Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 322/2006 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii

Modificări (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 17 martie 2006.

În vigoare de la 17 martie 2006 până la 01 septembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 20/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Având în vedere prevederile art. 69 și 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Scop

Art. 1. -

Scopul prezentului ordin este diminuarea descărcării deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii în apele naționale navigabile, în special a descărcărilor ilegale de la navele care utilizează porturile românești, prin îmbunătățirea disponibilității și utilizării instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, în vederea îmbunătățirii protecției mediului marin.

Definiții

Art. 2. -

(1) Termenii folosiți în prezentul ordin au următorul înțeles:

a) ANR - Autoritatea Navală Română, autoritate de stat în domeniul siguranței navigației, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, căreia i-au fost delegate competențe privind coordonarea activităților de prevenire și răspuns la poluare;

b) administrația portuară - instituția responsabilă cu elaborarea, dezvoltarea și implementarea planului de gestionare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;

c) ambarcațiune de agrement - orice tip de navă, indiferent de mijlocul de propulsie, destinată activităților sportive și de agrement;

d) ape uzate:

(i) ape și alte deșeuri provenite de la orice tip de toalete, pisoare și sifoane de pardoseală din W.C.-uri;

(ii) ape provenind din spălătoare, băi și sifoane de pardoseală aflate în încăperi medicale (dispensare, infirmerii etc.);

(iii) ape provenind din spații utilizate pentru animale vii;

(iv) ape provenind din scurgerile magaziilor de alimente, sălilor de mese, bucătăriilor și care conțin substanțe chimice;

(v) alte ape uzate, dacă sunt amestecate cu scurgerile definite mai sus.

e) deșeuri generate de nave - toate deșeurile, inclusiv apele uzate și alte reziduuri decât cele ale mărfii, care sunt generate în timpul exploatării navelor și se află sub incidența prevederilor anexelor I, IV și V la MARPOL 73/78, și deșeurile asociate mărfii, astfel cum sunt definite în liniile directoare ale Organizației Maritime Internaționale (IMO) pentru implementarea anexei V la MARPOL 73/78;

f) instalații portuare de preluare - orice instalație fixă, flotantă sau mobilă care poate servi pentru preluarea deșeurilor generate de nave și/sau a reziduurilor mărfii;

g) MARPOL 73/78 - Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum este în vigoare la data adoptării prezentului ordin;

h) navă - orice tip de navă maritimă care operează în mediul marin, inclusiv ambarcațiunile pe aripi portante, vehiculele pe pernă de aer, ambarcațiunile submersibile și plutitoare;

i) navă de pescuit - orice navă echipată și folosită în scopuri comerciale, pentru prinderea peștelui sau a altor resurse marine vii;

j) port - un loc sau o zonă geografică amenajată și echipată pentru a permite, în principal, accesul navelor, inclusiv al navelor de pescuit și al ambarcațiunilor de agrement;

k) reziduurile mărfii - resturile de marfă din magaziile sau tancurile de marfă, care rămân la finalul operațiunilor de descărcare și curățare, inclusiv surplusurile sau scurgerile de marfă ce pot apărea pe timpul operațiunilor de încărcare/descărcare.

(2) Fără a aduce atingere definițiilor de la lit. (e) și (k), deșeurile generate de nave și reziduurile mărfii sunt considerate deșeuri în sensul art. 1 lit. (a) din Directiva Consiliului 75/442/CEE1) din 15 iulie 1975 privind deșeurile.

1) Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deșeurile, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 194 din 25 iulie 1975, p. 39, în forma ei finală amendată prin Decizia Comisiei 96/350/EC (Jurnalul Oficial nr. L 135 din 6 iunie 1996, p. 32).

Domeniul de aplicare

Art. 3. -

(1) Prezentul ordin se aplică:

a) tuturor navelor, inclusiv navelor de pescuit și ambarcațiunilor de agrement, indiferent de pavilionul arborat, care fac escală sau operează în unul dintre porturile românești menționate în anexa nr. 4, cu excepția navelor militare și a navelor deținute sau operate de stat și care sunt folosite exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale; și

b) tuturor porturilor românești menționate în anexa nr. 4 și șantierelor navale localizate în acestea, în care în mod normal fac escală navele prevăzute la lit. a).

(2) Navele care sunt exceptate de la prevederile prezentului ordin și care sunt menționate la alin. (1) lit. a) trebuie să predea deșeurile generate și reziduurile mărfii în conformitate cu protocoalele încheiate între instituțiile implicate.

Instalații portuare de preluare

Art. 4. -

(1) Administrațiile porturilor menționate în anexa nr. 4 trebuie să asigure dotarea și disponibilitatea permanentă a instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, în conformitate cu necesitățile navelor care fac escală în port, fără a produce întârzieri nejustificate acestora.

(2) Instalațiile portuare de preluare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să poată prelua orice tip și cantitate de deșeuri generate de nave și de reziduuri ale mărfii de la navele care fac escală în acel port;

b) să asigure necesitățile operaționale ale utilizatorilor portului, luându-se în considerare mărimea și locația geografică a portului, tipul navelor care fac escală și exceptările prevăzute la art. 9.

(3) Comandantul unei nave care a avut dificultăți în predarea deșeurilor poate completa formularul prevăzut în anexa nr. 3 și poate raporta la ANR deficiențele constatate.

(4) ANR trebuie să verifice și să analizeze cauzele deficiențelor reclamate și să transmită Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, IMO, Comisiei Europene și autorității statului de pavilion al navei un raport privind concluzia analizei efectuate.

Planurile de preluare și gestionare a deșeurilor

Art. 5. -

(1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin, fiecare administrație de port trebuie să elaboreze și să implementeze un plan corespunzător de preluare și gestionare a deșeurilor generate de nave și/sau a reziduurilor mărfii, în urma consultării cu părțile interesate, având în vedere prevederile art. 4, 6, 7, 10 și 12. Cerințele detaliate pentru elaborarea acestor planuri sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Din motive de eficiență, planurile prevăzute la alin. (1) pot fi elaborate într-un context regional, cu condiția să fie specificate instalațiile portuare de preluare existente și cele necesare pentru fiecare port.

(3) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Direcția Generală de Mediu, trebuie să aprobe planurile de gestionare a deșeurilor, să monitorizeze implementarea lor și să le reautorizeze la fiecare 3 ani sau atunci când intervin modificări importante în modul de operare a portului. Modificări (1)

Notificarea

Art. 6. -

(1) Comandantul unei nave, alta decât o navă de pescuit sau de agrement, autorizată să transporte până la 12 pasageri, având ca destinație un port românesc menționat în anexa nr. 4, trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 2 cu date conforme cu realitatea și să îl transmită ANR și administrației portului:

a) cu cel puțin 24 de ore înainte de sosire, dacă portul de escală este cunoscut; sau

b) imediat ce portul de escală este cunoscut, dacă această informație este disponibilă în mai puțin de 24 de ore înainte de sosire; sau

c) cel mai târziu până la plecarea navei din portul anterior, dacă durata voiajului este mai mică de 24 de ore.

(2) Comandanții navelor trebuie să înregistreze în registrul de evidență a deșeurilor și în registrul de evidență a hidrocarburilor toate datele, în conformitate cu realitatea, privind tipurile și cantitățile de deșeuri și/sau reziduurile mărfii aflate la bord, înaintea sosirii navei în port.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) trebuie păstrat la bord cel puțin până în următorul port de escală și trebuie pus la dispoziție autorității competente a portului respectiv, la cerere.

Predarea deșeurilor generate de nave

Art. 7. -

(1) Comandantul unei nave care face escală în unul dintre porturile românești menționate în anexa nr. 4 trebuie să predea toate deșeurile generate de navă unei instalații portuare de preluare, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78, înaintea părăsirii portului. Operatorii instalațiilor portuare de preluare trebuie să elibereze un document de confirmare a cantității și tipurilor de deșeuri preluate, pe care îl vor înmâna comandantului navei.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o navă poate fi autorizată de către ANR să își continue voiajul spre următorul port de escală, fără să predea toate deșeurile, dacă în urma informațiilor furnizate în conformitate cu prevederile art. 6 și ale anexei nr. 2 reiese că nava dispune de spațiu suficient de stocare a deșeurilor care au fost acumulate și care vor fi generate în timpul voiajului prognozat, până în următorul port de predare a deșeurilor.

(3) Dacă există motive întemeiate pentru a se crede că în următorul port de predare nu sunt disponibile instalații corespunzătoare pentru preluarea deșeurilor sau dacă acest port este necunoscut, existând riscul ca deșeurile să fie aruncate în mare, pentru a preveni poluarea marină, ANR va dispune comandantului navei să predea toate deșeurile înainte de plecarea din port.

(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive impuse navelor privind predarea deșeurilor, adoptate conform dreptului internațional.

Tarife pentru deșeurile generate de nave

Art. 8. -

(1) Administrațiile porturilor trebuie să instituie un sistem de tarifare aplicabil navelor, care să acopere toate costurile aferente instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor generate de nave, inclusiv pentru preluarea și gestionarea deșeurilor/reziduurilor.

(2) Sistemul de tarifare prevăzut la alin. (1) trebuie să încurajeze navele să predea deșeurile generate și/sau reziduurile mărfii la instalațiile portuare de preluare și să nu le descarce în mare. În acest sens, următoarele principii vor fi aplicate tuturor navelor, cu excepția navelor de pescuit și a ambarcațiunilor de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri:

a) toate navele care fac escală în unul dintre porturile menționate în anexa nr. 4 vor contribui în mod semnificativ la acoperirea costurilor prevăzute la alin. (1), chiar dacă instalațiile portuare de preluare sunt sau nu sunt utilizate. Astfel, costul va fi inclus de regulă în tarifele portuare sau, prin excepție, va putea fi aplicat un tarif separat pentru deșeuri. Tarifele pot fi aplicate diferențiat, în funcție de categoria, tipul și dimensiunea navei;

b) partea din costuri care nu este acoperită de tariful prevăzut la lit. a), dacă este cazul, va fi acoperită prin valorificarea deșeurilor efectiv predate de către nave, în funcție de tipurile și cantitățile acestora;

c) tarifele pot fi reduse atunci când comandantul poate demonstra că nava sa generează cantități reduse de deșeuri, ca urmare a managementului de mediu aplicat, construcției navei, echipamentului și operării efectuate.

(3) Sistemul de tarifare trebuie să fie echitabil, transparent și nediscriminatoriu, să reflecte costurile instalațiilor și ale serviciilor puse la dispoziție, chiar dacă acestea sunt sau nu sunt utilizate. Cuantumul tarifelor, modul de aplicare și baza de calcul al acestora trebuie să fie puse la dispoziție celor care le solicită.

Exceptări

Art. 9. -

(1) Atunci când navele sunt angajate în condiții de linie cu escale frecvente și sunt probe suficiente care atestă existența unei înțelegeri privind predarea deșeurilor provenite din exploatarea și plata tarifelor aferente într-un port situat pe itinerarul navei, ANR împreună cu administrația portuară pot excepta aceste nave de la obligațiile prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1) și la art. 8.

(2) Administrațiile porturilor trebuie să informeze Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului despre exceptările acordate în temeiul prevederilor alin. (1). Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va informa despre aceasta Comisia Europeană, în mod regulat, cel puțin o dată pe an.

Predarea reziduurilor mărfii

Art. 10. -

Comandantul unei nave care face escală în unul dintre porturile prevăzute în anexa nr. 4 trebuie să predea toate reziduurile mărfii instalațiilor portuare de preluare, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78. Orice utilizator al instalațiilor portuare de preluare trebuie să plătească un tarif administrației portului sau operatorului instalației portuare de preluare pentru predarea reziduurilor mărfii.

Mod de aplicare

Art. 11. -

(1) ANR trebuie să creeze un sistem care:

a) să facă posibilă inspectarea oricărei nave, pentru a verifica dacă se conformează prevederilor art. 7 și 10; și

b) să permită efectuarea unui număr suficient de inspecții.

(2) La selectarea navelor pentru inspecție, altele decât cele de pescuit și ambarcațiunile de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri, ANR va acorda o atenție specială:

a) navelor care nu respectă cerințele de notificare prevăzute la art. 6;

b) navelor la care în urma examinării informației furnizate de comandant în conformitate cu art. 6 sunt descoperite indicii că nu se conformează prevederilor prezentului ordin.

(3) Aceste inspecții pot fi efectuate și în cadrul activității de control al statului portului, când este cazul; indiferent care este cadrul inspecțiilor, se aplică obligația stabilită de a realiza inspecții în procent de minimum 25%.

(4) Dacă rezultatul acestor inspecții nu este satisfăcător, ANR nu permite plecarea navei până când aceasta nu a predat în totalitate deșeurile la instalațiile portuare de preluare, în conformitate cu prevederile art. 7 și 10.

(5) În cazul în care o navă a părăsit un port românesc fără a se conforma prevederilor art. 7 sau 10, ANR trebuie să informeze autoritatea competentă din următorul port de escală.

(6) În situația în care ANR este informată că o navă care intră într-un port românesc a părăsit ultimul port de escală fără să se conformeze prevederilor art. 7 sau 10, nu va permite plecarea navei până când nu va evalua în detaliu exactitatea informațiilor primite.

(7) Prevederile alin. (5) și (6) nu trebuie interpretate în sensul neaplicării sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin.

(8) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va elabora procedura de control pentru navele de pescuit și ambarcațiunile de agrement autorizate să transporte până la 12 pasageri, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele aplicabile ale prezentului ordin.

Măsuri complementare

Art. 12. -

(1) Administrațiile porturilor trebuie să notifice comandanților navelor, prin agențiile acestora, operatorilor instalațiilor portuare de preluare și tuturor celor interesați despre cerințele prezentului ordin.

(2) ANR și administrațiile portuare trebuie să coopereze cu toți agenții economici implicați pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(3) Administrațiile porturilor trebuie:

a) să examineze în mod corespunzător informația notificată de către comandant, în conformitate cu prevederile art. 6;

b) să asigure că formalitățile legate de utilizarea instalațiilor portuare de preluare sunt simple și rapide, pentru a stimula comandanții să utilizeze aceste instalații și pentru a evita cauzarea unor întârzieri inutile navelor.

(4) Activitatea de gestionare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, după preluarea acestora potrivit prevederilor prezentului ordin, se desfășoară în conformitate cu legislația națională în vigoare care transpune în mod special Directiva 75/439/CEE1) din 16 iunie 1975 privind eliminarea reziduurilor de hidrocarburi și Directiva 91/689/CEE2) din 12 decembrie 1991 pentru deșeuri periculoase.

(5) Oricare parte implicată în predarea ori preluarea deșeurilor generate de nave sau a reziduurilor mărfii poate solicita despăgubiri pentru pagubele produse prin întârzieri nejustificate, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.

(6) Predarea deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii constituie punere în liberă circulație în conformitate cu prevederile art. 79 din Regulamentul Consiliului CEE nr. 2.913/923) din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului vamal comunitar. Autoritățile vamale nu trebuie să ceară o declarație sumară conform art. 45 din Codul vamal comunitar.

(7) România va coopera cu Comisia Europeană în vederea stabilirii unui sistem adecvat de informare și monitorizare, care să acopere cel puțin teritoriul național, pentru:

a) a identifica într-un mod mai eficient navele care nu au predat deșeurile generate și reziduurile mărfii conform prezentului ordin;

b) a se asigura că obiectivele prevăzute la art. 1 au fost atinse.

(8) România va coopera cu Comisia Europeană în vederea stabilirii de criterii comune pentru identificarea navelor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c).

1) Directiva 1975/439/CEE din 16 iunie 1975 privind eliminarea reziduurilor de hidrocarburi, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 194 din 25 iulie 1975, p. 23.

2) Directiva 1991/689/CEE din 12 decembrie 1991 pentru deșeuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 377 din 31 decembrie 1991, p. 20.

3) Regulamentul Consiliului CEE nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului vamal comunitar, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 302 din 19 octombrie 1992, p. 1. Regulamentul a fost amendat prin Regulamentul (EC) nr. 955/1999 (Jurnalul Oficial nr. L 119 din 7 mai 1999, p. 1).

Sancțiuni

Art. 13. -

Contravențiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Evaluarea

Art. 14. -

O dată la 3 ani România va transmite Comisiei Europene un raport privind stadiul de implementare a prezentului ordin.

Art. 15. -

ANR și administrațiile porturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Transpunere

Art. 17. -

Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2000/59/CE din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 332 din 28 decembrie 2000, p. 0081-0090.

Intrarea în vigoare

Art. 18. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 779/2002 privind instalațiile de recepție portuare pentru deșeurile generate de navă și reziduurile mărfii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 29 noiembrie 2002.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 3 martie 2006.

Nr. 322.

ANEXA Nr. 1

CERINȚE
pentru elaborarea planurilor de preluare și gestionare
a deșeurilor în porturi
(conform art. 5 din ordin)

Planurile trebuie să facă referire la toate tipurile de deșeuri generate de navă și la reziduurile mărfii provenind de la navele care fac escală în porturile românești prevăzute în anexa nr. 4 și vor fi elaborate în funcție de mărimea portului și de tipurile de nave.

Planurile de preluare și gestionare a deșeurilor în porturi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) evaluarea capacității instalațiilor de preluare portuare, avându-se în vedere necesitățile navelor care vizitează în mod uzual portul;

b) descrierea tipului și a capacității instalațiilor portuare de preluare;

c) descrierea detaliată a procedurilor pentru preluarea și gestionarea deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;

d) descrierea sistemului de tarifare;

e) procedurile de raportare a deficiențelor apărute la instalațiile portuare de preluare;

f) procedurile pentru consultarea permanentă cu utilizatorii, agenții economici care gestionează deșeuri, operatorii portuari și cu alte părți interesate; și

g) tipul și cantitățile de deșeuri generate de nave și reziduurile mărfii preluate și gestionate.

Suplimentar, planurile trebuie să includă:

a) legislația relevantă în vigoare și formalitățile privind predarea;

b) persoana sau persoanele responsabile cu implementarea planului;

c) descrierea echipamentului de pretratare și procesare în port, dacă există;

d) descrierea modului de înregistrare a preluărilor, folosit la instalațiile portuare de preluare, a cantităților preluate de deșeuri generate de nave și de reziduuri ale mărfii; și

e) descrierea modului de depozitare a deșeurilor generate de navă și a reziduurilor mărfii.

Procedurile privind preluarea și gestionarea deșeurilor trebuie să fie conforme din toate punctele de vedere cu cerințele de management corespunzătoare reducerii progresive a impactului asupra mediului.

Informații care trebuie să fie disponibile pentru toți utilizatorii porturilor:

a) referințe asupra importanței fundamentale a predării adecvate a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;

b) localizarea instalațiilor portuare de preluare potrivit fiecărei dane, cu schemă/hartă;

c) lista deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii;

d) lista punctelor de contact, a operatorilor și a serviciilor oferite;

e) descrierea procedurilor de predare;

f) descrierea sistemului de tarifare;

g) procedurile de raportare a deficiențelor apărute la instalațiile portuare de preluare.

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

NOTIFICARE
NOTIFICATION
ce trebuie comunicată înainte de intrarea în portul: .................
Information to be notified before entry into the port of: ..............
(portul de destinație, după cum este definit în art. 6
din prezentul ordin)
(Port of destination as referred to in art. 6 of the present order)

a) Numele, indicativul de apel, unde este cazul, numărul de identificare IMO al navei:

Name, call sign and, where appropriate, IMO Identification number of the ship:

b) Statul de pavilion:

Flag State:

c) Timpul estimat de sosire (ETA):

Estimated time of arrival:

d) Timpul estimat de plecare (ETD):

Estimated time of departure:

e) Portul anterior de escală:

Previous port of call:

f) Următorul port de escală:

Next port of call:

g) Ultimul port și data la care s-au predat deșeurile generate de navă și reziduurile mărfii:

Last port and date when ship-generated waste was delivered:

h) Predați:

Are you delivering:

tot   o parte   nimic  *)
[ ]    [ ]     [ ]    din deșeurile dumneavoastră instalațiilor portuare de preluareș
all   some    none    of your waste into port reception facilitiesș

*) Bifați căsuța corespunzătoare.

Tick the appropriate box.

i) Tipul și cantitatea de deșeuri sau reziduuri ce trebuie predate și/sau care vor rămâne la bord și capacitatea maximă de stocare a acestora, în procente:

Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:

Dacă predați toate deșeurile sau reziduurile, completați coloana a doua.

If you deliver all waste and residues, complete second column as appropriate.

Dacă predați numai o parte sau nu predați deșeuri și/sau reziduuri, completați toate coloanele.

If you deliver, partly or no, waste and residues, complete all columns.

Tipul Type Deșeul ce va fi predat
Waste to be delivered
(m3)
Capacitatea maximă de stocare
Maximum dedicated storage capacity
(m3)
Cantitatea deșeurilor păstrate la bord
Amount of waste retained on board
(m3)
Portul în care deșeurile vor fi predate
Port at which remaining waste will be delivered
Cantitatea estimată de deșeuri ce va fi generată între notificare și următorul port de escală
Estimated amount of waste which will be generated between notification and next port of call
(m3)
1. Ulei uzat
Waste oils
Șlam
Sludge
Apă de santină
Bilge water
Altele (specificați)
Others (specify)
2. Gunoi
Garbage
Resturi alimentare
Food waste
Plastic
Plastic
Altele
Others
3. Deșeuri asociate mărfii1) Cargo- associated waste1)
(Specificați)
(Specify)
4. Reziduurile mărfii)
Cargo residues1)
(Specificați)
(Specify)

1) Poate fi estimat.

May be estimated.

NOTĂ:

NOTE:

1. Această notificare trebuie transmisă administrației portului de escală.

This information shall be communicated to the port administration of the port of call.

2. Această notificare trebuie transmisă de asemenea la ANR.

This information shall be communicated also to RNA.

3. Acest formular trebuie completat chiar dacă nava este exceptată, în conformitate cu art. 9 din prezentul ordin.

This form has to be completed even if the ship is covered by an exception in accordance with Article 9 of the present order.

Confirm că:

I confirm that:

- detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea și corecte; și

the above details are accurate and correct; and

- există la bord spațiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deșeurilor generate între momentul notificării și momentul intrării în următorul port în care deșeurile vor fi predate.

there is sufficient dedicated capacity onboard to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Data ....................

Date

Ora .....................

Time

Semnătura comandantului navei/persoanei desemnate ...........................

Master's/dedicated person's signature

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

FORMULAR PENTRU RAPORTAREA DEFICIENȚELOR INSTALAȚIEI
PORTUARE DE PRELUARE
FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT
RECEPTION FACILITIES

Comandantul unei nave care a întâmpinat dificultăți în predarea deșeurilor, va înainta ANR acest raport standard, împreună cu documentele doveditoare.

The Master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with supporting documentation, to the RNA.

ANR va analiza cauzele deficiențelor reclamate și va transmite la IMO și autorității statului de pavilion, un raport privind concluzia analizei efectuate.

RNA should analyze and consider the complaint and should communicate appropriately to the IMO and flag State Authority, the outcome of its investigation.

1. CARACTERISTICILE NAVEI

SHIP'S PARTICULARS

1.1. Numele navei: .................................................

Name of ship:

1.2. Proprietarul sau operatorul navei: ............................

Owner or operator:

1.3. Indicativul navei: ............................................

Distinctive number or letters:

1.4. Număr IMO: ....................................................

IMO Number:

1.5. TRB: ..........................................................

Gross tonnage:

1.6. Portul de înmatriculare: ......................................

Port of registry:

1.7. Statul de pavilion: ...........................................

Flag State:

1.8. Tipul navei

Type of ship:

[] Tanc petrolier [] Tanc chimicale  [] Vrachier   [] Alt tip de navă  [] Pasagere    [] Altele (specificați) .........
  Oil tanker     Chemical tanker   Bulk carrier   Other cargo ship   Passenger ship   Other (specify)

2. CARACTERISTICILE PORTULUI

PORT PARTICULARS

2.1. Țara: ...................................

Country:

2.2. Numele portului sau zona: ...............

Name of port or area:

2.3. Locația portului: .......................

(de exemplu dana/terminalul/locul de acostare)

Location/terminal name:

(e.g. berth/terminal/jetty)

2.4. Numele companiei care operează instalația ..............................

Name of company operating the reception facility (if applicable):

2.5. Tipul portului de operare:

Type of port operation:

[] Port de descărcare [] Port de încărcare [] Șantier naval [] Altele (specificați) ........
  Unloading port     Loading port     Shipyard     Other (specify)

2.6. Data sosirii: __/__/____ (zz/ll/aaaa)

Date of arrival: __/__/____ (dd/mm/yyyy)

2.7. Data constatării: __/__/____ (zz/ll/aaaa)

Date of occurrence: __/__/____ (dd/mm/yyyy)

2.8. Data plecării: __/__/____ (zz/ll/aaaa)

Date of departure: __/__/____ (dd/mm/yyyy)

3. DEFICIENȚELE INSTALAȚIEI

INADEQUACY OF FACILITIES

3.1. Tipul și cantitatea de deșeuri pentru care instalația portuară de preluare este necorespunzătoare și natura problemelor apărute:

Type and amount of vaste for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered:

Tipul deșeului
Type of waste
Cantitatea pentru descărcare
(m3)
Amount for discharge
(m3)
Cantitatea neacceptată
(m3)
Amount not accepted
(m3)
Problemele apărute
Problems encountered
Indicați problemele apărute folosind unul sau mai multe din următoarele coduri
Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate.
A Nici o instalație disponibilă
A No facility available
B Întârziere nejustificată
B Undue delay
C Imposibilitatea folosirii instalației din punct de vedere tehnic
C Use of facility technically not possible
D Locație necorespunzătoare
D Inconvenient location
E Nava trebuia să schimbe dana, implicând întârzieri și costuri suplimentare
E Vessel had to shift berth involving delay/cost
F Costuri nejustificate pentru folosirea instalațiilor
F Unreasonable charges for use of facilities
G Altele (a se specifica în alin. 3.2.)
G Other (please specify in paragraph 3.2)
MARPOL Anexa I - privind
MARPOL Annex I - related
Tipurile de reziduuri de hidrocarburi:
Type of oily waste:
Apă de santină
Oily bilge water
Șlam/uleiuri arse
Oily residues (sludge)
Reziduuri rezultate după spălarea tancurilor
Oily tank washings (slops)
Apă de balast murdară
Dirty ballast water
Reziduuri solide rezultate după curățarea tancurilor
Scale and sludge from tank cleaning
Altele (rugăm specificați)
Other (please specify ...............)
MARPOL Anexa II - privind
MARPOL Annex II - related
Tipul de reziduuri ale substanțelor lichide toxice1)/apă amestecată pentru descărcare la instalații provenită din tancurile de spălare
Type of NLS1) residue/water mixture for discharge to facility from tank washings:
Substanță de categoria A
Category A substance
Substanță de categoria B
Category B substance
Substanță de categoria C
Category C substance
Substanță de categoria D
Category D substance
MARPOL Anexa IV - privind
MARPOL Annex IV - related
Ape uzate
Sewage
MARPOL Anexa V - privind
MARPOL Annex V - related
Tipul de gunoi:
Type of garbage:
Plastic
Plastic
Material de fardaj plutitor, de amaraj sau ambalaje
Floating dunnage, lining, or packing materials
Cartoane, cârpe, sticlă, metal, ceramică, etc.
Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
Reziduuri ale mărfii, produse din hârtie, cârpe, sticlă, metal, ceramică
Cargo residues, paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.
Resturi alimentare
Food waste
Cenușă după incinerare
Incinerator, ash
Altele (specificați)
Other (please specify ...............)
MARPOL Anexa VI - privind
MARPOL Annex VI - related
Fum, noxe și filtre conținând astfel de substanțe
Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
Reziduuri rezultate din curățarea instalațiilor de evacuare gaze
Exhaust gas-cleaning residues

1) Indicați, în alin. 3.2. denumirea substanței lichide toxice la care se face referire și starea de solidificare sau de vâscozitate.

Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as "solidifying" or "high viscosity".

3.2. Informații suplimentare cu privire la problemele identificate în tabelul de mai sus:

Additional information with regard to the problems identified in the above table.

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

3.3. Ați discutat aceste probleme sau le-ați raportat operatorilor instalațiilor portuare de preluareș

Did you discuss these problems or report them to the port reception facilityș

[] Da      [] Nu
  Yes       No

Dacă da, specificați cu cine

If Yes, with whom (please specify)

...............................................................................................
...............................................................................................

Dacă da, care a fost răspunsul operatorului instalațiilor portuare de preluare la sesizarea dumneavoastrăș

If Yes, which was the response of the port reception facility to your concernsș

...............................................................................................
...............................................................................................

3.4. Ați transmis notificarea înainte de sosire (în conformitate cu regulile portului) despre solicitarea navei privind folosirea instalațiilor portuare de preluareș

Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's requirements for reception facilitiesș

[] Da   [] Nu    [] Nu este cazul
  Yes    No      Not applicable

Dacă da, ați primit confirmarea disponibilității instalațiilor portuare de preluare la sosireș

If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrivalș

[] Da    [] Nu
  Yes     No

4. OBSERVAȚII SUPLIMENTARE/COMENTARII

ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 
  Semnătura comandantului                     Data: __/__/____(zz/ll/aaaa)
  Master's signature                       Date:      (dd/mm/yyyy)

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

LISTA PORTURILOR ROMÂNEȘTI
cărora li se aplică prevederile prezentului ordin

1. Mangalia

2. Belona

3. Constanța

4. Tomis

5. Midia

6. Agigea

7. Basarabi

8. Medgidia

9. Cernavodă

10. Călărași

11. Sulina

12. Tulcea

13. Galați

14. Brăila

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...