Total (în baze cash) (rd. 16) 15
- disponibilități ale instituțiilor aflate la alți rezidenți (terți) (ct. 461+267) 16
B TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI 17
Titluri altele decât acțiuni, exclusiv derivate financiare 18
B.1 Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate 19
I Total (la valoare nominală) (rd. 21) 20
Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct. 265), din care: 21
- emise de agenți economici 22
- emise de bănci comerciale 23
C. CREDITE 24
C.2 Credite pe termen lung 25
I Total (în baze cash) (rd. 27) 26
Credite acordate din bugetul de șomaj (ct. 2675), din care acordate: 27
- Agenților economici 28
- Instituțiilor publice 29
- Alți rezidenți 30
- Nerezidenți 31
II Total (în baze accrual) (rd. 37+38), din care acordate: 32
- Agenților economici 33
- Instituțiilor publice 34
- Alți rezidenți 35
- Nerezidenți 36
1 Credite acordate din bugetul instituțiilor centrale sau de subordonare centrală (ct. 2675) 37
2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 29) (ct. 2676) 38
D. ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII, din care: 39
Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale 40
D.1 Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia datoriilor bugetare în acțiuni cotate) 41
I Total (la valoarea nominală) (rd. 43+44+45) 42
1 Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți nefinanciare (ct. 2601) 43
2 Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți bancare (ct. 2601) 44
3 Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări (ct. 2601) 45
D.2 Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile de asigurări provenite din conversia datoriilor bugetare în acțiuni necotate) 46
I Total (la valoarea nominală) (rd. 48+49+50) 47
1 Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți nefinanciare (ct. 2602) 48
2 Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți bancare (ct. 2602) 49
3 Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări (ct. 2602) 50
D.3 Alte participații 51
I Total (la valoarea nominală) (rd. 53) 52
1 Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (ct. 2601, 2602) 53
E ALTE CONTURI DE PRIMIT 54
E.1 Credite comerciale și avansuri 55
I Total (în baze accrual) (rd. 57) 56
Creanțe financiare legate de livrări de bunuri și servicii de către instituțiile de asigurări (ct. 232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612), din care: 57
- de la populație 58
- de la agenți economici 59
- de la nerezidenți 60
E.2 Alte conturi de plătit, exclusiv creditele comerciale și avansurile 61
Total (în baze accrual) (rd. 63) 62
Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări, din care: 63
- de la populație 64
- de la agenți economici 65
- de la nerezidenți 66
TOTAL DATORII 67
A. NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care: 68
Alte depozite 69
Total (în baze cash) (rd. 71) 70
Disponibilități ale agenților economici din garanții și cauțiuni constituite la instituții publice din sistemul de asigurări (ct. 462) 71
B. TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI 72
Titluri altele decât acțiuni și produse financiare derivate 73
Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate 74
Total (la valoarea nominală) (rd. 76) 75
Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația din sistemul de asigurări și de instituțiile din subordine și achiziționate de: 76
- Bănci comerciale rezidente 77
- Alți rezidenți 78
- Nerezidenți 79
Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate 80
Total (la valoare nominală) (rd. 82) 81
Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația din sistemul de asigurări și de instituțiile din subordine și achiziționate de: 82
- Bănci comerciale rezidente 83
- Alți rezidenți 84
- Nerezidenți 85
C. CREDITE 86
C.1 Credite pe termen scurt 87
I Total (în baze cash) (rd. 89) 88
1 Credite pe termen scurt contractate de autoritățile din sistemul de asigurări pentru proiecte (ct. 5191+5192+5198), din care acordate de: 89
- Bănci comerciale rezidente 90
- Alți rezidenți 91
- Nerezidenți 92
II Total (în baze accrual) (rd. 94+95) 93
1 Credite pe termen scurt contractate de autoritățile din sistemul de asigurări pentru proiecte (ct. 5191+5192+5198) 94
2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 86) (ct. 5186) 95
C.2 Credite pe termen lung 96
I Total (în baze cash) (rd. 98) 97
1 Credite pe termen lung contractate de autoritățile din sistemul de asigurări pentru proiecte (ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672), din care acordate de: 98
- Bănci comerciale rezidente 99
- Alți rezidenți 100
- Nerezidenți 101
II Total (în baze accrual) (rd. 103+104) 102
1 Credite pe termen lung contractate de autoritățile din sistemul de asigurări pentru proiecte (ct. 1641+1642+1651+1652+1671+1672) 103
2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 103) (ct. 1684+1685+1687) 104
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT 105
E.1 Credite comerciale și avansuri 106
I Total (în