Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Acordul de împrumut (Proiectul privind Reforma sistemului judiciar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 27.01.2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ÎMPRUMUTUL NUMĂRUL 4811-RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Proiectul privind Reforma sistemului judiciar)
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Data: 27 ianuarie 2006

ACORD, datat 27 ianuarie 2006, între ROMÂNIA (Împrumutatul) și BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE (Banca).

ÎNTRUCÂT (A) Banca a primit de la Împrumutat un document ("Strategia de Reformă a Sistemului Judiciar 2005-2007"), datat martie 2005, ce descrie un program de acțiuni și obiective și include un plan de acțiune pentru implementarea acestui program, destinate îmbunătățirii sectorului judiciar al Împrumutatului (Programul), și declară angajamentul Împrumutatului de a executa acest program; și (B) Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în ceea ce privește fezabilitatea și prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finanțarea acestuia;

Întrucât Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să extindă Împrumutul acordat Împrumutatului în termenii și condițiile stabilite în prezentul Acord;

PĂRȚILE convin după cum urmează:

ARTICOLUL I Condiții generale; Definiții

Secțiunea 1.01. "Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (astfel cum au fost amendate până la 1 mai 2004) cu modificările prevăzute mai jos (Condițiile generale) constituie parte integrantă a acestui acord:

(a) Secțiunea 5.08 din Condițiile Generale se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Secțiunea 5.08. Regimul de impozitare

Dacă nu se prevede altfel în Acordul de Împrumut, sume din Împrumut pot fi trase pentru plata impozitelor percepute de către Împrumutat sau pe teritoriul Împrumutatului sau Garantului asupra bunurilor sau serviciilor ce vor fi finanțate în cadrul Împrumutului, sau în legătură cu importarea, fabricarea, achiziționarea sau furnizarea acestora. Finanțarea acestor impozite se supune politicii Băncii care reclamă economie și eficiență în folosirea sumelor acordate cu împrumut. În acest scop, dacă Banca determină în orice moment că suma oricăror impozite percepute asupra sau în legătură cu orice cheltuială finanțată din suma Împrumutului este excesivă sau în alt mod nejustificată, Banca poate, prin intermediul unei notificări trimise Împrumutatului, să modifice procentul pentru tragere prevăzut sau menționat pentru acea cheltuială în Acordul de Împrumut, în măsura necesităților de conformare cu politica Băncii."

(b) Secțiunea 6.03. (c) din Condițiile generale se modifică prin înlocuirea cuvintelor "corupt sau fraudulos" cu cuvintele "corupt, fraudulos, de conivență sau coercitiv".

Secțiunea 1.02. Dacă contextul nu reclamă alt înțeles, termenii definiți în Condițiile Generale și în Preambulul la prezentul Acord au înțelesurile respective prevăzute acolo, iar termenii suplimentari ce urmează au următoarele înțelesuri:

(a) " DIPFE" înseamnă Direcția de Implementare a Proiectelor cu Finanțare Externă din cadrul MJ (conform definiției de mai jos) înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.125 din 10 octombrie 2005, și menționată la Partea A(b) din Anexa 5 la prezentul Acord.

(b) " PMM" înseamnă Planul de Management al Mediului din data de 28 septembrie 2005, satisfăcător pentru Bancă și care descrie reglementările și standardele de mediu existente ale Împrumutatului și pertinente pentru Proiect, cu referiri la instituțiile Împrumutatului, de la nivel local și național care răspund de emiterea permiselor și licențelor și de impunerea respectării standardelor de mediu, și cuprinzând descrierea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului, de monitorizare și instituționale, ale Proiectului.

(c) " Raportul de Monitorizare Financiară" sau "RMF" înseamnă fiecare raport elaborat în conformitate cu Secțiunea 4.02 din prezentul Acord.

(d) " ÎCCJ" înseamnă Înalta Curte de Casație și Justiție a Împrumutatului, înființată prin Legea nr. 56/1993 cu modificările aduse până la data prezentului Acord, și menționată la Partea A(c) din Anexa 5 la prezentul Acord.

(e) " MJ" înseamnă Ministerul Justiției al Împrumutatului, sau orice succesor al acestuia.

(f) " INM" înseamnă Institutul Național al Magistraturii al Împrumutatului, înființat prin Legea nr. 303/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord.

(g) " ȘNG" înseamnă Școala Națională pentru Grefieri a Împrumutatului, înființată prin Legea nr. 567/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord.

(h) " Plan de Achiziții" înseamnă planul de achiziții, datat 11 noiembrie 2005, și care acoperă perioada inițială de 18 luni (sau mai mult) din implementarea Proiectului, dat fiind că acesta va fi actualizat periodic conform prevederilor Secțiunii 3.02 din prezentul Acord, pentru a acoperi următoarele perioade de 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului.

(i) " Comitetul Director al Proiectului" sau "CDP" înseamnă comitetul care va fi înființat de către Împrumutat, a cărui componență și termeni de referință trebuie să fie satisfăcători pentru Bancă și menționați la Partea A(c) din Anexa 5 la prezentul Acord. Modificări (1)

(j) " CSM" înseamnă Consiliul Superior al Magistraturii al Împrumutatului, înființat prin Legea nr. 317/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord. Modificări (1)

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu una sută zece milioane de Euro (110.000.000 Euro).

Secțiunea 2.02.

(a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează să fie efectuate), privind costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului.

(b) Împrumutatul poate, prin intermediul MJ și în scopurile Proiectului, să deschidă și să mențină în euro un cont special de depozit la o bancă comercială, în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Bancă, protejat corespunzător împotriva compensării, confiscării și sechestrării. Depozitele în și plățile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.

Secțiunea 2.03. Data închiderii va fi 1 aprilie 2011 sau o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului această dată ulterioară cu promptitudine. Modificări (3)

Secțiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision inițial egal cu un procent (1%) din suma împrumutului, Banca putând să renunțe la o parte din acest comision, după cum va stabili periodic. Comisionul va fi plătit într-un interval de cel mult 60 de zile după data intrării în vigoare.

Secțiunea 2.05. Împrumutatul va plăti periodic Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată periodic la suma principală neutilizată din împrumut.

Secțiunea 2.06.

(a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumei principale trase din împrumut și nerambursate, la o rată egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobândă.

(b) Pentru scopurile acestei secțiuni:

(i) " perioada de dobândă" înseamnă perioada inițială de la și incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care survine după aceasta, iar după perioada inițiată, fiecare perioadă de la și incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare.

(ii) " data de plată a dobânzii" înseamnă fiecare dată specificată în secțiunea 2.07 din prezentul acord.

(iii) " rata dobânzii de bază LIBOR" înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piața interbancară londoneză la depozitele pe 6 luni în euro, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei inițiale de dobândă, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă sau în ziua imediat următoare), așa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată în procente pe an.

(iv) " marja totală LIBOR" înseamnă pentru fiecare perioadă de dobânda: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderentă pentru o astfel de perioadă de dobândă, mai mică (sau mai mare) decât ratele oferite pe piața interbancară londoneză sau alte rate de referință la depozitele pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii ori la porțiuni din acestea, alocate de către Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la porțiuni din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an.

(c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul în legătură cu rata dobânzii de bază LIBOR și marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, de îndată ce acestea vor fi determinate.

(d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practica pieței, care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în această secțiune 2.06, Banca decide că este în interesul tuturor împrumutaților săi și al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secțiunea menționată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Împrumutatului cu privire la noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care Împrumutatul înștiințează Banca, în decursul perioadei menționate, asupra obiecțiilor sale, caz în care modificarea respectivă nu va fi aplicată în cadrul Împrumutului.

Secțiunea 2.07. Dobânda și alte comisioane vor fi plătite semestrial, cumulativ, la datele de 15 februarie și 15 august ale fiecărui an.

Secțiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.

ARTICOLUL III Execuția Proiectului

Secțiunea 3.01.

a) Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului și în acest scop va realiza Proiectul prin MJ, cu aplicarea și eficiența cuvenite și în conformitate cu practicile administrative, tehnice, inginerești, financiare și de mediu corespunzătoare, furnizând cu promptitudine, în funcție de necesități, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesare realizării Proiectului.

(b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin MJ, va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de implementare stabilit prin anexa nr. 5 la prezentul acord.

Secțiunea 3.02.

a) Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, achiziționării bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare realizării Proiectului și care urmează a fi finanțate din sumele împrumutului îi vor fi aplicabile prevederile anexei nr. 4 la acest acord, prevederi care pot fi detaliate în continuare în Planul de achiziții.

(b) Împrumutatul, prin MJ, va actualiza Planul de achiziții în conformitate cu instrucțiuni acceptabile pentru Bancă și va pune la dispoziția Băncii, spre aprobare, această actualizare nu mai târziu de 12 luni de la data Planului de achiziții anterior.

Secțiunea 3.03. În sensul secțiunii 9.07 din Condițiile generale și fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul, prin intermediul MJ:

(a) va elabora pe baza unor instrucțiuni acceptabile pentru Bancă și va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau o dată ulterioară convenită în acest scop între Împrumutat și Bancă, un plan care să asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului; și

(b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă a unui schimb de opinii cu Împrumutatul pe marginea planului menționat mai sus.

Secțiunea 3.04. Împrumutatul se asigură că bugetul său anual prevede fonduri suficiente pentru cheltuielile de funcționare și întreținere ale (i) instanțelor ce vor fi reabilitate sau construite conform Părții A.1 din Proiect, și (ii) sistemului de management al resurselor pentru sectorul judiciar, ce va fi elaborat conform Părții C.1 din Proiect.

ARTICOLUL IV Clauze financiare

Secțiunea 4.01.

(a) Împrumutatul, prin MJ, va menține un sistem de management financiar, incluzând înregistrări și conturi, și va elabora situații financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile pentru Bancă, adecvate reflectării operațiunilor, resurselor și cheltuielilor legate de Proiect.

(b) Împrumutatul, prin MJ:

(i) va audita situațiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru fiecare an fiscal (sau pentru altă perioadă agreată de Bancă), în conformitate cu standardele de audit aplicate consecvent, acceptabile pentru Bancă, de către auditori independenți acceptabili pentru Bancă;

(ii) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui an fiscal (sau altei perioade agreate de Bancă): (A) copii certificate ale situațiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru anul respectiv (sau o altă perioadă agreată de Bancă), auditate ca atare; și (B) o opinie a auditorilor menționați asupra acestor situații, suficient de cuprinzătoare și detaliată pentru a fi satisfăcătoare pentru Bancă; și

(iii) va furniza Băncii orice informații referitoare la astfel de înregistrări și conturi și auditul unor astfel de situații financiare și cu privire la auditorii respectivi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.

(c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza devizelor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MJ:

(i) va păstra timp de cel puțin un an de la data primirii de către Bancă a raportului de audit pentru, sau care se referă la, anul fiscal în care s-a făcut ultima tragere din Contul de Împrumut, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanțe, recipise și alte documente) care dovedesc aceste cheltuieli;

(ii) va permite reprezentanților Băncii să analizeze aceste înregistrări; și

(iii) se va asigura că aceste devize de cheltuieli sunt incluse în auditul pentru fiecare an fiscal (sau altă perioadă agreată de Bancă), menționat la paragraful (b) din prezenta Secțiune.

Secțiunea 4.02.

a) Fără a limita obligațiile Împrumutatului de a raporta asupra evoluției conform Părții B din Anexa 5 la prezentul Acord, Împrumutatul, prin MJ, va elabora și va transmite Băncii un raport de monitorizare financiară, satisfăcător pentru Bancă din punctul de vedere al formei și conținutului, care:

(i) stabilește sursele și utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cât și aferente perioadei la care face referire în raportul menționat, evidențiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, și explică diferențele dintre utilizările efective și cele preconizate ale acestor fonduri;

(ii) descrie stadiul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât și pe perioada la care face referire raportul menționat, și explică diferențele dintre implementarea efectivă și cea prognozată a Proiectului; și

(iii) prezintă stadiul achizițiilor în cadrul Proiectului, la sfârșitul perioadei la care face referire raportul menționat.

(b) Primul RMF va fi transmis Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare și va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuială în cadrul Proiectului și sfârșitul primului trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic și va acoperi un astfel de trimestru calendaristic.

ARTICOLUL V Compensațiile Băncii

Secțiunea 5.01. Conform Secțiunii 6.02 (p) din Condițiile generale, sunt specificate următoarele evenimente suplimentare:

(a) Va apărea o situație care face imposibilă executarea Programului sau a unei părți semnificative din acesta.

(b) Hotărârea Guvernului nr. 1.125 din 10 octombrie 2005 de înființare a DIPFE s-a modificat, suspendat, abrogat, anulat sau s-a renunțat la aceasta de așa manieră încât este afectată în mod material și nefavorabil implementarea Proiectului.

Secțiunea 5.02. Conform Secțiunii 7.01 (k) din Condițiile generale, este specificat următorul eveniment suplimentar, și anume că se produce evenimentul specificat la paragraful (b) din Secțiunea 5.01 a prezentului Acord.

ARTICOLUL VI Data intrării în vigoare; Încetarea

Secțiunea 6.01. Următorul eveniment este specificat ca o condiție suplimentară pentru eficiența Acordului de Împrumut în sensul Secțiunii 12.01(c) din Condițiile generale, și anume, înființarea de către Împrumutat a CDP într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

Secțiunea 6.02. Data ce survine la una sută douăzeci (120) de zile de la data prezentului acord este cea specificată în sensul prevederilor Secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

ARTICOLUL VII Reprezentantul Împrumutatului. Adrese

Secțiunea 7.01. Ministrul finanțelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul Secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 7.02. Pentru scopurile Secțiunii 11.01 din Condițiile generale se specifică următoarele adrese:

Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
România
Telex: 11239 Fax: 40213126792
Pentru Bancă:
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Telegraf Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau (202)477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

DREPT PENTRU CARE, părțile la prezentul Acord, acționând prin reprezentanții lor autorizați, au semnat în numele lor prezentul Acord la București, România, în ziua și anul menționate la început.

ROMÂNIA
Prin Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Reprezentant autorizat

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
Prin Anand K. Seth

Reprezentant autorizat

ANEXA Nr. 1

Trageri din Împrumut

1. Tabelul de mai jos stabilește categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanțate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum și procentul în care urmează să fie finanțate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în Euro) % din cheltuieli ce urmează a fi finanțat
(1) Lucrări civile 65.900.000 85%
(2) Bunuri, inclusiv furnizarea și instalarea sistemelor informatice 24.600.000 100%
(3) Servicii de consultanță și audit 9.900.000 100%
(4) Servicii de supraveghere a proiectării și construirii conform Părții A din Proiect 5.750.000 100%
(5) Pregătire și vizite de studiu 1.400.000 100%
(6) Nealocată 2.450.000
TOTAL 110.000.000
Modificări (1)

2. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se va face nici o tragere pentru: (a) plata cheltuielilor efectuate anterior datei prezentului acord; și (b) nici o cheltuială din cadrul oricărei categorii prevăzute în tabelul de la paragraful 1 de mai sus, decât dacă Băncii i-a fost achitat integral comisionul inițial prevăzut în secțiunea 2.04 a acestui acord.

3. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza devizelor de cheltuieli, pentru cheltuieli în baza contractelor privind: (a) bunuri cu valoare mai mică decât echivalentul a 250,000 Euro pentru fiecare contract; (b) lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul a 3,000,000 Euro pentru fiecare contract; (c) servicii de consultanță cu consultanți individuali cu valoare mai mică decât echivalentul a 50,000 Euro pentru fiecare contract; (d) servicii de consultanță în cadrul contractelor cu firme de consultanță cu valoare mai mică decât echivalentul a 200,000 Euro pentru fiecare contract; și (e) pregătire și vizite de studiu, toate în termenii și condițiile pe care Banca le va notifica Împrumutatului.

ANEXA Nr. 2

Descrierea Proiectului

Proiectul are ca obiectiv sporirea eficienței instanțelor Împrumutatului și îmbunătățirea responsabilizării sistemului judiciar, având ca rezultat reducerea corupției și sporirea transparenței actului de justiție.

Proiectul constă din următoarele părți, care pot fi modificate periodic de comun acord de către Împrumutat și Bancă, în vederea atingerii obiectivelor sale:

Partea A : Reabilitarea infrastructurii instanțelor


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...