Guvernul României

Ordonanța nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Modificări (8), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 28 august 1992.

În vigoare de la 28 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

În România, în toate domeniile de activitate, se utilizează unitățile de măsură legale, stabilite de prezenta ordonanță.

Unitățile de măsură folosite pe teritoriul României sînt obligatorii și pentru importuri.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru asigurarea exactității și uniformității măsurărilor, toate mijloacele de măsurare aflate pe teritoriul țării vor utiliza, ca referință unică, Sistemul național de etaloane al României.

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență

În vederea protejării persoanelor fizice și juridice împotriva efectului nociv al unor măsurări incorecte sau false, mijloacele de măsurare și măsurările din domeniile de interes public, cum sînt: relațiile și tranzacțiile comerciale, supravegherea traficului de mărfuri și persoane, protecția muncii și a mediului, sănătatea publică, fabricarea și controlul medicamentelor, operațiunile fiscale și poștale, expertizele judiciare și altele, sînt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. Jurisprudență

Art. 4. -

Cadrul tehnico-organizatoric pentru asigurarea utilizării unităților de măsură legale, a racordării etaloanelor și verificărilor metrologice la Sistemul național de etaloane și a controlului metrologic al statului se stabilește potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență

Politica statului în domeniul metrologiei se realizează de Guvern prin Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialități al administrației publice centrale, subordonat acestuia. Modificări (1)

CAPITOLUL II Unități de măsură Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (2)

În România se utilizează unitățile de măsură aparținînd Sistemului Internațional de Unități, simbolizat SI, adoptat de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți și recomandat de Organizația Internațională de Metrologie Legală.

Art. 7. - Modificări (2)

Unitățile de măsură legale sînt cele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Denumirile, simbolurile și definițiile unităților de măsură legale și ale multiplilor și submultiplilor lor, regulile de formare și utilizare a acestora, factorii de transformare în unități SI a unităților de măsură legale care nu fac parte din SI și, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin hotărîre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 8. -

În cazul contractelor pentru export, la cererea partenerilor externi, agenții economici pot folosi și alte unități de măsură convenite între părți.

CAPITOLUL III Mijloace de măsurare

Art. 9. - Modificări (1)

Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalațiile, precum și mostrele de materiale și substanțe care materializează și conservă unități de măsură și furnizează informații de măsurare.

Art. 10. -

Mijloacele de măsurare trebuie să indice rezultatele măsurărilor în unități de măsură legale și să corespundă condițiilor de funcționare și prescripțiilor metrologice aprobate.

Art. 11. - Modificări (2)

Toți utilizatorii au obligația și răspund de asigurarea exactității, buna întreținere, funcționarea corectă și trasabilitatea mijloacelor de măsurare pe care le folosesc în cadrul activității lor.

CAPITOLUL IV Sistemul național de etaloane și transmiterea unităților de măsură

Art. 12. - Modificări (2)

Mijloacele de măsurare destinate să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă unitățile de măsură, în scopul de a le transmite altor mijloace de măsurare, sînt etaloane.

Etaloanele care prezintă cele mai înalte performanțe metrologice în domeniul respectiv sînt etaloane primare.

Etaloanele primare ale mărimii respective, recunoscute prin hotărîre a Guvernului ca bază unică legală pentru reproducerea, conservarea și transmiterea unităților de măsură tuturor celorlalte etaloane din România, sînt etaloane naționale și reprezintă bunuri publice.

Etaloanele naționale împreună cu celelalte etaloane atestate din România formează - prin unicitate și structură unitară pe niveluri de exactitate - Sistemul național de etaloane și constituie baza științifică, tehnică și legală, de referință, a tuturor măsurărilor efectuate pe întreg teritoriul țării, precum și în relațiile economice și tehnico-științifice cu alte țări.

Art. 13. - Modificări (2)

În scopul asigurării uniformității, exactității și legalității măsurărilor, mijloacele de măsurare sînt cuprinse obligatoriu în acțiunea de transmitere a unităților de măsură. Transmiterea unităților de măsură se realizează prin etalonare sau verificare metrologică, pornind de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosind celelalte etaloane, pînă la mijloacele de măsurare de lucru, potrivit standardelor și normelor de metrologie emise conform legii.

Transmiterea unităților de măsură se efectuează de către laboratoare de metrologie și persoane autorizate, în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 14. - Modificări (1)

Etaloanele naționale sînt deținute, perfecționate, conservate și utilizate de instituții specializate, stabilite prin hotărîre a Guvernului.

Atestarea, conservarea, compararea cu etaloanele naționale ale altor state și racordarea la etaloanele internaționale se fac conform instrucțiunilor de metrologie legală, emise potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL V Controlul metrologic al statului Modificări (1)

Secțiunea 1 Controlul metrologic al mijloacelor de măsurare Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (2), Jurisprudență

Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzătoare oricărui nivel de exactitate și categoriile de mijloace de măsurare de lucru, destinate utilizării în domeniile de interes public, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță. Jurisprudență

Art. 16. - Modificări (3), Jurisprudență

Controlul metrologic al statului se exercită, în condițiile prevăzute de instrucțiunile de metrologie legală, prin următoarele modalități: Modificări (1)

a) autorizări;

b) aprobări de model;

c) avizul de punere în funcțiune a unor categorii de mijloace de măsurare;

d) etalonări;

e) verificări metrologice inițiale ale mijloacelor de măsurare noi;

f) verificări metrologice periodice ale mijloacelor de măsurare în serviciu;

g) verificări metrologice după reparare sau modificări;

h) verificări și testări inopinate în locurile unde se utilizează mijloace de măsurare;

i) supravegherea metrologică.

Art. 17. - Modificări (1)

Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția celor prevăzute în art. 12 alin. 2, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează și difuzează norme de metrologie legală, care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare, condițiile de exactitate pe care trebuie să le satisfacă, metodele de verificare metrologică a acestora, intervalul de timp optim între două etalonări sau verificări periodice succesive, precum și modalitățile de control de la art. 16, care le sînt aplicabile.

Art. 18. - Modificări (2)

Mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic al statului devin mijloace de măsurare legale. Această calitate se atestă prin documente specifice și, după caz, prin mărci metrologice de stat: marca metrologică de model și marca metrologică de verificare.

Marca metrologică de model este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

Marca metrologică de verificare este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare după verificarea metrologică, atestă că acesta este un mijloc de măsurare legal.

Mărcile metrologice aplicate sub formă de sigiliu sînt supuse dispozițiilor legale referitoare la sigiliile statului și beneficiază de aceeași protecție juridică.

Metodologia eliberării documentelor specifice și a investirii cu mărci metrologice de stat a mijloacelor de măsurare legale se stabilește prin instrucțiuni de metrologie legală.

Art. 19. - Modificări (1)

Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de măsurare legale și ca urmare, utilizarea lor este interzisă. Deținătorii acestor mijloace de măsurare sînt obligați să le scoată din uz sau, după caz, să le modifice sau să le repare. Modificări (1)

Dacă se constată utilizarea de mijloace de măsurare nelegale, acestea sînt sigilate și, după caz, confiscate. În cazul săvîrșirii vreunei infracțiuni, se iau măsuri să nu dispară urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă, potrivit prevederilor Codului de procedură penală, și sînt sesizate organele de urmărire penală.

Art. 20. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal propriu împuternicit sau, după caz, prin laboratoare de metrologie autorizate de acesta.

Secțiunea a 2-a Controlul metrologic al măsurărilor Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență

Se supun controlului metrologic al statului măsurările care se încadrează în următoarele categorii: Modificări (1)

a) măsurările efectuate în cadrul unor tranzacții comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilități publice, tarife, taxe, daune, impozite și altele;

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează interesele cetățenilor, cum sînt: concentrația de zahăr și concentrația de alcool în băuturi, concentrația de grăsimi în lapte și unt, masa hectolitrică și umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentrația alcoolică din sînge și altele; Jurisprudență

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează sănătatea publică sau protecția mediului, cum sînt: poluanții organici și metalici din apă, poluanții din pesticide și alte substanțe toxice, gazul de eșapament al autovehiculelor, conținutul de noxe din atmosferă etc;

d) măsurările care privesc produsele și mărfurile care se livrează și se vînd preambalate, conținînd cantități determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă; Modificări (1)

e) alte măsurări din domeniile care pot afecta sănătatea și securitatea persoanelor și protecția mediului. Modificări (1)

Pentru domeniile în care se utilizează aceste categorii de măsurări, Guvernul, prin organismele sale, specializate, va elabora reglementări specifice.

Art. 22. - Modificări (1)

Controlul metrologic al statului asupra măsurărilor se exercită potrivit art. 16, precum și prin: Modificări (2)

a) ridicarea de probe și efectuarea de măsurări și analize comparative pentru verificarea exactității rezultatelor de măsurare declarate;

b) inspecții și testări inopinate în locurile unde se efectuează măsurările;

c) avizarea reglementărilor specifice elaborate, conform art. 21, de alte organisme specializate;

d) expertize metrologice.

CAPITOLUL VI Obligațiile persoanelor fizice și persoanelor juridice în domeniul metrologiei Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (4), Jurisprudență

Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrică, construiesc, importă, montează, repară, modifică, verifică, închiriază sau vînd mijloace de măsurare sînt obligate să solicite, în prealabil, Biroului Român de Metrologie Legală, următoarele:

a) avizul și/sau autorizația pentru exercitarea activității de fabricare, construire, import, reparare, verificare, închiriere, vînzare și instalare a mijloacelor de măsurare;

b) aprobarea de model pentru fabricația sau importul mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2;

c) autorizarea verificatorilor metrologi; Modificări (1)

d) expertizarea și autorizarea laboratoarelor de metrologie și de încercări ale mijloacelor de măsurare.

Condițiile de obținere a acestor avize, autorizații și aprobări de model se stabilesc prin instrucțiuni de metrologie legală.

Art. 24. - Modificări (2), Jurisprudență

Deținătorii de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 sînt obligați să asigure legalitatea acestora și să le declare la organele Biroului Român de Metrologie Legală, pentru luare în evidență și supraveghere metrologică.

Anumite categorii de mijloace de măsurare din anexa nr. 2, stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală, trebuie declarate la organele Biroului Român de Metrologie Legală înainte de instalare, în vederea obținerii de la acestea a avizului de punere în funcțiune.

Art. 25. - Modificări (3)

Mijloacele de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 nu pot fi puse în circulație fără aprobare de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală și fără marca metrologică de model.

Producătorii și importatorii mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 au obligația să obțină aprobarea de model înainte de începerea fabricației sau derularea importului, conform metodologiei stabilite prin instrucțiuni de metrologie legală.

Mijloacele de măsurare fabricate sau importate în baza unei aprobări de model vor trebui să respecte eventualele condiționări impuse de aceasta și să aibă, în mod obligatoriu, aplicată marca metrologică de model.

Art. 26. - Modificări (2)

Pentru mijloacele de măsurare care nu fac obiectul anexei nr. 2 și pentru care aprobarea de model nu este obligatorie, producătorii și importatorii poartă întreaga răspundere privind calitatea acestora și respectarea prescripțiilor metrologice și a altor prevederi legale aplicabile.

Art. 27. - Modificări (4)

Agenții economici care desfășoară activități ce fac obiectul controlului metrologic își vor organiza propria activitate tehnică și administrativă de supraveghere metrologică pe baza cerințelor din instrucțiunile de metrologie legală.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 28. -

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 29. - Modificări (1)

Constituie contravenții, dacă nu au fost săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

I. De la 100.000 lei la 300.000 lei: Modificări (2)

a) producerea, repararea, verificarea, închirierea, vînzarea și instalarea, fără autorizație, a mijloacelor de măsurare; Modificări (1)

b) vînzarea sau închirierea mijloacelor de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului conform art. 19; Modificări (1)

c) nerespectarea condițiilor prevăzute în aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de măsurare față de modelul aprobat; vînzarea sau închirierea de asemenea mijloace de măsurare; Modificări (1)

d) producerea și livrarea de produce de larg consum și preambalate cu încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 21;

e) aplicarea mărcii metrologice de model pe un mijloc de măsurare neconform cu modelul aprobat sau a mărcii metrologice de verificare pe un mijloc de măsurare neconform cu cerințele specificate;

f) nedeclararea instalării și fabricarea sau importul mijloacelor de măsurare fără aprobare de model, respectiv sustragerea de la obligațiile prevăzute la art. 24 și 25; Modificări (1)

g) împiedicarea, sub orice formă, a persoanelor împuternicite conform art. 36 de a-și exercita atribuțiile prevăzute de lege privind controlul metrologic al statului.

II. De la 50.000 lei la 150.000 lei: Modificări (2)

a) folosirea de unități de măsură nelegale;

b) vînzarea, închirierea sau utilizarea mijloacelor de măsurare neverificate metrologic sau cu termenul de verificare depășit;

c) nerespectarea prevederilor din instrucțiunile de metrologie legală referitoare la asigurarea legalității etaloanelor și mijloacelor de măsurare care fac obiectul anexei nr. 2, numai dacă aceste prevederi fac trimitere expresă la acest articol; Modificări (1)

d) necompletarea la zi, de către laboratoarele autorizate, a evidențelor privind mijloacele de măsurare instalate; reparate sau verificate și a înregistrărilor aferente sau lipsa acestor evidențe.

Art. 30. - Modificări (2)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, împuternicit în acest scop. În cazul constatării unor infracțiuni, organele Biroului Român de Metrologie Legală vor proceda potrivit art. 214 din Codul de procedură penală.

Art. 31. - Modificări (1)

Amenzile prevăzute la art. 29 se aplică și persoanelor juridice, caz în care limitele minime și maxime se dublează.

Art. 32. - Modificări (1), Jurisprudență

Împotriva procesului-verbal de sancționare se poate face plîngere, de către persoana fizică sau juridică, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia la judecătoria pe raza căreia s-a săvîrșit contravenția.

Hotărîrea dată de instanța de judecată este definitivă.

Art. 33. - Modificări (1), Jurisprudență

Dispozițiile din prezenta ordonanță se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor din art. 25 și 27 din aceeași lege.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 34. - Modificări (1)

Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice care fabrică, importă, vînd, închiriază, repară, modifică, verifică, instalează și utilizează mijloacele de măsurare.

Art. 35. - Modificări (1)

Taxele pentru avizele și autorizările prevăzute de prezenta ordonanță, precum și costul lucrărilor ocazionate de efectuarea etalonărilor și verificărilor metrologice, a încercărilor modelelor mijloacelor de măsurare, a altor lucrări efectuate la cerere, se suportă de beneficiarii acestor lucrări.

Taxele prevăzute la alineatul precedent se stabilesc conform legii, iar tarifele se stabilesc de către Biroul Român de Metrologie Legală, conform actelor normative în vigoare. Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (2)

Personalul Biroului Român de Metrologie Legală, împuternicit să exercite controlul metrologic al statului, are dreptul de acces în toate locurile unde sînt și se utilizează mijloace de măsurare, precum și în locurile unde se fabrică, se repară, se modifică, se verifică, se vînd și se închiriază mijloace de măsurare.

Organele poliției sînt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite să efectueze controlul metrologic al statului, aflate în exercițiul funcțiunii, sau să le însoțească, după caz.

Art. 37. - Modificări (1), Jurisprudență

În vederea aplicării prezentei ordonanțe, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează instrucțiuni de metrologie legală, care se aprobă prin hotărîre a Guvernului. Modificări (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Legea metrologiei nr. 27/1978, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă. Modificări (2)

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul industriei,
Dan Constantinescu
Secretar de stat în
Departamentul pentru Strategia
Reformei și Integrare Economică,
Bujor-Bogdan Teodoriu

București, 21 august 1992.

Nr. 20.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE ÎN ROMÂNIA

1. Unități de măsură ale Sistemului Internațional de Unități (SI)

1.1. Unități SI fundamentale

Mărimea Unitatea SI
denumire simbol
lungime metru m
masă kilogram kg
timp secundă s
intensitatea curentului electric sinonim: curent electric amper A
temperatură termodinamică kelvin K
cantitate de substanță mol mol
intensitate luminoasă candelă cd

1.2. Unități SI suplimentare

Mărimea Unitatea SI
denumire simbol expresia în unități SI fundamentale
unghi plan radian rad m ▪ m-1 = 1
unghi solid steradian sr m2 ▪ m-2 = 1
1.3. Unități SI derivate
Mărimea Unitatea SI
denumire simbol expresia în unități SI fundamentale
1.3.1. Unități ale mărimilor de spațiu și timp
arie metru pătrat m2 m2
volum metru cub m3 m3
viteză metru pe secundă m/s m▪s-1
accelerație metru pe secundă la pătrat m/s2 m▪s-2
viteză unghiulară radian pe secundă rad/s s-1▪rad
accelerație unghiulară radian pe secundă la pătrat rad/s2 s-2▪rad
1.3.2. Unități ale mărimilor caracteristice fenomenelor periodice și conexe
număr de undă metru la puterea minus unu m-1 m-1
frecvență hertz Hz s-1
1.3.3. Unități ale mărimilor caracteristice mecanicii
masă volumică kilogram pe metru cub kg/m3 m-3▪kg
volum masic metru cub pe kilogram m3/kg m3▪kg-1
forță newton N m▪kg▪s-2
momentul unei forțe newton-metru N▪m m2▪kg▪s-2
presiune, tensiune mecanică pascal Pa m-1▪kg▪s-2
tensiune superficială viscozitate dinamică newton pe metru N/m kg▪s-2
sinonim: viscozitate pascal-secundă Pa▪s m-1▪kg▪s-1
energie, lucru mecanic joule J m2▪kg▪s-2
putere watt W m2▪kg▪s-3
1.3.4. Unități ale mărimilor caracteristice electromagnetismului
densitatea curentului electric amper pe metru pătrat A/m2 m-2▪A
cantitatea de electricitate, sarcină electrică coulomb C s▪A
potențial electric, tensiune electrică, tensiune electromotoare volt V m2▪kg▪s-3▪A-1
sarcină (electrică) volumică deplasare electrică coulomb pe metru cub C/m3 m-3▪s▪A
sinonim: inducție electrică cîmp electric coulomb pe metru pătrat C/m2 m-2▪s▪A
sinonim: intensitatea cîmpului electric volt pe metru V/m m▪kg▪s-3▪A-1
capacitate electrică farad F m-2▪kg-1▪s4▪A2
rezistență electrică ohm Ohm m2▪kg▪s-3▪A-2
conductanță electrică siemens S m2▪kg-1▪s3▪A2
cîmp magnetic sinonim: intensitatea cîmpului magnetic amper pe metru A/m m-1▪A
flux de inducție magnetică sinonim: flux magnetic weber Wb m2▪kg2▪s-2▪A-1
inducție magnetică tesla T kg▪s-2▪A-1
inductanță henry H m2▪kg▪s-2 A-2
permitivitate farad pe metru F/m m-3▪kg-1▪s4▪A2
permeabilitate henry pe metru H/m m▪kg▪s-2▪A-2
putere electrică watt W m2▪kg▪s-3
1.3.5. Unități ale mărimilor caracteristice fenomenelor calorice
temperatură Celsius grad Celsius °C K
cantitate de căldură, energie termică joule J m2▪kg▪s-2
flux termic sinonime: putere termică, debit termic watt W m2▪kg▪s-3
densitate de suprafață a fluxului termic watt pe metru pătrat W/m2 kg▪s-3
capacitate termică, entropie joule pe kelvin J/K m2▪kg▪s-2▪K-1
capacitate termică masică, entropie masică joule pe kilogram-kelvin J/(kg▪K) m2▪s-2▪K-1
energie volumică joule pe metru cub J/m3 m-1▪kg▪s-2
energie masică joule pe kilogram J/kg m2▪s-2
conductivitate termică watt pe metru-kelvin W/(m▪K) m▪kg▪s-3▪K-1
1.3.6. Unități ale mărimilor caracteristice luminii și radiațiilor electromagnetice conexe
energie radiantă joule J m2▪kg▪s-2
putere radiantă sinonime: flux radiant, flux energetic watt W m2▪kg▪s-3
intensitate radiantă sinonim: intensitate energetică watt pe steradian W/sr m2▪kg▪s-3▪sr-1
radianță sinonim: luminanță energetică watt pe metru pătrat-steradian W/(m2▪sr) kg▪s-3▪sr-1
flux luminos lumen lm cd▪sr
luminanță candelă pe metru pătrat cd/m2 m-2▪cd
iluminare lux lx m-2▪cd▪sr
1.3.7. Unități ale mărimilor caracteristice chimiei fizice și fizicii moleculare
concentrație (a cantității de substanță) mol pe metru cub mol/m3 m-3▪mol
energie molară joule pe mol J/mol m2▪kg▪s-2▪mol-1
entropie molară, capacitate termică molară joule pe mol kelvin J/(mol▪K) m2▪kg▪s-2▪K-1▪mol-1
1.3.8. Unități ale mărimilor caracteristice fizicii atomice și nucleare, reacțiilor nucleare și radiațiilor ionizante
energie de reacție, energie de rezonanță; energie comunicată joule J m2▪kg▪s-2
activitate (a unui radionuclid) becquerel Bq s-1
doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite gray Gy m2▪s-2
echivalent al dozei absorbite, indicele echivalentului dozei absorbite sievert Sv m2▪s-2
expunere (radiații X sau gamma) coulomb pe kilogram C/kg kg-1▪s▪A
debitul dozei absorbite gray pe secundă Gy/s m2▪s-3

2.1. Unități de măsură care nu fac parte din
Sistemul Internațional de Unități (SI)
Modificări (1)

Denumirea Simbolul Valoarea în unitate SI
1 2 3
2.1. Unităţi folosite împreună cu Sistemul Internaţional
minut min. 1 min. = 60 s
oră h 1 h = 60 min; = 3.600 s
zi d 1 d = 24 h = 86.400 s
grad (sexagesimal) ° 1° = (pi/180) rad
minut (sexagesimal) ' 1' = (1/60)° = (pi/10.800) rad
secundă (sexagesimală) '' 1'' = (1/60)' = (pi/648.000) rad
litru l, L 1 l = 1 dm3 = 10-3m3
tonă t 1 t = 103 kg
2.2. Unităţi folosite împreună cu Sistemul Internaţional a căror valoare în unităţi SI este obţinută experimental
electronvolt eV 1 eV = 1,602 177 33(49) x 10-19 J (cu o incertitudine relativă de 0,30 x 10-6)
unitate de masă atomică (unificată) u 1 u = 1,660 540 2(10) x 10-27 kg (cu o incertitudine relativă de 0,59 x 10-6)
2.3. Unităţi menţinute temporar împreună cu Sistemul Internaţional
milă marină 1 milă marină = 1.852 m
nod 1 nod = 1 milă marină pe oră = (1.852/3.600) m/s
ar a 1 a = 1 dam2 = 102 m2
hectar ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2
bar bar 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1.000 hPa = 105 Pa

ANEXA Nr. 2

CATEGORIILE DE MIJLOACE DE MĂSURARE
supuse obligatoriu controlului metrologic al statului

I. Mijloace de măsurare etalon - măsuri, aparate, instalații etc., utilizate pentru reproducerea și conservarea unităților de măsură, precum și pentru transmiterea, prin comparație, a acestora la mijloacele de măsurare, în toate domeniile de măsurare.

II. Mijloace de măsurare de lucru

1. Greutăți

2. Aparate de cîntărit (instrumente de cîntărire neautomată)

3. Instalații de cîntărit, dozat, însăcuit, ambalat

4. Aparate de cîntărire continuă cu totalizatori pentru transportoare cu bandă

5. Aparate de cîntărire discontinuă cu totalizator

6. Sortatoare gravimetrice automate

7. Contoare de apă rece și caldă

8. Ansambluri de măsurat lichidele, altele decît apa

9. Contoare de volum pentru gaze

10. Ansambluri de corecție, cu temperatura, presiunea etc., a volumului de gaz

11. Măsuri de volum pentru lichide și vase de măsură

12. Cisterne, rezervoare, recipiente, utilizate ca vase de măsură

13. Mijloace de măsurare pentru determinarea capacității vaselor de măsură

14. Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor

15. Măsuri pentru lapte, cu indicator de nivel

16. Măsuri de capacitate pentru semințe

17. Instrumente pentru determinarea masei hectolitrice a cerealelor

18. Mașini și aparate pentru încercări la solicitări mecanice

19. Indicatoare de sarcină în cabluri

20. Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor

21. Echipamente de contorizare, după durată și distanță, a convorbirilor telefonice

22. Cronotahigrafe

23. Vitezometre pentru autovehicule și de cale ferată

24. Cinemometre de control rutier

25. Taximetre

26. Contoare de energie electrică

27. Aparate utilizate în măsurări privind condițiile de electrosecuritate

28. Contoare de energie termică și aparate pentru determinarea cantității de energie termică furnizată pentru încălzirea imobilelor

29. Instrumente care echipează instalațiile termice în scopul reducerii poluării atmosferice și al economisirii energiei

30. Sonometre, fonometre, dozimetre de zgomot, audiometre

31. Alcoolmetre și areometre pentru alcool și tabele alcoolmetrice

32. Etilmetre pentru aplicarea reglementărilor privind circulația rutieră

33. Analizoare de gaze

34. Umidometre pentru cereale și semințe oleaginoase

35. Aparate pentru determinarea grăsimilor în lapte și produse lactate

36. Zaharimetre și refractometre

37. Aparate pentru măsurarea mărimilor specifice radiațiilor ionizante, în scopul asigurării securității instalațiilor, a protecției persoanelor și mediului ambiant

38. Aparate industriale sau de laborator utilizate pentru măsurări ale mărimilor fizico-chimice în cadrul activităților privind sănătatea și securitatea persoanelor și protecția mediului

39. Aparate și dispozitive medicale (seringi și termometre medicale, detectori de flux sangvin, aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, pulsmetre și cardiotahimetre, electrocardiografe, electroencefalografe etc.)

40. Focometre și truse de lentile oftalmologice

41. Măsuri de lungime

42. Instrumente de măsurat lungimi

43. Planimetre și mașini de măsurat arii

44. Mijloace de măsurare pentru măsurări topografice, geodezice și de cadastru

NOTĂ:

Sortimentele de mijloace de măsurare care intră în categoriile de mai sus se stabilesc de Biroul Român de Metrologie Legală, care publică anual "Lista oficială a mijloacelor de măsurare legale, supuse controlului metrologic al statului" în publicațiile oficiale de metrologie legală.

Lista va cuprinde și perioada minimă între două verificări periodice succesive, tarifele aprobate pentru efectuarea etalonărilor, verificărilor metrologice, precum și categoriile de mijloace de măsurare care trebuie declarate înainte de instalare, în vederea obținerii avizului de punere în funcțiune conform art. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...