Parlamentul României

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

Modificări (...), Referințe (13), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 13 aprilie 2006.

În vigoare de la 16 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, literele b), d) și f) vor avea următorul cuprins:

"

b) organizația furnizoare de educație este o instituție de învățământ. Pot fi organizații furnizoare de educație și alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfășoară activități de învățământ pe bază de programe legal autorizate, de formare inițială și continuă;

............................................................................................

d) beneficiarii direcți ai educației sunt preșcolarii, elevii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație;

............................................................................................

f) cadrul național al calificărilor cuprinde în mod progresiv și corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învățare. Cadrul național al calificărilor este corelat cu cel european corespunzător."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.

(2) Evaluarea calității educației constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. Atunci când evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calității este efectuată de o agenție națională sau internațională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație îndeplinește standardele de calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație în conformitate cu standardele anunțate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea continuă a calității educației.

(4) Controlul calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal presupune activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință."

3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea standardelor pentru funcționarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studii."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizație furnizoare de educație, precum și pentru angajații acesteia.

(2) Calitatea este un criteriu fundamental de finanțare din surse publice a educației. În cadrul învățământului superior, evaluarea comparativă interinstituțională a programelor de studii universitare are drept consecință finanțarea diferențiată, în funcție de calitatea diferită a programului oferit.

(3) Furnizorii de educație trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității lor să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public.

(4) Politicile de asigurare a calității educației din România sunt permanent corelate cu acțiunile promovate la nivel internațional."

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Asigurarea calității educației este centrată preponderent pe rezultate.

(2) Rezultatele sunt exprimate în cunoștințe, competențe, valori și atitudini, care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii."

7. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Metodologia asigurării calității în educație cuprinde următoarele componente:".

8. La articolul 8, litera e) a alineatului (2) se abrogă.

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

(2) Organizația furnizoare de educație elaborează și adoptă strategia și regulamentul de funcționare ale comisiei.

(3) Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.

(4) Componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar cuprinde:

a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de consiliul profesoral;

b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

c) un reprezentant al părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar, gimnazial sau liceal;

d) un reprezentant al elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și postliceal;

e) un reprezentant al consiliului local;

f) un reprezentant al minorităților naționale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanții părinților sau ai elevilor.

(5) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior cuprinde:

a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de senat;

b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

c) un reprezentant al studenților, desemnat de organizația studențească.

(6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.

(7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităților din rândul cadrelor didactice sau al studenților.

(8) Pentru orice organizație furnizoare de educație, alta decât o instituție de învățământ, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității cuprinde următoarele categorii:

a) 1-3 reprezentanți ai furnizorului;

b) 1-3 reprezentanți ai beneficiarilor direcți;

c) 1-3 reprezentanți ai angajatorilor.

(9) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia."

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt:

a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare;

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației."

11. La articolul 13, litera f) va avea următorul cuprins:

"

f) evaluarea comparativă interinstituțională a aceluiași tip de program de studiu oferit de diferite organizații furnizoare de educație."

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Pentru evaluarea externă a calității educației se înființează, prin prezenta ordonanță de urgență, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS, și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

(2) Evaluarea externă poate fi efectuată și de alte agenții de evaluare a calității autohtone sau internaționale, pe bază de contract între Ministerul Educației și Cercetării și evaluatori externi sau între instituțiile/unitățile de învățământ universitare/preuniversitare și evaluatori externi."

13. La articolul 15, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

b) Departamentul de evaluare externă a calității."

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) ARACIS este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli.

(2) Sediul, organigrama și regulamentul de funcționare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

15. La articolul 17, literele e), f), h), i) și m) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

"

e) încheie, cu instituții de învățământ din țară și din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calității programelor și furnizorilor de programe de educație specifice învățământului superior, precum și pentru evaluarea interinstituțională a programelor similare;

f) efectuează evaluarea calității unor programe și instituții de învățământ superior, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării. Condițiile privind realizarea activității de evaluare se stabilesc prin contract;

............................................................................................

h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare și asigurare a calității;

i) elaborează periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calității învățământului superior din România;

............................................................................................

m) elaborează, o dată la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calității propriei activități, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenții similare din alte țări."

16. La articolul 18, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"

a) să folosească colaboratori externi, din țară sau din străinătate, angajați pe bază de contract, experți în domeniul de activitate al ARACIS, remunerați conform legii;

............................................................................................

c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori;".

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri cu funcții didactice de predare în învățământul superior.

(2) La înființarea ARACIS, membrii consiliului interimar sunt stabiliți după cum urmează:

a) 5 membri numiți de Senatul României;

b) 5 membri numiți de Consiliul Național al Rectorilor;

c) 5 membri numiți de Guvern, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, dintre care un reprezentant al minorităților naționale din universitățile care au specializări acreditate în limbile minorităților.

(3) La desemnarea membrilor consiliului interimar, autoritățile prevăzute la alin. (2) se vor consulta pentru a se asigura reprezentarea specializărilor.

(4) Consiliul interimar este condus de un președinte și de 2 vicepreședinți. Președintele și vicepreședinții se aleg prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului interimar.

(5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, consiliul interimar:

a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță;

b) scoate la concurs posturi din organigrama ARACIS;

c) constituie propriul registru de evaluatori pentru activitățile de acreditare și de evaluare a calității în învățământul superior;

d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, avizată de Ministerul Educației și Cercetării, pentru ocuparea a 10 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani și își alege președintele și vicepreședintele;

e) stabilește prin regulament metodologia de selectare a celorlalți 5 membri ai consiliului, care rămân pentru legislatura următoare.

(6) Nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o funcție de demnitate publică sau funcția de rector.

(7) Membrii consiliului nu pot cumula mai mult de două mandate, iar durata unui mandat este de 3 ani.

(8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se înnoiește prin scoaterea la concurs a 10 posturi, în condițiile stabilite la alin. (5) lit. d), și își alege președintele și vicepreședintele.

(9) La lucrările consiliului interimar participă, cu statut de observator, 2 reprezentanți ai asociațiilor studențești."

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistică, personalul tehnic și baza de date ale Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică. Atribuțiile Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) ARACIS se finanțează din venituri proprii și din fonduri bugetare.

(2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:

a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calității, încheiate inclusiv cu Ministerul Educației și Cercetării;

b) tarife de autorizare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;

c) tarife de evaluare externă a calității, stabilite de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;

d) fonduri externe nerambursabile, obținute prin participarea la programe internaționale, donații, sponsorizări, alte surse legal constituite."

20. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) ARACIS face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior."

21. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Instituțiile românești de învățământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externă a calității fie de la ARACIS, fie de la o altă agenție, națională sau internațională, înscrisă în registrul european al agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior.

(2) Dacă ARACIS este radiată din registrul european al agențiilor de asigurare a calității, aceasta își încetează de drept activitatea.

(3) În condițiile alin. (2), conform prezentei ordonanțe de urgență, se trece la înființarea unei noi agenții pentru asigurarea calității în învățământul superior."

22. La articolul 24, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) ARACIP este instituție publică, de interes național, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli.

(2) Sediul, structura organizatorică și regulamentul de funcționare ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

23. La articolul 24, literele a), b), d), e), f), h) și n) ale alineatului (3) vor avea următorul cuprins:

"

a) elaborează, actualizează periodic și propune ministrului educației și cercetării standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) elaborează și propune ministrului educației și cercetării metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

............................................................................................

d) propune Ministerului Educației și Cercetării înființarea și acreditarea instituțiilor de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare profesională, după caz. Înființarea și acreditarea se fac prin ordin al ministrului educației și cercetării;

e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educației și cercetării, evaluarea calității educației din învățământul preuniversitar;

f) propune ministrului educației și cercetării acreditarea organizațiilor care oferă programe de formare profesională;

............................................................................................

h) efectuează, cel puțin o dată la 3 ani, evaluarea organizațiilor furnizoare de educație acreditate;

............................................................................................

n) elaborează recomandări de îmbunătățire a calității învățământului preuniversitar;".

24. La articolul 24, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, din țară sau din străinătate, angajați pe bază de contract, experți în domeniul de activitate al agenției, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare.

(5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experți și personal administrativ, angajați prin concurs. Aparatul propriu, format din experți, va avea în componență și un reprezentant al învățământului în limbile minorităților naționale."

25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistică, personalul și baza de date ale Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar. Funcțiile Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

26. La articolul 27, literele b) și d) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

"

b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare și evaluare periodică, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

............................................................................................

d) donații, sponsorizări, alte surse legal constituite."

27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

ARACIS și ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile și strategiile aplicate în domeniul evaluării și asigurării calității în educație."

28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educație se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.

(2) În învățământul preuniversitar evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale pentru fiecare nivel de învățământ, fiecare tip de program de studii și de calificare profesională, după caz.

(3) În învățământul superior evaluarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale pentru fiecare program din ciclul de licență, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat și doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării.

(4) Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive:

a) autorizarea de funcționare provizorie, care acordă dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a organiza, după caz, admiterea la studii;

b) acreditarea, care acordă, alături de drepturile prevăzute la lit. a), și dreptul de a emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și de a organiza, după caz, examen de absolvire, licență, masterat, doctorat.

(5) Evaluarea externă în vederea acreditării se declanșează la cererea furnizorului de educație care își propune să ofere unul sau mai multe programe de educație inițială sau continuă și se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile și criteriile prevăzute la art. 10.

(6) Standardele naționale specifice fiecărei etape de acreditare, diferențiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externă, eșalonarea în timp a procesului de acreditare, precum și tarifele percepute în vederea autorizării și acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agențiilor de asigurare a calității și a Ministerului Educației și Cercetării, prin hotărâre a Guvernului."

29. La articolul 30, literele a), e) și f) vor avea următorul cuprins:

"

a) furnizorul de educație elaborează un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de învățământ, tip de program de studiu și de calificare;

............................................................................................

e) pentru furnizorii de educație de nivel preuniversitar, autorizația de funcționare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educației și cercetării;

f) pentru furnizorii de educație de învățământ superior, autorizația de funcționare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIS și al Ministerului Educației și Cercetării, prin hotărâre a Guvernului."

30. La articolul 31, literele a), c), f) și g) vor avea următorul cuprins:

"

a) furnizorul de educație autorizat să funcționeze provizoriu elaborează un raport de evaluare internă, folosind ca termeni de referință standardele specifice etapei de acreditare;

............................................................................................

c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoții, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;

............................................................................................

f) pentru furnizorii de educație de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acordă prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe baza avizului ARACIP;

g) pentru furnizorii de educație de învățământ superior, acreditarea instituțiilor se face prin lege, promovată de Guvern, la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării, pe baza avizului ARACIS."

31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Furnizorul de educație care a fost autorizat să funcționeze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic și de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, și de a participa la programe naționale și internaționale, în condițiile legii.

(2) Furnizorul de educație acreditat este parte a sistemului național de educație, cu toate drepturile și obligațiile conferite de lege."

32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) După obținerea autorizației de funcționare provizorie, furnizorul de educație implementează mecanismul de asigurare internă a calității și întocmește rapoarte de evaluare internă a calității educației, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz.

(2) După obținerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calității se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agenției sau din propria inițiativă a furnizorului de educație, atunci când solicită o nouă evaluare externă.

(3) Furnizorul de educație și programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agenție autohtonă ori internațională, pe bază de contract."

33. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) În condițiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educației și Cercetării, care avertizează furnizorul de educație și acordă un termen de un an pentru aducerea activității educaționale la nivelul standardelor naționale în vigoare.

(2) Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de furnizorul de educație, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o nouă evaluare externă.

(3) Dacă și noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educației și Cercetării dispune:

a) încetarea școlarizării în cadrul programului respectiv de studii, începând cu anul I;

b) obligarea furnizorului de educație să elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare internă a calității educației pentru anii de studii pentru care continuă activitatea.

(4) Furnizorul de educație este obligat să se supună, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluări externe.

(5) Dacă și acest al treilea raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educației și Cercetării elaborează și promovează, după caz, prin ordin, hotărâre a Guvernului sau lege, decizia prin care încetează definitiv școlarizarea în cadrul respectivului program și se reglementează situația bazei materiale și a studenților sau elevilor."

34. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Pot desfășura activități de învățământ superior și pot utiliza denumirile de universitate sau altele similare numai instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.

(2) Desfășurarea activităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și eliberarea actelor de studii în alte condiții decât cele prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență atrag răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(3) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de Ministerul Educației și Cercetării sau de către orice altă persoană fizică ori juridică lezată în drepturile sale prin funcționarea instituției în cauză."

35. La articolul 36, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Organizațiile furnizoare de educație experimentează mecanismele de evaluare internă a calității, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, începând cu semestrul al doilea al anului școlar, respectiv universitar, 2005-2006.

............................................................................................

(3) Începând cu anul școlar, respectiv universitar, 2006-2007, se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare internă și externă în vederea asigurării calității conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la nivel național, ținându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare."

36. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) În cazul instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar care se află în proces de autorizare de funcționare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, republicată, și, respectiv, ale Ordonanței Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea și acreditarea învățământului preuniversitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică, respectiv Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Organizațiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de funcționare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor supune aprobării prin hotărâri ale Guvernului sediul, organigrama și regulamentul de funcționare ale ARACIS, respectiv ale ARACIP."

38. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

Toate instituțiile și unitățile de învățământ care funcționează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează statutul și se supun prevederilor acestei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 aprilie 2006.

Nr. 87.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...