Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 3001/2006 privind aprobarea Metodologiei și a documentelor utilizate în procedura de evaluare și selecție a 16 centre-suport pentru educația la distanță pentru a participa în cadrul proiectelor PHARE 2004-2006 - Coeziune economică și socială - componenta învățământ profesional și tehnic (TVET)

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Având în vedere prevederile fișei de proiect PHARE 2004 - Coeziune economică și socială - componenta învățământ profesional și tehnic (TVET), precum și pe cele ale documentului de programare PHARE 2004-2006 - Coeziune economică și socială - componenta învățământ profesional și tehnic (TVET),

în conformitate cu dispozițiile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de evaluare și selecție a 16 centre-suport pentru educația la distanță pentru a participa în cadrul proiectelor PHARE 2004-2006 - Coeziune economică și socială - componenta învățământ profesional și tehnic (TVET), prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Ghidul de selecție a unităților de învățământ care vor fi centre-suport pentru educația la distanță, incluse în proiectul PHARE-TVET 2004-2006, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă Grila de evaluare a unităților de învățământ care candidează pentru centre-suport pentru educația la distanță care aplică programul PHARE-TVET 2004-2006, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Se aprobă Grila de conformitate administrativă a documentației pentru evaluarea unităților de învățământ - centre-suport pentru educația la distanță pentru programul PHARE-TVET 2004-2006, prevăzută în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Se aprobă formularul "Cerere de participare la selecție a unităților de învățământ", prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Se aprobă Comitetul Național de Selecție cu următoarea componență:

- președinte - secretar de stat pentru învățământ preuniversitar;

- secretar - expert din cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic;

- 8 subcomitete regionale formate fiecare din:

un reprezentant al Consorțiului regional pentru fiecare regiune de dezvoltare;
un reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării;

un reprezentant al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 7. -

Se aprobă calendarul procesului de selecție:

- 15 februarie 2006 - depunerea cererilor de participare și a documentației pentru selecție de către unitățile de învățământ aplicante;

- 7 martie 2006 - finalizarea procesului de selecție.

Art. 8. -

Cheltuielile de participare a reprezentanților Consorțiului regional la procesul de selecție vor fi suportate din bugetul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 9. -

Instituția secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar și tehnic, Direcția generală pentru învățământ preuniversitar, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene și conducerile unităților de învățământ eligibile vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău

București, 3 ianuarie 2006.

Nr. 3.001.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA
de evaluare și selecție a 16 centre-suport pentru educația la distanță
pentru a participa în cadrul proiectelor PHARE 2004-2006 -
Coeziune economică și socială - componenta învățământ
profesional și tehnic (TVET)

ANEXA Nr. 2

GHID
de selecție a unităților de învățământ care vor fi centre-suport
pentru educația la distanță, incluse în proiectul PHARE-TVET 2004-2006

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

Grila de evaluare - criterii de eligibilitate și de relevanță

Criterii de eligibilitate Sursa de verificare Surse furnizate (DA/NU) Admis/Respins Verificat de, la (data)
I. Unitate de învățământ ce școlarizează în învățământul profesional și tehnic liceal - cererea de participare la selecție
- documentul de înființare a școlii și documente care atestă modificările ulterioare
- planul de școlarizare avizat de ISJ și CLDPS pentru anii școlari 2004-2005 și 2005-2006
II. Unitatea școlară este inclusă în Lista școlilor din proiectele Phare RO 9405 și Phare TVET 2001-2002 Lista școlilor cuprinse în proiectul Phare RO 9405 și a școlilor din proiectul Phare TVET 2001-2002
III. Școala este direct responsabilă de pregătirea și managementul activităților și nu acționează ca intermediar - cerere de participare la selecție
IV. Unitatea școlară deține infrastructură minimă pentru a susține oferta de pregătire în TVET pentru educație la distanță Contract cu furnizorul de servicii Internet - conexiune la Internet, minim 512 Kbps garantat
V. Unitatea școlară are personal calificat în proporție de 90% Document avizat de ISJ care să ateste că unitatea școlară are în încadrare personal calificat în proporție de 90%
Anexa B1 - Grila evaluare centre pentru educația la distanță
Criterii de relevanță Surse de verificare Punctaj obținut Observații Verificat de, la (data)
I. oferta educațională: - planul de școlarizare pentru anii 2004-2005 și 2005-2006, avizat de ISJ și CLDPS
1.1. oferta școlii în formarea profesională inițială este relevantă pentru prioritățile de dezvoltare ale zonei țintă în care e amplasată (5p)
- planul de acțiune al școlii (PAS)/Planul de dezvoltare instituțională
- document elaborat de școală din care să rezulte corelarea planului de școlarizare cu planul de acțiune al școlii/planul de dezvoltare instituțională precum și cu PRAI și PLAI
1.2. Școala furnizează și programe de formare continuă pentru adulți, agenți economici locali, etc. -5p - cererea de participare la selecție (Cap. 4 - Formarea adulților)
- autorizația CNFPA pentru cursuri de formare adulți sau Documentul de înregistrare a documentației pentru obținerea autorizării (pentru programele în curs de evaluare în vederea autorizării)
- document de acreditare CISCO
- document eliberat de AJOFM care atestă derularea de programe continuă în 2005
- dovezi privind programele adresate adulților derulate de școală în 2005
II. adaptarea ofertei educaționale la nevoile individuale ale populației care participă la programe de formare profesională: - cererea de participare la selecție (cap. II)
- planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii (PAS)
- exemple de proiecte, auxiliare curriculare, module de curriculum elaborate pentru educație la distanță (individual sau în parteneriat)
2.1. școala are preocupări pentru adaptarea ofertei școlare pentru a răspunde cerințelor specifice educației la distanță (5p)
III. cultura organizațională, managementul și parteneriatul social
3.1. existența în planul de acțiune al școlii/planul de dezvoltare instituțională a unei misiuni sociale clare și a unor responsabilități la nivel comunitar (5p) - planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii (PAS) actualizat în anul 2005 și elaborat dintr-o perspectivă de cel puțin 5 ani
3.2. existența unor parteneriate sociale active, stabile, de durată (5p) - documente care atestă parteneriatul școlii cu diferite organizații, instituții, agenți economici (convenții, contracte, protocoale, etc.)
- cererea de participare la selecție capitolele 2.4 (consiliul de administrație), III (parteneriat)
3.3. capacitatea de atragere a fondurilor extrabugetare (venituri extrabugetare și sursele lor obținute în ultimii doi ani) - 5p - buget de venituri și cheltuieli pe anii 2004 și 2005
3.4. Capacitatea echipei manageriale și calitatea actului managerial - 5p - CV-ul directorului școlii, al directorului adjunct responsabil cu învățământul profesional și tehnic și al responsabilului ariei curriculare "tehnologii"
- ultima evaluare anuală a ISJ și rapoarte de inspecții ale ISJ sau MEdC
IV. resurse umane și materiale
4.1. personal didactic calificat (5p) - cerere de participare la selecție (cap. Resurse umane)
- documente care atestă participarea la cursuri de formare continuă a personalului didactic și auxiliar
- document avizat de ISJ care să ateste că unitatea școlară are în încadrare personal calificat în proporție de 90%
4.2. o politică de investiție în resurse umane (motivare, formare, promovare, etc.) (5p) - planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii (PAS)
4.3. cadrele didactice și auxiliare din școală au participat la cursuri de inițiere sau/și perfecționare în domeniul IT, în folosirea internetului și a resurselor multimedia (5 p) - documente care atestă participarea la cursuri de formare continuă a personalului didactic și auxiliar (selecție pentru domeniul IT)
4.4. Școala dispune de facilități de spațiu și dotări corespunzătoare formării profesionale (5p) - planul de investiții al școlii pentru anul 2005 și 2006
- Cererea de participare la selecție (cap. 6, dotarea cu obiecte de inventar și echipamente pentru informatică)
4.5. investiții în echipamente IT, în software educațional și servicii informatice (internet, e-mail) (5p) - Cererea de participare la selecție (cap. 6 - lista achizițiilor de echipamente IT, echipamente multimedia, software educațional), din anii 2004-2005
- contractul cu furnizorul de servicii internet (minim 256 kb/s)
- contract de service cu firmă specializată pentru administrarea rețelei/contract de angajare administrator rețea
- planul de investiții al școlii pentru anul 2005 și 2006, cu avizul ISJ și autorității locale
4.6. școala are pagină web care include forum - 5p - adresa paginii web
4.7. școala are încadrat un administrator de rețea calificat - 5p - copie contract de angajare și CV administrator rețea sau Contract de service cu o firmă specializată pentru administrarea rețelei
4.8. școala deține legătura la internet - 5p - contract cu furnizorul de servicii Internet
V. sprijin acordat de autoritățile locale pentru facilitarea investițiilor în învățământul profesional și tehnic - 5p - planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune a școlii, actualizat în 2005, elaborat dintr-o perspectivă de cel puțin 5 ani
- declarații de susținere a dezvoltării școlii din partea autorităților locale
- planul de investiții pentru anul 2005 și 2006, avizat de ISJ și CLDPS
Anexa B1 - Grila evaluare centre pentru educația la distanță

ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

Grilă de conformitate administrativă

Unitatea de învățământ ......................................................

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||`|||||||`|||||||||||||||||||¬
§                           §     §    § Verificat de   §
§          Indicatori prevăzuți        §Indicatori§Admis/ §...................§
§                           §furnizați §Respins§...................§
§                           §     §    §la data ...........§
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||˜|||||||˜|||||||||||||||||||¯
§Documentația de participare la selecție este transmis㧠     §    §          §
§în plic sigilat până la data limită de depunere    §     §    §          §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||˜|||||||˜|||||||||||||||||||¯
§Documentația de participare la selecție este transmis㧠     §    §          §
§în 1 original și 2 copii               §     §    §          §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||˜|||||||˜|||||||||||||||||||¯
§Documentația de participare la selecție este completă §     §    §          §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||˜|||||||˜|||||||||||||||||||¯
§Anexele sunt complete*)                §     §    §          §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||˜|||||||˜|||||||||||||||||||¯
§Documentația de participare la selecție este editată §     §    §          §
§în formatul cerut                   §     §    §          §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||˜|||||||˜|||||||||||||||||||¯
§Documentația de participare la selecție este semnată §     §    §          §
§și ștampilată de unitatea școlară solicitantă     §     §    §          §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||˜|||||||˜|||||||||||||||||||¯
§Declarațiile cerute și certificatele sunt semnate și §     §    §          §
§ștampilate de emitenți                §     §    §          §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||°|||||||°|||||||||||||||||||±

*) Dacă o anexă lipsește sau este incompletă, specificați titlul.

ANEXA Nr. 5*)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Proiectele Phare RO 2004-2006

COEZIUNE ECONOMICĂ și SOCIALĂ

COMPONENTA ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Cerere de Participare la Selecție - FORMULAR

Denumirea solicitantului:
Dosar Nr.
(numai pentru uz intern)
............................
Regiunea de dezvoltare ........................

I. SOLICITANTUL

1. Identitate

Denumirea legală completă (numele școlii):
Codul Fiscal
Adresa oficială:
Adresa poștală:
Reprezentant:
Telefon nr.:
Fax nr.:
Adresă E-mail:
Website:

2. Descrierea solicitantului

2.1. Când a fost înființată școala dvs. și când și-a început activitateaș

2.2. Care au fost transformările înregistrate în organizarea școliiș (reorganizare, schimbarea denumirii, etc.)

2.3. Care este în prezent domeniul prioritar al formării profesionale din școalăș

2.4. Lista membrilor consiliului de administrație al școlii dvs.

Nr. crt. Numele Instituția reprezentată în Consiliul de adm. Funcția (în cadrul instituției pe care o reprezintă) Vechime în consiliu

3. Planul de școlarizare

3.1. Numărul de clase/Numărul elevilor și structura acestora pe niveluri de pregătire, profile/domenii și calificări, și pe ani de studiu, avizat de ISJ și CLDPS, conform modelului de mai jos, pentru anul școlar 2005-2006 (se anexează documentul cu avizul ISJ și CLDPS).

Notă: se vor introduce tabele separate pentru fiecare formă de învățământ - zi, seral, frecvență redusă etc. De asemenea, pentru clasele organizate prin învățământul special, precum și pentru clasele din Programul "A doua șansă".

- Nr. total elevi în anul școlar 2005-2006 (inclusiv înv. postliceal): ......

- Din care în învățământul profesional și tehnic (ruta progresivă prin SAM, liceu filiera tehnologică, învățământul postliceal): .......

3.1.1. Ruta progresivă de profesionalizare (SAM, anul de completare, ciclul superior al liceului)

Domeniul de pregătire Calificarea**) IX X XI XII XIII
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
Total*)

*) Cu subtotaluri pe fiecare domeniu

**) Calificarea vizată la sfârșitul nivelului de calificare respectiv (se menționează calificările de nivelul 1 pt. clasele a IX-a și a X-a; nivelul 2 pt. cl. XI, nivelul 3 pt. clasele XII-a și a XIII-a)

3.1.2. Liceu

Filiera Profilul Calificarea/ specializarea IX X XI XII
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
Total*)

*) Cu subtotaluri pe fiecare filieră și profil.

3.1.3. Școala postliceală

Domeniul Calificarea Anul I Anul II Anul III
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
Total

3.1.4. Școala de maiștri

Domeniul Calificarea Anul I Anul II Anul III
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
Total

3.2. Situația socio-profesională a absolvenților școlii în ultimii doi ani (încadrați, continuă studiile, șomeri, alte situații)

Cum se realizează monitorizarea absolvenților

3.3. Descriere a categoriilor de elevi cu nevoi speciale de învățare școlarizați în prezent (dacă există)

4. Formarea adulților

4.1. Programe de formare a adulților pentru care școala a obținut autorizarea din partea CNFPA

Nr. crt. Denumirea programului de formare autorizat de CNFPA Tipul programului (calificare/inițiere, perfecționare/ specializare etc.) Seria și numărul autorizației Data autorizării Observații

Se anexează copie după autorizația CNFPA.

4.2. Programe de formare a adulților în curs de autorizare (pentru care școala a depus documentația la CNFPA în vederea autorizării)

Nr. crt. Denumirea programului de formare Tipul programului (calificare/inițiere, perfecționare/specializare etc.) Numărul și data de înregistrare a cererii de autorizare Observații

- Se anexează copie după adresa de înaintare (cu număr de înregistrare) a documentației depuse la Comisia județeană de autorizare.

4.3. Programe de formare a adulților autorizate de CNFPA derulate până în prezent

Nr. crt. Denumirea programului de formare Tipul programului (calificare/inițiere, perfecționare/ specializare etc.) Perioada de desfășurare Nr. de participanți înscriși Observații

- Se anexează acte doveditoare.

4.4. Alte programe educaționale adresate adulților derulate de școală în ultimii 3 ani (de ex. în calitate de academie CISCO)

Nr. crt. Denumirea programului de formare Tipul programului Perioada de desfășurare Nr. de participanți înscriși Observații

- Se anexează acte doveditoare.

5. Resurse umane

Nr. total cadre didactice: ....................

din care:

- titulari ......... (nr. prof. titulari) = ....%

- calificați ....... (nr.) = ....%

Profesori de cultură generală:

- total:

- din care titulari ....... = ....% (din total prof. de cultură gen.)

Profesori de discipline tehnice/de specialitate:

- total:

- din care titulari ....... = ....% (din total prof. de de specialitate)

Maiștri instructori:

- total

- din care titulari ........ = ....% (din total maiștri instructori)

Grade didactice:

- Cadre didactice cu examen de definitivat: ...... (număr) = .... % din total

- Cadre didactice cu gradul didactic al II lea: ........ (număr) = .... % din total

- Cadre didactice cu gradul didactic I: ........ (număr) = .... % din total

- Cadre didactice cu doctorat: ........ (număr) = ....% din total

Număr profesori metodiști ....... din care:

- de cultură generală ............

- de specialitate ................

Număr de profesori autori de programe școlare în programul de reformă - ultimii 5 ani. (Se anexează lista acestora indicând denumirea curriculumului la care a colaborat și anul în care a fost elaborat).

Număr de profesori autori de manuale/auxiliare curriculare. (Se anexează lista acestora indicând denumirea materialului la care a colaborat, anul în care a fost elaborat).

Număr cadre didactice și auxiliare care au participat la cursuri de perfecționare sau postuniversitare - ultimii 5 ani. (Se anexează lista acestora indicând denumirea, tipul programului și instituția prin care s-a desfășurat).

- Din care, în domeniul tehnologiilor informatice și de comunicare.

6. Resurse materiale

Suprafața totală de care dispune școala, din care:

- suprafață construită;

Destinația clădirilor;

Număr de săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere, săli de sport, cantină, cămine;

Laboratoare de tehnologia informației și comunicațiilor:

Dotările laboratoarelor - starea lor fizică și morală, anul achizițiilor;

Număr de calculatoare

- generație

- conectare la Internet

(Structurați informațiile de mai sus referitoare la laboratoarele de tehnologia informației și comunicațiilor, astfel încât să rezulte cu claritate condițiile materiale existente în raport cu standardele și programele de pregătire din oferta școlii - max. 1 pagină)

Numărul de elevi care revin la un computer instalat (în anul școlar 2005-2006)

Lista achizițiilor de echipamente IT, echipamente multimedia, software educațional, din ultimii 2 ani (2004 și 2005)

Oferiți detalii privind legătura la internet: modul de conectare, capacitatea de transfer de date, etc.

Se anexează contractul cu furnizorul de servicii internet

Precizați cum asigurați întreținerea rețelei (prin contract de service cu firmă specializată pentru administrarea rețelei sau de către administratorul de rețea, etc.).

Se anexează, după caz, copia contractului de service cu o firmă specializată pentru administrarea rețelei și/sau contractul de angajare și CV-ul administratorului de rețea.

7. Resurse financiare

- buget de venituri și cheltuieli pentru anii 2004 și 2005

- surse, venituri și cheltuieli extrabugetare pentru ultimii 2 ani (2004 și 2005)

8. Capacitatea de management și implementare proiecte

8.1. Dacă echipa de conducere a parcurs cursuri de formare în management educațional

8.2. Experiență în derularea de proiecte

Maxim 1 pagină pentru fiecare proiect. Descrierea proiectelor derulate de școala dvs. în ultimii 3 ani, menționând pentru fiecare proiect:

Titlul proiectului

(a) scopul și localizarea proiectului

(b) rezultatele proiectului

(c) promotorul proiectului, partenerii și rolurile în proiect

(d) bugetul proiectului

(e) sursele de finanțare

8.3. Dacă există preocupări pentru activități de inovație la nivelul școlii pentru ameliorarea procesului didactic (descriere a proiectului și a sursei de finanțare, după caz)

II. VALORIFICAREA ACHIZIȚIILOR DIN PROGRAMUL PHARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Prezentați pe scurt (maxim 1 pagină) acțiunile derulate până în prezent pentru implementarea în cadrul școlii a achizițiilor din Programul Phare TVET la care a participat școala dvs., cu referire la:

- implementarea standardelor de pregătire profesională

- curriculum în dezvoltare locală (se anexează și un exemplu de curriculum în dezvoltare locală)

- învățarea centrată pe elev

- elevii cu nevoi speciale

- parteneriatul cu întreprinderile

- orientarea carierei

- asigurarea calității (obligatoriu numai pentru centrele de resurse din Programul Phare TVET 2001-2002)

- altele (menționați)

Implicarea școlii în acțiuni de formare și diseminare către alte școli a achizițiilor din programul de reformă a învățământului profesional și tehnic (acțiuni și rezultate concrete).

Anexați eventuale dovezi privind aspectele de mai sus.

III. PARTENERIAT

Se vor descrie acțiuni desfășurate sau în curs de desfășurare realizate în parteneriat cu diferite instituții și organizații la nivel local cu accent pe obiectivele vizate, acțiunile și rezultatele concrete ale parteneriatelor respective (ex.: acțiuni de inovare, dezvoltarea bazei materiale, practica elevilor, sprijin pentru elevi, curriculum în dezvoltare locală, inserția absolvenților, formarea continuă a profesorilor etc.)

NOTĂ: se atașează documente care atestă parteneriatul școlii cu diferite organizații, instituții, agenți economici (convenții, contracte, protocoale, etc.)

1. Cu părinții

2. Cu agenții economici

3. Cu Agenția de Dezvoltare Regională, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Camera de Comerț și Industrie, autorități locale (Prefectura, Consilii Locale, Primărie, etc.)

4. Cu patronate, sindicate, asociații profesionale, ONG-uri

5. Cu instituții de învățământ superior și cercetare, Casa Corpului Didactic

6. Cu parteneri din afara țării.

NOTĂ

Se atașează:

7. Parteneri interesați de crearea unui centru suport de educație la distanță argumentare.

Se vor atașa declarații de susținere sau de parteneriat cu autorități locale, agenți economici, etc. din care să rezulte interesul și susținerea acestora pentru crearea unui centru suport de educație la distanță în cadrul școlii.

IV. DECLARAȚIA SOLICITANTULUI

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al școlii solicitante pentru participarea la selecție, certific următoarele:

(a) informațiile furnizate în această cerere sunt corecte și

(b) solicitantul este eligibil, conform criteriilor de eligibilitate (administrative) din Ghidul de Selecția a unităților de învățământ în Proiectele Phare RO 2004-2006 Coeziune Economică și Socială - componenta Învățământ Profesional și Tehnic (TVET).

Nume:
Funcție:
Semnătura/Ștampila:
Data și Locul:

Listă de verificare

Înainte de a trimite propunerea, vă rugăm să verificați dacă cererea este completă:

Formularul de Cerere de Participare la Selecție

[] propunerea este completă și redactată în conformitate cu formularul de Cerere de Participare la Selecție

[] aveți 3 seturi ale documentației pentru participare la selecție, un original și două copii

[] cererea este editată pe calculator/mașină de scris și este în limba română

[] documentele doveditoare sunt semnate de parteneri

[] declarația solicitantului (Secțiunea a IV-a) este semnată și ștampilată

Anexe:

[] următoarele documente însoțitoare ale Cererii de Participare la Selecție

Pentru toți solicitanții (obligatoriu să existe toate tipurile de documente cu excepția celor pentru care este prevăzut altceva):

1. Copie după documentul de identitate a școlii (documente de înființare, certificate eliberate de ISJ/ISMB care atestă înființarea și funcționarea);

2. Copie a ultimului Plan de dezvoltare instituțională a școlii/Planului de Acțiune al Școlii (PAS) actualizat în 2005 și elaborat dintr-o perspectivă pe cel puțin 5 ani (de dorit până în 2013);

3. Copie a Planului de școlarizare al unității de învățământ structurat pe calificări și niveluri de educație, pentru anii 2004-2005 și 2005-2006 avizat de ISJ/ISMB și CLDPS;

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anii 2004 și 2005 în care să fie evidențiate rezultatele financiare extrabugetare pe ultimii doi ani (2004 și 2005);

5. Planul de investiții al școlii pentru anul 2005 și 2006 avizat de ISJ/ISMB și autoritatea locală;

6. Declarații de susținere a dezvoltării școlii din partea autorităților locale (obligatoriu); opțional, alte declarații de susținere sau de parteneriat (din care să rezulte interesul și susținerea pentru crearea unui centru suport de educație la distanță în cadrul școlii) vor fi atașate dacă sunt disponibile;

7. Documente care atestă parteneriatul școlii cu diferite organizații, instituții, agenți economici (convenții, contracte, protocoale, etc.), încheiate în anii școlari 2004-2005 și 2005-2006;

8. CV-urile directorului școlii, al directorului adjunct - responsabil cu învățământul profesional și tehnic și al responsabilului ariei curriculare «Tehnologii»;

9. Lista profesorilor autori de programe școlare în programul de reformă - ultimii 5 ani;

10. Lista profesorilor autori de manuale/auxiliare curriculare în programul de reformă ultimii 5 ani;

11. Lista participanților și documente care atestă participarea la cursuri de formare continuă a personalului didactic și auxiliar;

12. Copie după documentul de autorizare ca furnizor de formare pentru adulți sau copie după documentul de acreditare ca "Academie CISCO" (în cazul în care unitățile de învățământ nu dispun de astfel de documente vor prezenta un document eliberat de AJOFM/AMOFM care să ateste că unitatea de învățământ a derulat programe de formare profesională continuă în anul 2005);

13. Exemple de materiale de învățare elaborate în cadrul școlii (în ultimii 2 ani);

14. Ultima evaluare anuală a ISJ/ISMB;

15. Rapoartele de inspecție din partea ISJ/ISMB sau MEdC din utimii 2 ani (2004, 2005);

16. Contractul (copie) cu furnizorul de servicii internet (minim 512 Kbps garantat);

17. Contractul (copie) de service cu o firmă specializată pentru administrarea rețelei (dacă e cazul);

18. Contractul de angajare și CV-ul administratorului de rețea;

19. Alte anexe (opțional) în sprijinul aspectelor prezentate în cererea de finanțare;

20. Document avizat de ISJ/ISMB care să ateste că unitatea școlară are în încadrare personal calificat în proporție de 90%;

21. Document elaborat de școală din care să rezulte corelarea planului de școlarizare cu planul de acțiune al școlii/planul de dezvoltare instituțională precum și cu PRAI și PLAI.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...