Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător din 09.03.2006

Modificări (13), Referințe (1), Reviste (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Transferul judecătorilor și al procurorilor

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Transferul judecătorilor de la o instanță la altă instanță și transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aprobă, la cererea celor în cauză, de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Jurisprudență

(2) Transferul nu poate fi aprobat decât la o instanță sau la un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcționeze.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Cererea de transfer se depune la Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (5), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Direcția resurse umane și organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii întocmește, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător sau procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situația posturilor ocupate și a posturilor vacante la instanța ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum și la instanța sau parchetul la care se solicită transferul. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate și încărcătura pe judecător sau procuror la instanțele sau parchetele implicate în procedura de transfer. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Dacă apreciază necesar, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii solicită punctele de vedere ale conducerilor instanțelor sau parchetelor de la care și la care se solicită transferul și poate invita judecătorul sau procurorul în cauză să își susțină cererea. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență

La analizarea și soluționarea cererilor de transfer ale judecătorilor și procurorilor la alte instanțe sau parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:

- volumul de activitate al instanței sau parchetului de la care se solicită și la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante și posibilitățile de ocupare a acestora;

- domiciliul solicitantului;

- locul de muncă al soțului sau soției;

- distanța între domiciliu și sediul instanței sau parchetului la care funcționează judecătorul sau procurorul și posibilitățile reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;

- starea sănătății solicitantului, a soțului sau soției ori a copiilor minori și părinților, aflați în întreținerea acestuia, precum și alte situații familiale deosebite.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Transferul unui judecător sau procuror la o altă instituție publică decât o instanță sau un parchet atrage eliberarea din funcție în condițiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În termen de 15 zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o altă instituție publică decât o instanță sau un parchet, de către un judecător sau procuror, Direcția resurse umane și organizare întocmește un referat cuprinzând datele relevante privind cariera solicitantului și motivele pe care se întemeiază cererea și îl prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Dacă apreciază necesar, Consiliul Superior al Magistraturii invită solicitantul să își susțină cererea de transfer.

CAPITOLUL II Detașarea judecătorilor și procurorilor

Art. 5. -

(1) Detașarea judecătorilor la alte instanțe și a procurorilor la alte parchete se dispune de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea președintelui instanței sau a conducătorului parchetului la care se solicită detașarea. Modificări (1)

(2) Detașarea nu poate fi dispusă decât la o instanță sau la un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcționeze.

Art. 6. -

(1) Cererea de detașare însoțită de acordul scris al judecătorului sau al procurorului a cărui detașare se solicită se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Direcția resurse umane și organizare solicită punctul de vedere al președintelui instanței sau al conducătorului parchetului la care funcționează judecătorul sau procurorul și întocmește, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situația posturilor vacante și a celor ocupate la cele două instanțe, respectiv parchete, precum și volumul de activitate și încărcătura pe judecător sau procuror la instanțele sau parchetele implicate în procedura de detașare. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Detașarea judecătorilor și a procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Justiției și unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice se dispune de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Dispozițiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. -

Soluționarea cererilor de prelungire a detașării se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 5-7, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Detașarea judecătorului sau a procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea celui care a solicitat detașarea ori a judecătorului sau procurorului detașat. Detașarea poate înceta și la solicitarea motivată a președintelui instanței sau a conducătorului parchetului la care funcționează judecătorul ori procurorul în cauză.

CAPITOLUL III Delegarea judecătorilor

Art. 10. -

(1) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale specializate și tribunale în circumscripția altei curți de apel, pe funcții de execuție, se dispune, cu acordul scris al acestora, de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui curții de apel în circumscripția căreia se cere delegarea și cu avizul președintelui curții de apel unde aceștia funcționează.

(2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la o instanță la care judecătorul are dreptul să funcționeze.

Art. 11. -

(1) Solicitarea privind delegarea se depune la Consiliul Superior al Magistraturii, însoțită de avizul prevăzut la art. 10 alin. (1) și de acordul scris al judecătorului.

(2) Direcția resurse umane și organizare întocmește, în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea de delegare, situația posturilor ocupate și a posturilor vacante la instanța de la care se solicită delegarea, precum și la instanța la care se solicită delegarea. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate și încărcătura pe judecător la instanțele implicate în procedura delegării și se prezintă Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În cazul în care solicitarea de delegare nu a fost însoțită de avizul prevăzut la art. 10 alin. (1), acesta va fi cerut înainte de prezentarea lucrării Secției pentru judecători.

Art. 12. -

Delegarea judecătorilor curților de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate și judecătoriilor, pe funcții de execuție, la alte instanțe din circumscripția aceleiași curți de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de președintele curții de apel.

Art. 13. -

Delegarea încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;

b) la data la care funcția este ocupată prin numire, în condițiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a).

CAPITOLUL IV Delegarea judecătorilor în funcții de conducere

Art. 14. -

(1) Delegarea în funcții de conducere a judecătorilor de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate și curți de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcției prin numire în condițiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la o instanță la care judecătorul are dreptul să funcționeze.

(3) Propunerea de delegare se prezintă de către președintele instanței pentru vicepreședinții și președinții de secție, de către președintele tribunalului pentru președintele judecătoriei, de către președintele curții de apel pentru președintele tribunalului și al tribunalului specializat și de către colegiul de conducere al curții de apel pentru președintele curții respective. Jurisprudență

(4) Propunerea de delegare făcută de președintele judecătoriei se trimite președintelui tribunalului, care o prezintă, împreună cu punctul său de vedere, președintelui curții de apel. Președintele curții de apel transmite propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de propriul punct de vedere.

(5) Propunerea de delegare făcută de președintele tribunalului sau al tribunalului specializat se prezintă președintelui curții de apel, care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de punctul său de vedere.

(6) Propunerile de delegare, cu excepția propunerii de delegare în funcția de președinte al curții de apel, sunt însoțite de avizul consultativ al colegiului de conducere al instanței la care este vacantă funcția de conducere. La instanțele la care colegiul de conducere nu se poate constitui este necesar avizul instanței ierarhic superioare.

Art. 15. -

(1) Propunerea de delegare formulată cu respectarea cerințelor art. 14 se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de următoarele:

a) acordul judecătorului propus pentru delegarea într-o funcție de conducere;

b) avizul colegiului de conducere al instanței sau, după caz, al instanței ierarhic superioare;

- declarațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Direcția resurse umane și organizare întocmește, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de judecător a celui propus a fi delegat și situația funcției vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conține mențiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) și conținutul acestora.

(3) Judecătorul a cărui delegare se propune susține un interviu în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(4) În cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiași judecător în aceeași funcție de conducere, susținerea interviului nu mai este necesară, cu excepția cazului în care Secția pentru judecători dispune altfel. Modificări (1)

Art. 16. -

Delegarea încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;

b) la data la care funcția este ocupată prin numire, în condițiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a).

Art. 17. -

(1) La propunerea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune delegarea judecătorilor în funcțiile de conducere de la această instanță.

(2) Propunerea se trimite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de acordul scris al judecătorului.

(3) Direcția resurse umane și organizare întocmește, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de judecător a celui propus a fi delegat și situația funcției vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conține mențiuni privind depunerea declarațiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, și acordul judecătorului în cauză.

(4) Dispozițiile art. 15 alin. (3) și (4) și ale art. 16 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

CAPITOLUL V Numirea judecătorilor și a procurorilor în alte funcții de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen

Art. 18. -

(1) Numirea judecătorilor în funcțiile de președinte de secție vacante se face la propunerea președintelui instanței, pe baza candidaturilor depuse de judecători. Modificări (1)

(2) Fiecare candidatură este însoțită de curriculum vitae, declarațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere și de orice alte înscrisuri considerate relevante.

(3) Pe baza candidaturilor depuse, președintele instanței consultă judecătorii secției pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidențialității opțiunilor, și consemnează rezultatul într-un referat, semnat și datat.

(4) După consultarea judecătorilor secției implicate, președintele instanței solicită avizul consultativ al colegiului de conducere al instanței. Modificări (1)

(5) În cazul în care pentru aceeași funcție au fost depuse mai multe candidaturi, președintele instanței, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării judecătorilor secției și a avizului colegiului de conducere, selectează o singură candidatură, indicând temeiurile care justifică selecția. Modificări (1)

(6) În cazul în care președintele instanței este delegat el însuși în funcție, acesta nu poate face propuneri de numire, ci numai de delegare în funcțiile de președinte de secție vacante.

(7) Prevederile art. 14 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Propunerea selectată potrivit art. 18 alin. (5), însoțită de candidatura depusă și de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2), de hotărârea colegiului de conducere și de referatul privind consultarea judecătorilor secției, se transmite Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Direcția resurse umane și organizare întocmește, pe baza propunerii formulate, în termen de cel mult 15 zile, un referat în care consemnează:

a) evoluția carierei profesionale a judecătorului propus pentru numire, cu evidențierea calificativului la ultima evaluare și a mențiunii privind sancțiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;

b) îndeplinirea condițiilor de vechime stabilite de lege pentru funcția în care urmează a se dispune numirea;

c) depunerea declarațiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, și a rezultatului verificării efectuate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege;

d) conținutul avizului colegiului de conducere și al consultării judecătorilor secției la care s-a propus numirea în funcție;

e) precizări privind participarea la ultimul examen de numire sau promovare în funcție și rezultatele obținute;

f) opțiunea motivată a președintelui instanței pentru unul dintre candidați, atunci când s-au depus mai multe candidaturi.

(3) Judecătorul propus pentru numirea în funcția de președinte de secție va susține un interviu în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 49 alin. (9) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în alte funcții de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen, la parchete, se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul.

(2) Numirea procurorilor, în temeiul art. 55 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în alte funcții de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu recomandarea conducătorului direcției sau, după caz, al secției din cadrul acestui parchet.

(3) Fiecare candidatură este însoțită de curriculum vitae, declarațiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere și de orice alte înscrisuri considerate relevante.

(4) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul parchetului prevăzut la alin. (1) consultă procurorii secției sau, după caz, ai serviciului ori biroului pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidențialității opțiunilor, și consemnează rezultatul într-un referat, semnat și datat.

(5) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul direcției sau, după caz, al secției din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție consultă procurorii serviciului sau biroului pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidențialității opțiunilor, și consemnează rezultatul într-un referat, semnat și datat.

(6) După consultarea procurorilor, potrivit prevederilor alin. (4), conducătorul parchetului solicită avizul colegiului de conducere al acestui parchet.

(7) După consultarea procurorilor serviciului sau biroului, potrivit prevederilor alin. (5), conducătorul direcției ori, după caz, al secției propune procurorului general solicitarea avizului colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(8) În cazul în care pentru aceeași funcție au fost depuse mai multe candidaturi, conducătorul parchetului (secției, direcției), pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării procurorilor secției, serviciului sau biroului, după caz, și a avizului colegiului de conducere, selectează o singură candidatură, indicând temeiurile care justifică selecția, pe care o înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după însușirea recomandărilor primite conform art. 20, formulează propuneri de numire în funcție, pe care le transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțite de candidatura depusă, materialele prevăzute la art. 20 alin. (3), hotărârea colegiului de conducere și de referatul privind consultarea procurorilor secției, serviciului sau biroului, după caz. Doctrină (1)

(2) Prevederile art. 19 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VI Numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Cererea de numire a judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător se reformulează în scris și se depune la Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Direcția resurse umane și organizare solicită punctul de vedere al președintelui instanței sau al conducătorului parchetului la care funcționează judecătorul ori procurorul care solicită numirea în funcția de judecător, respectiv de procuror, și întocmește, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situația posturilor vacante și a celor ocupate la instanța sau la parchetul la care funcționează judecătorul ori procurorul în cauză și la instanța sau parchetul la care se solicită transferul, precum și volumul de activitate și încărcătura pe judecător ori procuror la instanța sau parchetul implicat în procedura de transfer. Jurisprudență

(3) Referatul întocmit potrivit alineatului precedent va cuprinde date privind procedurile aflate în curs de derulare pentru numirea sau promovarea în funcțiile de judecător ori de procuror, precum și numărul cererilor de transfer formulate pentru instanța sau parchetul la care se propune ocuparea funcției în condițiile prezentului articol. De asemenea, în cuprinsul referatului vor fi inserate precizări vizând dificultățile de ocupare a posturilor vacante la instanța sau parchetul la care se solicită transferul și durata vacanțelor posturilor la instanța ori parchetul în cauză. Jurisprudență

Art. 23. - Jurisprudență

(1) Judecătorul sau procurorul care solicită numirea în una dintre funcțiile prevăzute la art. 22 va fi invitat pentru a susține un interviu în fața secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Jurisprudență

(2) Secția corespunzătoare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii adoptă o hotărâre și sesizează Plenul Consiliului. Jurisprudență

(3) În cazul admiterii cererii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Președintelui României eliberarea din funcția de judecător și numirea ca procuror sau, după caz, eliberarea din funcția de procuror și numirea ca judecător. Jurisprudență

(4) Dispozițiile art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cariera judecătorilor și procurorilor. Cereri de transfer la schimb. Legalitatea respingerii
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...