Profesia de mediator | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Profesia de mediator

SECȚIUNEA 1 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator

Art. 7. - Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Poate fi mediator persoana care îndeplinește următoarele condiții: Modificări (2)

a) are capacitate deplină de exercițiu; Jurisprudență

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii și avizat de Consiliul de mediere; Modificări (1)

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;

e) se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; Modificări (1)

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condițiile legii, cu excepția absolvenților de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii și avizate de Consiliul de mediere; Modificări (1), Jurisprudență

g) a fost autorizată ca mediator, în condițiile prezentei legi. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de către Consiliul de mediere, după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obținut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoașterea acestor documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(3) Documentele de calificare obținute în profesia de mediator, în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, de către persoanele prevăzute la alin. (2), se recunosc în condițiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilitățile și cunoștințele nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul de mediere ia în considerare și experiența profesională dobândită de solicitant și îi poate cere să dovedească faptul că îndeplinește toate aceste cerințe. Modificări (1)

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și cetățenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obținute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori, după caz, într-un stat terț. Modificări (1)

(5) Cetățeanul unui stat terț, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate și dorește să desfășoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândește acces la profesie în următoarele condiții:

a) prezintă titlul de studii, însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării;

b) prezintă conținutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii și, după caz, documentele care atestă dobândirea calității de mediator. Consiliul de mediere evaluează conținutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoștințele și abilitățile atestate de aceste documente cu cerințele stabilite conform legii române, și hotărăște, dacă este cazul, accesul în profesie. Condițiile de echivalare ori compensare a calificării, în situația în care cunoștințele și abilitățile atestate nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(6) Mediatorul străin poate desfășura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de proveniență, fiind exceptat de la cerințele de autorizare și de înscriere prevăzute în lege, având însă obligația înștiințării, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfășurarea acestei activități.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea cursurilor de specialitate de către furnizorii de formare care au fost autorizați conform legislației în materia formării profesionale a adulților și de către instituțiile de învățământ superior acreditate.

(2) Programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare în domeniu, elaborate de Consiliul de mediere, și vor fi avizate în prealabil de către acesta. Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Instituțiile și celelalte persoane juridice care desfășoară, conform art. 9, programe de formare a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de mediere pe o listă, care va fi pusă la dispoziție celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești și al autorităților administrației publice locale, precum și la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de Internet a acestuia.

Art. 11. -

(1) Consiliul de mediere are dreptul să verifice modul de organizare și desfășurare a cursurilor și de aplicare a standardelor de formare inițială și continuă și poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizației, potrivit legislației în materia formării profesionale a adulților. Modificări (1)

(2) Retragerea autorizației ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la art. 10.

Art. 12. - Referințe (5), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Mediatorii autorizați sunt înscriși în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menționează următoarele date:

a) numele și prenumele mediatorului;

b) sediul profesional;

c) pregătirea de bază a mediatorului, instituțiile la care s-a format și titlurile cu care le-a absolvit;

d) domeniul medierii în care acesta este specializat;

e) durata experienței practice în activitatea de mediere;

f) limba străină în care este capabil să desfășoare medierea;

g) calitatea de membru al unei asociații profesionale în domeniul medierii, precum și, după caz, al altor organizații;

h) existența unei cauze de suspendare.

(3) Consiliul de mediere are obligația să actualizeze periodic și cel puțin o dată pe an Tabloul mediatorilor și să îl pună la dispoziție celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești, al autorităților administrației publice locale, precum și la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de Internet a acestuia.

Art. 13. - Reviste (1)

Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepția incompatibilităților prevăzute prin legi speciale.

Art. 14. -

(1) Exercitarea calității de mediator se suspendă:

a) în cazul unei incompatibilități prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat să încunoștințeze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu această incompatibilitate;

b) la cerere, făcută în scris de către mediator;

c) ca sancțiune disciplinară, în condițiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c).

(2) Exercitarea calității de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive, până la soluționarea procesului penal, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 15. -

Calitatea de mediator încetează:

a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către mediator;

b) prin deces;

c) în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 lit. a) și d);

d) ca sancțiune disciplinară, în condițiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);

e) în cazul condamnării definitive pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, care îl face nedemn de a mai exercita această profesie. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Suspendarea, precum și încetarea calității de mediator se dispun sau, după caz, se constată de către Consiliul de mediere.

(2) În caz de încetare a calității de mediator, numele acestuia se radiază din tabloul mediatorilor.

SECȚIUNEA a 2-a Consiliul de mediere Puneri în aplicare (4)

Art. 17. - Reviste (1), Librăria Indaco (2)

(1) În vederea organizării activității de mediere se înființează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul București.

(2) Consiliul de mediere se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, precum și ale regulamentului său de organizare și funcționare. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri, aleși prin vot direct sau prin reprezentare de către mediatorii autorizați, în condițiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere. Modificări (2)

(4) Membrii Consiliului de mediere sunt validați de ministrul justiției, pe o durată de 2 ani. Mandatul oricăruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeași durată o singură dată. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Situațiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, precum și procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (2).

(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai persoanele care dispun de cunoștințe teoretice și de experiență practică în domeniul medierii. Dispozițiile art. 7 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

(7) Consiliul de mediere își exercită mandatul până la data validării membrilor unui nou Consiliu de mediere. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Consiliul de mediere va alege un președinte și un vicepreședinte și va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregătește lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În structura Consiliului de mediere funcționează un secretariat tehnic, alcătuit din cel mult 3 persoane încadrate și salarizate ca personal contractual, potrivit nr. crt. 18 al lit. B din cap. I al anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Structura și atribuțiile comisiei prevăzute la alin. (1) și ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizație lunară, în condițiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

Art. 19. -

(1) Consiliul de mediere se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

(2) Ședințele Consiliului de mediere sunt publice, cu excepția cazului în care membrii săi hotărăsc altfel. Modificări (1)

(3) Lucrările Consiliului de mediere se desfășoară în prezența a cel puțin 7 membri.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor care îl compun. Opiniile diferite se motivează și se consemnează separat în cuprinsul hotărârii. Modificări (1), Reviste (1)

(5) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituții sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (1)

Consiliul de mediere are următoarele atribuții principale:

a) promovează activitatea de mediere și reprezintă interesele mediatorilor autorizați; Modificări (1)

b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaționale în materie;

c) avizează programele de formare profesională a mediatorilor, conform art. 9 alin. (2); Modificări (1)

d) întocmește și actualizează lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obținut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent în domeniul formării profesionale a adulților; Modificări (1)

e) autorizează mediatorii, în condițiile prevăzute de prezenta lege; Modificări (1)

f) întocmește și actualizează tabloul mediatorilor autorizați; Referințe (1), Reviste (1)

g) ține evidența birourilor mediatorilor autorizați;

h) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

i) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispozițiilor art. 26 alin. (2); Modificări (1)

j) adoptă Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați, precum și normele de răspundere disciplinară a acestora;

k) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;

l) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislației privind medierea;

m) adoptă regulamentul privind organizarea și funcționarea sa;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de regulament. Modificări (1)

Art. 21. - Reviste (1)

Consiliul de mediere își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din venituri proprii, după cum urmează:

a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;

b) donații, sponsorizări, finanțări și alte surse de venit, dobândite în condițiile legii;

c) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancțiuni disciplinare;

e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    304 În doctrina recentă, s-au exprimat și rezerve cu privire la eficiența aceastei instituții. A se vedea, în acest sens: I. Deleanu, Accesul liber la justiție sau dreptul la un recurs efectiv, C.J. nr. 11/2006, p. 38; F. Măgureanu, G. Măgureanu-Poptean, Avantajele medierii ca modalitate de soluționare a conflictelor, R.D.C. nr. 7-8/2009, p. 19-27. Acești din urmă autori consideră că unul din avantajele importante ale medierii se concretizează în faptul că ea „este mai puțin costisitoare și mai puțin stresantă”, aspect deloc neglijabil și după părerea noastră (p. 27).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 192/2006:
Dispoziții generale
Profesia de mediator
Organizarea și exercitarea activității mediatorilor
Drepturile și obligațiile mediatorului
Procedura de mediere
Dispoziții speciale privind medierea unor conflicte
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Considerații privind taxele profesionale anuale pentru mediatori, impuse nejustificat de către Consiliul de mediere. Soluții privind cererile de chemare în judecată pentru recuperarea taxelor
Mica Reformă în Mediere
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Hotărârea CM nr. 4911/2013 privind completarea Regulamentului Consiliului de mediere
Din nou despre neconstituționalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea și completarea legii medierii
Din nou despre neconstituționalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea și completarea legii medierii
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Referințe în cărți:
Legislația profesiei de mediator
Legislatia medierii. Note, comentarii și explicații
;
se încarcă...