Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Memorandumul de înțelegere între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor din 30.11.2005

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul Mediului din Spania, denumite în continuare semnatari,

recunoscând că multe probleme de mediu sunt de natură transfrontalieră și necesită cooperare internațională și că o cooperare între autoritățile naționale de mediu poate fi un avantaj reciproc la nivel național, regional și global,

confirmând semnificația abordării dezvoltării durabile atât pentru protecția și îmbunătățirea calității mediului, cât și pentru sănătatea și bunăstarea generațiilor prezente și viitoare și împărtășind angajamentele de a implementa principiile prevăzute în Agenda 21,

dorind să întărească cooperarea în cadrul procesului "Mediu pentru Europa" și al convențiilor internaționale specifice semnate de ambii semnatari, inclusiv al rezultatelor conferințelor ministeriale paneuropene pe probleme de mediu (Dobris 1991, Lucerna 1993, Sofia 1995, Aarhus 1998, Kiev 2003),

respectând legislația națională, politicile și strategiile naționale în domeniul protecției mediului și recunoscând normele legilor internaționale, în particular Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Espoo, 1991) și Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă și a lacurilor transfrontieră (Helsinki, 1992),

recunoscând faptul că sprijinirea și conservarea moștenirii naturale a Europei este responsabilitatea tuturor statelor europene,

admițând importanța protecției mediului în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană și având convingerea că Spania îi poate oferi sprijinul pe sectoare specifice în timpul acestui proces,

au decis după cum urmează:

1. Semnatarii vor promova cooperarea bilaterală în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pe baza egalității, reciprocității și beneficiului reciproc. Această cooperare bilaterală va completa și în nici un caz nu va dubla eforturile comune făcute în cadrul organismelor multilaterale din care ambii semnatari fac parte.

2. Memorandumul de înțelegere are următoarele domenii de cooperare:

a) în domeniul protecției mediului:

- armonizarea politicilor de mediu din România cu standardele și politicile Uniunii Europene;

- reducerea, controlul și monitoringul poluării aerului datorită producerii energiei și datorită industriei;

- managementul deșeurilor solide;

- managementul chimicalelor periculoase;

- conservarea diversității biologice, managementul ariilor naturale protejate;

- evaluarea impactului asupra mediului și participarea publicului;

- realizarea cadrului instituțional pentru implementarea și intrarea în vigoare a legislației de mediu;

- utilizarea instrumentelor economice pentru implementarea obiectivelor strategiei pentru protecția mediului la nivel național, regional și local;

b) în domeniul gospodăririi apelor:

- implementarea Directivei 2000/60/EC a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cadrului de acțiune pentru Comunitate în domeniul politicii privind apele (Directiva-cadru privind apa);

- managementul integrat al zonei coastiere;

- schimb de experiență în domeniul apelor transfrontieră;

- consultarea publicului;

c) creșterea capacității în absorbirea fondurilor europene.

3. Semnatarii vor coopera în următoarele forme în domeniile prevăzute la pct. 2:

- organizarea de seminarii, workshopuri, conferințe și expoziții;

- training și schimb de personal;

- schimb de informații științifice și tehnice;

- proiecte care implică factorii interesați din ambele țări;

- orice alte forme de cooperare considerate necesare de ambii semnatari.

4. Semnatarii vor stabili un grup de lucru comun pentru protecția mediului în scopul promovării cooperării pe baza prezentului memorandum de înțelegere și vor evalua sistematic rezultatele acestuia. Programe de lucru bianuale vor fi întocmite și vor conține acțiuni stabilite pe baza prezentului memorandum de înțelegere.

5. Întâlnirile dintre reprezentanții grupului de lucru comun pentru protecția mediului pentru implementarea programului bianual menționat anterior vor fi organizate anual. Acest forum poate discuta, de asemenea, probleme de mediu și din afara programului de lucru care pot fi de interes comun pentru semnatari.

6. Întâlnirile vor fi organizate alternativ în România și în Spania și fiecare minister își va plăti propriile cheltuieli.

7. Semnatarii, acționând în cadrul competențelor lor și în conformitate cu legislațiile lor naționale, vor ajuta la stabilirea relațiilor directe între terți factori interesați, în cadrul domeniilor de cooperare stabilite.

8. Coordonarea generală a prezentului memorandum de înțelegere va fi în responsabilitatea Direcției integrare europeană, politici comunitare și cooperare internațională din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor din România și a Secretariatului tehnic general din cadrul Ministerului Mediului din Spania.

9. Semnatarii vor nominaliza persoane de contact în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor în scopul implementării prezentului memorandum de înțelegere.

10. Prezentul memorandum de înțelegere va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani, dacă nici unul dintre semnatari nu va notifica celuilalt intenția de încetare. Prezentul memorandum de înțelegere va înceta să se aplice la 6 luni după primirea de către semnatari a notificării scrise asupra intenției de încetare. Încetarea memorandumului de înțelegere nu va avea efect asupra proiectelor deja inițiate de fiecare dintre semnatari înaintea notificării amintite anterior.

11. Prezentul memorandum de înțelegere poate fi amendat ori reînnoit prin consens reciproc scris al semnatarilor.

12. Prezentul memorandum de înțelegere nu ridică obligații internaționale legale și nu este guvernat de legislația internațională.

Semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005, în două exemplare originale în limbile engleză, spaniolă și română, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergență în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Ministerul Mediului și Gospodăririi Pentru Ministerul Mediului
Apelor din România, din Spania,
Sulfina Barbu, Cristina Nabona Ruiz,
ministrul mediului și gospodăririi apelor ministrul mediului

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...