Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Modificări (...), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21 martie 2006.

În vigoare de la 21 martie 2006 până la 01 iulie 2020, fiind înlocuit prin Ordin 1092/2020;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Nr. 233/125

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8.105/517/2006 al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată și în baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege privind tipărirea certificatelor de concediu medical, formulare ce conțin elemente de protecție împotriva falsificării și contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând certificate de concediu medical, precum și distribuirea acestora.

Art. 3. - Reviste (1)

(1) Se aprobă Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor instrucțiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.

Art. 4. - Jurisprudență

Medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instrucțiunilor prezentului ordin și/sau completarea eronată a acestora atrag neplata indemnizației de asigurări sociale de sănătate.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății nr. 399/974/2004 pentru aprobarea instrucțiunilor privind completarea și eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de stat se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30 iunie 2006.

Ministrul sănătății, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe Eugen Nicolăescu Cristian Vlădescu

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

FORMULAR CU REGIM SPECIAL

             !||||||||||||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||||||||||||||¬
             §  VIZA PLĂTITORULUI   §§  LUAT ÎN EVIDENȚĂ  §§Urgență medico     §§Inițial         |_| §
             —||||||||||||||||||||||||||¯—|||||||||||||||||||||||¯§chirurgicală  |_|_|_| §§               §
             §Data/Semnătura/Ștampilă  §§  Medic de familie  §§            §§În continuare      |_| §
             §             §§  .................  §§Boli infectocontagioase§§               §
             §             §§            §§din grupa A   |_|_| §§Seria certificatului inițial:§
             §Motivul refuzului la plat㧧Data/Semnătura/Ștampil㧧Data/Semnătura/Ștampil㧧   |_|_|_|_|_|_|_|_|   §
             ¡||||||||||||||||||||||||||±¡|||||||||||||||||||||||±¡|||||||||||||||||||||||±¡|||||||||||||||||||||||||||||±

                 CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL Seria .............. Nr. ..........

 Valabil pentru luna |_|_| .................... anul 20 |_|_| pt. Cod indemnizație (1-15) |_|_| ....................
                (În litere)                             (În litere)

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Asigurat în evidență la CAS ......................                                         §
§Numele și prenumele  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                          §
§Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                          §
§!|||||||||||||||||||||¬                                                       §
§§Domiciliu, reședință:§                      Localitatea    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  §
§¡|||||||||||||||||||||±                                                       §
§Strada:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           Nr.  |_|_|_|            Bl.  |_|_|_|_|_|  §
§Scara  |_|_|_|_|    Etaj  |_|_|   Apart.  |_|_|_|_|    Județ/Sector .............................            §
§!|||||||||||||||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||¬!|||||¬!|||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||¬!||||||||||||||¬!||||`|||||||`||||||¬§
§§Nr. ÎNREG: |_|_|_|_|_|    §§         §§   §§         §§         §§       §§  §    §   §§
§§(RC/FO)           §§         §§   §§         §§         §§       §§  §    §   §§
§¡|||||||||||||||||||||||||||||±§ Data acordării §§ Nr. §§   De la   §§   Până la   §§   Cod   §§Acut§Subacut§Cronic§§
§!|||||||||||||||||||||||||||||¬§  zi/lună/an  §§zile §§  zi/lună/an  §§  zi/lună/an  §§ diagnostic §§  §    §   §§
§§Ambulator/internat în spital §§         §§   §§         §§         §§       §§  §    §   §§
§§secția ..................... §§         §§   §§         §§         §§       §§  §    §   §§
§¡|||||||||||||||||||||||||||||±—||`||`||`||`||`||¯—||`||¯—||`||`||`||`||`||¯—||`||`||`||`||`||¯—||`||`||`||`||¯—||||˜|||||||˜||||||¯§
§!|||||||||||||||||||||||||||||¬—||˜||˜||˜||˜||˜||¯—||˜||¯—||˜||˜||˜||˜||˜||¯—||˜||˜||˜||˜||˜||¯—||˜||˜||˜||˜||¯—||||˜|||||||˜||||||¯§
§§Concediu medical la externare§¡||°||°||°||°||°||±¡||°||±¡||°||°||°||°||°||±¡||°||°||°||°||°||±¡||°||°||°||°||±¡||||°|||||||°||||||±§
§¡|||||||||||||||||||||||||||||± Z Z L L A A     Z Z L L A A  Z Z L L A A                   §
§                                                                  §
§ Unitate sanitară emitentă:              Nr. convenție .................... cu C.A.S. ................        §
§                                                                  §
§ Ștampila Unității:              Medic/Semnătură/Parafă     Medic Șef Secție/Semnătură/Parafă           §
§ ..................             !||||||||||||||||||||||¬    !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬           §
§                       §           §    §                 §           §
§                       ¡||||||||||||||||||||||±    ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±           §
§CUI (cod unic de înregistrare)           Cod parafă             Cod parafă                 §
§ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           |_|_|_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|                §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§PLĂTITOR: ........................ Sediul: ........................ C.U.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               §
§Număr angajați:                                                           §
§|_|_|_|_|_|_|                                                            §
§!||||||||||||¬                                                           §
§§Tip asigurat§ Salariat |_|   Funcționar public: |_|   Autoritatea electivă, executivă, legislativă, |_|   Șomer |_| §
§¡||||||||||||±                         judecătorească; Membru cooperator                  §
§                                                                  §
§Asigurat cu declarație de asigurare pentru concedii și indemnizații  |_|    Asigurat cu contract de asigurare pentru  |_|   §
§                                        accidente de muncă și boli profesionale       §
§                                                                  §
§Procent plată:   75% |_|      80% |_|        85% |_|        100% |_|    Prevenire |_|        §
§                                                                  §
§ Baza de calcul a indemnizației   Zile bază      Media zilnică a bazei de calcul a       Cuantumul indemnizației de  §
§de asigurări sociale de sănătate   de calcul   indemnizației de asigurări sociale de sănătate   asigurări sociale de sănătate §
§   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|         |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|            |_|_|_|_|_|_|_|_|    §
§                                                                  §
§ Indemnizație suportată     Indemnizație suportată din bugetul FNUASS     Indemnizație suportată din fondul de asigurare  §
§  de către angajator        pentru concedii și indemnizații        pentru accidente de muncă și boli profesionale  §
§                                                                  §
§Zile     Lei            Zile     Lei                   Zile     Lei           §
§|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|               |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|       §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||¬ !|||||||||||||||||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||||||||||||||||||¬!|||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§ Avizul medicului expert  § §Aviz Casă Teritorială de Pensii§§Aviz Direcția de Sănătate Public㧧 Aviz concediu de risc maternal §
§  Nr:  |_|_|_|_|_|_|   § §                §§  (pentru boală profesională)  §§     Medic medicina     §
§  Data: |_|_|_|_|_|_|   § §   Data: |_|_|_|_|_|_|   §§     |_|_|_|_|_|_|     §§   muncii/Semnătură-Parafă   §
§      Z Z L L A A   § §       Z Z L L A A    §§      Z Z L L A A      §§!|||||||||||||||||||||||||||||||¬§
§Nume și prenume medic expert§ §                §§                 §§§                §§
§ al asigurărilor sociale  § §   Semnătura și ștampila   §§   Semnătura și ștampila   §§¡|||||||||||||||||||||||||||||||±§
§............................§ §                §§                 §§                 §
§Cod  |_|_|_|_|_|_|    § §                §§                 §§ Cod parafă |_|_|_|_|_|_|    §
§parafă           § § ............................. §§ ............................... §§                 §
¡||||||||||||||||||||||||||||± ¡|||||||||||||||||||||||||||||||±¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±

          Semnătura de primire asigurat .....................           Data primirii .....................

COD DE INDEMNIZAȚIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

01 Boală obișnuită ...... 75%
02*) Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă ...... 100%/80%
03*) Accident de muncă ...... 100%/80%
04*) Boală profesională ...... 100%/80%
05 Boală infectocontagioasă din grupa A ...... 100%
06 Urgență medico-chirurgicală ...... 100%
07 Carantină ...... 75%
08 Sarcină și lăuzie ...... 85%
09 Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani ...... 85%
10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru ...... Fără a depăși 25% din baza de calcul
11 Trecerea temporară în altă muncă ...... Fără a depăși 25% din baza de calcul
12 Tuberculoza ...... 100%
13 Boală cardiovasculară ...... 75%
14 Neoplazii, SIDA ...... 100%
15 Risc maternal ...... 75%

- Plătitorul se obligă să respecte confidențialitatea diagnosticului

- Persoana asigurată sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură se obligă să anunțe plătitorul despre acordarea concediului medical și să depună certificatul de concediu medical până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical

- Calculul indemnizației de asigurări sociale de sănătate se efectuează conform normelor legale în vigoare

- Pentru codurile de indemnizație 02, 03, 04, 10 confirmate prin Avizul casei teritoriale de pensii sau Avizul direcției de sănătate publică, precum și pentru codul de indemnizație 11 certificatele se depun la casele teritoriale de pensii

OBSERVAȚII:

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind utilizarea și modul de completare a certificatelor
de concediu medical

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Încetarea de drept a contractului la expirarea termenului. Inaplicabilitatea interdicțiilor cu caracter temporar privitoare la concediere
;
se încarcă...