Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, din 15.04.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare

1. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2015 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1, 2, 3, 4-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a-40c la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29 și 31b);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, (anexa 16 la situațiile financiare);

- prezentul ordin.

2.(1). În ceea ce privește întocmirea conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli în anul 2015:

- informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;

- informațiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăți efectuate, cheltuieli efective se completează în funcție de noile surse de finanțare evidențiate în structura analitică a conturilor contabile (de exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, informațiile se preiau de la sursele: E, F și G).

2.(2). Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 "Planul de conturi general pentru instituțiile publice", aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și potrivit anexei nr. 5 la prezentul ordin.

2.(3).1. La completarea formularului "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) în anul 2015 se vor avea în vedere următoarele:

Coloanele de la 1 la 9 se completează în mod similar cu anul 2014, astfel:

Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru șomaj (sursa A), bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile: 5200100, 5210100, 5240100, 52501, 5710100, 57401, 5750100.

Plățile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru șomaj (sursa A), bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară 7700000 "Finanțare de la buget" aferente fiecărei surse de finanțare.

Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.

După coloana 10 se introduc coloanele de la 11 la 15, care se completează astfel:

Coloana 10 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (sursa F), evidențiate în contul: 5600101 "Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie".

Coloana 10 - la plăți se completează cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget", reprezentând plățile nete de casă, efectuate din bugetul de venituri proprii (sursa F).

Coloana 11 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), evidențiate în contul: 5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții".

Coloana 11 - la plăți se completează cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget", reprezentând plățile nete de casă, efectuate din bugetul de venituri proprii și subvenții (sursa G).

Coloana 12 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E), bugetul activității de privatizare (sursa H), evidențiate în contul: 5620101 "Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie".

Coloana 12 - la plăți se completează cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget" reprezentând plățile nete de casă, efectuate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E) și bugetul activității de privatizare (sursa H).

Coloana 13 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetele creditelor externe (sursa B) și bugetele creditelor interne (sursa C), evidențiate în conturile: 5130101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie", 5140101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie", 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie", 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie", la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".

La raportările trimestriale, pentru conturile: 5130301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale", 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale", 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale", 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale", se completează soldul inițial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective se completează pe rd. 14.3.

Coloana 13 - la plăți se completează cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget", reprezentând plățile nete de casă, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) și bugetul creditelor interne (sursa C).

Coloana 14 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evidențiate în contul: 5150103 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)".

La raportările trimestriale, pentru contul 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" se completează soldul inițial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din contul de disponibil în contul bugetului respectiv se completează pe rd. 14.3.

Coloana 14 - la plăți se completează cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget", reprezentând plățile nete de casă, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D).

Coloana 15 - la încasări se completează cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. Coloana 15 - la plăți se completează cu plățile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Casele sectoriale de pensii nu completează ca și solduri inițiale în coloana 15 deficitele la finele anului 2014 aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, transmise la 31 decembrie 2014, care au fost înscrise în coloana 10.

Rezultatele din anii precedenți ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului aferent activității de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situația în care este aprobat cu buget de venituri și cheltuieli, soldul inițial al contului 5150600 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri și soldurile inițiale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, se raportează la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului" pe coloanele bugetelor respective în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie".

Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut, evidențiate la rd. 14.2, se raportează în cursul exercițiului la încasări la "Numerar din activitatea de finanțare". Plățile efectuate în cursul exercițiului din aceste sume se raportează la "Numerar din activitatea operațională" sau "Numerar din activitatea de investiții", în funcție de natura cheltuielilor, după caz.

La rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează sumele restituite la excedent din împrumuturi.

La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 și 14.2 trebuie să fie egale.

Rândurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" și 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetul activității finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, în situația în care este aprobat cu buget de venituri și cheltuieli, bugetul aferent activității de privatizare.

Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, precum și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe cu sumele transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective.

În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională, activitatea de investiții și activitatea de finanțare și clasificația bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Plățile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.

Sumele încasate la codul bugetar 40.16.00 "Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" se raportează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) la activitatea operațională.

Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în contul plăților efectuate de la sursa de finanțare (A), în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077000 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie".

Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului. Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecțiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 3 și următoarele.

2.(3).2. În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, după caz, formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.

2.(4).1. Formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc numai pentru veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți), în structura bugetului aprobat.

În formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9 și 17 la situațiile financiare) vor fi evidențiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât și veniturile în valută încasate prin instituțiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.

Nu se întocmesc formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" pentru bugetele creditelor interne și bugetele creditelor externe.

În cazul bugetelor fondurilor externe nerambursabile - sursa D, formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" se întocmește numai în cazul în care bugetul a fost aprobat cu venituri. Nu se cuprind în formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" sumele încasate la codul bugetar 41.04 "Sume aferente FEN".

2.(4).2. Compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice vor centraliza și vor transmite formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) având ca anexe formularele ce poartă viza Trezoreriei Statului pentru administrațiile județene ale finanțelor publice pe care le coordonează.

2.(5). În formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexele 6, 11, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexele 7 și 7b la situațiile financiare) vor fi evidențiate atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât și cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituțiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.

2.(6). Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) se întocmește potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013 și ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

În aplicarea instrucțiunilor prevăzute în normele metodologice menționate mai sus se vor avea în vedere și următoarele:

- la completarea informațiilor referitoare la plăți, pe lângă plățile efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se vor cuprinde și plățile efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020";

- la completarea informațiilor referitoare la rambursări, pe lângă sumele încasate la capitolul 45 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" se vor cuprinde și sumele încasate la capitolul 48 "Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020";

- coloana 8 nu se completează cu informații privind sumele justificate și acceptate de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian.

2.(7). Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" (anexa 27 la situațiile financiare) își modifică denumirea în: "Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)".

În anexa 27 "Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)", totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa 7 sau 7b la situațiile financiare, la cele două titluri (coloana 6).

2.(8). Unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanț" cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanțare a acestora.

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ- teritorială va cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local.

"Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde și coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele: "Contul de execuție a bugetului de stat" (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 și 4 la situațiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării. Aceste formulare vor cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.

În mod experimental, unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor întocmi formularul "Bilanț" și detaliat pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local. O copie a formularului "Bilanț" întocmit experimental pentru sectorul buget de stat va fi depusă în scop informativ și pentru verificare la inspectoratele școlare, fără a fi centralizat de acestea în bilanțul propriu. Acesta va conține numai operațiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2015, având ca solduri inițiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2014.

2.(9).1. Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații depun la Casa Națională de Pensii Publice formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare), formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare), formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) și formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare).

Casa Națională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanțelor Publice: "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare), întocmite distinct pentru activitatea proprie și centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații.

2.(9).2. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații vor prezenta la Ministerul Finanțelor Publice situațiile financiare trimestriale centralizate pentru total activitate, precum și situațiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administrația centrală" și S1314 "Asigurări sociale" care trebuie să cuprindă conturile de execuție elaborate în structura bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

2.(10). Sectoarele instituționale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt următoarele:

- societăți nefinanciare (S.11);

- societăți financiare (S.12):

-- banca centrală (S.121);

-- societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122);

-- fonduri de piață monetară (S.123);

- fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124);

-- alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125);

-- auxiliari financiari (S.126);

-- instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127);

-- societăți de asigurare (SA) (S.128);

-- fondurile de pensii (FP) (S.129).

- administrații publice (S.13):

-- administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311);

-- administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313);

-- fonduri de securitate socială (S.1314).

- gospodăriile populației (S.14);

- instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.15);

- restul lumii (S.2).

2.(10).1. Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . . . . . . . . ." (anexa 40a la situațiile financiare) se completează de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

În subsectorul administrație publică centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1311) - reprezentând organisme centrale a căror competență se întinde pe tot teritoriul țării, cu excepția administrațiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora.

2.(10).2. Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . . . . . . . . ." (anexa 40b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.

În subsectorul administrație publică locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1313) - reprezentând administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora.

2.(10).3. Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . . . . . . . . ." (anexa 40c la situațiile financiare) se completează de instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

În subsectorul Fonduri de securitate socială (cod S.1314) se cuprind autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare, după cum urmează:

- Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;

- Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate;

- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații;

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.

2.(10).4. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituționale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 2010) se mai cuprind:

a) societăți nefinanciare (cod S.11) - sectorul societăți nefinanciare (S.11) cuprinde unitățile instituționale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piață și a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare, cum sunt: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, ale meșteșugarilor) și alte asemenea;

b) societăți financiare (cod S.12), unde se includ:

- banca centrală (cod S.121) - Banca Națională a României;

- societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare, cu excepția celor clasate în subsectoarele banca centrală și fonduri de piață monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară și a căror activitate constă în primirea de depozite și/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unități instituționale, prin urmare nu numai de la instituții financiare monetare și, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi și/sau efectuarea de investiții în titluri de valori, cum sunt instituțiile de credit și alte asemenea;

- fonduri de piață monetară (S.123) - este format din toate societățile financiare și cvasisocietățile, cu excepția celor clasificate în subsectoarele banca centrală și instituții de credit, care sunt implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a emite acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții drept substitut pentru depozite și a investi în principal în acțiuni/unități ale fondurilor de investiții monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei și/sau depozite.

Următorii intermediari financiari sunt incluși în subsectorul S.123: fondurile de investiții, inclusiv fondurile comune de plasament, organisme de plasament colectiv și alte fonduri de investiții ale căror acțiuni sau unități sunt substitut pentru depozite;

- fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124) - cuprinde toate sistemele de investiții colective, cu excepția celor clasificate în subsectorul fondurilor de piață monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut pentru depozite și efectuarea, pe cont propriu, de investiții, în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, și în active nefinanciare (de obicei bunuri imobiliare);

- alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte forme decât bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investiții ori angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii și sisteme standardizate de garantare, cum sunt: fonduri de investiții (fonduri deschise de investiții, societăți de investiții și alte asemenea), instituții financiare nebancare (societăți de leasing financiar, societăți de credit de consum, societăți de credit ipotecar, unități cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăți de factoring, case de ajutor reciproc, societăți de microfinanțare, fonduri de garantare a creditelor și alte asemenea), instituții de plată, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcție de contraparte centrală;

- auxiliari financiari (S.126) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi ele însele intermediari financiari, cum sunt: registrele acționarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcție de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor mutuale, alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.

Tot la codul S.126 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiară;

- instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare care nu sunt implicate nici în activități de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare și ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele libere;

- societăți de asigurare (S.128) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări, cum sunt: societăți de asigurări, grupuri financiare de asigurări;

- fonduri de pensii (S.129) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale și necesităților persoanelor asigurate (asigurări sociale), cum sunt: fonduri de pensii private sau administrate privat.

Fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare și, adesea, indemnizații în caz de deces sau handicap;

c) gospodăriile populației (S.14) - cuprinde persoane sau grupuri de persoane atât în calitate de consumatori, cât și de întreprinzători, producători de bunuri de piață sau de servicii financiare și nefinanciare de piață (producători de piață), cu condiția ca producția de bunuri și servicii să nu fie realizată de unități distincte tratate drept cvasisocietăți. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri și servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu.

Acest sector instituțional cuprinde, de asemenea: asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile), care sunt producători de bunuri și servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mânăstiri, unități de asistență socială și alte asemenea);

d) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.15) - cuprinde instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică ce deservesc gospodăriile populației și care sunt producători nonpiață privați. Resursele lor principale sunt cotizații voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populației în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administrațiile publice și din veniturile din proprietate, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entități și alte asemenea;

e) restul lumii (S.2.) - este o grupare de unități care nu se caracterizează prin funcții și resurse; aceasta cuprinde unitățile nerezidente în măsura în care acestea efectuează operațiuni cu unități instituționale rezidente sau au alte relații economice cu unitățile rezidente. Conturile acestui sector furnizează o vedere de ansamblu a relațiilor economice care leagă economia țării cu restul lumii. Sunt incluse instituțiile Uniunii Europene și organizațiile internaționale.

2.(10).5. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . . . . . . . . ." (anexa 40a la situațiile financiare), a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . . . . . . . . ." (anexa 40b la situațiile financiare) și a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . . . . . . . . ." (anexa 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.

2.(11). Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute în cap. III la pct. 10, lit. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2015.

2.(12). Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanțelor Publice formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare).

2.(13). Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale și lunare în anul 2015 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.

CAPITOLUL II
Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare

1. Situațiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția generală regională a finanțelor publice București pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 11 mai, pentru trimestrul II - 10 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2015.

2. Situațiile financiare întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) și (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Situațiile financiare întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, întocmesc raportările financiare lunare prevăzute la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

4.(1). Execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se raportează distinct în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

Formularele se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli, atât în programare, cât și în execuție.

4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2015 sunt cele prevăzute la cap. III "Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare și în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare scanată și semnată de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar- contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

6. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuție bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice și indicatori din bilanț, vor urmări concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore, se vor comunica cauzele acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.

7. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) și (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...