Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Metodologia de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență din 18.03.2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Scopul și domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prezenta metodologie stabilește modul de determinare și ajustare, pe perioada de aplicare a schemei de sprijin de tip bonus, denumită în continuare schema de sprijin, a:

a) prețurilor de referință și a prețurilor reglementate pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

b) bonusurilor de referință și a bonusurilor pentru energia electrică produsă și livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

c) prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică produsă și livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, în cazul comercializării prin contracte reglementate.

Art. 2. -

(1) Prezenta metodologie se aplică de ANRE pentru determinarea și ajustarea prețurilor de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică și termică, respectiv a bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă și livrată în cogenerare de înaltă eficiență, pe perioada de accesare a schemei de sprijin.

(2) Prețurile de referință ale energiei electrice și energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante- supracompensare și de supracompensare prevăzute de Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu completările ulterioare.

(3) Prețurile reglementate ale energiei electrice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate, în condițiile stabilite de ANRE, de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

(4) Prețurile reglementate ale energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei termice de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

(5) Bonusurile determinate conform prezentei metodologii se utilizează de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de administrator al schemei de sprijin, pentru stabilirea plăților lunare către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

CAPITOLUL II Definiții și abrevieri

Art. 3. -

În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

SEN Sistemul electroenergetic național
PZU Piața pentru ziua următoare
ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Art. 4. -

(1) Termenii folosiți în prezenta metodologie au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:

Bonus de referință bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin ordin al președintelui ANRE, determinat în urma analizei costurilor și veniturilor unor centrale de cogenerare echivalente
Bonus bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin decizie a președintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător de energie electrică și termică în cogenerare în parte, în funcție de combustibilul majoritar utilizat și de anul de acordare a bonusului
Centrală de cogenerare echivalentă centrala de producere a energiei electrice și termice într-un proces de cogenerare de înaltă eficiență, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 și 3
Centrală termică echivalentă centrala de producere a energiei termice în capacități separate, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 și 3
Coeficient de indexare anuală valoarea stabilită în concordanță cu rata medie a inflației conform "Proiecției principalilor indicatori macroeconomici", elaborate de Comisia Națională de Prognoză
Combustibil majoritar combustibilul cu ponderea cea mai mare în mixul de combustibil utilizat
Consum de combustibil consumul de energie primară din combustibil pentru producerea energiei termice, respectiv a energiei electrice și termice în cogenerare
Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență energia electrică produsă într-un proces de cogenerare care îndeplinește criteriile specificate la art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 69 lit. a) și b) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și este calificată în baza Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013
Preț de referință pentru energia electrică prețul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, prin contracte reglementate, aprobat prin ordin al președintelui ANRE în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare
Preț reglementat pentru energia electrică prețul energiei electrice aprobat prin decizie a președintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător în parte
Preț de referință pentru energia termică prețul energiei termice aprobat în baza art. 22 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin ordin al președintelui ANRE, determinat pe baza analizei costurilor de producere ale unor centrale termice echivalente
Preț reglementat pentru energia termică prețul energiei termice aprobat prin decizie a președintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător în parte, în funcție de combustibilul majoritar utilizat
Producător producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin în condițiile specificate în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare
Producător existent producătorul de energie electrică și termică în cogenerare care a pus în funcțiune centrala anterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor
Producător nou producătorul de energie electrică și termică în cogenerare care a pus în funcțiune centrala ulterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor

Modificări (2)

CAPITOLUL III Considerații generale

Art. 5. -

(1) Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență se asigură compensarea diferenței dintre costurile activității de producere în cogenerare de înaltă eficiență și veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice și a energiei termice.

(2) Pentru determinarea bonusurilor de referință se iau în considerare 3 tipuri de centrale de cogenerare echivalente, funcționând cu combustibil solid, cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport și, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție.

(3) Bonusurile de referință reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată unui producător în cogenerare de înaltă eficiență.

(4) Determinarea valorilor bonusurilor de referință se efectuează luându-se în considerare realizarea integrală a investiției în primul an și excluderea oricăror intrări de active noi.

Art. 6. -

(1) Prețul de referință pentru energia termică produsă și livrată din centralele de cogenerare de înaltă eficiență este stabilit la nivelul prețului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă.

(2) Pentru determinarea prețurilor de referință pentru energia termică se iau în considerare centrale de producere a energiei termice echivalente, funcționând cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport și, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție.

CAPITOLUL IV Determinarea prețului de referință pentru energia termică

Art. 7. -

Pentru determinarea prețului de referință pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qqinst (MW);

b) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);

c) eficiența de producere, ηq (%);

d) numărul mediu de ore de funcționare pe an, h (ore/an);

e) factorul de utilizare a capacității termice instalate, fqinst (%);

f) anul de accesare a schemei de sprijin, n (-);
Modificări (1)

g) prețul mediu anual al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, pncomb (lei/MWh);

h) prețul mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2 (lei/certificat);

i) factorul de emisie specific, fCO2 (t/MWh);

j) investiția specifică, iqsp (lei/MW);

k) durata de amortizare, hqamort (ani);

l) costul energiei electrice din SEN și cel cu apa, pqalte,var (lei/MWh);

m) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea și mentenanța etc.), cqfalte (lei/MWh);

n) coeficientul de indexare anuală a prețului combustibilului, (ipcombindex)n (%).

Art. 8. -

Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacității termice instalate, Qqinst, și a factorului de utilizare a capacității termice instalate, fqinst.

Art. 9. -

Cantitatea de energie termică produsă și livrată anual de centrala termică echivalentă, Q, este determinată pe baza capacității termice medii anuale, Qth, și a numărului mediu de ore de funcționare pe an, h.

Art. 10. -

Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, Bq, este determinat pe baza cantității de energie termică, Q, și a eficienței producerii energiei termice în centrala echivalentă, ηq.

Art. 11. -

Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVq,n, cuprind costurile de achiziție a combustibilului, Cq,ncomb, costurile certificatelor de CO2, Cq,nCO2, și alte costuri variabile, Cqalte, var.

Art. 12. -

(1) Costurile anuale cu combustibilul, Cq,ncomb, se determină pe baza cantității de combustibil utilizate, Bq, și a prețului mediu anual al combustibilului, pncomb.

(2) Pe perioada de aplicare a schemei de sprijin se ia în considerare o indexare anuală a prețului mediu al combustibilului.

(3) Costurile cu combustibilul includ și costurile cu transportul/distribuția acestuia până la centrală.
Modificări (1)

Art. 13. -

Costurile anuale cu achiziția certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bq, a factorului de emisie specific, fCO2, și a prețului mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2.

Art. 14. -

Celelalte costuri variabile ale capacității separate, Cqalte,var, cuprind costurile cu energia electrică din SEN și cu apa și se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN și pentru apă, utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, pqalte,var, și a consumului de combustibil, Bq.

Art. 15. -

Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, CFq, cuprind costurile cu amortizarea, Cqamort, și alte costuri fixe, CFqalte.

Art. 16. -

Costurile cu amortizarea ale centralei termice echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiției inițiale, BARq, la durata medie de amortizare, hqamort.

Art. 17. -

Baza reglementată a activelor aferentă investiției inițiale, BARq, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investiției specifice, iqsp, și a capacității termice instalate, Qqinst.

Art. 18. -

Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare și mentenanță, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, CFqalte, se determină pe baza costurilor fixe unitare, cfqalte, și a cantității de energie termică produsă, Q.

Art. 19. -

Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTq,n, reprezintă suma costurilor variabile, CVq,n, și fixe, CFq, ale acestei centrale.

Art. 20. -

Prețul de referință pentru energia termică produsă și livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficiență corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, Pq,nref, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CTq,n, și a cantității de energie termică produsă, Q.

CAPITOLUL V
Determinarea bonusurilor de referință și a prețului de referință pentru energia electrică

Art. 21. -

Pentru determinarea bonusurilor de referință pentru energia electrică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale de cogenerare echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qcoginst (MW);

b) capacitatea electrică instalată, Pcoginst (MW);

c) capacitatea electrică medie anuală, Pe (MW);

d) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);

e) eficiența globală de producere, ηcogbr (%);

f) consumul propriu tehnologic de energie electrică din producția proprie a centralei, ecpt (%);

g) numărul mediu de ore de funcționare pe an, h (ore/an);

h) factorul de utilizare a capacității electrice instalate, feinst (%);


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...