Guvernul României

Ordonanța nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora

Modificări (14), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 28 august 1992.

În vigoare de la 12 septembrie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (1)

Serviciile supuse taxelor consulare și cuantumul acestor taxe sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanță, cu excepția cazurilor cînd, pe baza înțelegerilor internaționale la care România este parte, se stabilește altfel.

Art. 2. - Modificări (1)

Taxele consulare se plătesc, anticipat, în țară în lei, iar în străinătate în valută.

Art. 3. - Modificări (1)

Sînt scutite de taxe consulare:

a) eliberarea ori prelungirea valabilității pașaportului diplomatic;

b) cererile privind redobîndirea cetățeniei române de către persoanele cărora li s-a ridicat cetățenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile, precum și descendenții acestora;

c) dovada prin care se atestă acordarea cetățeniei române;

d) vizele acordate funcționarilor străini la organizațiile internaționale la care România este parte;

e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, persoanelor care însoțesc șefii de state, de guvern, delegațiile parlamentare străine și alți invitați oficiali, precum și membrilor de familie ai acestora, în condiții de reciprocitate.

Art. 4. - Modificări (1)

Șefii instituțiilor autorizate să presteze servicii consulare, pe bază de reciprocitate sau în situații deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.

Art. 5. - Modificări (1)

Taxele consulare se restituie solicitanților de servicii consulare în următoarele cazuri:

a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat;

b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o greșită interpretare a legii.

Art. 6. -

Cuantumul în lei al taxelor prevăzute în anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne și Ministerului Economiei și Finanțelor, în raport cu evoluția prețurilor pe întreaga economie.

Art. 7. -

Modalitățile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 8. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Năstase
p. Ministrul de interne,
Gheorghe Carp,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 21 august 1992.

Nr. 24. Referințe (1)

ANEXA Nr. 1 Modificări (3), Referințe (1)

TAXE CONSULARE
pentru servicii prestate în țară

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa
- lei -
0 1 2
A. Eliberări de pașapoarte
1. Eliberarea sau prelungirea valabilității unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei 4.500
2. Eliberarea sau prelungirea unui pașaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu 4.500
3. Eliberarea unui pașaport în care sînt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană 1.000
4. Înscrierea ulterioară în pașaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoană 500
B. Vize pentru trecerea frontierei sau de ședere temporară
1. Vize de ieșire pentru cetățeni străini veniți temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România 2.000
2. Viza de ieșire definitivă acordată străinilor domiciliați în România 3.000
3. Pentru prelungirea dreptului de ședere temporară a cetățenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniți din schimb valutar
C. Servicii privind cetățenia, repatrierea și stabilirea domiciliului în România
1. Acordarea cetățeniei române 30.000
2. Renunțarea la cetățenia română 5.000
3. Clarificarea cetățeniei române 4.000
4. Repatrierea 6.000
5. Redobîndirea cetățeniei române prin efectul repatrierii 7.000
6. Stabilirea domiciliului unui cetățean străin în România 20.000
D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare și extrajudiciare, identificări de persoane
1. Legalizarea sigiliului și semnăturilor de pe actele judiciare și extra-judiciare eliberate de autoritățile române 3.500
2. Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România 7.000
3. Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 3.000
4. Identificarea de persoane pe teritoriul României 5.000
E. Alte servicii și prestații consulare 3.000
NOTĂ:
1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A. - E. 500
2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgență, cetățenilor străini, se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A.
Modificări (4)

ANEXA Nr. 2

SERVICII
prestate în străinătate de misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa
- dolari S.U.A. -
0 1 2
A. Eliberări de pașapoarte
1. Cerere pentru eliberarea pașaportului, includerea unei persoane în pașaport ori prelungirea valabilității unui pașaport sau oricărui document de trecere a frontierei:
- individual 7
- de fiecare persoană, pentru a fi înscrisă în documentul titularului 5
2. Eliberarea sau prelungirea valabilității unui pașaport sau oricărui document de călătorie, inclusiv a carnetului de marinar:
- individual 35
- de fiecare persoană înscrisă în documentul titularului 15
B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a României
1. Vize oficiale și de ședere temporară:
- o călătorie 25
- călătorii multiple 60
2. Vize turistice:
- turism neorganizat 25
- turism cu servicii plătite anticipat 15
3. Vize de tranzit:
- simplu tranzit 15
- dublu tranzit 25
NOTĂ: Pentru fiecare persoană inclusă în pașaportul titularului, indiferent de natura vizei supuse taxei consulare, se percepe o taxă de 10 dolari S.U.A.
C. Servicii notariale
1. Redactarea și autentificarea unui mandat, indiferent de natura acestuia:
- un exemplar 35
- pentru fiecare exemplar în plus 7
2. Legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritățile române, inclusiv de pe declarațiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act 20
3. Legalizarea sigiliilor și semnăturilor de pe actele eliberate de autoritățile străine, care urmează să producă efecte juridice în România 20
4. Legalizarea sigiliului și semnăturii autorităților competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din și în România, în funcție de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar;
- pentru valori pînă la 50.000 dolari S.U.A. 150
- pentru valori între 50.001 - 100.000 dolari S.U.A. 250
- pentru valori între 100.001 - 500.000 dolari S.U.A. 500
- pentru valori între 500.001 - 1.000.000 dolari S.U.A. 1.000
- pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A. 2.500
5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagină 25
6. Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină 40
7. Certificarea conformității cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea 20
8. Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular 15
9. Eliberarea unui certificat de cutumă 30
10. Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă 25
11. Prelungirea valabilității actelor de convenție ale navelor 20
12. Înregistrarea și vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini 25
13. Eliberarea permisului provizoriu de naționalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziționate sau cărora li se schimbă clasa 100
D. Servicii diverse
1. Înregistrarea cererii pentru acordarea sau redobîndirea cetățeniei române 75
2. Înregistrarea cererii privind renunțarea la cetățenia română 350
3. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetățeniei române 25
4. Înregistrarea cererii de repatriere 75
5. Înregistrarea cererii privind stabilirea în România a unui cetățean străin 150
6. Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în România 25
7. Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare din țară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 25
8. Primirea în depozit, pe timp limitat, de înscrisuri, obiecte sau valori, în funcție de valoare sau volum 20-70
9. Alte servicii, care nu sînt incluse în anexele nr. 1 și 2 20
10. Pentru serviciile prestate în regim de urgență se percepe în plus o taxă de 6
Modificări (1)

NOTĂ:

a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din sumele efectiv realizate.

b) Cheltuielile de deplasare ale funcționarilor consulari legate de realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a), precum și cele privind comunicările telefonice, telex, fax, corespondență prin poștă și orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare. Modificări (1)

c) Contravaloarea blanchetelor de viză se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute. Modificări (1)

d) Statul român este scutit de taxe consulare pentru actele și serviciile ce i se prestează în străinătate, cînd acționează în nume propriu pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale.

e) În străinătate, taxele consulare se pot percepe direct în dolari S.U.A. sau în moneda țării de reședință, după caz, în raport cu cursul acesteia față de dolarul S.U.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...