Guvernul României

Ordonanța nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

Modificări (5), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 septembrie 1992 până la 10 iulie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 226/2009.
Formă aplicabilă de la 18 octombrie 2002 până la 10 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea și constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare fundamentării și evaluării politicilor economice și sociale, deciziilor guvernamentale și ale agenților economici, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor științifice, prognozelor și strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice organismelor internaționale, potrivit obligațiilor asumate de statul român, precum și altor categorii de utilizatori interni și externi, se desfășoară cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(2) Ordonanța privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Art. 2. -

(1) Statistica oficială în România este organizată și coordonată de Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat. Modificări (1)

(2) Institutul Național de Statistică este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul pentru coordonarea activității de integrare europeană, numiți prin decizie a primului-ministru.

(3) În subordinea Institutului Național de Statistică funcționează direcțiile generale de statistică organizate la nivelul județelor-centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România și direcțiile județene de statistică organizate la nivelul celorlalte județe, ca servicii publice descentralizate, finanțate de la bugetul de stat, precum și editura "Revista Română de Statistică" și Centrul Național de Pregătire în Statistică, finanțate din venituri extrabugetare. Modificări (1)

(4) În sensul prezentei ordonanțe, prin servicii de statistică oficială se înțelege Institutul Național de Statistică, direcțiile generale de statistică, direcțiile județene de statistică, precum și compartimentele statistice din cadrul Băncii Naționale a României și al instituțiilor și autorităților publice, coordonate metodologic de Institutul Național de Statistică. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistică oficială, precum și al promovării unei culturi statistice în sistemul administrației publice centrale și locale, în companii și societăți naționale, regii autonome, societăți comerciale, în alte unități cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înființează Centrul Național de Pregătire în Statistică, în subordinea Institutului Național de Statistică, finanțat din venituri extrabugetare. Modificări (1)

(2) Centrul Național de Pregătire în Statistică are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activităților de formare profesională continuă prin sistemul educațional în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative și tehnologiei informației, contribuind la răspândirea cunoștințelor științifice și tehnice din aceste domenii. Modificări (1)

(3) Centrul Național de Pregătire în Statistică poate elibera, în condițiile legii, diplome educaționale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidențierea competențelor dobândite, cu valabilitate națională.

(4) Formarea profesională continuă, prin Centrul Național de Pregătire în Statistică, este asigurată de formatori, specialiști în domeniile prevăzute la alin. (2), din administrația publică sau de către colaboratori din țară ori din străinătate, remunerați potrivit legislației în materie.

Art. 4. - Jurisprudență

Organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică și a Centrului Național de Pregătire în Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

(1) Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe principiile autonomiei, confidențialității, transparenței, relevanței, proporționalității, deontologiei statistice și raportului cost/eficiență.

(2) Potrivit principiului autonomiei Institutul Național de Statistică este autorizat să stabilească în mod imparțial și independent, fără ingerințe de pe poziții de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizațiilor patronale și ale altor organizații sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare și prelucrare, să publice și să difuzeze datele și informațiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea ca datele și informațiile statistice oficiale să fie puse la dispoziție tuturor categoriilor de utilizatori, în condiții de egalitate, simultaneitate și nediscriminare în privința calității și a termenelor de difuzare.

(3) Potrivit principiului confidențialității serviciile de statistică oficială și personalul statistic au obligația să adopte și să asigure, pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice - de la înregistrare până la publicare -, măsuri de protecție a datelor care se referă la subiecți statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obținute direct prin cercetări statistice sau indirect, din surse administrative ori din alte surse.

(4) Potrivit principiului transparenței serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte și să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor și al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal și la scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile și metodele folosite la elaborarea informațiilor statistice, la măsurile adoptate de protecție a datelor și la modul și termenele de difuzare a datelor și a informațiilor statistice.

(5) Potrivit principiului relevanței serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date și informații statistice, conform domeniilor, termenelor și gradului de detaliere a datelor statistice, stabilite în funcție de evoluția continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale și de mediu.

(6) Potrivit principiului proporționalității serviciile de statistică oficială au obligația să asigure corelarea dintre cantitatea de informații individuale ce se solicită și cantitatea de informații prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(7) Potrivit principiului deontologiei statistice serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie și să aplice criterii științifice la selectarea surselor, a metodelor și procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice și să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul și gradul de exactitate a rezultatelor.

(8) Potrivit principiului raportului cost/eficiență serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiecții statistici la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice și în condițiile utilizării optime a resurselor disponibile.

Art. 6. -

(1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent și științific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor și clasificărilor utilizate în activitatea de statistică se înființează Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza și avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național, a rapoartelor de activitate ale Institutului Național de Statistică și a Programului anual de cercetări statistice.

(2) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică are următoarea componență:

a) 3 reprezentanți ai Academiei Române;

b) 6 reprezentanți ai învățământului superior de specialitate;

c) 6 reprezentanți ai institutelor de cercetare;

d) 6 reprezentanți ai ministerelor și/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului;

e) un reprezentant al Băncii Naționale a României;

f) 3 reprezentanți ai organismelor sindicale;

g) 3 reprezentanți ai organizațiilor patronale;

h) 3 reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă;

i) 3 reprezentanți ai asociațiilor profesionale.

(3) Președintele Institutului Național de Statistică este membru de drept.

(4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Statistică sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor și instituțiilor prevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani.

(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Statistică beneficiază de o indemnizație de participare la ședință, egală cu salariul minim brut pe economie.

(6) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar și își poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atribuțiilor sale.

(7) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică elaborează și aprobă regulamentul propriu de funcționare.

CAPITOLUL II Cercetări statistice

Art. 7. -

(1) Pentru asigurarea datelor și a informațiilor necesare tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice Institutul Național de Statistică elaborează programe anuale de cercetări statistice la nivel național, pe regiuni de dezvoltare, județe și alte structuri teritoriale.

(2) Programul anual de cercetări statistice reprezintă cadrul elaborării, producerii și diseminării statisticilor oficiale în România.

(3) Programul anual de cercetări statistice va acoperi datele și informațiile statistice necesare în vederea observării, cuantificării și analizei fenomenelor economice, sociale, demografice și ale mediului înconjurător, luând în considerare principiul cost/eficiență.

(4) Programul anual de cercetări statistice prevede obiectivul cercetării, organizatorul cercetării, categoriile de unități statistice incluse în cercetare, sursa datelor statistice și formularele, datele calendaristice și periodicitatea de culegere a datelor statistice, responsabilitățile unităților statistice cercetate pentru a furniza și a transmite datele statistice, tipul informațiilor statistice, forma și datele de difuzare, inclusiv principalii indicatori, precum și costul și sursa de finanțare.

Art. 8. -

Cercetările statistice se efectuează lunar, trimestrial, anual sau la alte periodicități, în funcție de necesitatea informațiilor, natura indicatorilor și posibilitățile de organizare și efectuare; periodicitățile se corelează cu practica statistică internațională.

Art. 9. -

(1) Programul anual de cercetări statistice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică, se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se dă publicității.

(2) Realizarea Programului anual de cercetări statistice se finanțează de la bugetul de stat, precum și din alte surse interne sau externe.

CAPITOLUL III Culegerea datelor statistice

Art. 10. -

Serviciile de statistică oficială sunt autorizate, în baza și cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, să solicite și să obțină gratuit datele și informațiile statistice de la toate persoanele fizice și juridice care se află, dețin capital sub orice formă sau desfășoară o activitate de orice fel pe teritoriul României.

Art. 11. -

(1) Persoanele juridice - regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale, indiferent de forma de proprietate, instituții ale administrației publice centrale sau locale, partide politice, organizații sindicale și patronale, organizații neguvernamentale și alte tipuri de organizații - sunt obligate să furnizeze gratuit serviciilor de statistică oficială, la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, datele și informațiile statistice, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucțiunile emise de Institutul Național de Statistică în baza prezentei ordonanțe.

(2) Serviciile de statistică oficială sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unitățile respective și la documentele de evidență a datelor primare, respectându-se prevederile prezentei ordonanțe.

(3) Pentru asigurarea calității datelor statistice comunicate serviciilor de statistică oficială personalul acestora are dreptul să verifice modul de determinare a datelor raportate și corespondența lor cu evidențele deținătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri au obligația să încheie procese-verbale de constatare a contravențiilor și să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonanță.

(4) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială datele personale și cele privind gospodăria și activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor și anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenența politică, cazierul judiciar, sănătatea și viața intimă pot fi culese și prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile din prezenta ordonanță referitoare la confidențialitatea datelor statistice.

(5) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, științifice sau istorice serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure stocarea acestora în condiții de siguranță.

(6) În exercitarea atribuțiilor și activităților serviciile de statistică oficială sunt autorizate să utilizeze agenți statistici, în calitate de colaboratori, și să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populației și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice. Modificări (1)

(7) Angajarea agenților statistici pentru culegerea datelor se face potrivit legii, iar cuantumul remunerației brute pentru activitatea desfășurată de aceștia se stabilește prin ordin al președintelui. Modificări (2)

(8) Pentru realizarea balanței de venituri și cheltuieli a gospodăriilor și pentru completarea pe o perioadă determinată a formularelor tip jurnal, gospodăriile participante la ancheta bugetelor de familie și la alte anchete similare vor fi recompensate cu o sumă brută corespunzătoare efortului depus, stabilită prin ordin al președintelui.

(9) Agenții statistici angajați în calitate de colaboratori nu se cuprind în numărul anual de salariați ai Institutului Național de Statistică și ai direcțiilor teritoriale de statistică.

Art. 12. -

(1) Cercetarea fenomenelor și proceselor economice, sociale, demografice și de mediu se efectuează, după caz, prin recensăminte, microrecensăminte, monografii statistice, cercetări statistice selective și prin alte anchete statistice.

(2) Pentru completarea volumului de date necesare și reducerea gradului de solicitare a subiecților statistici serviciile de statistică oficială au acces la datele primare din evidențele administrative ale instituțiilor administrației publice centrale și locale (bilanțuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidență a populației și alte forme de evidență a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea principiului confidențialității statistice. Datele confidențiale obținute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără să afecteze scopurile pentru care ele au fost inițial colectate.

Art. 13. -

Cercetările statistice totale de interes național, regional sau la nivelul unei alte structuri teritoriale de tipul recensământului populației și locuințelor, al clădirilor, recensămintelor din agricultură, al întreprinderilor, patrimoniului se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin lege, după caz.

Art. 14. -

(1) Pentru acoperirea nevoilor de date și informații statistice ale instituțiilor administrației publice, Institutul Național de Statistică va ține seama de cerințele de informare ale acestora la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice.

(2) O cercetare statistică prevăzută în Programul anual al cercetărilor statistice va fi realizată de compartimentele statistice din cadrul instituțiilor și autorităților publice sau al Băncii Naționale a României, dacă cercetarea statistică respectivă necesită o experiență de specialitate de care dispune compartimentul statistic în cauză sau are la dispoziție datele culese în acest scop.

(3) Instituția care organizează o cercetare statistică potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) este obligată:

a) să transmită spre avizare metodologia cercetării statistice Institutului Național de Statistică;

b) să aplice clasificările statistice de interes general;

c) să furnizeze rezultatele cercetării statistice Institutului Național de Statistică și, în consultare cu acesta, să le transmită organizațiilor internaționale.

Art. 15. -

Pentru domeniile specifice de cercetare statistică aflate în competența ministerelor și a altor instituții și autorități publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învățământului, statistica financiară, statistica șomajului, statistica asigurărilor sociale, statistica mediului înconjurător și alte statistici, autoritățile respective au obligația de a transmite Institutului Național de Statistică, în scopul, forma și la termenele specificate în Programul anual al cercetărilor statistice, datele și informațiile statistice ce urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicațiile statistice sau să fie transmise organismelor internaționale.

CAPITOLUL IV Confidențialitatea datelor statistice

Art. 16. -

(1) Datele și informațiile statistice utilizate de serviciile de statistică oficială sunt considerate confidențiale dacă permit identificarea subiecților statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informații cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o terță parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv.

(2) Datele și informațiile statistice confidențiale nu pot servi ca probe în justiție sau la stabilirea unor drepturi sau obligații pentru subiecții statistici la care se referă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidențiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresă, profilul activității, capitalul social, cifra de afaceri și numărul de personal, date ce își păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale.

Art. 17. -

(1) Datele confidențiale culese de serviciile de statistică oficială se utilizează numai în scopuri statistice.

(2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai în condițiile în care identificarea directă ori indirectă a persoanelor fizice sau juridice nu este posibilă.

Art. 18. -

(1) Serviciile de statistică oficială sunt obligate să adopte măsurile administrative, organizatorice și tehnice privind asigurarea confidențialității datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informații, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice și a distrugerii intenționate sau neautorizate a acestora.

(2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunoștință de conținutul datelor statistice, este obligat să respecte confidențialitatea acestora. Această prevedere se referă și la persoanele antrenate temporar în activitatea de culegere și procesare a datelor și a informațiilor statistice și se extinde și după încetarea activității personalului statistic în respectivele posturi. Modificări (1)

CAPITOLUL V Accesul la datele statistice

Art. 19. -

(1) Datele și informațiile statistice reprezintă un bun național, accesibil Parlamentului, Președintelui României, Guvernului, instituțiilor administrației publice centrale și locale, partidelor politice, sindicatelor, organizațiilor patronale, organizațiilor neguvernamentale, mijloacelor de informare în masă, unităților de învățământ și cercetare științifică, întreprinderilor și altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și altor categorii de populație, cu respectarea confidențialității datelor.

(2) Datele și informațiile statistice obținute pe baza programelor de cercetări statistice ale serviciilor de statistică oficială vor fi transmise, în limita resurselor financiare, în mod gratuit, către Parlament, Președintele României, Guvern, ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor și vor fi publicate în volume și structuri cât mai largi posibil, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice și a populației.

Art. 20. -

(1) Institutul Național de Statistică și unitățile teritoriale de statistică asigură, cu plată, difuzarea datelor și a informațiilor statistice, obținute potrivit programelor anuale de cercetări statistice, către diferitele categorii de utilizatori, prin publicații pe suport de hârtie sau electronice, în condițiile specifice ale protecției și confidențialității datelor și informațiilor statistice. Prețul va fi stabilit în scopul recuperării nivelului cheltuielilor necesare pentru editarea și difuzarea datelor și a informațiilor statistice solicitate, precum și a suportului pe care acestea sunt difuzate.

(2) Pe baza rezultatelor acelorași cercetări statistice cuprinse în programele anuale de cercetări statistice, la cererea expresă a utilizatorilor interni și externi Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică pot edita publicații, altele decât cele cuprinse în programul cercetărilor statistice, și pot furniza date și informații statistice din bazele de date statistice, în condițiile specifice ale respectării protecției și confidențialității datelor. Plata se va efectua pe baza unui tarif stabilit de Institutul Național de Statistică, tarif care va cuprinde și costul prelucrării suplimentare a datelor și informațiilor.

Art. 21. -

(1) Institutul Național de Statistică și unitățile teritoriale de statistică sunt autorizate să realizeze, cu plată, pe bază de contract, la cererea unor beneficiari interni sau externi, lucrări statistice în afara celor cuprinse în programul anual aprobat. Valoarea contractului va acoperi toate cheltuielile implicate de realizarea lucrărilor prevăzute în contract.

(2) Sumele încasate din cercetări statistice, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum și cele aferente publicațiilor statistice și serviciilor privind furnizarea de informații și date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispoziția Institutului Național de Statistică și a unităților teritoriale de statistică și se gestionează în regim extrabugetar. Modificări (1)

(3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul Național de Statistică și unitățile teritoriale de statistică pot efectua cheltuieli curente și de capital; soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Obligații și sancțiuni

Art. 22. -

Persoanele juridice sunt obligate să organizeze evidența activității pe care o desfășoară, astfel încât să poată determina și comunica serviciilor de statistică oficială datele, în forma și la termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonanțe.

Art. 23. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) refuzul sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor statistice solicitate, potrivit programului de cercetări statistice aprobat;

b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistică oficială documentele și evidențele necesare verificării datelor statistice;

c) comunicarea de date eronate sau incomplete;

d) neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;

e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistică oficială a dispozițiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidențial al datelor și informațiilor statistice individuale, potrivit principiului confidențialității și reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonanță.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(4) Dispozițiile privind contravențiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. -

Încălcarea cu vinovăție a prevederilor prezentei ordonanțe de către personalul serviciilor de statistică oficială atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 25. -

Salariații serviciilor de statistică oficială și agenții statistici folosiți la efectuarea de recensăminte și alte cercetări statistice se bucură, pe tot timpul îndeplinirii acestei activități, de protecția legii, fiind socotiți ca îndeplinind o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Art. 26. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeași dată se abrogă Decretul nr. 152/1970, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...