Parlamentul României

Legea nr. 280/2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 19 noiembrie 2015.

În vigoare de la 22 noiembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea apiculturii nr. 383/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal privind reglementarea activității apicole în scopul protejării albinelor și dezvoltării apiculturii."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea legislației în vigoare. Statul român prin ministerele de resort sprijină activitatea de creștere a albinelor, a creșterii numărului și producției familiilor de albine, a valorificării superioare a resurselor melifere, a produselor apicole și a conservării biodiversității."

3. La articolul 5, literele s), ș) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

s) familie de albine de elită - familie de albine de rasă pură, cu performanțe superioare selecționate, ca urmare a aplicării programului național de ameliorare și care transmite constant, prin descendență, însușirile respective;

ș) stupina de elită - stupina autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» în creșterea familiilor de albine de elită și producerea de material biologic selecționat, conform programului național de ameliorare la albine;

t) stupină de multiplicare - stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», pentru multiplicarea materialului genetic provenit de la familii de albine cu performanțe superioare, de rasă pură, din stupina de elită, conform programului național de ameliorare;".

4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Ameliorarea albinelor din România se realizează prin programul național de ameliorare întocmit de organizațiile și asociațiile acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» pentru înființarea și menținerea evidențelor genealogice, respectiv registre genealogice.

(2) Programul național de ameliorare are la bază ameliorarea rasei locale A. M. Carpatica, în rasă curată, elaborat în conformitate cu legislația națională și programul național de ameliorare a albinelor.

(3) Producerea pentru comercializare a mătcilor poate fi realizată doar de stupine de multiplicare și de elită, autorizate în acest scop, conform prevederilor legislației în vigoare.

(4) În scopul protecției materialului biologic autohton, introducerea de material biologic pe teritoriul României va fi autorizată de Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu avizul consultativ al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură - S.A."

5. La articolul 11, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Autoritățile administrației publice locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice sunt obligate să asigure gratuit apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza autorizației de stupărit pastoral depuse de către aceștia la consiliul local.

. . . . . . . . . .

(3) Suprafețele de teren se atribuie gratuit de către autoritățile administrației publice locale, precum și de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de stupină în funcție de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, și nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine și de 50 mp pentru pavilioane."

6. La articolul 11, alineatul (4) se abrogă.

7. Articolul 12 se abrogă.

8. La articolul 13, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deținute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanță de cel puțin 10 m față de drumurile publice sau hotarele proprietăților din domeniul public aflate în intravilan ori în extravilan și la o distanță de cel puțin 5 m față de hotarele proprietăților din domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan.

. . . . . . . . . .

(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe vatra permanentă, pentru iernat, nu este limitat."

9. La articolul 18 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 70 lei, în cazul nedeținerii carnetului de stupină;

b) cu avertisment sau amendă de la 25 lei la 50 lei, în cazul necompletării carnetului de stupină;".

Art. II. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează Regulamentul privind organizarea stupăritului în România, pe care îl aprobă prin ordin al ministrului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 18 noiembrie 2015.

Nr. 280.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...