Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (7)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 noiembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 17 noiembrie 2015,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului și a ministerelor,

reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor

Art. 1. -

(1) Se înființează Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, organ de specialitate al administrației publice centrale, în scopul constituirii și promovării unui cadru riguros de consultări publice cu societatea civilă.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Finanțarea organizării și activității Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic se face de la bugetul de stat, iar ministrul pentru consultare publică și dialog civic are calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul ministerului.

(4) În anul 2015, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

(5) Salarizarea personalului din cadrul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor echivalente din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. -

Se înființează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin reorganizarea și preluarea activităților Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, care se desființează, și prin preluarea activității și a structurilor în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Art. 3. -

Se înființează Ministerul Energiei, prin reorganizarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, care se desființează.

Art. 4. -

Ministerul Educației și Cercetării Științifice își schimbă denumirea în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Art. 5. -

Ministerul pentru Societatea Informațională își schimbă denumirea în Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.

Art. 6. -

Atribuțiile viceprim-miniștrilor prevăzuți în Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

CAPITOLUL II Măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Art. 7. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele prevăzute la art. 2 și 3 propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Ministerele prevăzute la art. 2 și 3, care preiau activități și structuri de la alte ministere, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, preiau personalul aferent acestora în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile ministerelor care derulau aceste activități.

(3) Ministerele prevăzute la art. 2 și 3 preiau pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat cu data de 1 ianuarie 2016, posturile, personalul preluat, precum și patrimoniul ministerelor reorganizate, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (3) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1).

Art. 8. -

(1) Până la data semnării protocoalelor de predare- preluare prevăzute la art. 7 alin. (3), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli ale ministerelor prevăzute la art. 2 și 3 se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare până la finele anului 2015 vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și amprentelor ștampilelor transmise în acest scop Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor nou-înființate.

CAPITOLUL III Modificarea unor acte normative

Art. 9. -

În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri" cu "Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri;

b) "Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului" cu "Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri";

c) "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri" cu "Ministerul Energiei";

d) "Ministerul Educației și Cercetării Științifice" cu "Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice";

e) "Ministerul pentru Societatea Informațională" cu "Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională";

f) "ministrul economiei, comerțului și turismului" cu "viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri";

g) "viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne" cu "ministrul afacerilor interne";

h) "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice" cu "viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice";

i) "ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri" cu "ministrul energiei";

j) "ministrul educației și cercetării științifice" cu "ministrul educației naționale și cercetării științifice";

k) "ministrul pentru societatea informațională" cu "ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională";

l) "ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul" cu "ministrul delegat, Departamentul pentru relația cu Parlamentul".

Art. 10. -

La articolul 1 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei; în cadrul Cancelariei Primului-Ministru își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului; în structura Cancelariei Primului-Ministru funcționează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat;

. . . . . . . . . .

c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat, care are calitatea de ordonator terțiar de credite. În cadrul departamentului funcționează unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului."

Art. 11. -

La articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ioan-Dragoș Tudorache
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul pentru consultare publică și dialog civic,
Victoria-Violeta Alexandru
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Adrian Curaj
Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
Marius-Raul Bostan
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea

București, 19 noiembrie 2015.

Nr. 55.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...