Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând seama de faptul că, în urma incendiului din data de 30 octombrie 2015 de la clubul Colectiv din municipiul București, a rezultat un număr mare de victime, aflate în prezent atât în unitățile sanitare publice din România, cât și în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și în state terțe,

având în vedere că evoluția stării de sănătate a victimelor impune ca măsură transferul persoanelor pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate,

în considerarea faptului că este necesară asigurarea susținerii din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București,

luând în considerare necesitatea de a asigura accesul la tratament în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment, se impune reglementarea de urgență a cadrului legal pentru continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unități sanitare publice din România.

Având în vedere situația excepțională, cauzată de numărul mare de victime, ce necesită acordarea de îngrijiri medicale în aceeași specialitate, s-a impus necesitatea transferului în vederea tratamentului unor victime rezultate în urma incendiului în clinici din străinătate.

Ținând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecințe directe asupra sănătății și vieții persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată, prin neasigurarea accesului în timp util la tratamentul medical în străinătate în perioada 2015-2016,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în străinătate în perioada 2015-2016, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unități sanitare publice din România. Modificări (1)

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cheltuielile care se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și/sau din donații/sponsorizări.

(3) Lista persoanelor și elementele de identificare ale victimelor se întocmesc de către Ministerul Sănătății, în baza datelor transmise de unitățile sanitare publice din România.

(4) Lista unităților sanitare în care se acordă tratament medical în străinătate pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se întocmește de către Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile de specialitate, și se pune la dispoziția Ministerului Sănătății.

Art. 2. -

(1) Plata cheltuielilor reprezentând contravaloarea tratamentelor medicale, inclusiv contribuția personală a victimei, stabilită în conformitate cu legislația națională a statelor în care se acordă tratament medical de către unitățile sanitare din străinătate, precum și a transportului medical specializat se realizează la solicitarea victimei/însoțitorului. Puneri în aplicare (1)

(2) Prin însoțitor se înțelege un membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau orice altă persoană care își asumă responsabilitățile conform unei declarații pe propria răspundere.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele documente: Puneri în aplicare (1)

a) fotocopia oricărui document care face dovada identității victimei și fotocopia actului de identitate a însoțitorului, dacă cererea este întocmită de însoțitor;

b) documente de plată și medicale emise de către unitățile sanitare prevăzute la art. 1 alin. (4), din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuția personală a victimei stabilită în conformitate cu legislația națională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei și elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unității sanitare și perioada de tratament medical; Modificări (1)

c) fotocopii ale documentelor emise de către unitățile sanitare privind transferul în alte unități sanitare, după caz;

d) declarația pe propria răspundere a victimei/însoțitorului prin care își asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situația în care aceste cheltuieli au fost suportate parțial din alte surse, în declarația pe propria răspundere se menționează cuantumul sumei de care a beneficiat și suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat; Modificări (1)

e) certificat/document constatator al decesului, după caz.

Art. 3. -

(1) Plata tratamentelor medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează direct în contul unității sanitare din străinătate, la cursul Băncii Naționale a României din data plății. Modificări (1)

(2) Metodologia de decontare, modelul cererii și al declarațiilor pe propria răspundere prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 25 noiembrie 2015.

Nr. 56.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...