Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2;

2. anexa 27 "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3;

3. anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4.

Art. 3. -

Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei nr. 5.

Art. 4. -

La pct. 2.8.(1) lit. d) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, sintagma: "În contabilitatea trezoreriei centrale se evidențiază plățile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune prin înregistrarea 658 (682) = 770" se elimină.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 15 aprilie 2015.

Nr. 465.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015

ANEXA Nr. 2 (Anexa 3 la situațiile financiare)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03 - lei -
Denumirea indicatorului Cod rând TOTAL CASA ct. 5310101 Buget de stat*) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000 Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000 Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000 Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000 Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000 Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Alte disponibilități (ct. 5xx)
A B 1 = 2 + 3 + . . . . + 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 1
Încasări 2
Plăți 3
Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03) 4
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 5
Încasări 6
Plăți 7
Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - rd. 07) 8
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE 9
Încasări 10
Plăți 11
Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) 12
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12) 13
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14
Sume recuperate din excedentul anului precedent**) 14.1
Sume utilizate din excedentul anului precedent**) 14.2
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) 143 x x x x x x x x x X X x x
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + rd. 14.1 - rd. 14.2 - rd. 14.3) 15

*) La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total.

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției,
. . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
Viza trezoreriei
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 (Anexa 27 la situațiile financiare)

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de . . . . . . . . . .

cod 56 - lei -
din care:
Nr. crt. Denumirea indicatorilor Cod rând Buget de stat (s01- stat) Buget local (s02- local) Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass) Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj) Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local ) Bugetul creditelor externe (s06- stat + local) Bugetul creditelor interne (s07- stat + local) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat + asigurări + autonome) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Total plăți (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58) (rd. 2 + rd. 11) 01
2 Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd. 10) 02
3 Cheltuieli de personal (titlul I) 03
4 Bunuri și servicii (titlul II) 04
5 Subvenții (titlul IV) 05
6 Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) 06
7 Alte transferuri (titlul VII) 07
8 Asistență socială (titlul IX) 08
9 Alte cheltuieli (titlul XI) 09
10 Active nefinanciare (titlul XIII) 10
11 Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) 11
12 Cheltuieli de personal (titlul I) 12
13 Bunuri și servicii (titlul II) 13
14 Subvenții (titlul IV) 14
15 Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) 15
16 Alte transferuri (titlul VII) 16
17 Asistență socială (titlul IX) 17
18 Alte cheltuieli (titlul XI) 18
19 Active nefinanciare (titlul XIII) 19
Conducătorul instituției,
. . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 (Anexa 41 la situațiile financiare)

Corelații între formularele de situații financiare pentru sectorul administrația publică (S1311 + S1313 + S1314)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

la situațiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) cu anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . ." (cod 03) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . ." (cod 04):

(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . ." (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 04).

(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 04).

Corelații între formularele de situații financiare pentru subsectorul administrația centrală (S1311)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1) la situațiile financiare trimestriale;

2) la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial", în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: "unități de învățământ preuniversitar");

3) la "unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:

891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"

sau:

121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere"

Excepția de la punctul 3 nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelația de mai sus trebuie respectată.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1) la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial", în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: "unități de învățământ preuniversitar");

2) la "unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:

891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"

sau:

121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere"

Excepția de la punctul 2 nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelația de mai sus trebuie respectată.

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . ." (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 04).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în următoarele situații:

1) La Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget" - bugetul de stat, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: "unități de învățământ preuniversitar");

2) În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data . . ." (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Corelații între formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . ." (cod 17):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Creanțe comerciale și avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Creanțele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori:

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Conturi la trezorerie, casa în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 și 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Pentru respectarea acestei corelații se va proceda astfel:

Suma raportată la 31 decembrie 2014 la rd. 33.1 în bilanț se va prelua la rd. 41.1 în bilanț.

Suma raportată la 31 decembrie 2014 la rd. 15 în anexa 40a se va prelua la rd. 22 în anexa 40a.

Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Datorii comerciale și avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:

Rd. 64 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori:

Rd. 66 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Împrumuturi pe termen scurt:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Salariile angajaților:

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Corelații între formularul "Bilanț" anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 03) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în următoarele situații:

1) la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget" - bugetul de stat în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: "unități de învățământ preuniversitar");

2) în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Corelații între formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 34 + rd.39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 42 + rd. 63 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Corelații între formularele de situații financiare la subsectorul Administrația locală (S1313)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1) la situațiile financiare trimestriale;

2) la unitățile administrativ-teritoriale:

- în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: "unități de învățământ preuniversitar"), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1) la unitățile administrativ-teritoriale:

În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: "unități de învățământ preuniversitar"), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03)

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în următoarele situații:

1) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în următoarele situații:

1) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data . . ." (cod 04).

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Creanțe comerciale și avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18);

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Creanțele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . ." (cod 18).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeană:

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Conturi la trezorerie, casă în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . ." (cod 18).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Datorii comerciale și avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . ." (cod 18).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Împrumuturi pe termen scurt:

Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Salariile angajaților:

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Corelații între formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în următoarele situații:

1) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în următoarele situații:

1) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Corelații între formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Corelații între formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Corelații între formularele de situații financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelația nu se respectă în următoarea situație:

la situațiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03).

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Creanțe comerciale și avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Creanțele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeană:

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Conturi la trezorerie, casa în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Datorii comerciale și avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 246+ rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Împrumuturi pe termen scurt:

Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Salariile angajaților:

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Corelații între formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . . . . . . ." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Corelații între formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Corelații între formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

ANEXA Nr. 5

Modificări și completări
la Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...