Parlamentul României

Legea nr. 198/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 25 mai 2006.

În vigoare de la 28 mai 2006 până la 25 iunie 2014, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 41/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 5, literele a)-g) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

"

a) primirea cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate prin SAPARD, FEADR și FEP;

b) verificarea cererilor de finanțare, în vederea aprobării proiectelor finanțate prin SAPARD, FEADR și FEP, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe;

c) selectarea proiectelor finanțate prin SAPARD, FEADR și FEP, în conformitate cu prevederile programelor;

d) stabilirea obligațiilor contractuale dintre Agenție și potențialii beneficiari și totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate prin SAPARD, FEADR și FEP;

e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanțate prin SAPARD, FEADR și FEP, atât înainte, cât și după aprobarea acestora;

f) întreprinderea unor acțiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul și alte asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanțate prin SAPARD, FEADR și FEP;

g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD, FEADR și FEP către organismele care asigură managementul și coordonarea finanțării programului."

2. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției, atribuțiile directorului general al acesteia, indicatorii de performanță ai personalului de conducere de la nivel central, regional și județean, precum și localitățile în care își desfășoară activitatea centrele regionale de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit și oficiile județene pentru dezvoltare rurală și pescuit se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, personalul din Agenție beneficiază numai de majorările salariale instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 22 mai 2006.

Nr. 198.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...