Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

Modificări (7), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 26 aprilie 2006.

În vigoare de la 30 iunie 2006 până la 14 iunie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 98/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante în domeniul achizițiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale" și al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Se desemnează Ministerul Finanțelor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcției de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Modificări (1)

(2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte: Modificări (3)

a) contractele de lucrări și contractele de concesiune de lucrări cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 250.000 euro;

b) contractele de servicii și contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro;

c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro;

d) acordurile-cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)-c).

(3) Verificarea privește etapele procesului de achiziție publică, după publicarea anunțului de participare până la atribuirea și semnarea contractului. În situațiile excepționale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunțului de participare, verificarea privește etapele procesului de achiziție începând cu transmiterea invitației de participare la negociere până la atribuirea și semnarea contractului.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență

Obiectivul funcției de verificare a achizițiilor publice este de a contribui la asigurarea conformității cu legislația din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică și a documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri.

Art. 4. - Modificări (2), Jurisprudență

Atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice în vederea îndeplinirii funcției de verificare sunt următoarele: Modificări (1)

a) urmărirea derulării procedurilor în legătură cu procesul de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) analiza documentației întocmite de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice care a fost supusă verificării; Modificări (1)

d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situația în care se constată neconcordanțe în aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) La data inițierii procedurii de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2), autoritățile contractante au obligația de a înștiința Ministerul Finanțelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor desemna observatori care participă în procesul de atribuire a contractelor selectate conform prevederilor art. 2. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, observatorii elaborează rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de achiziție publică la care au participat, pe care le transmit autorității contractante. Jurisprudență

(4) În situația în care, în exercitarea funcției de verificare, constată neconcordanțe în aplicarea legislației din domeniul achizițiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au dreptul să consulte Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d). Modificări (1)

(5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au obligația de a transmite avizul consultativ autorității contractante, Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și, după caz, organului ierarhic superior al autorității contractante. Modificări (1)

(6) Pe baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, autoritatea contractantă poate dispune suspendarea procesului de atribuire a contractului de achiziție publică, modificarea, încetarea, revocarea și anularea actelor în legătură cu care s-a emis avizul, precum și orice alte măsuri corective pentru remedierea neconformităților semnalate de observator sau poate decide continuarea procesului de atribuire a contractului de achiziție publică, informând de îndată autoritățile prevăzute la alin. (4). Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legii privind atribuirea contractelor de achiziție publică revine autorității contractante.

Art. 7. - Modificări (1)

În cazul proiectelor finanțate din fonduri europene, avizele consultative și rapoartele de activitate se transmit și autorității de management competente.

Art. 8. - Modificări (1)

Observatorii desemnați în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică se supun dispozițiilor legale referitoare la situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaților sau ofertanților prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică beneficiază de salarii de bază majorate cu 75% față de cele prevăzute de lege.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte: Modificări (1)

a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

b) netrimiterea în termen de 3 zile a documentelor și informațiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificării, solicitate de observatori desemnați potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 7.000 lei (RON). Modificări (2)

(2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor sunt de competența observatorilor desemnați pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.

Art. 11. -

Prevederile art. 10 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Ministerul Finanțelor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 13. -

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice prezintă spre aprobare propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 14. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepția art. 1 alin. (1), art. 12 și 13 care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Alexandru Ștefan Cojocaru

București, 12 aprilie 2006.

Nr. 30.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
;
se încarcă...