Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Acordul de împrumut (Proiectul privind Reforma sistemului judiciar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 27.01.2006

Modificări (3), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ÎMPRUMUTUL NUMĂRUL 4811-RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Proiectul privind Reforma sistemului judiciar)
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Data: 27 ianuarie 2006

ACORD, datat 27 ianuarie 2006, între ROMÂNIA (Împrumutatul) și BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE (Banca).

ÎNTRUCÂT (A) Banca a primit de la Împrumutat un document ("Strategia de Reformă a Sistemului Judiciar 2005-2007"), datat martie 2005, ce descrie un program de acțiuni și obiective și include un plan de acțiune pentru implementarea acestui program, destinate îmbunătățirii sectorului judiciar al Împrumutatului (Programul), și declară angajamentul Împrumutatului de a executa acest program; și (B) Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în ceea ce privește fezabilitatea și prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finanțarea acestuia;

Întrucât Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să extindă Împrumutul acordat Împrumutatului în termenii și condițiile stabilite în prezentul Acord;

PĂRȚILE convin după cum urmează:

ARTICOLUL I Condiții generale; Definiții

Secțiunea 1.01. "Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (astfel cum au fost amendate până la 1 mai 2004) cu modificările prevăzute mai jos (Condițiile generale) constituie parte integrantă a acestui acord:

(a) Secțiunea 5.08 din Condițiile Generale se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Secțiunea 5.08. Regimul de impozitare

Dacă nu se prevede altfel în Acordul de Împrumut, sume din Împrumut pot fi trase pentru plata impozitelor percepute de către Împrumutat sau pe teritoriul Împrumutatului sau Garantului asupra bunurilor sau serviciilor ce vor fi finanțate în cadrul Împrumutului, sau în legătură cu importarea, fabricarea, achiziționarea sau furnizarea acestora. Finanțarea acestor impozite se supune politicii Băncii care reclamă economie și eficiență în folosirea sumelor acordate cu împrumut. În acest scop, dacă Banca determină în orice moment că suma oricăror impozite percepute asupra sau în legătură cu orice cheltuială finanțată din suma Împrumutului este excesivă sau în alt mod nejustificată, Banca poate, prin intermediul unei notificări trimise Împrumutatului, să modifice procentul pentru tragere prevăzut sau menționat pentru acea cheltuială în Acordul de Împrumut, în măsura necesităților de conformare cu politica Băncii."

(b) Secțiunea 6.03. (c) din Condițiile generale se modifică prin înlocuirea cuvintelor "corupt sau fraudulos" cu cuvintele "corupt, fraudulos, de conivență sau coercitiv".

Secțiunea 1.02. Dacă contextul nu reclamă alt înțeles, termenii definiți în Condițiile Generale și în Preambulul la prezentul Acord au înțelesurile respective prevăzute acolo, iar termenii suplimentari ce urmează au următoarele înțelesuri:

(a) " DIPFE" înseamnă Direcția de Implementare a Proiectelor cu Finanțare Externă din cadrul MJ (conform definiției de mai jos) înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.125 din 10 octombrie 2005, și menționată la Partea A(b) din Anexa 5 la prezentul Acord.

(b) " PMM" înseamnă Planul de Management al Mediului din data de 28 septembrie 2005, satisfăcător pentru Bancă și care descrie reglementările și standardele de mediu existente ale Împrumutatului și pertinente pentru Proiect, cu referiri la instituțiile Împrumutatului, de la nivel local și național care răspund de emiterea permiselor și licențelor și de impunerea respectării standardelor de mediu, și cuprinzând descrierea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului, de monitorizare și instituționale, ale Proiectului.

(c) " Raportul de Monitorizare Financiară" sau "RMF" înseamnă fiecare raport elaborat în conformitate cu Secțiunea 4.02 din prezentul Acord.

(d) " ÎCCJ" înseamnă Înalta Curte de Casație și Justiție a Împrumutatului, înființată prin Legea nr. 56/1993 cu modificările aduse până la data prezentului Acord, și menționată la Partea A(c) din Anexa 5 la prezentul Acord.

(e) " MJ" înseamnă Ministerul Justiției al Împrumutatului, sau orice succesor al acestuia.

(f) " INM" înseamnă Institutul Național al Magistraturii al Împrumutatului, înființat prin Legea nr. 303/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord.

(g) " ȘNG" înseamnă Școala Națională pentru Grefieri a Împrumutatului, înființată prin Legea nr. 567/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord.

(h) " Plan de Achiziții" înseamnă planul de achiziții, datat 11 noiembrie 2005, și care acoperă perioada inițială de 18 luni (sau mai mult) din implementarea Proiectului, dat fiind că acesta va fi actualizat periodic conform prevederilor Secțiunii 3.02 din prezentul Acord, pentru a acoperi următoarele perioade de 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului.

(i) " Comitetul Director al Proiectului" sau "CDP" înseamnă comitetul care va fi înființat de către Împrumutat, a cărui componență și termeni de referință trebuie să fie satisfăcători pentru Bancă și menționați la Partea A(c) din Anexa 5 la prezentul Acord. Modificări (1)

(j) " CSM" înseamnă Consiliul Superior al Magistraturii al Împrumutatului, înființat prin Legea nr. 317/2004 cu modificările aduse până la data prezentului Acord. Modificări (1)

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu una sută zece milioane de Euro (110.000.000 Euro).

Secțiunea 2.02.

(a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează să fie efectuate), privind costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului.

(b) Împrumutatul poate, prin intermediul MJ și în scopurile Proiectului, să deschidă și să mențină în euro un cont special de depozit la o bancă comercială, în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Bancă, protejat corespunzător împotriva compensării, confiscării și sechestrării. Depozitele în și plățile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.

Secțiunea 2.03. Data închiderii va fi 1 aprilie 2011 sau o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului această dată ulterioară cu promptitudine. Modificări (3)

Secțiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision inițial egal cu un procent (1%) din suma împrumutului, Banca putând să renunțe la o parte din acest comision, după cum va stabili periodic. Comisionul va fi plătit într-un interval de cel mult 60 de zile după data intrării în vigoare.

Secțiunea 2.05. Împrumutatul va plăti periodic Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată periodic la suma principală neutilizată din împrumut.

Secțiunea 2.06.

(a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumei principale trase din împrumut și nerambursate, la o rată egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobândă.

(b) Pentru scopurile acestei secțiuni:

(i) " perioada de dobândă" înseamnă perioada inițială de la și incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care survine după aceasta, iar după perioada inițiată, fiecare perioadă de la și incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare.

(ii) " data de plată a dobânzii" înseamnă fiecare dată specificată în secțiunea 2.07 din prezentul acord.

(iii) " rata dobânzii de bază LIBOR" înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piața interbancară londoneză la depozitele pe 6 luni în euro, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei inițiale de dobândă, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă sau în ziua imediat următoare), așa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată în procente pe an.

(iv) " marja totală LIBOR" înseamnă pentru fiecare perioadă de dobânda: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderentă pentru o astfel de perioadă de dobândă, mai mică (sau mai mare) decât ratele oferite pe piața interbancară londoneză sau alte rate de referință la depozitele pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii ori la porțiuni din acestea, alocate de către Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la porțiuni din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an.

(c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul în legătură cu rata dobânzii de bază LIBOR și marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, de îndată ce acestea vor fi determinate.

(d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practica pieței, care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în această secțiune 2.06, Banca decide că este în interesul tuturor împrumutaților săi și al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secțiunea menționată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Împrumutatului cu privire la noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care Împrumutatul înștiințează Banca, în decursul perioadei menționate, asupra obiecțiilor sale, caz în care modificarea respectivă nu va fi aplicată în cadrul Împrumutului.

Secțiunea 2.07. Dobânda și alte comisioane vor fi plătite semestrial, cumulativ, la datele de 15 februarie și 15 august ale fiecărui an.

Secțiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.

ARTICOLUL III Execuția Proiectului

Secțiunea 3.01.

a) Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului și în acest scop va realiza Proiectul prin MJ, cu aplicarea și eficiența cuvenite și în conformitate cu practicile administrative, tehnice, inginerești, financiare și de mediu corespunzătoare, furnizând cu promptitudine, în funcție de necesități, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesare realizării Proiectului.

(b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin MJ, va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de implementare stabilit prin anexa nr. 5 la prezentul acord.

Secțiunea 3.02.

a) Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, achiziționării bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare realizării Proiectului și care urmează a fi finanțate din sumele împrumutului îi vor fi aplicabile prevederile anexei nr. 4 la acest acord, prevederi care pot fi detaliate în continuare în Planul de achiziții.

(b) Împrumutatul, prin MJ, va actualiza Planul de achiziții în conformitate cu instrucțiuni acceptabile pentru Bancă și va pune la dispoziția Băncii, spre aprobare, această actualizare nu mai târziu de 12 luni de la data Planului de achiziții anterior.

Secțiunea 3.03. În sensul secțiunii 9.07 din Condițiile generale și fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul, prin intermediul MJ:

(a) va elabora pe baza unor instrucțiuni acceptabile pentru Bancă și va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau o dată ulterioară convenită în acest scop între Împrumutat și Bancă, un plan care să asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului; și

(b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă a unui schimb de opinii cu Împrumutatul pe marginea planului menționat mai sus.

Secțiunea 3.04. Împrumutatul se asigură că bugetul său anual prevede fonduri suficiente pentru cheltuielile de funcționare și întreținere ale (i) instanțelor ce vor fi reabilitate sau construite conform Părții A.1 din Proiect, și (ii) sistemului de management al resurselor pentru sectorul judiciar, ce va fi elaborat conform Părții C.1 din Proiect.

ARTICOLUL IV Clauze financiare

Secțiunea 4.01.

(a) Împrumutatul, prin MJ, va menține un sistem de management financiar, incluzând înregistrări și conturi, și va elabora situații financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile pentru Bancă, adecvate reflectării operațiunilor, resurselor și cheltuielilor legate de Proiect.

(b) Împrumutatul, prin MJ:

(i) va audita situațiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru fiecare an fiscal (sau pentru altă perioadă agreată de Bancă), în conformitate cu standardele de audit aplicate consecvent, acceptabile pentru Bancă, de către auditori independenți acceptabili pentru Bancă;

(ii) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui an fiscal (sau altei perioade agreate de Bancă): (A) copii certificate ale situațiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru anul respectiv (sau o altă perioadă agreată de Bancă), auditate ca atare; și (B) o opinie a auditorilor menționați asupra acestor situații, suficient de cuprinzătoare și detaliată pentru a fi satisfăcătoare pentru Bancă; și

(iii) va furniza Băncii orice informații referitoare la astfel de înregistrări și conturi și auditul unor astfel de situații financiare și cu privire la auditorii respectivi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.

(c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza devizelor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MJ:

(i) va păstra timp de cel puțin un an de la data primirii de către Bancă a raportului de audit pentru, sau care se referă la, anul fiscal în care s-a făcut ultima tragere din Contul de Împrumut, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanțe, recipise și alte documente) care dovedesc aceste cheltuieli;

(ii) va permite reprezentanților Băncii să analizeze aceste înregistrări; și

(iii) se va asigura că aceste devize de cheltuieli sunt incluse în auditul pentru fiecare an fiscal (sau altă perioadă agreată de Bancă), menționat la paragraful (b) din prezenta Secțiune.

Secțiunea 4.02.

a) Fără a limita obligațiile Împrumutatului de a raporta asupra evoluției conform Părții B din Anexa 5 la prezentul Acord, Împrumutatul, prin MJ, va elabora și va transmite Băncii un raport de monitorizare financiară, satisfăcător pentru Bancă din punctul de vedere al formei și conținutului, care:

(i) stabilește sursele și utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cât și aferente perioadei la care face referire în raportul menționat, evidențiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, și explică diferențele dintre utilizările efective și cele preconizate ale acestor fonduri;

(ii) descrie stadiul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât și pe perioada la care face referire raportul menționat, și explică diferențele dintre implementarea efectivă și cea prognozată a Proiectului; și

(iii) prezintă stadiul achizițiilor în cadrul Proiectului, la sfârșitul perioadei la care face referire raportul menționat.

(b) Primul RMF va fi transmis Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare și va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuială în cadrul Proiectului și sfârșitul primului trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic și va acoperi un astfel de trimestru calendaristic.

ARTICOLUL V Compensațiile Băncii

Secțiunea 5.01. Conform Secțiunii 6.02 (p) din Condițiile generale, sunt specificate următoarele evenimente suplimentare:

(a) Va apărea o situație care face imposibilă executarea Programului sau a unei părți semnificative din acesta.

(b) Hotărârea Guvernului nr. 1.125 din 10 octombrie 2005 de înființare a DIPFE s-a modificat, suspendat, abrogat, anulat sau s-a renunțat la aceasta de așa manieră încât este afectată în mod material și nefavorabil implementarea Proiectului.

Secțiunea 5.02. Conform Secțiunii 7.01 (k) din Condițiile generale, este specificat următorul eveniment suplimentar, și anume că se produce evenimentul specificat la paragraful (b) din Secțiunea 5.01 a prezentului Acord.

ARTICOLUL VI Data intrării în vigoare; Încetarea

Secțiunea 6.01. Următorul eveniment este specificat ca o condiție suplimentară pentru eficiența Acordului de Împrumut în sensul Secțiunii 12.01(c) din Condițiile generale, și anume, înființarea de către Împrumutat a CDP într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

Secțiunea 6.02. Data ce survine la una sută douăzeci (120) de zile de la data prezentului acord este cea specificată în sensul prevederilor Secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

ARTICOLUL VII Reprezentantul Împrumutatului. Adrese

Secțiunea 7.01. Ministrul finanțelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul Secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 7.02. Pentru scopurile Secțiunii 11.01 din Condițiile generale se specifică următoarele adrese:

Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
România
Telex: 11239 Fax: 40213126792
Pentru Bancă:
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Telegraf Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau (202)477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

DREPT PENTRU CARE, părțile la prezentul Acord, acționând prin reprezentanții lor autorizați, au semnat în numele lor prezentul Acord la București, România, în ziua și anul menționate la început.

ROMÂNIA
Prin Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Reprezentant autorizat

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
Prin Anand K. Seth

Reprezentant autorizat

ANEXA Nr. 1

Trageri din Împrumut

1. Tabelul de mai jos stabilește categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanțate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum și procentul în care urmează să fie finanțate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în Euro) % din cheltuieli ce urmează a fi finanțat
(1) Lucrări civile 65.900.000 85%
(2) Bunuri, inclusiv furnizarea și instalarea sistemelor informatice 24.600.000 100%
(3) Servicii de consultanță și audit 9.900.000 100%
(4) Servicii de supraveghere a proiectării și construirii conform Părții A din Proiect 5.750.000 100%
(5) Pregătire și vizite de studiu 1.400.000 100%
(6) Nealocată 2.450.000
TOTAL 110.000.000
Modificări (1)

2. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se va face nici o tragere pentru: (a) plata cheltuielilor efectuate anterior datei prezentului acord; și (b) nici o cheltuială din cadrul oricărei categorii prevăzute în tabelul de la paragraful 1 de mai sus, decât dacă Băncii i-a fost achitat integral comisionul inițial prevăzut în secțiunea 2.04 a acestui acord.

3. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza devizelor de cheltuieli, pentru cheltuieli în baza contractelor privind: (a) bunuri cu valoare mai mică decât echivalentul a 250,000 Euro pentru fiecare contract; (b) lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul a 3,000,000 Euro pentru fiecare contract; (c) servicii de consultanță cu consultanți individuali cu valoare mai mică decât echivalentul a 50,000 Euro pentru fiecare contract; (d) servicii de consultanță în cadrul contractelor cu firme de consultanță cu valoare mai mică decât echivalentul a 200,000 Euro pentru fiecare contract; și (e) pregătire și vizite de studiu, toate în termenii și condițiile pe care Banca le va notifica Împrumutatului.

ANEXA Nr. 2

Descrierea Proiectului

Proiectul are ca obiectiv sporirea eficienței instanțelor Împrumutatului și îmbunătățirea responsabilizării sistemului judiciar, având ca rezultat reducerea corupției și sporirea transparenței actului de justiție.

Proiectul constă din următoarele părți, care pot fi modificate periodic de comun acord de către Împrumutat și Bancă, în vederea atingerii obiectivelor sale:

Partea A : Reabilitarea infrastructurii instanțelor

1. Reabilitarea, construirea și dotarea a aproximativ douăzeci și cinci (25) de sedii de instanțe pe tot teritoriul Împrumutatului, prin furnizarea de lucrări, servicii și bunuri. Modificări (1)

2. Dezvoltarea unor standarde uniforme de planificare a spațiului și de proiectare pentru sediile instanțelor în baza practicii internaționale, prin furnizarea de servicii de consiliere.

Partea B : Consolidarea capacității administrative a instanțelor

1. Efectuarea unei evaluări cuprinzătoare în vederea identificării cauzelor întârzierilor survenite în desfășurarea proceselor, și în vederea identificării cauzelor existenței restanțelor, și elaborarea și executarea unui program de acțiuni de reducere a acestor întârzieri și restanțe, atât prin furnizarea de servicii de consiliere, cât și prin furnizarea de bunuri.

2. Elaborarea unui cadru de management economic pentru instanțe, inclusiv pregătirea aranjamentelor de reglementare și organizatorice, și a manualelor și altor materiale de facilitare pentru managerii economici ai instanțelor, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin pregătire și vizite de studiu și prin furnizarea de bunuri.

3. Elaborarea și executarea unui program de acțiuni pentru evaluarea și regândirea aranjamentelor de funcționare a instanțelor în vederea optimizării proceselor funcționale ale instanțelor, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin pregătirea personalului auxiliar al instanțelor, și prin furnizarea de bunuri.

Partea C : Sprijinirea gestiunii informațiilor la instanțe

1. Conceperea unui sistem cuprinzător de management al resurselor pentru sectorul judiciar, care să cuprindă managementul resurselor financiare, materiale și umane, precum și funcții de sprijin pentru management, prin furnizarea de servicii, bunuri și pregătire.

2. Actualizarea păstrării și gestiunii evidențelor pe hârtie și arhivelor instanțelor prin furnizarea de fișiere pentru arhivele instanțelor. Modificări (1)

Partea D : Dezvoltarea instituțională a instituțiilor judiciare

1. Consolidarea capacităților CSM în domeniile managementului resurselor umane, planificării bugetului, elaborării politicilor judiciare pe termen lung, monitorizării performanței judiciare, și în domeniul relațiilor publice și comunicării, prin furnizarea de servicii de consiliere, și prin pregătirea personalului CSM.

2. Consolidarea capacităților MJ în domeniile planificării investițiilor de capital, statisticilor judiciare și planificării bugetului, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin furnizarea de bunuri, și prin pregătirea personalului MJ. Furnizarea de servicii de consiliere și pregătire pentru DIPFE în scopul implementării Proiectului. Modificări (1)

3. Consolidarea capacităților INM în domeniile elaborării unor noi teste de calificare pentru selecția și promovarea judecătorilor, elaborarea de cursuri de pregătire, și elaborarea materialelor de examen, prin furnizarea de servicii de consiliere, prin înființarea unei facilități de învățământ la distanță și prin pregătirea personalului INM.

4. Consolidarea capacităților ȘNG în domeniile planificării activităților pe termen lung, și elaborării și predării cursurilor de pregătire, prin furnizarea de servicii de consiliere, de materiale de pregătire, prin înființarea unei facilități de învățământ la distanță, și prin pregătirea personalului ȘNG.

5. Consolidarea capacităților ÎCCJ în domeniile planificării și managementului bugetar prin furnizarea de servicii de consiliere și prin pregătirea personalului ÎCCJ. Modificări (1)

6. Efectuarea de sondaje de opinie în rândul populației și al justițiabililor, în vederea monitorizării evoluției.

*
* *

Finalizarea Proiectului este preconizată pentru data de 1 octombrie 2010.

ANEXA Nr. 3

Grafic de Rambursare

Data scadenţei Rata de capital (Exprimată în Euro)*)
La fiecare dată de 15 februarie şi 15 august
începând cu 15 august 2011 4,585,000
şi până la 15 august 2022
La 15 februarie 2023 4,545,000

*) Cifrele de pe această coloană reprezintă suma replătibilă în Euro, cu excepția prevederilor Secțiunii 4.04 (d) din Condițiile generale.

ANEXA Nr. 4

ACHIZIȚII

SECȚIUNEA I Generalități

A. Toate bunurile, lucrările și serviciile (altele decât serviciile de consultanță) vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile secțiunii I din "Instrucțiunile pentru achiziții în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor AID" din luna mai 2004 (Instrucțiuni privind achizițiile) și cu prevederile prezentei anexe. Referințe (1)

B. Toate serviciile de consultanță vor fi achiziționate în conformitate cu secțiunile I și IV din "Instrucțiunile cu privire la selecția și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale" din luna mai 2004 (Instrucțiuni cu privire la consultanți) și cu prevederile prezentei anexe. Referințe (1)

C. Toți termenii scriși cu majusculă și utilizați în prezenta anexă, care descriu anumite metode de achiziție sau metode de evaluare de către Bancă a anumitor contracte, au sensul care le este atribuit în Instrucțiunile privind achizițiile sau Instrucțiunile cu privire la consultanți, după caz.

SECȚIUNEA II Metode speciale de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor
(altele decât serviciile de consultanță)

A. Licitația internațională competitivă. Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în partea B a prezentei secțiuni, contractele vor fi adjudecate pe baza licitației internaționale competitive. Prevederile paragrafelor 2.55 și 2.56 ale Instrucțiunilor privind achizițiile, referitoare la preferința pentru bunurile de producție internă la evaluarea ofertelor, se vor aplica bunurilor fabricate pe teritoriul Împrumutatului și lucrărilor efectuate de antreprenori interni.

B. Alte proceduri de achiziție

1. Licitația națională competitivă. Bunurile al căror cost este estimat la mai puțin de echivalentul a 250,000 Euro pe contract și lucrările al căror cost este estimat la mai puțin de echivalentul a 3,000,000 Euro pe contract, pot fi achiziționate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza licitației naționale competitive și a prevederilor suplimentare consemnate în documentul atașat prezentei anexe.

2. Cumpărarea. Bunurile al căror cost este estimat la mai puțin de echivalentul a 75,000 Euro pe contract și lucrările al căror cost este estimat la mai puțin de echivalentul a 75,000 Euro pe contract, pot fi achiziționate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de cumpărare.

SECȚIUNEA III Metode speciale de achiziție a serviciilor de consultanță

A. Selecția pe bază de calitate și cost. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în partea B a prezentei secțiuni, serviciile consultanților vor fi achiziționate prin contracte adjudecate pe baza selecției în funcție de calitate și cost. În sensul prevederilor paragrafului 2.7 din Instrucțiunile cu privire la consultanți, lista scurtă a consultanților pentru servicii al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puțin de 150,000 Euro pe contract poate cuprinde în totalitate consultanți naționali.

B. Alte proceduri

1. Selecția în cadrul unui buget fix. Serviciile pentru activități în legătură cu care Banca este de acord că întrunesc cerințele prevăzute în paragraful 3.5 din Instrucțiunile cu privire la consultanți pot fi achiziționate prin contracte adjudecate pe baza selecției în baza unui buget fix, conform prevederilor paragrafelor 3.1 și 3.5 din Instrucțiunile cu privire la consultanți.

2. Selecția pe baza celor mai mici costuri. Serviciile pentru activități în legătură cu care Banca este de acord că întrunesc cerințele prevăzute în paragraful 3.6 din instrucțiunile cu privire la consultanți pot fi achiziționate prin contracte adjudecate prin selecția pe baza celor mai mici costuri, conform prevederilor paragrafelor 3.1 și 3.6 din Instrucțiunile cu privire la consultanți.

3. Selecția pe baza calificării consultanților. Serviciile al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puțin de 100.000 Euro pe contract pot fi achiziționate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 și 3.8 din Instrucțiunile cu privire la consultanți.

4. Selecția dintr-o singură sursă. Serviciile pentru sarcinile din situațiile care îndeplinesc cerința de la paragraful 3.10 din Instrucțiunile cu privire la selecția dintr-o singură sursă, pot, cu acordul prealabil al Băncii, să fie achiziționate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9-3.13 din Instrucțiunile cu privire la consultanți.

5. Consultanți individuali. Serviciile pentru activități care întrunesc cerințele prevăzute în prima frază a paragrafului 5.1 din Instrucțiunile cu privire la consultanți pot fi achiziționate prin contracte acordate consultanților individuali conform prevederilor paragrafelor 5.2 și 5.3 din Instrucțiunile cu privire la consultanți. În situațiile descrise în paragraful 5.4 din Instrucțiunile cu privire la consultanți, astfel de contracte pot fi atribuite consultanților individuali pe baza unei surse unice sub rezerva aprobării prealabile a Băncii.

SECȚIUNEA IV Analizarea de către Bancă a deciziilor de achiziție

Planul de achiziții va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Dacă în Planul de achiziții se prevede analiza prealabilă a contractelor de angajare a consultanților individuali, raportul privind calificările și experiența tuturor candidaților evaluați, termenii de referință și termenii de angajare a consultanților vor fi supuse aprobării prealabile de către Bancă. Toate celelalte contracte se supun analizei ulterioare a Băncii.

Document atașat

Prevederi obligatorii pentru achizițiile în cadrul contractelor finanțate de Bancă care fac obiectul licitației naționale competitive

Contractele pentru bunuri sau lucrări pentru care Anexa nr. 4 la Acordul de Împrumut permite achiziționarea în baza prevederilor paragrafelor 3.3 și 3.4 din Instrucțiunile cu privire la achiziții pot fi achiziționate conform prevederilor legilor și reglementărilor naționale, cu următoarele excepții:

A. Proceduri

Procedura deschisă, așa cum este ea definită în art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, se va aplica în toate cazurile, indiferent de valoare. Solicitările de ofertă se vor publica în cel puțin un (1) ziar de largă circulație națională sau în Monitorul Oficial al României, astfel încât să permită minimum treizeci (30) de zile pentru pregătirea și depunerea ofertelor.

B. Evaluarea calificării ofertanților

În cazul în care lucrări mari sau complexe fac necesară precalificarea, invitațiile pentru precalificare vor fi publicate în cel puțin un ziar de largă circulație națională sau în Monitorul Oficial al României cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data limită pentru depunerea cererilor de precalificare. Condițiile minime de experiență și cerințele tehnice și financiare vor fi explicit prevăzute în documentele de precalificare și vor fi evaluate prin metoda "admis/respins", și nu printr-un sistem pe bază de punctaj. În cazul în care nu se va utiliza precalificarea, calificarea ofertantului recomandat pentru a-i fi acordat contractul se va evalua prin postcalificare, pe baza cerințelor minime de experiență, tehnice și financiare care vor trebui să fie explicit enunțate în documentele licitației.

C. Participarea întreprinderilor de stat

Întreprinderile de stat din România vor putea participa la licitație numai dacă pot demonstra că sunt autonome din punct de vedere juridic și financiar, funcționează pe baza dreptului comercial și nu sunt agenții care depind de autoritatea contractantă. În plus, ele se vor supune acelorași cerințe de garantare a ofertei și performanței ca și ceilalți ofertanți.

D. Documentele licitației

Entitățile achizitoare vor utiliza documentele standard de licitație corespunzătoare pentru achiziția bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, care vor conține proiectul de contract și condițiile contractuale acceptabile pentru Bancă. Instrucțiunile pentru licitație vor prevedea clar că rabatul, în cazul în care există, va trebui să fi declarat de ofertant fie într-o scrisoare însoțitoare, fie în formularul de ofertă. În cazul societăților mixte, condițiile de licitație vor prevedea răspunderea solidară și distinctă a tuturor partenerilor din societatea mixtă.

E. Depunerea, deschiderea și evaluarea ofertelor, adjudecarea contractului

(a) Ofertele se vor depune într-un singur plic conținând informații referitoare la calificarea ofertantului, ofertele tehnice și de prețuri, care va fi deschis în cadrul deschiderii publice a ofertelor. În cazul în care ofertele sunt depuse în două sau mai multe plicuri, toate plicurile vor fi deschise în cadrul deschiderii publice a ofertelor.

(b) Ofertele vor fi deschise în public imediat după expirarea termenului limită pentru depunerea lor. Nici o ofertă nu va fi respinsă la deschiderea acestora. Numele ofertantului, suma totală a fiecărei oferte și orice rabat vor fi citite cu voce tare și consemnate în procesul-verbal al deschiderii publice a ofertelor. La evaluare nu se va ține seama de nici o reducere care nu este menționată în scrisoarea însoțitoare sau în formularul de ofertă.

(c) Evaluarea ofertelor se va face prin respectarea cu strictețe a criteriilor măsurabile în termeni monetari, prevăzute în documentele de ofertă, și nu se va utiliza un sistem pe bază de punctaj sau de apreciere pe baza "realizărilor tehnice sau economico-financiare".

(d) Prelungirea valabilității ofertei va fi permisă doar o singură dată pentru maximum 30 de zile. Nu se vor mai solicita și alte prelungiri fără aprobarea prealabilă a Băncii.

(e) Contractele vor fi acordate ofertanților calificați care au depus oferta evaluată ca răspunzând cel mai bine cerințelor la prețul evaluat cel mai scăzut.

(f) În cadrul licitației naționale competitive nu se va aplica nici o preferință.

(g) Nu se va desfășura nici o negociere, nici chiar cu cel a cărui ofertă evaluată are cel mai mic preț, fără acordul prealabil al Băncii.

(h) Rezultatele evaluării și numele ofertantului câștigător vor fi publicate.

F. Modificarea prețului

Contractele de lungă durată (de exemplu, cele care depășesc 18 luni) vor conține o clauză de ajustare corespunzătoare a prețului.

G. Respingerea tuturor ofertelor

(a) Nu vor putea fi respinse toate ofertele și nu vor putea fi solicitate noi oferte fără acordul scris prealabil al Băncii.

(b) În cazul în care numărul ofertelor primite este mai mic de 2, reluarea licitației nu se va face fără acordul prealabil al Băncii.

H. Garanții

Nu se va efectua nici o plată în avans contractanților fără o garanție corespunzătoare pentru plata în avans. Textul tuturor garanțiilor de acest fel va fi inclus în documentele licitației și va trebui să fie acceptabil pentru Bancă.

ANEXA Nr. 5

Programul de implementare

Partea A : Managementul de proiect

(a) Împrumutatul atribuie răspunderea executării proiectului MJ.

(b) Pentru a permite MJ să implementeze Proiectul în mod eficient, se vor asigura DIPFE personalul și resursele adecvate pe toată durata Proiectului. DIPFE răspunde, printre altele, de implementarea zilnică a activităților Proiectului, și de managementul financiar, de achiziții, de decontare și de elaborarea rapoartelor de evoluție și a rapoartelor anuale referitoare la Proiect.

(c) Pentru supravegherea Proiectului, Împrumutatul menține, sub președinția ministrului justiției, Comitetul Director al Proiectului care trebuie să cuprindă, printre alții, câte un reprezentant la nivel înalt de la Ministerul Finanțelor Publice, de la CSM și de la ÎCCJ, și pe Directorul DIPFE. Printre altele, CDP stabilește direcțiile strategice pentru Proiect, supraveghează implementarea Proiectului și ia decizii asupra problemelor importante de implementare sau de politici legate de Proiect.

(d) În ceea ce privește Părțile B, D.1, D.3, D.4 și D.5 din Proiect, Împrumutatul se asigură că CSM își îndeplinește atribuțiile: (i) în colaborare strânsă cu MJ; (ii) asistat de către DIPFE; și (iii) în conformitate cu aranjamentele convenite de MJ cu CSM, satisfăcătoare pentru Bancă.

(e) Împrumutatul, prin MJ, ia toate măsurile necesare pentru implementarea Proiectului în conformitate cu PMM, și nu poate modifica, suspenda, abroga, anula sau renunța la nici o prevedere din PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii.

Partea B : Raportarea și monitorizarea; Analiza de la mijlocul termenului

1. Împrumutatul, prin MJ:

(a) menține politici și proceduri adecvate care să îi permită monitorizarea și evaluarea continuă, în conformitate cu indicatorii acceptabili pentru Bancă, a executării Proiectului și a realizării obiectivelor acestuia;

(b) va întocmi, pe baza unor termeni de referință satisfăcători pentru Bancă, și va furniza Băncii, nu mai târziu de data de 31 octombrie a fiecărui an (i) un raport care să includă rezultatele activităților de monitorizare și evaluare desfășurate conform paragrafului 1 (a) din prezenta Parte B, privind progresele realizate în executarea Proiectului în perioada dinaintea datei respectivului raport și care să prevadă măsurile recomandate pentru asigurarea executării eficiente a Proiectului și pentru realizarea obiectivelor acestuia în perioada următoare acelei date; (ii) planul anual de lucru pentru următorul an calendaristic; și (iii) varianta actualizată a Planului de achiziții menționat la Secțiunea 3.02 (b) din prezentul Acord; și

(c) va analiza împreună cu Banca, nu mai târziu de patru săptămâni de la depunerea documentelor prevăzute la paragraful 1 (b) din prezenta Parte B, sau la o dată ulterioară solicitată de către Bancă, documentele prevăzute la paragraful 1 (b) din prezenta Parte B, și apoi va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura de finalizarea eficientă a Proiectului și de realizarea obiectivelor acestuia, în baza concluziilor și recomandărilor raportului menționat la paragraful 1 (b) (i) din prezenta Parte B și în baza opiniilor Băncii asupra acestui subiect.

2. Analiza de la mijlocul termenului

(a) La data de 1 aprilie 2009 sau în jurul acestei date, Împrumutatul, prin MJ, efectuează împreună cu Banca o analiză de la mijlocul termenului, referitoare la progresele realizate în executarea Proiectului (analiză denumită în continuare Analiza de la mijlocul termenului).

Analiza de la mijlocul termenului acoperă, printre altele:

(i) progresele în ceea ce privește realizarea obiectivelor Proiectului;

și

(ii) performanțele de ansamblu ale Proiectului, raportate la indicatorii de performanță ai Proiectului.

(b) Împrumutatul, prin MJ, întocmește și furnizează Băncii, cu cel puțin patru săptămâni înainte de Analiza de la mijlocul termenului, un raport separat care descrie stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului și un raport sumar privind implementarea Proiectului în general.

(c) Împrumutatul, prin MJ, elaborează și depune la Bancă, nu mai târziu de două săptămâni de la Analiza de la mijlocul termenului, un program de acțiune, acceptabil pentru Bancă, pentru continuarea implementării Proiectului, cu luarea în considerare a constatărilor Analizei de la mijlocul termenului și, după aceasta, implementează acest program de acțiune.

ANEXA Nr. 6

Contul special

1. În sensul prezentei Anexe:

(a) termenul "Categorii eligibile" înseamnă categoriile (1)-(5) prevăzute în tabelul de la paragraful I din Anexa 1 la prezentul Acord;

(b) termenul "cheltuieli eligibile" înseamnă cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din fondurile împrumutului alocate periodic Categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezentul acord; și

(c) termenul "Alocație Autorizată" înseamnă suma de 6.500.000 Euro ce trebuie trasă din Contul Împrumutului și depusă în Contul Special conform paragrafului 3 (a) din prezenta Anexă, cu specificarea că, în afara cazului în care Banca va conveni altfel, alocația autorizată va fi limitată la suma de 3.000.000 Euro până ce suma totală a tragerilor din Contul Împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale restante asumate de către Bancă conform Secțiunii 5.02 din Condițiile Generale va fi egală cu sau va depăși echivalentul a 22.000.000 Euro.

2. Plățile din contul special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei anexe, incluzând plăți în moneda locală efectuate direct către furnizori și antreprenori prin conturi corespunzătoare de transfer deschise la bănci comerciale, conform regulilor și procedurilor acceptabile pentru Bancă.

3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare pentru deschiderea contului special, tragerile din alocația autorizată și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:

(a) pentru tragerile din alocația autorizată, Împrumutatul, prin, MJ, va trimite Băncii o cerere sau cereri pentru depuneri în contul special respectiv ale unei sau unor sume care să nu depășească suma totală a alocației autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special suma solicitată sau sumele solicitate de Împrumutat prin MJ.

(b)

(i) pentru realimentarea contului special, Împrumutatul, prin MJ, va trimite Băncii cereri de depuneri în contul special la intervalele specificate de Bancă.

(ii) înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri, Împrumutatul, prin MJ, va înainta Băncii documentele și alte dovezi necesare, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plățile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special suma care va fi fost solicitată de Împrumutat prin MJ și demonstrată cu documentele menționate și alte dovezi că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi trase de Bancă din contul împrumutului în cadrul respectivelor categorii eligibile și în respectivele sume echivalente, după cum vor fi fost justificate cu documentele menționate și alte dovezi.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat, prin MJ, din contul special, Împrumutatul, prin MJ, va furniza Băncii într-un interval de timp solicitat rezonabil documentele și alte dovezi care să evidențieze că plata respectivă a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să mai efectueze alte depozite în contul special:

(a) dacă, în orice moment, Banca stabilește că toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Condițiile generale și ale paragrafului a) din secțiunea 2.02 a prezentului acord;

(b) dacă Împrumutatul nu a furnizat Băncii, în intervalul de timp menționat în secțiunea 4.01 (b) (ii) a prezentului acord, vreunul dintre rapoartele de audit solicitate a fi transmise Băncii, așa cum se specifică în secțiunea menționată în legătură cu auditul înregistrărilor și conturilor aferente contului special;

(c) dacă, în orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului intențiile sale de a suspenda total sau parțial dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul Împrumutului, în baza prevederilor secțiunii 6.02 din Condițiile generale; sau

(d) din momentul în care suma totală netrasă din împrumut, alocată categoriilor eligibile, minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale restante asumate de Bancă în conformitate cu secțiunea 5.02 din Condițiile generale va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocației autorizate.

După aceasta, tragerea din contul împrumutului a sumei netrase rămase din împrumut, alocată categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, va respecta procedurile pe care Banca le va notifica Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai după ce și în măsura în care Banca se va fi declarat satisfăcută că toate aceste sume rămase în contul special la data notificării vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.

6.

(a) Dacă, în orice moment, Banca va constata că oricare dintre plățile din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (ii) nu este justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, cu promptitudine după notificarea din partea Băncii: (A) va furniza Băncii documentele justificative suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va returna Băncii) o sumă egală cu suma acestei plăți sau a părții din aceasta care nu este eligibilă ori justificată. Dacă Banca nu va stabili altfel, aceasta nu va mai face nici o depunere în contul special până când Împrumutatul, nu va fi transmis dovezile respective sau nu va fi depus suma respectivă ori nu o va fi rambursat, după caz.

(b) Dacă, în orice moment, Banca va constata că orice sumă rămasă din contul special nu va mai fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile ulterioare, Împrumutatul va rambursa Băncii suma respectivă rămasă, imediat după primirea notificării din partea Băncii.

(c) Împrumutatul poate rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate sau orice parte din fondurile depozitelor din contul special.

(d) Rambursările către Bancă efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) și c) din prezenta Anexă vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale prezentului acord, inclusiv ale Condițiilor generale.

;
se încarcă...