Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Memorandumul de înțelegere între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Centrul pentru Dezvoltare și Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi și restaurării zonelor umede, prevenirii inundațiilor, managementului zonei costiere, evaluării și remedierii mediului și pregătirii în caz de dezastre din 13.01.2006 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (MMGA) din România și Centrul pentru Dezvoltare și Cercetare Inginerească (ERDC), Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii (USACE), denumite în continuare părți,

recunoscând importanța cooperării științifice și tehnice în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi și restaurării zonelor umede, prevenirii inundațiilor, managementului zonei costiere, evaluării și remedierii mediului și pregătirii în caz de dezastre,

înțelegând importanța promovării unor relații de lucru mai strânse pentru abordarea problemelor de interes comun privind mediul și resursele de apă; și

recunoscând că o astfel de cooperare aduce beneficii reciproce ambelor țări,

au ajuns la următoarea înțelegere:

ARTICOLUL I Scopul memorandumului de înțelegere

Prezentul memorandum de înțelegere este încheiat în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României pentru cooperarea în domeniile științei și tehnologiei, semnat la Washington la data de 15 iulie 1998, extins (Acordul), este supus acestuia și guvernat de către acesta.

Scopul prezentului memorandum de înțelegere este de a facilita cooperarea și coordonarea activităților și programelor din domeniile: gospodărirea resurselor de apă, ingineria râurilor, gospodărirea și restaurarea zonelor umede, prevenirea inundațiilor, managementul zonei costiere, evaluarea și remedierea mediului și pregătirea în caz de dezastre.

Scopul general al cooperării este de a permite schimbul de resurse științifice, personal și cunoștințe tehnice pentru a sprijini îmbunătățirea sau dezvoltarea gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi și restaurării zonelor umede, prevenirii inundațiilor, managementului zonei costiere, evaluării și remedierii mediului și pregătirii în caz de dezastre pentru ambele părți.

ARTICOLUL II Scopul activităților de cooperare

Activitățile de cooperare sunt proiecte specifice asumate de MMGA și ERDC.

Activitățile pot include următoarele domenii, fără a se limita la acestea:

1. activități în sprijinul îmbunătățirii modelelor și instrumentelor suport privind decizia pentru gospodărirea mediului, resurselor de apă și zonei costiere;

2. activități în sprijinul implementării metodologiilor pentru prevenirea și evaluarea eroziunii costiere, precum și pentru reabilitarea plajelor;

3. activități în sprijinul prevenirii poluării și degradării mediului în zonele costiere, râuri și deltele acestora și lacuri;

4. activități în sprijinul eforturilor de a evalua și gestiona impactul activităților de transport și navigație pe râuri și în mediile riverane acestora;

5. activități în sprijinul îmbunătățirii metodelor și abordărilor pentru pregătirea în caz de dezastre naturale, inclusiv cele legate de inundații;

6. activități în sprijinul îmbunătățirii metodelor și abordărilor privind siguranța barajelor, inclusiv mijloace pentru controlul apei și managementul inundațiilor și planificării intervenției în caz de accidente la baraje;

7. activități care aprofundează înțelegerea științifică a proceselor din cadrul zonelor umede, în special cele referitoare la restaurarea și managementul acestora;

8. studii în sprijinul colectării și distribuirii de date, compilării și procesării acestora;

9. studii în sprijinul cercetărilor privind gospodărirea resurselor de apă, ingineria râurilor, gospodărirea și restaurarea zonelor umede, prevenirea inundațiilor, managementul zonei costiere, evaluarea și remedierea mediului și pregătirea în caz de dezastre;

10. activități care permit o colaborare și un schimb reciproc de persoane cu capacități deosebite tehnice și științifice, în scopul îmbunătățirii obiectivelor proiectelor reciproce;

11. activități legate de conducerea întâlnirilor, seminariilor și conferințelor realizate pentru schimbul reciproc de cunoștințe științifice și tehnice și de idei;

12. activități în sprijinul dezvoltării și aplicării abordărilor și instrumentelor suport în luarea deciziilor pentru evaluarea și managementul materialului dragat și în sprijinul realizării de studii pentru remedierea sedimentelor contaminate și restaurarea ecosistemului; și

13. activități în sprijinul unuia sau mai multor obiective internaționale așa cum au fost acestea identificate în cadrul întâlnirilor internaționale la care MMGA și ERDC participă.

ARTICOLUL III Responsabilitățile părților

Părțile sunt responsabile pentru coordonarea și cooperarea cu alte entități organizaționale în propriile țări, dacă se consideră corespunzător și necesar, pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din prezentul memorandum de înțelegere.

Fiecare parte va asigura personal, dotări și orice alt sprijin necesar implementării proiectelor, așa cum se stabilește de comun acord de către părți. Acest sprijin va fi materializat prin alocarea de fonduri și de personal în conformitate cu legile și reglementările fiecărei țări.

Aceste responsabilități pot include:

1. managementul și coordonarea activităților întreprinse sub auspiciile prezentului memorandum de înțelegere;

2. desemnarea persoanelor oficiale corespunzătoare conducerii și coordonării activităților comune; și

3. prevederea tuturor aranjamentelor pentru facilitarea intrării și ieșirii de pe teritoriul fiecărei țări a personalului și echipamentelor unei alte țări, angajate sau utilizate în proiectele supuse prezentului memorandum de înțelegere, cu condiția obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare în conformitate cu legislația și reglementările din fiecare țară.

ARTICOLUL IV Reglementări privind implementarea

Activitățile de colaborare specifice, incluzând sarcini, responsabilități și condiții asociate, care trebuie realizate sau îndeplinite sub auspiciile prezentului memorandum de înțelegere vor fi semnate de părți și de orice alte entități colaboratoare, dacă este cazul, și vor constitui Reglementări privind implementarea în cadrul prezentului memorandum de înțelegere. Reglementările privind implementarea trebuie identificate prin numerotare cu cifre arabe. Programele de cooperare stabilite prin prezentul memorandum de înțelegere vor fi coordonate de semnatarii celor două părți sau de înlocuitorii lor desemnați. Coordonatorii și grupele de lucru pot fi nominalizați de către semnatari sau de înlocuitorii lor desemnați, atunci când este necesar, pentru a analiza și a acționa în privința subiectelor legate de implementarea prezentului memorandum de înțelegere.

Rapoartele periodice, dacă sunt cerute, trebuie transmise semnatarilor celor două părți sau înlocuitorilor desemnați de aceștia. Astfel de rapoarte trebuie să sumarizeze procedurile din cadrul grupurilor de lucru, seminariilor și reuniunilor, să furnizeze documente privind progresul și rezultatele proiectelor sau programelor specifice și să contureze domeniile viitoare de colaborare.

ARTICOLUL V Informații științifice și tehnice

Prevederile pentru protecția și distribuirea informațiilor științifice și tehnice ce rezultă din activitățile de cooperare realizate sub auspiciile prezentului memorandum de înțelegere sunt guvernate de art. V din anexa A la Acord, dacă nu s-a stabilit altfel în Reglementările privind implementarea ce decurg din art. IV al prezentului memorandum de înțelegere. Distribuirea informațiilor se va face prin canalele obișnuite și va corespunde procedurilor normale ale părților.

Aplicarea sau utilizarea oricăror informații schimbate sau transferate între părți în cadrul prezentului memorandum de înțelegere va fi responsabilitatea părții care le primește. Furnizorul nu garantează aplicabilitatea unor astfel de informații pentru orice aplicație particulară.

ARTICOLUL VI Soluționarea diferendelor

Orice diferende legate de interpretarea sau de implementarea prezentului memorandum de înțelegere sau de Reglementările privind implementarea asociate vor fi rezolvate prin discuții reciproce între semnatari sau înlocuitorii desemnați de aceștia.

ARTICOLUL VII Intrarea în vigoare

Prezentul memorandum de înțelegere intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți. Prezentul memorandum de înțelegere este valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data ultimei notificări primite și va fi prelungit automat pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă niciuna dintre părți nu notifică în scris celeilalte părți intenția sa privind încetarea prezentului memorandum de înțelegere. O asemenea notificare privind încetarea va fi transmisă cu cel puțin 3 luni înaintea expirării perioadei inițiale de 5 ani.

Oricare dintre părți, în orice moment, poate înceta unilateral prezentul memorandum de înțelegere prin înaintarea unei notificări scrise celeilalte părți, cel târziu cu 3 luni înaintea datei de încetare pe care aceasta o dorește.

Încetarea valabilității prezentului memorandum de înțelegere nu va afecta în niciun fel proiectele sau programele convenite sau aflate în curs de derulare, care nu au fost finalizate înainte de încetarea valabilității prezentului memorandum de înțelegere.

Prezentul memorandum de înțelegere poate fi amendat sau extins prin acordul scris al părților.

Semnat în duplicat în București, România, la data de 13 ianuarie 2006, în două exemplare originale în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Mediului și Gospodăririi Pentru Centrul pentru Dezvoltare și Cercetare
Apelor din România, Inginerească, Corpul Inginerilor
Lucia Ana Varga, din Armata Statelor Unite ale Americii,
secretar de stat James R. Houston, PhD,
director,
Martor, Centrul pentru Dezvoltare și Cercetare Inginerească
Sulfina Barbu,
ministrul mediului și gospodăririi apelor, Martor,
Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor Nicholas F. Taubman,
din România ambasador,
Ambasada Statelor Unite ale Americii în România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...