Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă

Modificări (5), Puneri în aplicare (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (5), Derogări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea reglementării de urgență a aspectelor privind plaja cu destinație turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, așa cum prevede art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003,

luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administrația Națională "Apele Române",

ținând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităților administrației publice locale a posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanței de urgență, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice sezonului estival și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora și al asigurării unei protecții adecvate pentru turiști.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condițiile legii, denumiți în continuare operatori de plajă, și care dețin autorizații turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism. Modificări (3)

(2) Procedura de emitere și de retragere a autorizației turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru turism.

(3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(4) Întreținerea și exploatarea plajelor neînchiriate și neutilizate în scop turistic se fac de către Administrația Națională "Apele Române", prin Direcția Apelor Dobrogea-Litoral. Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

(1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai și se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an.

(2) Operatorii plajelor cu destinație turistică au obligația ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinație turistică și să asigure serviciile turistice necesare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Modificări (1)

(3) Administrația Națională "Apele Române", prin Direcția Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinație turistică au următoarele obligații: Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) să organizeze și să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor;

b) să asigure lucrările de canalizare și alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinație turistică; Modificări (2)

c) să asigure ordinea publică prin intermediul poliției, jandarmeriei și al poliției comunitare. Modificări (1)

(2) Sursele de finanțare pentru realizarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt veniturile obținute din taxa hotelieră. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru turism și a Ministerului Administrației și Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

Art. 5. -

Operatorii de plajă au următoarele obligații: Modificări (1)

a) să solicite și să obțină autorizația turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere; Modificări (2)

b) să întrețină și să igienizeze zilnic suprafața de plajă închiriată; Modificări (2)

c) să mențină în bună stare de funcționare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement;

d) să asigure condițiile sanitare și de protecție a mediului în zonele de îmbăiere și pe plajă;

e) să sesizeze autoritățile de gospodărire a apelor și de protecție a mediului și autoritățile de sănătate publică în cazul prezenței în apa mării a substanțelor poluante;

f) să îndepărteze de pe plajă și din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase;

g) să nu realizeze pe plajă construcții și dotări cu alte destinații decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

h) să permită accesul liber pe plajă și libera circulație a persoanelor în spațiul plajei;

i) să monteze panouri cu instrucțiuni de utilizare a plajei și a zonei de îmbăiere; Modificări (1)

j) să nu permită desfășurarea activităților de comerț ambulant pe plajă;

k) să nu permită camparea pe plajă.

Art. 6. -

(1) Construcțiile și dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinație turistică sunt următoarele:

a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;

b) dotări pentru agrement specific plajei;

c) posturi de prim ajutor și de salvare;

d) construcții și amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

e) instalații de captare a energiei solare în zona bateriilor de dușuri.

(2) Caracteristicile și modalitatea de amplasare a construcțiilor și dotărilor sunt prevăzute în Planul de amenajare a plajei, anexă la contractul de închiriere încheiat între Administrația Națională "Apele Române" și operatorul de plajă. Modificări (1)

Art. 7. -

În vederea protecției turiștilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic:

a) accesul persoanelor însoțite de animale, cu excepția câinilor din dotarea Ministerului Administrației și Internelor și a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilități;

b) circulația sau staționarea vehiculelor, cu excepția celor care asigură intervenții operative și a utilajelor de întreținere a plajelor.

Art. 8. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei (RON) și 20.000 lei (RON) săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte: Modificări (2)

a) desfășurarea de activități turistice pe plajă fără a deține autorizație turistică;

b) nerespectarea obligației privind accesul liber pe plajă și libera circulație a persoanelor în spațiul plajei;

c) nerespectarea prevederilor privind întreținerea și igienizarea zilnică a suprafeței de plajă închiriate;

d) nerespectarea prevederilor privind menținerea în bună stare de funcționare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement;

e) neasigurarea condițiilor sanitare și de protecție a mediului în zonele de îmbăiere și pe plajă;

f) neamenajarea plajei cu destinație turistică la începutul sezonului turistic estival;

g) neasigurarea lucrărilor de canalizare și alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei;

h) amplasarea pe plajă a altor construcții sau dotări decât cele admise;

i) permiterea campării pe plaja cu destinație turistică;

j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare și a posturilor de prim ajutor;

k) circulația sau staționarea autovehiculelor pe plajă, cu excepția celor care asigură intervenții operative și a utilajelor de întreținere a plajelor;

l) permiterea realizării de activități de comerț ambulant pe plajă;

m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepția câinilor din dotarea Ministerului Administrației și Internelor și a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilități;

n) nerespectarea obligației privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă și din zona submersă de îmbăiere;

o) neafișarea instrucțiunilor de utilizare a plajei și a zonei de îmbăiere. Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul:

a) Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Administrației Naționale "Apele Române", Administrației Naționale "Apele Române" - Direcția Apelor Dobrogea-Litoral, Gărzii Naționale de Mediu, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) și k); Modificări (2)

b) Autorității Naționale pentru Turism, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)-o);

c) Ministerului Administrației și Internelor sau al autorităților administrației publice locale, după caz, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m). Puneri în aplicare (1)

Art. 9. -

Dispozițiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plaje și în ștranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002;

d) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea și controlul activităților de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN-POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 februarie 2006.

Nr. 19.

ANEXĂ Modificări (1)

CRITERII MINIME
privind utilizarea plajelor în scop turistic

Criterii Valori minime ale criteriilor
1. Calități naturale ale plajei:
- calitatea nisipului Nisipul să nu conțină corpuri străine periculoase
- zona de îmbăiere să nu prezinte vegetație acvatică sau alte corpuri plutitoare Curățarea ori de câte ori este necesar
- calitatea plajei submerse Fără corpuri submerse nenaturale
2. Suprafața minimă de plajă asigurată pentru o persoană1) 8 m2
3. Dotarea plajei:
a) echiparea sanitară Conform normativelor sanitare în vigoare
b) cabine pentru schimbat vestimentația (număr/persoane) 1/100
c) post de prim ajutor x
d) post de salvare (salvamar) x
e) centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, șezlonguri, saltele pneumatice, prosoape), construcție ușoară, demontabilă, provizorie, cu suprafața maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei Facultativ
f) șezlonguri și umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita țărmului Facultativ
g) instalație pentru sonorizare automată Facultativ
h) sistem de semnalizare a condițiilor de îmbăiere x
i) recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor Cel puțin o bucată la 250 m2
j) dotări de agrement pentru copii Facultativ
k) construcții demontabile, ușoare, provizorii pentru desfășurarea activității de agrement nautic, cu suprafața maximă de 9 m2 Facultativ
l) construcții demontabile, ușoare, provizorii pentru servit băuturi și produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei și la o distanță de minimum 50 m față de construcțiile definitive existente cu profil de alimentație publică, iar distanța dintre două construcții va fi de minimum 150 m; suprafața maximă construită este de 20 m2 Facultativ
m) alte construcții și instalații demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive Facultativ
n) rampă de acces pentru persoane cu dizabilități, cu lățimea cuprinsă între 2-2,5 m x
o) terenuri de sport Facultativ
4. Alte criterii:
- marcarea zonei de îmbăiere și a celei de interdicție a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare x
- întreținerea plajei Nivelare și curățare zilnică
- colectarea reziduurilor de orice fel Permanent

1) Exclusiv spațiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulație și locurilor de joacă și agrement.

x = necesar.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...