Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 315/2006 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2006-14 mai 2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2006 până la 15 mai 2007, fiind înlocuit prin Ordin 364/2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 și ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2006-14 mai 2007, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Gestionarii fondurilor de vânătoare vor recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007 câte 200 de exemplare din speciile: cioara griva (Corvus corone cornix), cioara de semănătura (Corvus frugilegus), coțofana (Pica pica) și gaița (Garrulus glandarius) pe fiecare fond de vânătoare, cu posibilitatea reașezării acestora în cadrul aceluiași gestionar, dar fără depășirea numărului maxim astfel stabilit.

Art. 2. -

(1) Realizarea cotelor de recoltă aprobate se face, pentru fiecare specie și pentru fiecare fond de vânătoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic.

(2) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafețele din fondurile de vânătoare unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii, cu avizul administrației ariei naturale protejate respective.

(3) Pentru speciile ciocârlie (Alauda arvensis) și prepeliță (Coturnix coturnix) numărul maxim de exemplare ce se pot recolta într-o zi, de către fiecare vânător înscris în autorizația de vânătoare, este de 100, respectiv 50.

(4) Cotele de recoltă aprobate pentru vânătorii cetățeni străini, prevăzute în anexele nr. 1-3, sunt maximale și pot fi realizate în funcție de solicitările existente din partea vânătorilor români.

(5) Cotele de recoltă aprobate pentru speciile de mamifere, prevăzute în anexa nr. 4, pot fi realizate cu vânătorii cetățeni români sau străini, în funcție de solicitările existente din partea vânătorilor români.

Art. 3. -

(1) În situații temeinic justificate, impuse de modificarea condițiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond de vânătoare și a mișcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2006-2007, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare analizează și aprobă, pe baza documentelor de constatare, reașezarea între fonduri de vânătoare a cotelor de recoltă aprobate la speciile de vânat, cuprinse în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, lunar, situația actualizată a aprobărilor de reașezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 4. -

(1) În cazul efectuării în cursul sezonului de vânătoare 2006-2007 a unor acțiuni de populare a fondurilor de vânătoare cu specii de vânat sedentar, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale analizează și aprobă, după caz, cu viza inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, suplimentarea cotelor de recoltă, aprobate inițial, pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acțiunilor de populare.

(2) Eventuale solicitări formulate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru suplimentarea, respectiv reducerea cotelor de recoltă aprobate la nivel de gestionar potrivit prevederilor prezentului ordin, se soluționează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în baza rapoartelor întocmite de inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare.

Art. 5. -

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cotele de recoltă aprobate pentru vânătorii români, potrivit prezentului ordin, pot fi realizate și de vânătorii cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 6. -

Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și de inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1, 2, 3, și 4 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare și inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare de către organismul de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

București, 11 mai 2006.

Nr. 315.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...