Dispoziții generale | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (3), Librăria Indaco (2)

(1) Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Reviste (3)

(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile. Doctrină (1)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (4), Librăria Indaco (2)

(1) Dacă legea nu prevede altfel, părțile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanșarea unui proces în fața instanțelor competente, convenind să soluționeze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum și în alte materii, în condițiile prevăzute de prezenta lege. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3)

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și conflictelor din domeniul protecției consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și agenții economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislația națională sau a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-și soluționa disputele prin mediere atât în afara, cât și în cadrul procedurilor obligatorii de soluționare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege. Doctrină (1)

(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum și orice alte drepturi de care părțile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenție sau prin orice alt mod admis de lege. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(5) În orice convenție ce privește drepturi asupra cărora părțile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.

Art. 3. - Librăria Indaco (1)

Activitatea de mediere se înfăptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

Art. 4. - Reviste (2)

(1) Medierea reprezintă o activitate de interes public.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privința conținutului înțelegerii la care vor ajunge părțile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.

Art. 5. -

(1) Medierea poate avea loc între două sau mai multe părți.

(2) Părțile au dreptul să își aleagă în mod liber mediatorul.

(3) Medierea se poate realiza de către unul sau mai mulți mediatori.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (2)

Organele judiciare și arbitrale, precum și alte autorități cu atribuții jurisdicționale vor informa părțile asupra posibilității și avantajelor folosirii procedurii medierii și le pot îndruma să recurgă la aceasta pentru soluționarea conflictelor dintre ele.

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordul de mediere. Despre aspectele accesorii divorțului - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 09.12.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 33/09.12.2019 în dosarul nr.2023/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Ce negocieri nu pot face obiect al medierii? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr.79/ 12.11.2018 în dosarul nr.1998/1/2018– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Ploiești - Secția I civilă, în dosarele nr. 3012/105/2017, nr. 3087/105/2017 și nr. 3533/105/2017 și, în consecință, a stabilit că:
Prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, nu pot face obiect al medierii negocierile cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I și/sau a II-a de muncă, respectiv, condiții deosebite și/sau condiții speciale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 192/2006 definește medierea ca „o modalitate facultativă de soluționare aconflictului pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate”. Semnificative sunt, sub aspectul fundamentului instituției, și prevederile art. 1 alin. (2) din lege. Potrivit acestui text: „Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile oacordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile”. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    – Concilierea mediată, care presupune participarea în negociere aunui conciliator (mediator), care să asiste părțile în ajungerea la un rezultat pozitiv al negocierii, în sensul stingerii litigiului. Din această perspectivă, se ridică întrebarea dacă se va considera îndeplinită procedura prealabilă aconcilierii în cazul în care părțile au apelat la procedura medierii, reglementată de Legea nr. 192/20062, care, potrivit art. 2 alin. (1), se aplică și litigiilor comerciale. În opinia noastră, răspunsul se regăsește în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, care dispune că „persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-și soluționa disputele prin mediere atât în afara, cât și în cadrul procedurilor obligatorii de soluționare amiabilă aconflictelor prevăzute de lege.” Cum procedura concilierii prealabile este una din procedurile obligatorii de soluționare amiabilă aconflictelor, urmează aconsidera că medierea poate să fie forma pe care să oîmbrace concilierea prealabilă în materia soluționării litigiilor comerciale. 
    2 Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006).
[ Mai mult... ]
 

.....
    – Concilierea mediată, care presupune participarea în negociere aunui conciliator (mediator), care să asiste părțile în ajungerea la un rezultat pozitiv al negocierii, în sensul stingerii litigiului. Din această perspectivă, se ridică întrebarea dacă se va considera îndeplinită procedura prealabilă aconcilierii în cazul în care părțile au apelat la procedura medierii, reglementată de Legea nr. 192/20062, care, potrivit art. 2 alin. (1), se aplică și litigiilor comerciale. În opinia noastră, răspunsul se regăsește în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, care dispune că „persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-și soluționa disputele prin mediere atât în afara, cât și în cadrul procedurilor obligatorii de soluționare amiabilă aconflictelor prevăzute de lege.” Cum procedura concilierii prealabile este una din procedurile obligatorii de soluționare amiabilă aconflictelor, urmează aconsidera că medierea poate să fie forma pe care să oîmbrace concilierea prealabilă în materia soluționării litigiilor comerciale. 
    2 Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 192/2006:
Dispoziții generale
Profesia de mediator
Organizarea și exercitarea activității mediatorilor
Drepturile și obligațiile mediatorului
Procedura de mediere
Dispoziții speciale privind medierea unor conflicte
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițților art. 64 alin. (2) și art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă instanța de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părțile s-au înțeles cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului
Decizie de sancționare disciplinară. Efectele nerespectării cerințelor legale privitoare la cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară urmată de o demisie fără preaviz. Stabilirea și modificarea duratei concediului anual de odihnă
Cheltuieli de judecată constând în onorariu de mediator. Activitate de informare și consiliere a părților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia. Respingerea cererii pentru suportarea de către partea care a pierdut procesul
Mica Reformă în Mediere
Medierea în domeniul asigurărilor și în domeniul bancar
Actele de dispoziție efectuate cu privire la latura civilă a procesului penal
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Termenul de preaviz. Regimul juridic
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Medierea - Oxigen pentru o societate modernă
Legislatia medierii. Note, comentarii și explicații
Legislația profesiei de mediator
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 79/2018 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel Ploiești - Secția I civilă, în dosarele nr. 3.012/105/2017, nr. 3.087/105/2017 și nr. 3.533/105/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile
;
se încarcă...