Guvernul României

Hotărârea nr. 318/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 20 martie 2006.

În vigoare de la 20 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La punctul 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanțiilor care pot fi acordate în anul următor în baza prevederilor Legii nr. 218/2005 nu va putea depăși de 5 ori suma primită și dobânzile acumulate până la finele fiecărui an, din care se vor deduce soldurile garanțiilor acordate deja și sumele cuvenite fondurilor de garantare din comisionul de garantare datorat de fermierii privați - persoane fizice autorizate și asociațiile familiale, constituite conform legii, beneficiare de fonduri SAPARD.

Plafonul anual de garantare se va calcula de către fondurile de garantare odată cu bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor, se va aproba de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și se va repartiza pe instituțiile de credit finanțatoare cu care acestea au încheiate convenții de lucru.

Valorile maxime ale creditelor acordate de instituțiile de credit pentru cofinanțarea Programului SAPARD, care pot fi garantate de fondurile de garantare, acoperă cheltuielile eligibile și neeligibile pentru realizarea proiectelor din cadrul măsurilor 1.1 «Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole», 1.2 «Îmbunătățirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar și fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare și pentru protecția consumatorilor», 2.1. «Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale», 3.1. «Investiții în exploatații agricole», 3.4. «Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative» și 3.5 «Silvicultură» din Programul SAPARD;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama Fondului (suma garantată), prin plata soldului garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.

Fondurile de garantare, la solicitarea instituțiilor de credit, vor putea acorda garanții sindicalizate care pot acoperi integral valoarea creditului acordat pentru realizarea proiectelor din Programul SAPARD, dobânda urmând a fi garantată de împrumutați.

- riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata garanției (sold) ulterior declarării exigibilității obligațiilor debitorului stabilite prin contractul de credit.

Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporțional, pe măsura acordării și rambursării creditului (potrivit graficului de eșalonare și efectuării plăților). Valoarea garanției acordate se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituțiile de credit și fondurile de garantare.

- suma garantată reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita garanției acordate prin contractul de garantare, și anume până la 100% din valoarea creditului de investiții pe termen scurt, mediu și lung de Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. și, respectiv, până la 70% din valoarea creditului de investiții pe termen scurt, mediu și lung de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Pentru suma garantată (valoarea garanției acordate de fondurile de garantare) instituțiile de credit vor solicita debitorilor să emită un bilet la ordin stipulat fără protest, cu scadență la vedere, de valoare egală cu suma garantată pe care creditorul îl va gira fără drept de regres fondurilor de garantare la momentul executării contractului de garantare.

Garanțiile se vor acorda la solicitarea instituțiilor de credit, pe baza documentației de credit aprobate de acestea și a normelor proprii de lucru ale fondurilor de garantare, fără a solicita garanții din partea împrumutaților.

- soldul garanției reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare, sumă pe care fondurile de garantare sunt obligate să o plătească creditorilor în cazul în care împrumutatul este declarat exigibil.

Plata sumei garantate/soldul acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părți și în condițiile în care instituțiile de credit au inițiat procedurile judiciare împotriva debitorului și girează biletul la ordin emis de împrumutat în favoarea instituțiilor de credit;".

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 8 martie 2006.

Nr. 318.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...