Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată personalul prevăzut la art. 1 beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu indemnizația de încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul indemnizația de încadrare brută din ultima lună de activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă persoanelor care au obținut calificativul "nesatisfăcător" ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar în anul pentru care se face premierea. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcție pentru fapte imputabile lor.

Art. 19. -

(1) În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, personalului care asigură realizarea activității ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

(2) În cazul în care procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție realizează economii în bugetul distinct de venituri și cheltuieli prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii, personalului care asigură realizarea activității ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 20. -

Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția Națională Anticorupție pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli ale fiecărei unități. Din acest fond sunt acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiași an bugetar.

Art. 21. - Jurisprudență

Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 18-20 se aprobă de ordonatorul principal de credite sau, după caz, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (1)

Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, precum și magistrații-asistenți au dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, aceștia, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu beneficiază de locuință proprietate personală ori nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale.

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condițiile art. 22, la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Plafonul anual în limita căruia se poate deconta chiria în condițiile alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului justiției, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Au dreptul la locuință de serviciu potrivit art. 22 sau, după caz, la compensarea chiriei în condițiile alin. (1) și (2) și cei delegați, detașați sau transferați în altă localitate decât cea de domiciliu, dacă ei, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu au în proprietate o locuință în localitatea în care sunt delegați, detașați sau transferați. În acest caz, personalul delegat sau detașat nu mai beneficiază de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b).

(4) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care nu beneficiază de locuință proprietate personală ori cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu în condițiile art. 22 sau compensarea chiriei în condițiile alin. (1), în localitatea în care își desfășoară activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care își au domiciliul sau reședința și localitatea unde se află sediul unității. În situația în care deplasarea se face cu autoturismul, aceștia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Locuințele de serviciu nu pot fi vândute judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și nici altor categorii de personal din sistemul justiției.

(6) Dacă judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, inclusiv soțul/soția acestora sau copiii aflați în întreținerea lor, au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) și la art. 22, nu mai beneficiază de aceste drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(7) În cazul pensionării, titularul contractului de închiriere și soțul ori soția acestuia își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 24. - Jurisprudență

Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, precum și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor și a altor amenajări recreative și sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiției și, respectiv, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, în activitate sau pensionari, precum și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial și nu se impozitează. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Absolvenții, inclusiv cei ai Institutului Național al Magistraturii, în primul an de activitate după terminarea studiilor, numiți ca judecători, procurori sau personal asimilat acestora în unități din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției în care urmează să fie încadrați. Această indemnizație se acordă și absolvenților numiți pe funcții de personal asimilat în Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Ministerul Public sau Institutul Național de Criminologie. Reviste (1)

(2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizația va fi egală cu două indemnizații de încadrare brute lunare.

(3) Prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenții facultăților de drept să se acorde indemnizația prevăzută la alin. (2) și în cazul încadrării lor în localități în care atragerea juriștilor se face cu mare greutate. Reviste (1)

(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1)-(3) se impozitează potrivit legii, se înscriu în carnetul de muncă și se acordă o singură dată în timpul activității. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizațiilor prevăzute de alin. (1)-(3) este obligat să funcționeze în unitatea în care a fost numit o perioadă de 2 ani de la numirea în funcție. În cazul nerespectării acestei obligații, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie și se anulează din carnetul de muncă.

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, fiind încadrați în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârșirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invalidității o pensie egală cu indemnizația de încadrare brută lunară avută la data survenirii invalidității și vor beneficia o singură dată de o compensație egală cu de cinci ori aceeași indemnizație brută. Jurisprudență

(2) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care și-au pierdut parțial capacitatea de muncă, în condițiile alin. (1), fiind încadrabili în gradul III de invaliditate, și care nu își mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egală cu cel puțin jumătate din indemnizația de încadrare brută avută în ultima lună de activitate, de o compensație egală cu de trei ori aceeași indemnizație brută, precum și de dreptul de a cumula, în condițiile legii, pensia cu salariul pe care îl pot primi dintr-o altă activitate desfășurată.

(3) Urmașii celor decedați în condițiile prevăzute la alin. (1): soțul supraviețuitor/soția supraviețuitoare, copiii minori și copiii majori aflați la studii până la împlinirea vârstei de 26 de ani beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o sumă unică egală cu indemnizația de încadrare brută lunară pe care a avut-o persoana respectivă la data decesului, plătită de angajator.

(4) Partea din pensia de invaliditate prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, care depășește nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public al asigurărilor sociale, se suportă din bugetul de stat.

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În caz de deces al judecătorului, procurorului, personalului asimilat acestora și magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaș primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizației de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impozitează potrivit legii.

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina instituției în termen de 6 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1), până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.

Art. 29. - Reviste (1)

(1) Pentru acordarea de ajutoare, recompense și contribuții la acțiuni umanitare se constituie Fondul președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție și al ministrului justiției, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Pentru primirea delegațiilor străine și a invitaților din țară și din străinătate se constituie Fondul de protocol al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Direcției Naționale Anticorupție, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

(3) Baremurile de cheltuieli pentru acțiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției. Jurisprudență

Art. 30. - Reviste (1)

(1) Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, trimiși în străinătate pentru acțiuni în interesul serviciului, au drepturile și obligațiile stabilite prin regulamentul aprobat, după caz, de ministrul justiției, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția situațiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispozițiilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile personalului trimis în străinătate. Puneri în aplicare (2)

(2) Cheltuielile de deplasare în străinătate - diurnă în valută, cheltuieli de transport și cazare - se aprobă de conducătorul instituției și se acordă potrivit dispozițiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.

Art. 31. -

Parcul auto, consumul de carburanți și modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanțelor judecătorești, a parchetelor, a unităților subordonate Ministerului Justiției și a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu excepția situațiilor în care prin lege specială se prevede altfel.

Art. 32. - Jurisprudență, Reviste (1)

Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază și de drepturile stabilite în mod expres pentru aceștia prin alte acte normative speciale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Dispoziții generale
Salarizarea
Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Dispozițiile tranzitorii și finale
Reviste:
Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
Amitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) din O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, prin raportare la obligația prevăzută de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
Procesele investigative de descoperire şi urmărire penală a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism
Opinii despre procesele investigative de descoperire şi urmărire penală a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism
Magistrații ar putea folosi indemnizația de chirie ca plată la rata creditului imobiliar
Servicii medicale. Neacordarea contravalorii serviciilor prestate de către un furnizor care nu avea la aceea dată încheiat un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 24/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) teza ultimă din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reglementat de art. 30 alin. (1) și (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...