Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Regula de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari din 28.03.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În înțelesul prevederilor prezentelor reguli, termenilor utilizați li se atribuie următoarele definiții:

a) Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța - companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care îndeplinește funcția de autoritate portuară și de căi navigabile pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari și în porturile situate pe aceste canale, denumită în continuare ACN;

b) conducător de navă - persoana care posedă aptitudinea și calificarea necesare pentru a asigura conducerea navei pe apele interioare navigabile și care își exercită responsabilitatea la bordul navei;

c) controlori de trafic - personalul ACN care își desfășoară activitatea în dispeceratele de navigație și care asigură informarea și asistența navelor care tranzitează canalele navigabile, în vederea asigurării unui trafic sigur și eficient în zona sa de responsabilitate, conform prezentelor reguli;

d) convoi împins - un ansamblu rigid compus din nave, dintre care cel puțin una este plasată înaintea navei autopropulsate care asigură propulsia convoiului și care este denumită împingător;

e) convoi în cuplu - un ansamblu compus din nave cuplate bord la bord, dar nici una dintre ele nu este plasată în fața navei autopropulsate care asigură propulsia formației;

f) convoi remorcat - orice grup compus din una sau mai multe nave, instalații plutitoare ori materiale plutitoare asamblate, care sunt remorcate de una sau mai multe nave autopropulsate ce fac parte din convoi și se numesc remorchere;

g) convoi standard - tipul de convoi pentru care au fost dimensionate canalele navigabile și ecluzele situate pe aceste canale;

h) ecluzare - trecerea unei nave/unui convoi de la un nivel (bief) la altul al canalelor navigabile prin ecluza respectivă;

i) transport special - transportul în sistem convoi remorcat;

- navigația ambarcațiunilor sportive și de agrement și a construcțiilor sau instalațiilor plutitoare fără propulsie;

- navigația convoaielor împinse care depășesc gabaritele standard;

- transportul mărfurilor periculoase de natura materialelor radioactive, explozibililor și altele asemenea;

j) tranzitare - navigația unei nave/unui convoi între două puncte situate pe canalele navigabile;

k) scule de pescuit - toate ustensilele utilizate în scopul pescuitului industrial, dar și individual, care odată folosite pot aduce prejudicii navigației în siguranță pe canalele navigabile, cum ar fi: traule, plase, taliene, vârșe, petactare și în general tot ce se montează pentru pescuit pe o perioadă mai îndelungată, fără supraveghere.

Art. 2. -

Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, denumite în continuare canale navigabile, sunt ape naționale navigabile ale României și se află sub suveranitatea și jurisdicția exclusivă a statului român.

Art. 3. -

Prezentele reguli de navigație se aplică pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, denumite în continuare CDMN și PAMN, precum și în porturile situate pe aceste canale.

Art. 4. -

Tranzitarea canalelor navigabile este permisă tuturor navelor, indiferent de pavilionul acestora, care navighează independent sau în convoi, cu condiția respectării regulamentelor în vigoare privind regulile de navigație, regulile sanitare, vamale, de prevenire și combatere a poluării, de folosire a bazinelor și instalațiilor portuare, precum și celelalte reguli privind exploatarea și întreținerea canalelor navigabile, prevăzute de legislația română în vigoare.

Art. 5. -

Pe timpul tranzitării, supravegherea și dirijarea navigației pe canalele navigabile se efectuează de ACN prin dispeceratele de navigație, coordonate de Dispeceratul Central de Navigație, ale căror dispoziții sunt obligatorii pentru toți conducătorii de nave/convoaie pe toată durata tranzitării.

Art. 6. -

În sensul prezentelor reguli:

- pe CDMN, navigația în aval corespunde navigației dinspre Dunăre spre Marea Neagră, iar navigația în amonte, navigației dinspre Marea Neagră spre Dunăre;

- pe PAMN, navigația în aval corespunde navigației dinspre CDMN spre Năvodari, iar navigația în amonte, navigației dinspre Năvodari spre CDMN.

CAPITOLUL II Nave și formațiuni de convoaie pentru navigația pe canalele navigabile

Art. 7. -

(1) Navigația pe canalele navigabile se efectuează cu nave fluviale și maritime care navighează independent sau în formație de convoi împins, remorcat ori în cuplu și care nu pot depăși gabaritele standard, după cum urmează:

A. pe CDMN:

a) convoi de nave:

- lungimea maximă = 296 m;

- lățimea maximă = 23,5 m;

- pescajul maxim = 5,5 m;

b) nave fluviale și maritime care navighează independent:

- lungimea maximă = 138,3 m;

- lățimea maximă = 16,8 m;

- pescajul maxim = 5,5 m;

c) înălțimea maximă de la linia de plutire până la cel mai înalt punct al navei va fi de 16,5 m atât pentru situația prevăzută la lit. a), cât și pentru cea prevăzută la lit. b);

B. pe PAMN:

a) convoi de nave:

- lungimea maximă = 120 m;

- lățimea maximă = 11,5 m;

- pescajul maxim = 3,8 m;

b) nave fluviale și maritime care navighează independent:

- lungimea maximă = 110 m;

- lățimea maximă = 11,5 m;

- pescajul maxim = 3,8 m;

c) înălțimea maximă de la linia de plutire până la cel mai înalt punct al navei va fi de 12,5 m atât pentru situația prevăzută la lit. a), cât și pentru cea prevăzută la lit. b).

Art. 8. -

(1) Transporturile speciale se pot efectua numai cu acordul expres și în condițiile stabilite de ACN.

(2) Este interzis oricărei nave autopropulsate care împinge, remorchează sau duce în cuplu alte nave să le părăsească pe canal înainte de a ajunge în portul de destinație. În situația în care este necesară lăsarea unei/unor nave înainte de portul de destinație, conducătorul de navă va informa dispeceratul de navigație despre acest lucru. Dispeceratul de navigație îi va indica conducătorului de navă locul unde aceste nave pot fi lăsate. Pe toată perioada staționării în aceste locuri armatorul va asigura legarea și paza navei pe cheltuiala sa.

(3) În cazul în care nava propulsoare se defectează, armatorul/operatorul înlocuiește nava defectă cu o navă similară sau solicită ACN să efectueze respectivul transport contra cost.

(4) Navigația navelor cu vele și a plutelor este interzisă pe canalele navigabile.

Art. 9. -

(1) Pentru navigația în condiții de siguranță, în cazul convoaielor împinse sau remorcate, împingătoarele/remorcherele vor avea o putere suficientă care să asigure minimum 6,7 tm/CP pe CDMN, respectiv 6 tm/CP pe PAMN.

(2) În cazul în care convoaiele nu respectă raportul prevăzut la alin. (1), respectivul transport va fi considerat transport special.

CAPITOLUL III Reguli de navigație privind intrarea și ieșirea navelor și convoaielor
pe canalele navigabile

Art. 10. -

(1) Intrarea/ieșirea navelor sau a convoaielor în/din canalele navigabile este permisă numai cu aprobarea ACN și în conformitate cu programul de ecluzări stabilit de aceasta, care va fi comunicat navelor de către controlorii de trafic.

(2) Pentru programarea tranzitării canalelor navigabile de către nave/convoaie, armatorul, operatorul sau agentul trebuie să transmită ACN avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile cu cel puțin 6 ore înainte de sosirea navelor/convoaielor în radă.

(3) Avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile va avea forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 11. -

(1) La sosirea în radă a navelor/convoaielor, conducătorii acestora vor confirma prin radiotelefon dacă navele/convoaiele sunt apte din punct de vedere tehnic pentru tranzitare.

(2) Totodată conducătorii de nave/convoaie vor confirma că datele prevăzute în avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile, menționată la art. 10, au rămas neschimbate sau vor comunica modificările care au apărut în perioada cuprinsă între transmiterea avizării pentru tranzitare și sosirea navei în radă.

(3) ACN are drept de control pentru verificarea datelor transmise de conducătorul de navă/convoi.

Art. 12. -

(1) Navele/convoaiele vor avea la bord toate documentele necesare și valabile, în conformitate cu legislația în vigoare, fiind obligate să le pună la dispoziție ACN.

(2) Conducătorii de nave/convoaie sunt obligați să depună la ACN câte o copie de pe documentele de marfă pentru fiecare unitate de transport.

(3) Navele, pe timpul cât navighează pe canalele navigabile sau operează în porturile situate pe acestea, sunt obligate să aibă la bord echipajul minim de siguranță, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13. -

La solicitarea controlorilor de trafic, conducătorii de nave/convoaie au obligația de a transmite prin radiotelefon informațiile privind gabaritele navei/convoiului, marfa de la bord, cantitatea de balast sau orice alte informații privind nava ori marfa încărcată în aceasta.

Art. 14. -

În caz de necesitate, cum ar fi eficientizarea ecluzărilor, condiții meteorologice nefavorabile, la solicitatea ACN, conducătorii convoaielor vor modifica configurația convoiului.

Art. 15. -

Este interzisă intrarea pe canalele navigabile a navelor sau a convoaielor atunci când:

a) navele sunt încărcate peste marca de încărcare;

b) navele nu au la bord toate actele și certificatele prevăzute de legislația în vigoare sau aceste acte și certificate nu sunt valabile;

c) navele pot afecta condițiile de siguranță a navigației prin canalele navigabile;

d) navele transportă mărfuri periculoase, iar aceste mărfuri:

- nu sunt menționate în documentele de marfă aflate la bordul navei sau nu sunt însoțite de toate autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare pentru transportul acestora;

- sunt interzise la transportul pe apă;

e) navele au o înclinație mai mare de 4 grade.

Art. 16. -

(1) Zona de staționare și formare a convoaielor la intrarea în canal este situată la malul drept al Dunării între km 297,3 și km 298,3, pe o lățime de 150 m, denumită rada Cernavodă, de la limita dreaptă a șenalului, în condiții de până la +100 cm față de mira Cernavodă sau conform semnalizărilor din zonă când apele coboară sub această cotă.

(2) Zona de staționare și formare a convoaielor în portul Constanța sau Midia pentru intrarea în canal este situată în bazinul fluvio-maritim, denumită rada fluvială Constanța, respectiv rada fluvială Midia.

(3) Zonele de staționare și reformare a convoaielor pentru intrarea pe PAMN sunt fronturile de așteptare ale porturilor Medgidia și Basarabi.

Art. 17. -

(1) Înainte de intrarea în canalele navigabile și pe toată durata tranzitării acestora este interzis navelor/convoaielor să aibă în afara bordului obiecte care ar putea periclita siguranța celorlalte nave, a instalațiilor plutitoare sau fixe aflate pe canale, iar ancorele vor fi la post.

(2) ACN poate hotărî închiderea temporară a navigației pe canalele navigabile în caz de condiții hidrometeorologice nefavorabile sau de apariție a gheții, precum și în cazul executării lucrărilor de dragaj, a lucrărilor hidrotehnice sau atunci când din alte cauze navigația pe canale este periclitată.

Art. 18. -

(1) Intrarea navelor/convoaielor în canalele navigabile se face de regulă în ordinea sosirii în radă.

(2) Conducătorii de nave/convoaie au obligația de a anunța sosirea la radă, prin radiotelefon, cu cel puțin două ore înainte.

(3) Navele de control, navele ACN și navele cu misiune specială au prioritate la intrarea/ieșirea în/din canalele navigabile.

Art. 19. -

La intrarea/ieșirea în/din canalele navigabile navele vor naviga cu viteza de siguranță și cu atenție deosebită, cu obligația de a emite semnale fonice de atenție.

Art. 20. -

La ieșirea din CDMN în Dunăre sau din PAMN în CDMN navele/convoaiele nu se vor angaja în calea principală și nu o vor traversa dacă prin aceasta obligă navele/convoaiele care navighează în calea principală să își modifice drumul sau viteza.

Art. 21. -

Nava sau convoiul care urmează să intre pe canalul navigabil trebuie să aștepte navele sau convoaiele angajate în manevra de ieșire din acesta. Este interzisă întâlnirea la gurile canalelor navigabile.

Art. 22. -

Navele și convoaiele care ancorează în rada Cernavodă sau în bazinele fluviale din portul Constanța-Sud sau Midia vor ancora în așa fel încât să nu stânjenească intrarea/ieșirea în/din canalele navigabile, respectând indicațiile căpităniilor de port.

Art. 23. -

După ancorare navele/convoaiele vor comunica la dispeceratul zonal de navigație ora și poziția în care au ancorat, solicitând instrucțiuni privitoare la tranzitare.

CAPITOLUL IV Transportul mărfurilor periculoase

Art. 24. -

Transportul mărfurilor periculoase pe canalele navigabile se face în conformitate cu reglementările în vigoare și convențiile internaționale privind aceste transporturi, la care România este parte.

Art. 25. -

(1) Navele/convoaiele ce transportă mărfuri periculoase au permisiunea de ecluzare și tranzitare a canalelor navigabile numai pe timpul zilei, o oră înainte de răsăritul soarelui, respectiv o oră după apusul acestuia.

(2) Navele/convoaiele ce transportă mărfuri periculoase vor transmite solicitarea de avizare pentru tranzitare către ACN cu 12 ore și apoi cu 6 ore înainte de sosirea în radă.

(3) Informațiile despre marfă vor cuprinde denumirea tehnică corectă, descrierea distinctă și precizarea dacă sunt ambalate și dacă au aplicate etichetele, conform cerințelor internaționale privitoare la transportul pe apă al mărfurilor periculoase.

Art. 26. -

(1) Numărul maxim de unități într-un convoi împins ce transportă mărfuri periculoase este de 4, câte două în dană; în cazul formațiunilor în cuplu sunt permise două unități, nefiind admis tranzitul de mărfuri periculoase în formație de convoi remorcat.

(2) În caz de condiții meteorologice nefavorabile, ACN poate interzice intrarea pe canalele navigabile a navelor/convoaielor care transportă mărfuri periculoase sau poate dispune reducerea numărului de unități aflate în convoi.

Art. 27. -

Tranzitarea navelor/convoaielor ce transportă mărfuri periculoase va fi programată în așa fel încât să se evite pe cât posibil așteptările la ecluzare după ce nava/convoiul a fost introdusă/introdus pe canalul navigabil.

Art. 28. -

Se interzice ecluzarea navelor/convoaielor ce transportă mărfuri periculoase concomitent cu navele de pasageri.

Art. 29. -

Se interzic staționarea și întâlnirea navelor/convoaielor ce transportă mărfuri periculoase din clasa 1 - explozivi, mărfuri nucleare și altele asemenea - între km 64+400 și km 58+000.

Art. 30. -

Se permite tranzitarea canalelor navigabile de către navele-tanc goale numai dacă sunt degazate și posedă certificat de degazare.

CAPITOLUL V Navigația în zona porturilor de pe canalele navigabile

Art. 31. -

Navele/convoaiele care au ca destinație porturile de pe canalele navigabile vor respecta dispozițiile date de ACN. În acest scop conducătorii de navă vor fi în legătură permanentă cu dispeceratul de navigație pentru stabilirea locului de așteptare și pentru a primi instrucțiuni privitoare la accesul în port.

Art. 32. -

(1) Locurile de așteptare pentru nave/convoaie sunt situate în vecinătatea porturilor. Pentru a nu stânjeni navigația, staționarea în aceste locuri se va face în formații de cel mult două unități în dană. În aceste locuri se desfac sau se formează convoaiele ce urmează să fie introduse sau scoase în/din bazinul portuar.

(2) În locurile de așteptare se interzice lăsarea navelor nepropulsate fără supravegherea corespunzătoare.

Art. 33. -

Manevra de intrare/ieșire în/din port, precum și plecarea de la locul de așteptare se vor face numai cu aprobarea controlorului de trafic. Conducătorii de navă se vor asigura în mod deosebit la angajarea manevrei de intrare/ieșire în/din bazinul portuar pentru a nu periclita sau întrerupe navigația navelor/convoaielor pe canalele navigabile sau aflate în manevre în danele portului.

Art. 34. -

(1) Este interzisă încrucișarea navelor/convoaielor la intrarea/ieșirea în/din port.

(2) Nu este permisă staționarea în dana porturilor a mai mult de două nave în filă dublă.

Art. 35. -

Navele/convoaiele ce navighează prin zona locurilor de așteptare vor lua măsuri de reducere a vitezei de marș, astfel încât să nu pună în pericol navele staționate în aceste locuri.

Art. 36. -

(1) Pe canalele navigabile și în porturile situate pe acestea, serviciile de siguranță, respectiv pilotajul navelor maritime la intrarea și la ieșirea din porturi, între danele aceluiași port și pe căile navigabile, legarea, dezlegarea navelor maritime, remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, vor fi asigurate de ACN sau de societăți comerciale autorizate de aceasta.

(2) Navele fluviale care tranzitează canalele navigabile vor avea obligatoriu la bord o persoană care să posede brevet de căpitan fluvial categoria A sau B, brevete eliberate în conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte sau recunoscute de Autoritatea Navală Română.

(3) În cazul în care o navă fluvială care tranzitează canalele navigabile solicită asistență din partea unei persoane care posedă un brevet conform alin. (2), persoana respectivă va fi pusă la dispoziția navei numai de către societăți comerciale autorizate de ACN.

CAPITOLUL VI Reguli privind navigația pe canalele navigabile și trecerea prin ecluze

Art. 37. -

Pe timpul tranzitării canalelor navigabile navele și convoaiele vor ține legătura radio cu dispeceratul de navigație și vor face ascultare permanentă în canalele radio telefonice corespunzătoare frecvențelor alocate după zona de navigație, astfel:

a) canalul de lucru VHF 74 - frecvența 156,725 MHz pentru zona Agigea între km 0+000 și km 15+000;

b) canalul de lucru VHF 71 - frecvența 156,575 MHz pentru zonele Basarabi, Medgidia între km 15+000 și km 49+000 și pe întreg canalul PAMN;

c) canalul de lucru VHF 14 - frecvența 156,700 MHz pentru zona Cernavodă între km 49+000 și km 64+410.

Art. 38. -

(1) Pe CDMN viteza maximă de navigație este de 12 km/h, iar viteza minimă este de 6,5 km/h. Pe PAMN viteza maximă de navigație este de 10 km/h, iar viteza minimă este de 6,5 km/h.

(2) Conducătorul de navă/convoi este obligat să respecte dispozițiile controlorilor de trafic privind viteza de navigație pentru a nu periclita siguranța construcțiilor hidrotehnice, securitatea celorlalte nave și convoaie aflate în marș, staționate în ancoră sau acostate la chei pe canalele navigabile.

(3) ACN poate autoriza, pentru motive temeinic justificate, navigația navelor/convoaielor cu viteze mai mari sau mai mici decât limitele admise.

Art. 39. -

(1) Navele/convoaiele care navighează în amonte trebuie să acorde prioritate celor care navighează în aval.

(2) În condiții hidrometeorologice nefavorabile navele/convoaiele cu încărcătură cedează drumul navelor/convoaielor fără încărcătură, indiferent de sensul de navigație.

(3) În cazul în care ACN închide temporar navigația pe canalele navigabile din cauza condițiilor hidrometeorologice, navele/convoaiele sunt obligate să se retragă la mal până la limita posibilă și să se asigure în ancoră sau la cheiul amenajat.

Art. 40. -

(1) Întâlnirea navelor/convoaielor pe canalele navigabile se face, de regulă, prin babord. În acest scop navele/convoaiele se vor abate spre tribord până la limita posibilă, lăsând loc între ele pentru menținerea pe drum fără pericol de abordaj.

(2) Pe PAMN este interzisă întâlnirea convoaielor ce depășesc gabaritele standard cu alte nave sau convoaie, cu excepția locurilor de așteptare la ecluze.

Art. 41. -

(1) Depășirea este permisă numai în locurile care oferă condiții de siguranță pentru navele fluviale care navighează independent atât în amonte, cât și în aval și numai cu aprobarea prealabilă a controlorului de trafic din zonă.

(2) Pe canalele navigabile este interzisă efectuarea depășirilor de către navele maritime și navele fluviale care navighează în formație de convoi, cu excepția situațiilor în care nava/convoiul ce urmează să fie depășită/depășit poate să se retragă într-o zonă sigură aleasă de controlorul de trafic și confirmată de conducătorul navei/convoiului, fără a afecta traficul de pe celălalt sens de navigație.

(3) Este interzisă efectuarea depășirii pentru toate categoriile de nave pe timp de noapte, în curbe, în zona semafoarelor, la trecerile pe sub poduri și în zona văilor afluente atunci când acestea sunt active.

(4) Este interzis tuturor categoriilor de nave să navigheze în paralel în același sens de navigație, cu excepția cazurilor în care se efectuează depășiri.

Art. 42. -

Navele ACN, navele de control și de intervenție fac excepție de la prevederile art. 39 alin. (3), art. 40 și 41.

Art. 43. -

(1) Este interzisă apropierea unei nave/unui convoi de altă navă/alt convoi la mai puțin de 1.500 m în marș în aval și de 1.000 m în marș în amonte, cu excepția cazurilor de depășire între nave fluviale izolate.

(2) În condiții de vizibilitate redusă sau în alte situații meteorologice nefavorabile distanța dintre nave/convoaie va fi de cel puțin 2.000 m în marș în aval și de 1.500 m în marș în amonte.

Art. 44. -

Nici o navă nu va traversa canalele navigabile prin prova navelor aflate în marș, la o distanță mai mică de 1.500 m între ele.

Art. 45. -

(1) În condiții de vizibilitate redusă este interzisă efectuarea ecluzărilor.

(2) În condiții de vizibilitate redusă este permisă navigația navelor care dispun de instalație radar în stare de funcționare numai cu aprobarea controlorilor de trafic. Navele care nu au instalație radar sunt obligate să oprească și să urmeze instrucțiunile controlorilor de trafic.

Art. 46. -

(1) Staționarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile este permisă, cu aprobarea ACN, numai în locurile special amenajate.

(2) Pe durata staționării este interzisă lansarea la apă a bărcilor sau a altor mijloace plutitoare.

Art. 47. -

(1) Ancorarea pe canalele navigabile este permisă numai în cazurile de forță majoră, cu informarea ACN, și se face numai pe porțiunea orizontală a fundului acestora.

(2) Este interzisă în orice situație ancorarea în zonele de subtraversare a conductelor și cablurilor.

(3) Dacă ACN constată că nava/convoiul se află într-o zonă de subtraversare a conductelor și/sau a cablurilor, va solicita conducătorilor de navă/convoi deplasarea într-o zonă sigură.

Art. 48. -

În cazul producerii unor evenimente de navigație, navele/convoaiele vor fi oprite până la întocmirea documentelor de constatare și semnarea acestora de către comandant, reprezentanții ACN și de organele de căpitănie.

Art. 49. -

(1) Este interzisă aruncarea de obiecte sau materiale în apele canalelor sau pe mal.

(2) Sunt interzise pomparea în canale a balastului, a apelor menajere, a apelor provenite din santină sau din spălarea tancurilor de la bord, precum și deversarea hidrocarburilor ori a amestecurilor de hidrocarburi, a produselor chimice sau radioactive în canale.

Art. 50. -

Conducătorii de navă/convoi au obligația să anunțe imediat dispeceratelor de navigație prezența petelor de hidrocarburi sau a oricăror alte semne de poluare în bazinele portuare și/sau pe canalele navigabile, precum și a altor obiecte care pot constitui obstacole de navigație.

Art. 51. -

(1) În perioada de iarnă cu gheață la maluri și/sau sloiuri mici se va naviga pe canalele navigabile numai în condițiile stabilite de ACN.

(2) Navigația pe canalele navigabile este interzisă când se formează pod de gheață.

Art. 52. -

Se interzic tuturor navelor/convoaielor să navigheze în derivă, precum și să tragă pe fundul canalelor navigabile ancore, lanțuri, cabluri sau parâme.

Art. 53. -

Sunt interzise folosirea și instalarea plaselor și a altor scule de pescuit în apele canalelor navigabile.

Art. 54. -

În cazul în care o navă pierde în timpul navigației pe canalele navigabile un obiect care poate crea un obstacol sau pericol pentru navigație, conducătorul de navă va marca locul cu un reper și va anunța fără întârziere ACN și căpitănia de port. Recuperarea obiectului se va efectua sau va fi suportată de către armatorul/operatorul navei.

Art. 55. -

Conducătorii de navă/convoi sunt obligați să execute toate dispozițiile date de controlorul de trafic și de operatorul de ecluză privind ordinea și modul de intrare în ecluză.

Art. 56. -

(1) Înainte de intrare în ecluză conform programului, conducătorul de navă/convoi este obligat să comunice prin radio că nava/convoiul este aptă/apt pentru ecluzare.

(2) În momentul intrării în ecluză conducătorul de navă/convoi va prezenta, pe lângă documentele navei și ale mărfii, și declarația privind starea tehnică a navei/convoiului, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 57. -

Conducătorul de navă/convoi este direct răspunzător de toate înscrisurile pe care le semnează în nume propriu sau în numele armatorului, precum și de documentele sau echipamentele ce i se încredințează pe timpul tranzitării canalelor navigabile.

Art. 58. -

(1) La intrarea în ecluză navele/convoaiele vor avea în prova cel puțin 2 membri de echipaj dotați cu trancheți pentru protejarea navei și a instalațiilor ecluzei.

(2) În scopul utilizării raționale a ecluzelor, ACN poate decide ordinea de intrare în ecluze.

(3) Pe timpul intrării în camera ecluzei nava este obligată să folosească un canal radio pentru derularea manevrei, altul decât cel prevăzut la art. 37. Conducătorul de navă este obligat să anunțe momentul trecerii în canalul de manevră și canalul utilizat.

(4) La intrarea în ecluze au prioritate navele de pasageri, navele portcontainer de linie, navele/convoaiele speciale, convoaiele și navele cu mărfuri perisabile și speciale, navele organelor de control și navele ACN.

Art. 59. -

(1) În cazul în care ecluza este ocupată cu o altă navă/un alt convoi sau din anumite cauze trecerea prin ecluză este oprită, navele/convoaiele ce sosesc în radă vor acosta la cheiul de așteptare în amonte sau în aval numai cu aprobarea controlorului de trafic, respectând instrucțiunile date de acesta.

(2) Pe timpul staționării la cheiul de așteptare, navele/convoaiele vor sta pe ascultare în canalul de lucru VHF al ecluzei, prevăzut la art. 37, raportând orice eveniment produs la bord care ar influența intrarea în ecluză, siguranța navei, încărcăturii, a echipajului și a mediului, sau vor răspunde solicitărilor făcute de dispeceratul de navigație.

Art. 60. -

În cazul în care la primirea aprobării de intrare în ecluză nava/convoiul nu este pregătită/pregătit pentru ecluzare, conducătorul de navă/convoi este obligat să anunțe din timp ACN, fiind răspunzător de toate consecințele ce decurg din modificarea programului de ecluzare.

Art. 61. -

(1) Pe timpul golirii sau umplerii sasului ecluzei conducătorul de navă va sta pe puntea de comandă. Din momentul legării și până în momentul primirii autorizației de ieșire mijloacele mecanice de propulsie a navelor nu pot fi folosite decât în cazuri excepționale, pentru siguranța ecluzării.

(2) La fiecare legătură de la navă la bolarzii ecluzei se va afla permanent câte un membru al echipajului, care în cazul blocării bolardului va da drumul la legătură. Conducătorul de navă va anunța imediat incidentul operatorului de ecluză prin radiotelefon sau prin semnale fonice repetate, singurele permise pe timpul ecluzării.

Art. 62. -

Este interzisă lăsarea la apă a lanțurilor, ancorelor sau parâmelor pe timpul staționării în ecluză.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 63. -

Prejudiciile aduse construcțiilor și instalațiilor canalelor navigabile sunt considerate prejudicii aduse ACN, care le administrează, iar toate pagubele rezultate sunt suportate de armatorul navei/convoiului care le-a cauzat, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 64. -

Încălcarea prevederilor art. 49 atrage răspunderea juridică în condițiile legii, ACN având dreptul de a-și recupera daunele produse de la armatorul navei/convoiului.

Art. 65. -

Conducătorii navelor/convoaielor care navighează pe canalele navigabile au obligația de a comunica ACN prin radiotelefon orice eveniment care poate aduce prejudicii navigației sau poate periclita siguranța navelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor canalelor și mediul.

Art. 66. -

Semnalele utilizate pentru semnalizarea de navigație pe canalele navigabile sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentele reguli.

Art. 67. -

În măsura în care prin prezentele reguli nu se dispune altfel, pe canalele navigabile se aplică prevederile Regulamentului de navigație pe sectorul românesc al Dunării și legislația română în vigoare.

Art. 68. -

Încălcarea prevederilor prezentelor reguli atrage pentru cei vinovați răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 69. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele reguli.

ANEXA Nr. 1 la reguli

Nr. avizare ............/Data ........../Ora ..........

AVIZARE
pentru tranzitarea canalelor navigabile

  1. Numele navei/convoiului .................................................................
  2. Pavilionul ..............................................................................
  3. Lungimea convoiului .........., lățimea convoiului ........, pescajul maxim .............
  4. Armatorul ...............................................................................
  5. Agentul navei ...........................................................................
  6. Caracteristicile tehnice ale împingătorului:
  - puterea motorului ...................................
  - lungimea maximă .....................................
  - lățimea maximă ......................................
  - pescajul maxim ......................................
  - TRN (tonaj registru net) ............................   TRB ........... DWT ..........
  - Gabaritul aerian (m) ................................
  7. Componența convoiului:
!|||||||||||||||||||||`|||||||`|||||||||`|||||||||`|||||||||`||||||||||`||||||||||`|||||||||||¬
§ Indicativul barjei:§ANR  §     §     §     §     §     §      §
§           —|||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§           §vechi §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||°|||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Lungimea maximă (m)    §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Lățimea maximă (m)     §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Pescajul maxim (m)     §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Capacitatea maximă     §     §     §     §     §     §      §
§ pe fiecare unitate (t)   §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Tipul mărfii        §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Cantitatea maximă pe    §     §     §     §     §     §      §
§ fiecare unitate (t)    §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Portul de încărcare    §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Portul de descărcare    §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Armatorul barjei      §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Operatorul de marfă    §     §     §     §     §     §      §
—|||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||¯
§ Manevrantul barjei     §     §     §     §     §     §      §
¡|||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||°|||||||||°||||||||||°||||||||||°|||||||||||±
  8. Data sosirii la radă ...............................
  9. Portul de plecare ..................................
  10. Portul de destinație ..............................
  11. Acceptul administrației portului în care nava/convoiul urmează să opereze:
  a) Taxele de tranzitare au fost achitate cu Dispoziția de plată nr. ............... din data
de ......... în contul nostru nr. .............., deschis la Banca ...........................,
conform contractului ...................................................................... .
  b) Eventualele diferențe în plus sau în minus urmează a fi regularizate în termen de 48 de
ore de la efectuarea prestației.
  12. Asigură asistență: - conducătorul (numele și prenumele) ...........................
             - societatea ...................................................

                      Director,
            ...............................................

ANEXA Nr. 2 la reguli

Data ......................

Ecluza ...................

DECLARAȚIE
privind starea tehnică a navei/convoiului

Tipul navei .................................................................

Numele navei ................................................................

Starea tehnică a navei:

- motorul principal .........................................................

- motoarele auxiliare .......................................................

- instalația de guvernare ...................................................

- aparatura de navigație ...................................................

- starea corpului ...........................................................

- instalația de ancorare ....................................................

- remorcile și legăturile convoiului ........................................

- instalația de semnalizare .................................................

- radiotelefonul ............................................................

- instalația de detectare și stingere a incendiilor .........................

- instalația de salvare .....................................................

- cantitatea de balast la bord ..............................................

- cantitatea de reziduuri în santină ........................................

- cantitatea de reziduuri menajere ..........................................

Comandantul navei sau al împingătorului își asumă răspunderea asupra tuturor daunelor și avariilor provocate de starea tehnică necorespunzătoare a navei sau convoiului.

Vizat Comandantul navei,
Dispecerat zonal ...................................
L.S.

ANEXA Nr. 3*) la reguli

SMNALE LUMINOASE
LIGHTENING SIGNALS

MIJLOACE RADIOTEHNICE
RADIOTEHNICAL MEANS

SEMNALE DE INTERZICERE
SIGNALS OF INTERDICTION

SEMNALE DE OBLIGAȚIE
SIGNALS OF OBLIGATION

SEMNALE DE RESTRICȚII
RESTRICTION SIGNALS

SEMNALE DE RECOMANDARE
SIGNALS OF RECOMMENDATION

SEMNALE DE INDICAȚIE
INDICATION SIGNALS

ALTE SEMNALE
OTHER SIGNALS

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...