Guvernul României

Hotărârea nr. 385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 aprilie 2006 până la 25 septembrie 2006, fiind abrogat prin Hotărâre 1217/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se constituie Comitetul director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, denumit în continuare comitet director.

(2) Comitetul director funcționează în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului, prevăzut la poziția VI din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

(3) Comitetul director este format din câte un reprezentant, la nivel de director, al ministerelor, autorităților, agențiilor și al altor instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Componența nominală a comitetului director se stabilește prin decizie a primului-ministru, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Direcției politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei de către ministere, autorități, agenții și alte instituții guvernamentale cu responsabilități în domeniul incluziunii sociale.

(5) Propunerile privind nominalizarea reprezentanților din cadrul ministerelor, autorităților, agențiilor, precum și din alte instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale trebuie să cuprindă un membru titular și un membru supleant.

Art. 2. -

Comitetul director are următoarele atribuții principale:

a) analizează prioritățile de acțiune cu referire la domeniul de competență;

b) armonizează obiectivele operaționale și prioritățile de acțiune cu documentele programatice privind integrarea europeană, în domeniul de competență;

c) identifică indicatorii de monitorizare a priorităților de acțiune și îi actualizează permanent;

d) colectează și analizează datele și informațiile în conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliți;

e) elaborează rapoarte de monitorizare sectoriale și le transmite, în vederea centralizării și redactării raportului final, Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

f) analizează și propune recomandări de îmbunătățire a Raportului de monitorizare privind implementarea priorităților stabilite în Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale;

g) avizează și supune aprobării Guvernului României Raportul de monitorizare privind implementarea priorităților stabilite în Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale.

Art. 3. -

Lucrările comitetului director sunt prezidate de secretarul de stat coordonator al activității de asistență socială și politici pentru familie din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 4. -

Secretariatul comitetului director este asigurat de Direcția politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 5. -

Comitetul director își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima reuniune de lucru.

Art. 6. -

Comitetul director va prezenta periodic informări asupra stadiului de realizare a priorităților asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale secretarului de stat coordonator al activității de asistență socială și politici pentru familie din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 martie 2006.

Nr. 385.

ANEXĂ

LISTA
instituțiilor cu atribuții în domeniul incluziunii sociale

MMSSF - Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

MJ - Ministerul Justiției

MAI Ministerul Administrației și Internelor

MEC - Ministerul Economiei și Comerțului

MAPDR - Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

MEdC - Ministerul Educației și Cercetării

MS - Ministerul Sănătății

MCTI - Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

MMGA - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

MFP - Ministerul Finanțelor Publice

ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

ANES - Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

ANA - Agenția Națională Antidrog

ANDZM - Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

ANPDC - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului

ANPH - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

CJ - consiliul județean

CL - consiliul local

IJP - inspectoratul județean de poliție

ISJ - inspectoratul școlar județean

ANR - Agenția Națională pentru Romi

ANPF - Agenția Națională pentru Protecția Familiei

DGASPC - Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...