Procedura de mediere | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Procedura de mediere

SECȚIUNEA 1 Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere

Art. 43. - Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (3)

(1) Părțile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părți, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părți invitația scrisă, în vederea acceptării medierii și încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitația se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În cazul imposibilității de prezentare a părții convocate, mediatorul poate stabili, la cerere, o nouă dată pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor părți. Modificări (1)

(3) Dacă cealaltă parte refuză în mod explicit medierea sau nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Mediatorul poate face și alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părților la mediere, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Art. 44. - Jurisprudență

(1) Este interzisă desfășurarea ședințelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.

(2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, și părțile aflate în conflict, pe de altă parte, după prezentarea acestora din urmă împreună la mediator sau după acceptarea medierii de către partea invitată. Modificări (1)

SECȚIUNEA A 2-a Contractul de mediere

Art. 45. - Jurisprudență, Reviste (2), Librăria Indaco (2)

Contractul de mediere trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele clauze: Modificări (1)

a) identitatea părților aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanților lor;

b) menționarea obiectului conflictului; Modificări (1)

c) obligația mediatorului de a da explicații părților cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia și la regulile aplicabile; Modificări (1)

d) declarația părților, în sensul că doresc declanșarea medierii și că sunt decise să coopereze în acest scop; Modificări (1)

e) angajamentul părților aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;

f) obligația părților aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului și cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul părților, precum și modalitățile de avansare și de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunțare la mediere sau de eșuare a procedurii, precum și proporția care va fi suportată de către părți, ținându-se cont, dacă este cazul, de situația lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părți în mod egal;

g) înțelegerea părților privind limba în care urmează să se desfășoare medierea.

Art. 46. - Librăria Indaco (1)

(1) În contractul de mediere pot fi prevăzute și alte clauze, în condițiile legii.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.

(3) Dacă, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părților și cu acordul acestora, se va încheia o anexă la contractul de mediere.

Art. 47. - Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de mediere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute. Acesta se semnează de către părțile aflate în conflict și de mediator și se întocmește în atâtea exemplare originale câți semnatari sunt. Reviste (1)

(2) Părțile aflate în conflict pot da procură specială unei alte persoane, în condițiile legii, pentru a încheia contractul de mediere.

Art. 48. - Jurisprudență

Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligația părților de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.

Art. 49. - Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Termenul de prescripție a dreptului la acțiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege.

SECȚIUNEA a 3-a Desfășurarea medierii

Art. 50. - Librăria Indaco (3)

(1) Medierea se bazează pe cooperarea părților și utilizarea, de către mediator, a unor metode și tehnici specifice, bazate pe comunicare și negociere.

(2) Metodele și tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime și obiectivelor urmărite de părțile aflate în conflict.

(3) Mediatorul nu poate impune părților o soluție cu privire la conflictul supus medierii.

Art. 51. -

Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfășura și în alte locuri convenite de mediator și de părțile aflate în conflict.

Art. 52. - Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Părțile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condițiile stabilite de comun acord.

(2) În cursul medierii părțile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziție, în condițiile legii.

Art. 53. - Librăria Indaco (1)

Susținerile făcute pe parcursul medierii de către părțile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 și la art. 55 alin. (1), precum și de către mediator au caracter confidențial față de terți și nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepția cazului în care părțile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenția persoanelor care participă la mediere în condițiile art. 52 asupra obligației de păstrare a confidențialității și le va putea solicita semnarea unui acord de confidențialitate.

Art. 54. - Librăria Indaco (1)

(1) Dacă, pe parcursul medierii, apare o situație de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparțialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoștința părților, care vor decide asupra menținerii sau denunțării contractului de mediere.

(2) Mediatorul are dreptul să se abțină și să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispozițiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situație mediatorul este obligat să restituie onorariul proporțional cu etapele de mediere neparcurse sau, după caz, să asigure continuarea procedurii de mediere, în condițiile stabilite prin contractul de mediere. Modificări (1)

Art. 55. - Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părților, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.

(2) Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, mediatorul va evidenția doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părților.

SECȚIUNEA a 4-a Închiderea procedurii de mediere

Art. 56. - Librăria Indaco (3)

(1) Procedura de mediere se închide, după caz:

a) prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului; Jurisprudență, Reviste (2)

b) prin constatarea de către mediator a eșuării medierii; Reviste (2)

c) prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părți. Reviste (2)

(2) În cazul în care părțile au încheiat numai o înțelegere parțială, precum și în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), orice parte se poate adresa instanței judecătorești sau arbitrale competente. Jurisprudență

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (1)

La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părți, personal sau prin reprezentant, și de mediator. Părțile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Art. 58. - Jurisprudență, Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) Când părțile aflate în conflict au ajuns la o înțelegere, se redactează un acord care va cuprinde toate clauzele consimțite de acestea și care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Înțelegerea părților nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii și ordinii publice, dispozițiile art. 2 fiind aplicabile. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Înțelegerea părților poate fi afectată, în condițiile legii, de termene și condiții. Reviste (2)

Art. 59. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (4), Librăria Indaco (2)

Înțelegerea părților poate fi supusă verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviințării instanței de judecată, în condițiile prevăzute la art. 63. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 60. - Jurisprudență, Librăria Indaco (2)

(1) În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părțile aflate în conflict are dreptul de a denunța contractul de mediere, încunoștințând, în scris, cealaltă parte și mediatorul.

(2) Mediatorul ia act de denunțarea unilaterală a contractului de mediere și, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoștințării, întocmește un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(3) Dacă una dintre părțile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunța contractul de mediere în condițiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenția reală a părții respective și, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

SECȚIUNEA a 5-a Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată Modificări (1)

Art. 61. - Modificări (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecății, soluționarea acestuia prin mediere poate avea loc din inițiativa părților ori la recomandarea instanței, acceptată de părți, cu privire la drepturi asupra cărora părțile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluționarea în tot sau în parte a litigiului. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să informeze în scris instanța de judecată dacă părțile au ajuns sau nu la o înțelegere în urma procesului de mediere.

Art. 62. - Jurisprudență, Librăria Indaco (1)

(1) Pentru desfășurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanțele judecătorești sau arbitrale va fi suspendată la cererea părților, în condițiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Doctrină (1)

(2) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfășurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

(3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.

Art. 63. - Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care conflictul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, o hotărâre, potrivit dispozițiilor art. 271 din Codul de procedură civilă. Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Odată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Menționăm că suspendarea poate fi dispusă, în condițiile art. 242 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.., și în cazul în care afost cerută în vederea realizării procedurii de mediere art. 62 alin. (1) din Legea nr. 192/2006]. [ Mai mult... ] 

.....
    Instanța poate constata învoiala părților, la cererea lor, și în acele cazuri în care litigiul afost soluționat pe calea medierii art. 63 alin. (1) din Legea nr. 192/2006]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 192/2006:
Dispoziții generale
Profesia de mediator
Organizarea și exercitarea activității mediatorilor
Drepturile și obligațiile mediatorului
Procedura de mediere
Dispoziții speciale privind medierea unor conflicte
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale
Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale*/Contributions à l'étude des titres exécutoires notariés/Contributions to the study of notarial enforceable titles
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (II)
Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare
Noutăți legislative privind medierea
Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
Medierea în domeniul asigurărilor și în domeniul bancar
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (II)
Actele de dispoziție efectuate cu privire la latura civilă a procesului penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiții speciale sau deosebite
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Referințe în cărți:
Legislatia medierii. Note, comentarii și explicații
Medierea - Oxigen pentru o societate modernă
Legislația profesiei de mediator
Dicționar de procedură penală
;
se încarcă...