Salarizarea | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Salarizarea

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (48)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți au dreptul pentru activitatea desfășurată la o indemnizație de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instanțelor sau parchetelor, cu funcția deținută și cu vechimea în magistratură prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza valorii de referință sectorială și a coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (1)

(2) Pentru judecătorii și procurorii militari, indemnizația de încadrare brută lunară stabilită potrivit prezentei ordonanțe de urgență reprezintă solda de funcție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (35)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază, în raport cu vechimea numai în funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție sau de personal asimilat judecătorilor și procurorilor, de o majorare a indemnizației stabilite potrivit art. 3 alin. (1), calculată în procente la indemnizația de încadrare brută lunară, după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

- de la 3 la 5 ani - 10%;

- de la 5 la 10 ani - 15%;

- de la 10 la 15 ani - 20%;

- de la 15 la 20 de ani - 25%;

- peste 20 de ani - 30%.

(2) Indemnizația de încadrare majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea numai în funcțiile prevăzute la alin. (1) și constituie indemnizația de încadrare brută lunară. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Indemnizația de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea și actualizarea pensiei de serviciu, precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 5. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1)

Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, precum și personalul de specialitate din cadrul Institutului Național de Criminologie, care posedă titlul științific de doctor sau doctor docent, beneficiază de un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 6. - Referințe în jurisprudență (4)

(1) Judecătorii și procurorii care funcționează la instanțele și parchetele din mediul rural, situate în comune, beneficiază de indemnizații de încadrare brute lunare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabilește în funcție de gradul de izolare a localității și de condițiile concrete de viață, prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Indemnizația de încadrare brută lunară majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea și actualizarea pensiei de serviciu, precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (20)

(1) Pentru condiții deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, judecătorilor, procurorilor, magistraților-asistenți și personalului asimilat acestora li se acordă un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) Condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite sau, după caz, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, în funcție de condițiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 8. -

(1) Personalul asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și personalul de specialitate juridică din cadrul Școlii Naționale de Grefieri se salarizează în raport cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor lit. B din anexă.

(2) Salarizarea magistraților-asistenți se face potrivit prevederilor lit. A din anexă, în baza coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 20, 21 și 22 pentru magistrații-asistenți gradele I, II și III, la nr. crt. 14, 15 și 16 pentru magistrații-asistenți șefi gradele I, II și III și la nr. crt. 14 pentru prim-magistratul-asistent.

(3) Bursele auditorilor de justiție se stabilesc potrivit lit. A din anexă, în baza coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 30 și 31, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

Art. 9. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9)

Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și ale magistraților-asistenți se acordă, după caz, de ministrul justiției, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de președintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta ordonanță de urgență se prevede altfel.

Art. 10. -

(1) Pe perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizație brută lunară egală cu cea a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfășoară activitate permanentă, cu excepția celor prevăzuți la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfășurată o indemnizație brută lunară egală cu cea a unui președinte de secție al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(3) La calculul indemnizației prevăzute la alin. (1) și (2) se includ majorarea prevăzută la art. 4 și celelalte sporuri, care se acordă în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază și de o indemnizație de membru egală cu 25% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(5) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii fără activitate permanentă beneficiază, pe lângă indemnizația brută lunară corespunzătoare funcției avute în cadrul instanței sau parchetului, și de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență relevantă (1)

(6) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții societății civile beneficiază de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(7) În baza de calcul a indemnizației de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (4), (5) și (6), nu se includ majorarea prevăzută la art. 4 și nici celelalte sporuri stabilite de prezenta ordonanță de urgență ori de acte normative speciale.

(8) Președintele, vicepreședintele și membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate permanentă, dacă nu au domiciliul în municipiul București, beneficiază de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c), în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, între localitatea de domiciliu și municipiul București, precum și de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23. Modificări (2), Reviste (1)

Art. 11. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

(1) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și cei din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt salarizați potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexă, în raport cu funcțiile pe care le dețin sau cu care sunt asimilați potrivit legii. Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (36)

(2) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție beneficiază de toate drepturile stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de drepturi stabilite expres pentru aceștia prin alte acte normative. Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și de drepturi stabilite expres pentru aceștia prin alte acte normative. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14)

(3) Salariul de bază pentru specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilește potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru funcționarii publici. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de prevederile art. 23. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Salariul de bază se stabilește potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din anexă pentru agenții de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, nr. crt. 28 pentru ofițerii de poliție judiciară, nr. crt. 27 pentru șefii de birou și nr. crt. 26 pentru șefii de serviciu. Ofițerii și agenții de poliție judiciară din Direcția Națională Anticorupție beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(5) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13.

(6) Indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se stabilesc de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Dispoziții generale
Salarizarea
Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Dispozițiile tranzitorii și finale
Reviste:
Din nou despre inechități. Salarizarea magistraților
Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
Sporul pentru studii superioare. O interpretare ÎCCJ în materie
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1059/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
;
se încarcă...