Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu din 06.06.2006

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 14 iunie 2006.

În vigoare de la 14 iunie 2006 până la 21 martie 2011, fiind înlocuit prin Metodologie 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie stabilește modul de calcul al contribuțiilor și taxelor pe care contribuabilii trebuie să le declare și să le plătească la Fondul pentru mediu.

Art. 2. -

Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, care datorează sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 3. -

Semnificația termenilor și expresiilor utilizați în text este cea prevăzută în anexa la prezenta metodologie.

CAPITOLUL II Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Sunt obligați la plata contribuției de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase deținătorii de astfel de deșeuri, persoane fizice sau persoane juridice, care nu au calitatea de colector și/sau valorificator, autorizați în condițiile legii.

Art. 5. - Jurisprudență

Obligația de a calcula, reține, declara și vira la Fondul pentru mediu contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase revine operatorilor economici colectori și/sau valorificatori, autorizați în condițiile legii.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

Contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase se reține prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori și/sau valorificatori, autorizați potrivit legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu.

Art. 7. - Modificări (1)

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase de către deținătorii de astfel de deșeuri, persoane juridice, către operatorii economici valorificatori, autorizați în condițiile legii, se face pe bază de factură, cu evidențierea distinctă și cu reținerea contribuției de 3%.

Art. 8. - Modificări (1)

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase de către deținătorii de astfel de deșeuri, persoane fizice, către operatorii economici colectori, autorizați în condițiile legii, se face pe bază de adeverință de primire și plată la achitarea în numerar a sumei cuvenite vânzătorului de deșeuri, reținându-se contribuția de 3%.

Art. 9. - Modificări (1)

Baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 10. -

(1) În cazul în care operatorii economici colectori și/sau valorificatori, autorizați în condițiile legii, devin deținători de deșeuri metalice feroase și neferoase prin activitatea de dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe sau obiecte de inventar proprii ori devenite proprii prin achiziție, au obligația, în cazul vânzării acestora, de a plăti contribuția de 3% la Fondul pentru mediu.

(2) Baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă prețul mediu de achiziție al deșeurilor metalice feroase și neferoase din luna precedentă dezmembrării și/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, înmulțită cu cantitatea de deșeuri metalice feroase și neferoase vândută.

(3) În cazul în care operatorii economici colectori și/sau valorificatori, autorizați în condițiile legii, nu pot stabili prețul mediu de achiziție al deșeurilor metalice feroase și neferoase pentru luna precedentă dezmembrării și/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrării și/sau casării bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.

Art. 11. -

Contribuția la Fondul pentru mediu, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se declară și se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

Art. 12. -

În aplicarea prevederilor cap. II, semnificația termenilor utilizați este prezentată la pct. 6 și 14 din anexa la prezenta metodologie.

CAPITOLUL III Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 13. - Modificări (1)

Operatorii economici utilizatori de surse fixe și/sau mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă sunt obligați la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul și pentru substanțele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

SECȚIUNEA I Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la surse mobile

Autovehicule

Art. 14. -

În cazul operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă, calculul taxelor la Fondul pentru mediu prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se efectuează în funcție de tipul de combustibil și de tipul sursei mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă.

Art. 15. -

(1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă - autoturisme și alte autovehicule - se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(2) Cantitățile de poluanți emiși în atmosferă de la surse mobile se calculează după următoarea formulă:

Q = f x V,

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant în funcție de tipul de combustibil și de tipul de sursă mobilă, exprimat în kg/litru de combustibil;

V - cantitatea de combustibil, exprimată în litri.

Art. 16. -

Factorii de emisie "f" utilizați pentru calcularea cantităților de poluanți emise în atmosferă de la sursele mobile sunt următorii:

1. pentru surse mobile care utilizează benzină:

a) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări și mașini mobile nerutiere) - (non Euro):

f = 0,0242 kg NOx/litru benzină;

f = 0,0002 kg SO2/litru benzină;

f = 0,0000038 kg plumb/litru benzină;

f = 0,0000015 kg poluanți organici persistenți/litru benzină;

f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;

b) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări și mașini mobile nerutiere) - (Euro):

f = 0,0026 kg NOx/litru benzină;

f = 0,0002 kg SO2/litru benzină;

f = 0,0000038 kg plumb/litru benzină;

f = 0,0000015 kg poluanți organici persistenți/litru benzină;

f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;

c) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (inclusiv tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări și mașini mobile nerutiere):

f = 0,0315 kg NOx/litru benzină;

f = 0,0002 kg SO2/litru benzină;

f = 0,0000038 kg plumb/litru benzină;

f = 0,0000015 kg poluanți organici persistenți/litru benzină;

f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;

2. pentru surse mobile care utilizează motorină:

a) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări și mașini mobile nerutiere) - (non Euro):

f = 0,0132 kg NOx/litru motorină;

f = 0,0006 kg SO2/litru motorină;

f = 0,0063 kg pulberi/litru motorină;

f = 0,0000028 kg poluanți organici persistenți/litru motorină;

f = 0,000000008 kg cadmiu/litru motorină;

b) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări și mașini mobile nerutiere) - (Euro):

f = 0,0115 kg NOx/litru motorină;

f = 0,0006 kg SO2/litru motorină;

f = 0,0011 kg pulberi/litru motorină;

f = 0,0000028 kg poluanți organici persistenți/litru motorină;

f = 0,000000008 kg cadmiu/litru motorină;

c) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (inclusiv tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări și mașini mobile nerutiere) - (non Euro):

f = 0,0338 kg NOx/litru motorină;

f = 0,0006 kg SO2/litru motorină;

f = 0,0056 kg pulberi/litru motorină;

f = 0,0000028 kg poluanți organici persistenți/litru benzină;

f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;

d) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (inclusiv tractoare, mașini autopropulsate pentru lucrări și mașini mobile nerutiere) - (Euro):

f = 0,0182 kg NOx/litru motorină;

f = 0,0006 kg SO2/litru motorină;

f = 0,0008 kg pulberi/litru motorină;

f = 0,0000028 kg poluanți organici persistenți/litru benzină;

f = 0,000000008 kg cadmiu/litru benzină;

3. pentru surse mobile care utilizează GPL:

a) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (non Euro):

f = 0,0189 kg NOx/litru GPL;

b) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t (Euro):

f = 0,0014 kg NOx/litru GPL.

Locomotive și automotoare

Art. 17. -

(1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă - locomotive și automotoare - se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată potrivit formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(2) Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de la surse mobile - locomotive și automotoare - se calculează după următoarea formulă:

Q = f x V,

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil diesel;

V - cantitatea de combustibil diesel Euro, exprimată în kilograme.

Art. 18. -

Factorii de emisie "f" utilizați pentru calcularea cantităților de poluanți emise în atmosferă de la surse mobile - locomotive și automotoare - sunt următorii:

f = 0,0396 kg NOx/kg combustibil diesel;

f = 0,0007 kg SO2/kg combustibil diesel;

f = 0,00458 kg pulberi/litru motorină;

f = 0,00000332 kg poluanți organici persistenți/litru motorină;

f = 0,00000000001 kg cadmiu/kg combustibil diesel.

Aeronave

Art. 19. -

(1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă - aeronave - se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(2) Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de la surse mobile - aeronave - se calculează după următoarea formulă:

Q = f x V,

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil;

V - cantitatea de combustibil, exprimată în kilograme.

(3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecția mediului, în baza metodologiei existente EEA/EMEP/CORINAIR.

Nave

Art. 20. -

(1) Taxele la Fondul pentru mediu aplicabile operatorilor economici utilizatori de surse mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă - nave - se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(2) Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de la surse mobile - nave - se calculează după următoarea formulă:

Q = f x V,

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie raportat la kilogram de combustibil;

V - cantitatea de combustibil, exprimată în kilograme.

(3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecția mediului, în baza metodologiei existente EEA/EMEP/CORINAIR.

Art. 21. -

Taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la sursele mobile, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se declară și se plătesc semestrial, până la data de 25 a primei luni din semestrul următor pentru semestrul precedent.

SECȚIUNEA a II-a Modul de calcul al taxelor pentru emisiile de poluanți
în atmosferă, provenite de la surse fixe
Modificări (1)

Art. 22. -

În cazul operatorilor economici deținători de surse staționare generatoare de emisii de poluanți în atmosferă, care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanți în atmosferă și au înregistrări ale măsurătorilor efectuate recunoscute de autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x V,

unde:

T - suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;

V - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 23. -

(1) Pentru operatorii economici deținători de surse staționare generatoare de emisii de poluanți în atmosferă, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanți în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - suma datorată la Fondul pentru mediu;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(2) Cantitățile de poluanți emiși în atmosferă de la surse staționare se calculează după următoarea formulă:

Q = f x A,

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcție de proces;

A - cantitatea de combustibil, materii prime și materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcție de tipul de proces.

(3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecția mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.

(4) Factorul de emisie "f" stabilit de comun acord cu autoritatea publică locală pentru protecția mediului poate fi revizuit în funcție de intervențiile asupra instalației și/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care acesta a fost stabilit.

(5) În cazul existenței unor diferende între operatorul economic și autoritatea publică locală pentru protecția mediului, referitor la factorul de emisie "f", acesta se validează de către o terță parte, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM - București sau de un alt institut cu competență în acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.

Art. 24. - Modificări (1)

Taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la sursele fixe, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se declară și se plătesc lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

Art. 25. -

(1) În cazul utilizării de către operatorii economici a deșeurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare într-un proces tehnologic, în proporție de cel puțin 50% din cantitatea totală de materii prime secundare folosite, taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă nu se datorează.

(2) Dovada folosirii în procesul tehnologic a deșeurilor industriale reciclabile se face cu documentele de proveniență ale acestora, documente privind consumul acestora și fișa tehnologică a produselor obținute.

Art. 26. -

În aplicarea prevederilor cap. III, semnificațiile termenilor utilizați sunt prezentate la pct. 9, 12a), 20, 21, 22-22.1 și 22.2 din anexa la prezenta metodologie.

CAPITOLUL IV Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 27. -

Operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile au obligația de a plăti la Fondul pentru mediu taxele, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 28. -

Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se datorează pentru acele terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deșeuri valorificabile din categoriile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, și numai după obținerea autorizației de mediu.

Art. 29. -

Taxele pentru depozitarea deșeurilor valorificabile se declară și se plătesc anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, de către operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile.

Art. 30. -

În aplicarea prevederilor cap. IV, semnificațiile termenilor utilizați sunt prezentate la pct. 6 din anexa la prezenta metodologie.

CAPITOLUL V Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 31. - Modificări (1)

Obligația de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața națională, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, revine următorilor operatori economici responsabili:

a) producătorii de bunuri ambalate, pentru ambalajele primare, secundare și terțiare folosite la ambalarea produselor lor;

b) importatorii de bunuri ambalate, pentru ambalajele primare, secundare și terțiare aferente produselor importate;

c) operatorii economici care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;

d) producătorii de ambalaje de desfacere, pentru ambalajele de desfacere;

e) importatori de ambalaje de desfacere, pentru ambalajele de desfacere importate.

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se plătește anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

(2) Cantitatea de deșeuri de ambalaje care trebuie valorificată pentru îndeplinirea obiectivului de valorificare se realizează prin 3 componente: Jurisprudență

a) cantitatea de deșeuri Q1 ce trebuie valorificată prin reciclarea fiecărui tip de material de ambalare pentru care sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 obiective minime de valorificare prin reciclare;

b) cantitatea de deșeuri Q2 ce trebuie valorificată prin reciclare, suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a), pentru îndeplinirea componentei de valorificare prin reciclare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cantitate ce se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material;

c) cantitatea de deșeuri Q3 ce trebuie valorificată suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a) și b), pentru îndeplinirea obiectivului de valorificare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cantitate ce se poate realiza prin oricare metodă de valorificare sau prin incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material.

(3) Obiectivul anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 se consideră îndeplinit numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menționate la alin. (2).

(4) Taxa prevăzută la alin. (1) se plătește pe diferența dintre obiectivul anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje și obiectivul efectiv realizat de operatorii economici responsabili.

(5) Taxa prevăzută la alin. (1) se determină ca sumă a diferențelor dintre cele 3 componente prevăzute la alin. (2) și cantitățile corespunzătoare efectiv realizate, înmulțită cu 1 leu (RON), astfel: Jurisprudență

Taxa = [[Q1-Sumă qri] + [Q2-qr2] + [Q3-qv3]] x 1 leu (RON),

unde:

Q1 definit la alin. (2) lit. a) se calculează astfel:

Q1 = Sumă Qi x Ri,

unde:

Qi = cantitatea introdusă pe piață din fiecare tip de material de ambalare pentru care sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 obiective minime de valorificare prin reciclare;

Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru fiecare material de ambalare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005;

Q2 definit la alin. (2) lit. b) se calculează astfel:

Q2 = Qt x R-Q1,

unde:

Qt - cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piață;

R - obiectivul de valorificare prin reciclare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005;

Q3 definit la alin. (2) lit. c) se calculează astfel:

Q3 = Qt x V-Q1-Q2,

unde:

V - obiectivul de valorificare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul pentru care în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 este prevăzut obiectiv minim de reciclare;

qr2 - cantitățile valorificate efectiv prin reciclare din materialele pentru care în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 nu sunt prevăzute obiective minime de reciclare plus cantitatea valorificată prin reciclare peste obiectivul minim de reciclare din fiecare material pentru care în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 este prevăzut obiectiv minim de reciclare;

qv3 - cantitatea totală valorificată efectiv prin orice altă metodă decât reciclarea sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie plus cantitatea totală reciclată peste obiectivul de valorificare prin reciclare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005.

(6) Cantitatea valorificată peste obiectivul anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje nu poate compensa obligațiile aferente altor ani. Jurisprudență

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Obiectivul anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje se realizează în mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, prin: Jurisprudență

a) valorificarea de către operatorii economici responsabili a deșeurilor de ambalaje generate și a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piață;

b) încredințarea de către operatorii economici responsabili a deșeurilor de ambalaje generate și a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piață, în baza unui contract, unui operator economic valorificator.

(2) Operatorii economici responsabili trebuie să facă dovada preluării/colectării de pe piață a propriilor ambalaje.

(3) Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje în mod individual trebuie să dovedească realizarea acestuia prin documente justificative din care să rezulte: Jurisprudență

a) situația privind deșeurile de ambalaje generate și a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piața națională pe tip de material;

b) situația privind valorificarea deșeurilor de ambalaje/contractul încheiat cu un operator economic valorificator, în scopul îndeplinirii obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje; Jurisprudență

c) situația eliberată de către operatorul economic valorificator, prin care să se evidențieze distinct cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, pe tip de material, dintre cele preluate de la operatorii economici responsabili, precum și metoda de valorificare.

(4) Operatorii economici responsabili sunt obligați să menționeze în documentele de însoțire a deșeurilor de ambalaje dacă încredințarea spre valorificare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje. Jurisprudență

Art. 34. - Jurisprudență

Operatorii economici responsabili, care au optat pentru realizarea în mod individual a obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, sunt obligați:

a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională;

b) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantitățile de deșeuri de ambalaje generate, precum și cantitățile de ambalaje preluate/colectate de pe piața națională și încredințate spre valorificare, exclusiv deșeurile de producție;

c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, diferența dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 ca obiectiv de valorificare anual și obiectivul efectiv realizat;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate și/sau ambalajelor de desfacere introduse pe piața națională, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005.

Art. 35. -

Operatorii economici responsabili, care au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje prin transferul responsabilității, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, sunt obligați:

a) să stabilească lunar, pentru fiecare tip de material, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională;

b) să obțină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obiectivului anual de valorificare, pentru fiecare tip de material, situația cantităților de deșeuri de ambalaje valorificate în numele lui, precum și metoda de valorificare;

c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, diferența dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 ca obiectiv de valorificare anual și obiectivul efectiv realizat;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate și/sau ambalajelor de desfacere introduse pe piața națională, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005.

Art. 36. -

(1) În cazul în care operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje prin transferarea responsabilității, aceștia sunt obligați să raporteze operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilității numai cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională după data semnării contractului.

(2) La data semnării contractului de transferare a responsabilității pentru realizarea obiectivului anual de valorificare a deșeurilor de ambalaje, operatorii economici responsabili nu trebuie să înregistreze obligații restante la bugetul Fondului pentru mediu în ceea ce privește taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 37. -

(1) Programul informatic de asistență privind completarea formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu", elaborat și pus la dispoziție contribuabililor în mod gratuit de către Administrația Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(2) Programul informatic de asistență poate fi descărcat de pe serverul de web al Administrației Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro.

(3) Programul informatic de asistență are ca date de intrare cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pe tip de material, cantitățile valorificate prin altă metodă de valorificare decât reciclarea și cantitățile valorificate prin reciclare.

Art. 38. -

În aplicarea prevederilor cap. V, semnificațiile termenilor utilizați sunt prezentate la pct. 1, 2, 7, 8, 13 și 17 din anexa la prezenta metodologie.

CAPITOLUL VI Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 39. -

Operatorii economici care introduc pe piață substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligația de a calcula și a plăti la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din valoarea acestora.

Art. 40. - Modificări (1)

Substanțele pentru care se datorează contribuția de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, marcate cu simbolul "N", și sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor utilizate la producerea medicamentelor.

Art. 41. - Jurisprudență

(1) Baza de calcul la care se aplică contribuția de 2% la Fondul pentru mediu reprezintă valoarea de vânzare și/sau valoarea de import al substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Substanțele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu importate, inclusiv cele destinate utilizării/consumului propriu, se consideră introduse pe piață în momentul importului.

(3) În cazul producătorilor interni, introducerea pe piață este acțiunea de a face disponibile, pentru prima dată, substanțele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, în vederea distribuirii și/sau utilizării.

Art. 42. -

Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se declară și se plătește lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

CAPITOLUL VII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 43. -

(1) În cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obținute în urma exploatării, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare și se virează de către cumpărătorul operator economic care introduce masa lemnoasă într-un proces de prelucrare.

(2) Masa lemnoasă pe picior prevăzută la alin. (1) se determină din actul de punere în valoare, astfel cum este el definit în art. 4 din Normele privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, cu modificările și completările ulterioare, se exprimă în metri cubi - m3 - și cuprinde sortimentele dimensionale G1+G2+G3+M1+M2 la rășinoase și, respectiv, G1+G2+M1+M2+M3 la foioase.

(3) Valoarea de vânzare a masei lemnoase pe picior, prevăzută la alin. (1), constituie bază de calcul pentru stabilirea contribuției de 1% la Fondul pentru mediu și se calculează prin înmulțirea volumului total al sortimentelor dimensionale prevăzute la alin. (2) cu prețul exprimat în lei/m3, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu care a fost cumpărată masa lemnoasă respectivă.

(4) Valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn brut obținute în urma exploatării, prevăzută la alin. (1), exclusiv taxa pe valoarea adăugată, constituie bază de calcul pentru stabilirea contribuției de 1% la Fondul pentru mediu.

(5) Pentru sortimentele de lemn brut obținute în urma exploatării masei lemnoase pe picior de către cumpărătorul operator economic nu se datorează contribuția pentru Fondul de mediu.

Art. 44. -

Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se declară și se plătește lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care operatorul economic a cumpărat masa lemnoasă pe picior și/sau sortimentele de lemn brut obținute în urma exploatării.

Art. 45. -

Operatorul economic care cumpără în scopul prelucrării masă lemnoasă pe picior și/sau sortimente de lemn brut obținute în urma exploatării provenite din păduri certificate nu calculează și nu plătește contribuția la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 46. -

În aplicarea prevederilor cap. VII, semnificația termenilor utilizați este prezentată la pct. 10, 12 lit. b), 15, 16, 18 și 19 din anexa la prezenta metodologie.

CAPITOLUL VIII Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 47. -

Operatorii economici, producători și importatori, care introduc pe piață anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, denumiți în continuare operatori economici responsabili, au obligația de a plăti la Fondul pentru mediu o taxă de 1 leu (RON)/kg de anvelopă introdusă pe piață.

Art. 48. -

(1) Taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se plătește anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piață.

(2) Plata se face pentru diferența dintre obiectivul anual de gestionare prevăzut de legislația în vigoare cu privire la gestionarea anvelopelor uzate și obiectivul efectiv realizat de operatorul economic responsabil.

(3) Obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate se poate realiza de operatorii economici responsabili, prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilității către un operator economic, conform legislației în vigoare.

Art. 49. -

(1) Obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate se realizează în mod individual, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, prin:

a) colectarea anvelopelor uzate, în limita cantităților introduse de operatorii economici responsabili pe piață în anul precedent și prin reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, reciclarea și/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantități de anvelope uzate colectate;

b) încredințarea de către operatorii economici responsabili a anvelopelor uzate preluate/colectate de pe piață, în baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizează, le refolosește ca atare, le reșapează, le reciclează și/sau le valorifică termoenergetic, după caz.

(2) Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate, în mod individual, trebuie să dovedească realizarea acestuia prin orice documente justificative, din care să rezulte:

a) situația privind gestionarea anvelopelor uzate preluate/colectate de pe piață;

b) situația privind gestionarea anvelopelor uzate/contractul de predare a anvelopelor uzate, încheiat cu o persoană juridică, în scopul îndeplinirii obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate;

c) situația prin care să se evidențieze distinct cantitățile de avelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici responsabili, precum și metoda utilizată.

(3) Operatorii economici responsabili sunt obligați să menționeze în documentele de însoțire a anvelopelor uzate dacă încredințarea spre reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, reciclare și/sau valorificare termoenergetică a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate.

Art. 50. -

Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea în mod individual a obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligați:

a) să stabilească lunar cantitățile de anvelope introduse pe piață în anul precedent;

b) să stabilească lunar cantitățile de anvelope preluate/colectate de pe piață și încredințate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reșapează, le reciclează și/sau le valorifică termoenergetic, după caz;

c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, diferența dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 ca obiectiv de gestionare anual și obiectivul efectiv realizat;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piață.

Art. 51. -

Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilității către un operator economic autorizat, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligați:

a) să stabilească lunar cantitățile de anvelope introduse pe piață în anul precedent;

b) să obțină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate situația cantităților de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum și metoda utilizată;

c) să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, diferența dintre obiectivul calculat utilizându-se procentajul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 ca obiectiv de gestionare anual și obiectivul efectiv realizat;

d) să declare anual și să plătească, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piață.

Art. 52. -

(1) În cazul în care operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivului anual de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilității, sunt obligați să raporteze operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilității numai cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piață după data semnării contractului.

(2) La data semnării contractului de transferare a responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici responsabili nu trebuie să înregistreze obligații restante la Fondul pentru mediu în ceea ce privește taxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 53. -

Cantitatea reutilizată, refolosită ca atare, reșapată, reciclată și/sau valorificată termoenergetic peste obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.

Art. 54. -

(1) Taxa pentru introducerea pe piață a anvelopelor noi și/sau destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obiectivul anual de gestionare a anvelopelor uzate, raportat la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piață în anul precedent, diminuată cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, și taxa stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, respectiv 1 leu (RON)/kg.

(2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Taxa = [(Q x Ob) - Q(realizat)] x 1 leu (RON),

unde:

Q - cantitatea de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, introdusă pe piață în anul precedent;

Ob - obiectiv anual de gestionare a anvelopelor conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

Q(realizat) - cantitatea de anvelope gestionate în anul de raportare.

Art. 55. -

(1) Programul informatic de asistență privind completarea formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu", elaborat și pus la dispoziție contribuabililor în mod gratuit de Administrația Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(2) Programul informatic de asistență poate fi descărcat de pe serverul de web al Administrației Fondului pentru Mediu la adresa http://www.afm.ro.

(3) Programul informatic de asistență are ca date de intrare cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent și cantitățile gestionate în perioada de raportare (cantitățile reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic).

Art. 56. -

În aplicarea prevederilor cap. VIII, semnificația termenilor utilizați este prezentată la pct. 3, 4, 5 și 11 din anexa la prezenta metodologie.

CAPITOLUL IX Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006

Art. 57. -

(1) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația de a calcula și de a vira la Fondul pentru mediu o contribuție de 3%, calculată din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare.

(2) Contribuția de 3% la Fondul pentru mediu prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, se declară și se plătește anual de persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea pentru anul precedent.

ANEXĂ la metodologie

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR SPECIFICI

1. Ambalaj - definit conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005

2. Ambalaj de desfacere - definit conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005

3. Anvelope noi - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004

4. Anvelope uzate - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004

5. Anvelope uzate destinate reutilizării - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004

6. Deșeu - definit conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000

7. Deșeuri de ambalaje - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005

8. Deșeuri de ambalaje generate - definite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005

9. Emisie - definită conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005

10. Masă lemnoasă pe picior - totalitatea arborilor pe picior al căror volum exprimat în m 3 a fost determinat în conformitate cu metodele de estimare în vigoare care constituie obiectul muncii în procesul de producție al exploatării lemnului

11. Obiectiv anual de gestionare a anvelopelor uzate - cantitatea de anvelope reutilizată, refolosită ca atare, reșapată, reciclată și/sau valorificată termoenergetic, la nivelul obligațiilor prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 24 februarie 2004

12. Operator economic:

a) persoană juridică care desfășoară activități economice sau prestează servicii în scopul obținerii de profit;

b) persoană fizică sau persoană juridică autorizată, care exploatează masa lemnoasă pe picior sau, după caz, introduce sortimentele de lemn brut într-un proces de prelucrare.

13. Operator economic valorificator - operatorii economici care desfășoară activități de valorificare prevăzute în anexa nr. II B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001

14. Operator economic colector și/sau valorificator de deșeuri metalice feroase și neferoase - persoană fizică sau juridică, autorizată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare Modificări (1)

15. Pădure certificată - pădure pentru care un organism recunoscut pe plan internațional și abilitat în acest sens a emis certificatul care atestă gospodărirea durabilă a acesteia pe baza standardelor de certificare corespunzătoare unui sistem recunoscut la nivel mondial în domeniul gospodăririi durabile a pădurilor

16. Proces de prelucrare a masei lemnoase - activitate desfășurată de operatorul economic, prin care se obțin din lemnul brut obținut în urma exploatării masei lemnoase pe picior produse destinate utilizării directe și/sau introducerii în circuitul economic

17. Reciclarea deșeurilor de ambalaje - definită conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005

18. Sortiment de lemn brut - lemn rotund sau despicat, rezultat în procesul de exploatare forestieră, care corespunde prevederilor unui document tehnic normativ de calitate

19. Sortimente de lemn de lucru - definite conform Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, cu modificările și completările ulterioare:

G I - lemn de lucru gros I - lemn apt pentru prelucrări industriale și/sau construcții, având diametrul la capătul subțire peste 34 cm în cazul rășinoaselor și, respectiv, peste 40 cm în cazul foioaselor;

G II - lemn de lucru gros II - lemn apt pentru prelucrări industriale și/sau construcții, având diametrul la capătul subțire cuprins între 24-34 cm în cazul rășinoaselor și, respectiv, între 24-40 cm în cazul foioaselor;

G III - lemn de lucru gros II - lemn de rășinoase apt pentru prelucrări industriale și/sau construcții, având diametrul la capătul subțire sub 24 cm;

M I - lemn de lucru mijlociu I - lemn apt pentru prelucrări industriale și/sau construcții, având diametrul la capătul subțire cuprins între 14-20 cm în cazul rășinoaselor și, respectiv, între 20-24 cm în cazul foioaselor;

M II - lemn de lucru mijlociu II - lemn apt pentru prelucrări industriale și/sau construcții, având diametrul la capătul subțire cuprins între 14-20 cm în cazul rășinoaselor și, respectiv, între 16-20 cm în cazul foioaselor;

M III - lemn de lucru mijlociu III - lemn de foioase apt pentru prelucrări industriale și/sau construcții, având diametrul la capătul subțire cuprins între 12-16 cm.

20. Surse fixe care generează emisii de poluanți în atmosferă - construcții, utilaje, instalații, inclusiv de ventilație, alte lucrări fixe care generează sau prin intermediul cărora se evacuează substanțe poluante în atmosferă, precum și instalațiile fixe de ardere aparținând aceluiași operator economic, cu o putere instalată însumată mai mare sau egală cu 1 MW Modificări (1)

21. Surse mobile care generează emisii de poluanți în atmosferă - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale și aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere internă. În această categorie nu se includ autovehiculele cu 2 sau 3 roți sau asimilate acestora (mopede, motociclete, mototricicluri și cvadricicluri)

22. Încadrarea autovehiculelor în autovehicule nonEuro și autovehicule euro

22.1. Autovehicule nonEuro - acele autovehicule ale căror emisii poluante, determinate la omologare, nu se încadrează în valorile prevăzute pentru nivelurile de emisii poluante, denumite generic Euro.

22.2. Autovehicule Euro - acele autovehicule ale căror emisii poluante, determinate la omologare, se încadrează în valorile prevăzute pentru unul dintre nivelurile de emisii poluante, denumite generic Euro (1, 2, 3, 4 sau 5).

Încadrarea în nivelul de emisii poluante se face pe baza decodificării ultimelor două caractere (al patrusprezecelea și al cincisprezecelea caracter) ale numărului de omologare înscris în rubrica nr. 5 din cartea de identitate a vehiculului (CIV) sau în rubrica nr. 10 din certificatul de înmatriculare al acestuia.

Exemplu: CIV:

5 Numărul de omologare/ AODA110011I9104/1986
Anul fabricaţiei

În cazul autovehiculelor nonEuro, ultimele două caractere ale numărului de omologare sunt numerice (de la 01 la 12).

În cazul autovehiculelor Euro, ultimele două caractere ale numărului de omologare sunt alfanumerice (de exemplu, E1, R1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3, D3, E3, R3, E4, R4, R5, T1, T2).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...