Guvernul României

Ordonanța nr. 15/1992 cu privire la impozitele și taxele locale

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 26 august 1992.

În vigoare de la 01 septembrie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Impozitele și taxele nominalizate în anexa la prezenta ordonanță constituie surse ale bugetelor locale sau județene, după caz.

Art. 2. -

Nivelurile impozitelor și taxelor locale, după caz, stabilite de actele normative în vigoare la data prezentei ordonanțe, menționate în anexă, constituie limite minime obligatorii.

Acestea pot fi majorate de către consiliile locale și județene, respectiv de Consiliul municipiului București, după caz, corespunzător competențelor pe care acestea le au și cu încadrarea în limitele maxime de majorare, prevăzute în anexa la prezenta ordonanță.

Art. 3. -

Majorările de impozite și taxe locale prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanță se pot face numai după analizarea riguroasă a situației economico-sociale a contribuabililor, corelat cu necesitățile de cheltuieli finanțate din bugetul local.

Art. 4. -

În cazul în care prin legi speciale se modifică nivelurile minime ale impozitelor și taxelor locale, limitele maxime de majorare a acestora, stabilite potrivit art. 2, se vor aplica la noile niveluri.

Art. 5. -

Pentru serviciile publice nou create la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, în scopul satisfacerii necesităților personale ale locuitorilor, consiliile locale și județene, respectiv al municipiului București, după caz, pot stabili taxe care să asigure cel puțin acoperirea cheltuielilor cu înființarea, întreținerea și funcționarea acestor servicii.

Art. 6. -

Consiliile locale și județene, respectiv al municipiului București, după caz, pot stabili taxe speciale, limitate în timp, care se încasează numai de la cei care beneficiază de serviciile pentru care s-au introdus taxele respective. Determinarea și procedura de încasare a acestora se vor face în condițiile stabilite prin reglementările aprobate de consiliile locale și județene, respectiv al municipiului București, după caz.

Veniturile din taxele speciale, precum și cheltuielile care se vor aproba pe seama acestora se vor administra în afara bugetelor locale, ca fonduri speciale, în condițiile legii.

Art. 7. -

Instituirea și modificarea impozitelor și taxelor locale, precum și stabilirea unor taxe speciale se publică în presă și se afișează la sediile consiliilor locale și județene, respectiv al municipiului București, după caz, precum și în alte locuri publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicare.

Art. 8. -

Încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și asigurarea utilizării veniturilor în conformitate cu destinațiile prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate de către consiliile locale și județene, respectiv al municipiului București, se fac prin aparatul de specialitate al direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și al municipiului București, după caz.

Art. 9. -

Începînd cu anul 1993, Guvernul va avea în vedere includerea, prin legea bugetară, a defalcării diferențiate, pe unități administrativ-teritoriale, a unor cote din impozitele și taxele destinate bugetului de stat, în scopul creșterii autonomiei financiare a comunelor, orașelor și municipiilor și diminuarea corespunzătoare a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale.

Art. 10. -

Procedura de stabilire, încasare, urmărire la plată și contestare privind impozitele și taxele locale este cea prevăzută de legile speciale care reglementează aceste impozite și taxe.

Art. 11. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1992, dată la care își încetează aplicabilitatea orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului și
controlului financiar,
Florian Bercea
Secretari de stat în Departamentul pentru
Administrația Publică Locală,
Doru Viorel Ursu
Teodor Mircea Vaida

București, 19 august 1992.

Nr. 15.

ANEXĂ

LISTA
impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetelor locale

Denumirea impozitelor, taxelor și celorlalte venituri Actele normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor și celorlalte venituri Limite maxime de majorare
CAPITOLUL I
Impozite, taxe și alte venituri din competența consiliilor județene, al sectorului agricol Ilfov și al municipiului București
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea județului, a sectorului agricol Ilfov și a municipiului București Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, cu completările ulterioare -
2. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat Hotărîrea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decît producția vegetală, agricolă sau silvică 50%
3. Impozitul pe clădiri și taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 și Legea nr. 45/1992 30%
4. Impozitul pe spectacole Hotărîrea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole 40%
5. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea județului, a sectorului agricol Ilfov și a municipiului București Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale -
6. Venituri din concesiuni Hotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii și locației gestiunii 50%
7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice de interes județean Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice -
8. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen la impozitele, taxele și veniturile cuprinse la cap. I Actul normativ care reglementează venitul în cauză 50%
CAPITOLUL II
Impozite, taxe și alte venituri din competența primăriilor (comunelor, orașelor, municipiilor, inclusiv municipiul București)
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordinea orașelor, municipiilor Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, cu completările ulterioare -
2. Vărsăminte din profitul net al regiilor din subordonarea orașelor și municipiilor Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale -
3. Impozitul pe terenurile agricole ale populației Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol 50%
4. Impozitul pe veniturile liber-profesioniștilor, meseriașilor și altor persoane fizice independente și asociații familiale Decretul nr. 153/1954 cu privire la impozitele pe veniturile populației, cu modificările ulterioare; Decretul-lege nr. 54/1990; Decretul nr. 394/1973 cu privire la impunerea veniturilor din închirieri de imobile; Hotărîrea Guvernului nr. 201/1990 privind aprobarea Normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 30%
5. Impozitul pe clădirile populației Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale 30%
6. Impozitul pe terenurile populației din municipii și orașe Idem 30%
7. Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice Idem; Legea nr. 45/1992 40%
8. Taxe de timbru asupra succesiunilor și alte taxe de timbru de la populație Decretul nr. 199/1955; H.C.M. nr. 911/1955, cu modificările ulterioare; Hotărîrile Guvernului nr. 1.295/1990, nr. 318/1991; Legile nr. 71/1991, nr. 45/1992 40%
9. Alte impozite și taxe de la populație (taxe pentru eliberarea autorizațiilor în domeniul construcțiilor, taxe asupra vinurilor și rachiurilor naturale, taxe de publicitate, afișaj și reclamă, taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere, taxe pentru deținerea de cîini, taxe pentru șederea în stațiunile balneoclimatice, taxe pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie etc.) Legea nr. 25/1981; Decretul nr. 425/1981; Legea nr. 45/1992; Decretul nr. 504/1957 40%
10. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri sau din aplicarea Legii Codul penal, Codul civil și Codul muncii; Legea nr. 18/1968 -
11. Venituri din amenzi Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, legile specifice care prevăd, sancțiuni contravenționale care se fac venit la bugetele locale -
12. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen la impozitele, taxele și veniturile cuprinse la cap. II Actul normativ care reglementează venitul în cauză 50%
13. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice de interes local Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice -
Modificări (5)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...