Guvernul României

Ordonanța nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

Modificări (10), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (2), Reviste (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 1995 până la 28 iunie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 80/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

având în vedere și prevederile art. 121 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Se instituie Timbrul judiciar care, în condițiile prezentei ordonanțe, se aplică acțiunilor, cererilor, actelor și serviciilor de competența tuturor instanțelor judecătorești, Ministerului Justiției și instituțiilor subordonate acestui minister, precum și actelor notariale ce se îndeplinesc de notarii publici. Modificări (3), Jurisprudență

Timbrul judiciar nu se aplică în cazurile în care nu se percepe taxa de timbru. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 2. - Jurisprudență

Timbrul judiciar se imprimă la cererea și sub controlul Ministerului Justiției. Jurisprudență

Timbrul judiciar este mobil și are următoarele valori: 500 lei, 1.000 lei, 5.000 lei și 10.000 lei. Modificări (1)

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (1)

Cererile de chemare în judecată, adresate instanțelor judecătorești, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 1.000 lei, în cazul în care se solicită soluționarea în fond a cauzei, și în valoare de 500 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei căi de atac. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazul în care cererile prevăzute la alin. 1, indiferent dacă privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplică timbrul judiciar de 5.000 lei, iar dacă valoarea este de peste 10.000.000 lei se aplică timbrul judiciar de 10.000 lei. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. 2 cererile introduse de persoanele care se consideră vătămate în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat și repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculează potrivit prevederilor alin. 1.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Cererilor adresate instanțelor judecătorești pentru eliberarea de copii, certificate, învestirea cu formulă executorie, transcrierea (intabularea) în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, înscrierea drepturilor de ipotecă, orice alte notări în registrele de publicitate, notificări și somații comunicate prin executorii judecătorești, precum și oricăror altor cereri care nu fac obiectul activității de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplică timbrul judiciar de 500 lei. Modificări (2)

Cererile de acordare a cetățeniei sau de renunțare la cetățenie se timbrează cu timbru judiciar de 5.000 lei.

Supralegalizarea de semnături la Ministerul Justiției se timbrează cu timbru judiciar de 500 lei pentru fiecare exemplar și semnătură.

Art. 5. - Modificări (1)

Pentru actele notariale ce se îndeplinesc de notarii publici pentru care legea prevede taxe de timbru în sumă fixă, se aplică timbru judiciar de 500 lei.

În cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplică timbrul judiciar de 5.000 lei, iar pentru cele ce depășesc 10.000.000 lei se aplică timbrul judiciar de 10.000 lei.

Art. 6. - Modificări (1)

Răspunderea pentru realizarea emisiunilor și circulația timbrului judiciar, ca și pentru gestionarea fondurilor obținute, revine Ministerului Justiției.

Vânzarea timbrului judiciar se face de către instituțiile prevăzute la art. 1 sau prin unități autorizate să vândă timbre fiscale, pe bază de convenție, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar constituie venituri ale bugetului de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției. Modificări (1)

Disponibilitățile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.

Cheltuielile necesare realizării primei emisiuni a timbrului judiciar de până la 25 milioane lei se acoperă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 8. - Modificări (4), Jurisprudență

Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcționare a judecătoriilor, tribunalelor, Curților de apel, precum și pentru administrarea justiției prin organul de specialitate al administrației publice centrale, pentru achiziționarea de publicații și lucrări de specialitate din țară și din străinătate, de sisteme moderne de informatizare, precum și pentru acordarea de stimulente pentru magistrați, asimilații acestora și personalul auxiliar.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Cererile pentru care se datorează timbru judiciar nu vor fi primite și înregistrate, dacă nu sunt timbrate corespunzător. Jurisprudență

În cazul nerespectării dispozițiilor prezentei ordonanțe, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 10. -

În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe, Ministerul Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor, va emite norme metodologice de aplicare.

Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 11. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Jurisprudență

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Adrian Duță,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 18 august 1995.

Nr. 32.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Stabilirea vinovăției contravenientului pe baza raportului agentului constatator
Concesiunea terenului aferent contrucției. Imobil de locuit. Obligarea la încheierea unui contract de concesiune. Teren concesionat pe durata existenței construcției. Sintagma "litigiu care are un obiect evaluabil în bani". Admitere recurs
Taxa judiciară de timbru achitată anterior termenului la care s-a judecat pricina în fața instanței de apel. Depunerea în original la dosarul cauzei. Admitere recurs
8. Modificarea dobânzii în contractul de credit. Condiții
Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de administratorul judiciar. Anularea cererii ca netimbrată. Admitere recurs
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile art. 27 din O.G. nr. 137/2000. Neindicarea vreunui criteriu de discriminare. Efecte asupra obligației de timbrare a cererii
;
se încarcă...