Guvernul României

Ordonanța nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

Modificări (4), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 septembrie 1992 până la 10 iulie 2009, fiind înlocuit prin Ordonanță 9/1992(r2);
Formă aplicabilă de la 23 martie 1994 până la 17 octombrie 2002, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 18 octombrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (3)

Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea și constituirea fondului național de date statistice cu caracter social, demografic, economic, financiar, juridic, necesare elaborării politicii economice și aprecierii înfăptuirii ei, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor științifice și prognozelor, fundamentării deciziilor guvernamentale și ale agenților economici, transmiterii de date statistice organismelor internaționale potrivit obligațiilor asumate de statul român, precum și altor categorii de utilizatori interni și externi, se desfășoară cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (2)

(1) Statistica publică din România este organizată și coordonată de Comisia Națională pentru Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului. Modificări (2)

(2) Ordonanța privind organizarea statisticii publice se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, precum și persoanelor fizice și juridice române care își desfășoară activitatea pe teritoriul altor state. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (3)

(1) Organizarea statisticii publice și desfășurarea activității organelor de stat specializate în acest domeniu se întemeiază pe principiile autonomiei, confidențialității, transparenței, specializării, proporționalității și deontologiei statistice.

(2) Comisia Națională pentru Statistică este autorizată de Guvern să stabilească, în concordanță cu prevederile prezentei ordonanțe, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare și prelucrare, publicarea și difuzarea datelor, astfel încât să se asigure deplina obiectivitate și realitate a cercetărilor și datelor statistice. Modificări (1)

(3) Serviciile de statistică publică și personalul statistic au obligația să adopte pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecție a intereselor subiecților statistici (persoane fizice sau juridice) ce ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul sau activitatea acestora, în concordanță cu prevederile din cap. II al prezentei ordonanțe.

(4) Serviciile de statistică publică au dreptul și obligația de a difuza datele de interes public, așa cum rezultă din cercetările statistice efectuate, fără o selecție prealabilă efectuată de pe poziții de interese ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice etc. În acest scop, serviciile de statistică publică sunt obligate să permită celor ce au un interes legitim cunoașterea metodologiilor, tehnicilor și metodelor folosite la elaborarea informațiilor statistice.

(5) Serviciile de statistică publică sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice, culese de la subiecții statistici, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice.

(6) Serviciile de statistică publică și personalul statistic au obligația să asigure o corespondență optimă între cantitatea de informații individuale ce se solicită și cantitatea de informații prelucrate cu caracter generalizator ce se oferă utilizatorilor.

(7) Serviciile de statistică publică au datoria să facă cunoscut gradul de precizie sau de exactitate a rezultatelor, să garanteze că marja de incertitudine determinată de măsurători, studii, interpretări și analize statistice a fost luată în considerare pe tot parcursul de prelucrare și difuzare a datelor și să atragă atenția utilizatorilor, într-o formă larg accesibilă, asupra precauțiilor care trebuie avute în vedere, în cazul în care condițiile tehnice sau mijloacele necesare nu permit efectuarea unei cercetări, serviciile de statistică sunt îndreptățite să refuze efectuarea acesteia sau pot să reformuleze cerințele în raport cu posibilitățile reale, stabilind gradul de satisfacere a cerințelor inițiale.

Art. 4. - Modificări (3)

(1) Statistica publică în România se desfășoară în concordanță cu prevederile prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent și științific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor, clasificărilor și tehnicilor utilizate în activitatea de statistică, precum și al sistemului de publicații se înființează Consiliul de Orientare a Activității de Statistică, în următoarea componență:

- 4 reprezentanți ai organismelor guvernamentale;

- 4 personalități din învățământul superior de specialitate sau cercetare;

- 3 reprezentanți ai organismelor sindicale;

- 3 reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă;

- 2 reprezentanți ai patronatului;

- 2 reprezentanți ai asociațiilor profesionale;

- 1 reprezentant al asociațiilor pentru protecția consumatorilor;

- 1 reprezentant al Băncii Naționale a României. Președintele Comisiei Naționale pentru Statistică este membru de drept.

(3) Membrii Consiliului de Orientare a Activității de Statistică sunt numiți de către primul-ministru pentru o perioadă de 2 ani, la propunerea organismelor și instituțiilor respective.

(4) Membrii Consiliului de Orientare a Activității de Statistică beneficiază de o indemnizație de participare la ședință, cu excepția reprezentanților administrației publice.

(5) Comisia Națională pentru Statistică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat.

(6) Normele metodologice ale Consiliului de Orientare a Activității de Statistică sunt obligatorii pentru Comisia Națională pentru Statistică și aparatul său teritorial, pentru ministere, departamente, servicii publice, organe ale administrației publice locale, regii autonome, societăți comerciale, alți agenți economici de stat sau privați.

(7) Atribuțiile Comisiei Naționale pentru Statistică și ale Consiliului de Orientare a Activității de Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II Cercetările statistice

Art. 5. - Modificări (2)

Pentru asigurarea datelor și informațiilor necesare constituirii fondului național de date statistice, Comisia Națională pentru Statistică elaborează programe de cercetări statistice cuprinzând, în principal, următoarele secțiuni și domenii: Modificări (2)

a) Teritoriul și împărțirea administrativă a țării: numărul județelor, municipiilor, orașelor și comunelor; suprafața țării și a unităților administrativ-teritoriale; clima și fenomenele meteorologice; formele principale de relief; principalele cursuri de apă, lacuri și bălți; lungimea frontierelor.

b) Populația: numărul și distribuția geografică a populației, structura pe naționalități, demografică și social-economică a populației, mișcarea naturală și migratorie a populației; familia.

c) Munca: populația activă și ocupată, șomajul; structura profesională și pe ramuri a populației ocupate; salarii.

d) Nivelul de trai al populației: veniturile, cheltuielile și consumul populației; bunurile de folosință îndelungată din proprietatea populației; puterea de cumpărare a veniturilor populației; bugete de familie; starea de nutriție a populației.

e) Agricultura și silvicultura: suprafața țării pe categorii de folosință; suprafața agricolă, pe culturi; producția agricolă vegetală, pe culturi; numărul animalelor, pe specii și rase; vânatul; piscicultura; producția animalieră; dotarea agriculturii și gradul de mecanizare; costurile de producție și eficiența, forța de muncă; suprafața forestieră; creșterea anuală a masei lemnoase; regenerarea pădurilor.

f) Gospodărirea apelor.

g) Prospectarea și explorarea geologică: resursele și substanțele minerale utile și creșterea anuală a acestora; volumul pe lucrări geologice; costurile de producție; eficiența activității geologice.

h) Protecția mediului înconjurător.

i) Industria și construcțiile: agenții economici și producția valorică și fizică; balanțele materiale; balanța resurselor și consumului de energie; balanța energiei electrice; costurile de producție și eficiența activității; productivitatea muncii și utilizarea forței de muncă; indicii producției industriale.

j) Transporturile și telecomunicațiile: numărul și capacitatea întreprinderilor, pe ramuri de transport; rețelele de drumuri și căi ferate și gradul lor de modernizare; parcul de mijloace de transport auto, feroviare, navale și aeriene; volumul transporturilor; costurile și eficiența în transporturi; productivitatea muncii; mijloacele de telecomunicații; activitatea de poștă și telecomunicații.

k) Dotarea tehnică-edilitară și serviciile comunale: numărul locuințelor și gradul lot de confort; rețelele stradale de alimentare cu apă; de canalizare; rețeaua și activitatea de transport orășenesc cu tramvaie, autobuze, metrou și taximetre; salubritatea orașelor.

l) Comerțul interior, exterior și turismul: rețeaua unităților de comerț și turism; volumul desfacerilor de mărfuri, pe grupe de produse; cheltuielile comerciale și eficiența activității; numărul turiștilor și volumul serviciilor prestate; volumul importului și exportului, pe țări exportatoare și importatoare și pe produse; balanța comerțului exterior, balanța de plăți externe.

m) Evoluția prețurilor: indicele prețurilor bunurilor și serviciilor de consum ale populației; indicele prețurilor cu amănuntul; indicele prețurilor cu ridicata; în industrie: indicele prețurilor de deviz și al prețurilor investițiilor, indicele prețurilor produselor agricole; indicele prețurilor din domeniul comerțului exterior; indicii deflatori pentru agregatele componentelor sistemelor conturilor naționale; studiul inflației.

n) Învățământ, cultură, artă: rețeaua de școli după gradul acestora, specialitate, limba de predare și repartizarea teritorială; numărul elevilor, studenților și absolvenților, pe sexe și tipuri de școli; numărul cadrelor didactice; gradul de cuprindere a populației în diferite forme de învățământ; rețeaua unităților culturale și de artă și activitatea acestora.

o) Sănătatea publică și asistența socială: rețeaua unităților de asistență sanitară și socială și distribuția teritorială; numărul și structura personalului medical; activitatea unităților sanitare și a personalului medical; starea de sănătate a populației.

p) Cercetarea științifică și progresul tehnologic: rețeaua unităților de cercetare științifică; personalul ocupat în cercetarea științifică; veniturile și cheltuielile pentru cercetare; rezultatele cercetării științifice, brevete, patente.

r) Statistica conturilor naționale: tabloul de ansamblu al economiei naționale; balanța legăturilor dintre ramuri; investițiile și formarea brută a capitalului, consumul final; avuția națională.

s) Finanțele publice: veniturile și cheltuielile statului; veniturile și cheltuielile populației; circulația bănească; mișcarea capitalurilor; operațiuni de bursă; operațiuni C.E.C.; asigurări de bunuri și persoane.

t) Justiția: rețeaua și activitatea unităților de justiție, procuratură și notariate de stat; numărul și natura cauzelor civile, penale și contravenționale.

u) Electoratul: numărul populației cu drept de vot și numărul votanților, numărul voturilor și al reprezentanților aleși în Parlamentul țării, pe formațiuni politice; rezultatele alegerilor locale.

Art. 6. -

Cercetările statistice se efectuează lunar, trimestrial, anual sau la alte periodicități, în funcție de necesitatea informațiilor, natura indicatorilor și posibilitățile de organizare și efectuare; periodicitățile se corelează cu practica statistică internațională.

Art. 7. - Modificări (3)

Programul anual al cercetărilor statistice se avizează de către Consiliul de Orientare a Activității de Statistică și se dă publicității, după aprobarea sa de către Guvern. Modificări (1)

CAPITOLUL III Culegerea datelor statistice

Art. 8. - Modificări (3)

Serviciile de statistică publică au dreptul - în baza și cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanță - să solicite și să primească datele și informațiile statistice de la toate persoanele fizice și juridice care se află, dețin capital sub orice formă sau desfășoară o activitate de orice fel pe teritoriul României și de la toate persoanele de cetățenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfășoară activitate pe teritoriul altor țări.

Art. 9. - Modificări (3)

(1) Persoanele juridice - regii autonome, societăți comerciale, servicii publice, organisme guvernamentale - sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică publică, la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, datele statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucțiunile emise de Comisia Națională pentru Statistică în baza prezentei ordonanțe. Sunt supuse acestor prevederi toate organismele statului, inclusiv cele militare și de ordine publică, în ceea ce privește activitatea economică. Modificări (1)

(2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică publică datele personale și cele privind gospodăria și activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor, anchetelor și sondajelor statistice; nu fac obiectul prezentei prevederi convingerile ideologice, apartenența politică; cazierul judiciar și viața intimă.

(3) Serviciile de statistică publică sunt autorizate să efectueze, prin aparatul - propriu, cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice privind fenomenele economice și sociale, persoanele juridice fiind obligate să permită, în baza unei împuterniciri exprese, accesul personalului statistic în unitățile respective și la documentele de evidență corespunzătoare.

(4) Pentru asigurarea calității datelor statistice comunicate serviciilor de statistică publică, personalul acestora are dreptul să verifice modul de determinare a datelor respective și corespondența lor cu evidențele deținătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri, au obligația să încheie procese-verbale de constatare și să aplice prevederile din cap. VI al prezentei ordonanțe.

Art. 10. - Modificări (3)

(1) Cercetarea fenomenelor și proceselor economico-sociale se efectuează, după caz, prin: înregistrări statistice curente; cercetări statistice specifice; cercetări statistice selective; recensăminte, microrecensăminte, sondaje și anchete statistice.

(2) Pentru completarea surselor de date necesare, serviciile de statistică publică au acces la evidențele administrative deținute de serviciile publice (bilanțuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidență a populației și altele), cu respectarea regimului de confidențialitate a acestora.

Art. 11. - Modificări (3)

Cercetările statistice de interes național, de tipul recensămintelor populației, locuințelor, clădirilor, întreprinderilor, animalelor, patrimoniului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Modificări (2)

Activitatea de culegere a datelor statistice se efectuează utilizând purtătorii de informații, nomenclatoarele, clasificările și metodele stabilite de Comisia Națională pentru Statistică în urma consultării ministerelor și organelor guvernamentale interesate. Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (3)

(1) Culegerea de date statistice de la persoane fizice sau juridice de către alte organe în afara serviciilor de statistică publică se poate realiza numai în următoarele situații:

a) de către ministere și alte organisme guvernamentale, pentru nevoi proprii, de la persoanele juridice și fizice din domeniul lor de activitate, iar de către serviciile publice, cu avizul Comisiei Naționale pentru Statistică referitor la oportunitatea acțiunii și corectitudinea metodelor statistice utilizate;

b) de către ministere, alte organisme guvernamentale, servicii publice, institute de cercetări, pentru nevoi naționale - pe bază de delegare de autoritate din partea Comisiei Naționale pentru Statistică, în situația în care cercetările respective au un caracter specific deosebit sau depășesc capacitatea de execuție a serviciilor; de statistică publică;

c) de către orice serviciu public sau privat, ori persoană particulară, cu acordul subiecților (agenți economici, servicii publice sau persoane fizice) de la care se culeg datele;

d) de către Ministerul Apărării Naționale, în condițiile prevăzute de art. 13 din Legea nr. 41/1990.

(2) Pentru domeniile de cercetare statistică specifice aflate în competența ministerelor de resort, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica financiară, statistica șomajului, statistica mediului înconjurător, ministerele respective au obligația de a transmite Comisiei Naționale pentru Statistică, pe bază de convenții bilaterale, datele centralizate ce urmează să fie incluse în fondul național de date statistice, în publicațiile statistice sau transmise organismelor internaționale.

CAPITOLUL IV Confidențialitatea datelor statistice

Art. 14. - Modificări (3)

Serviciile de statistică publică, personalul cuprins în activitatea de statistică, persoanele oficiale, sau serviciile publice, care, potrivit statutului lor legal, iau cunoștință de conținutul datelor statistice sunt obligate să asigure confidențialitatea acestora, după cum urmează:

a) datele statistice referitoare la persoanele juridice își păstrează gradul de confidențialitate stabilit de către emitent; aceste date vor putea fi utilizate numai în scopurile statistice pentru care au fost culese și prelucrate și nu vor putea servi ca probe în justiție sau la stabilirea unor drepturi sau obligații pentru unitățile la care se referă;

b) datele statistice agregate pentru trei sau mai multe persoane juridice își pierd caracterul stabilit de emitent, dacă datele, astfel obținute, nu mai permit identificarea datelor individuale și dobândesc gradul de confidențialitate stabilit de către serviciile de statistică publică potrivit reglementărilor după care acestea se conduc;

c) datele statistice individuale referitoare la persoanele fizice și gospodăriile acestora au caracter confidențial în toate cazurile, neputând fi comunicate altor persoane fizice sau juridice și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele statistice.

CAPITOLUL V Accesul la datele statistice

Art. 15. - Modificări (3)

(1) Datele și informațiile statistice reprezintă un bun național, accesibil Parlamentului, organismelor guvernamentale, serviciilor publice, unităților de cercetare științifică, agenților economici, cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și altor categorii de populație care dovedesc că au un interes legitim.

(2) Datele centralizate obținute pe baza înregistrărilor cuprinse în programele de cercetări statistice ale serviciilor de statistică publică vor fi puse la dispoziția organismelor guvernamentale în mod gratuit și vor fi publicate periodic sau la sfârșitul cercetărilor, prin grija Comisiei Naționale pentru Statistică, în volume și structuri cât mai largi, posibile, pentru a satisface nevoile de informare ale populației. Modificări (1)

(3) Datele și informațiile statistice analitice, rezultate din cercetările statistice efectuate, pot fi comunicate utilizatorilor pe baza cererilor motivate ale acestora, autorizate de conducătorii serviciilor de statistică publică și cu respectarea principiilor privind confidențialitatea datelor cuprinse în cap. IV al prezentei ordonanțe.

Art. 16. - Modificări (4)

Comisia Națională pentru Statistică asigură, gratuit sau cu plată, difuzarea datelor și informațiilor către diferitele categorii de utilizatori prin publicare, acces la rezultatele cercetărilor și acces direct la banca de date statistice, în condițiile specifice ale protecției datelor și ale confidențialității informațiilor.

Art. 17. - Modificări (4)

Serviciile de statistică publică sunt autorizate să realizeze cercetări statistice în afara celor cuprinse în programele lor, la cererea unor beneficiari interni sau externi, pe bază de contract cu plată și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe privind confidențialitatea datelor. În același mod se pot oferi informații, date statistice și studii pe baza cercetărilor cuprinse în programele serviciilor statistice, dacă acestea necesită prelucrări suplimentare. Din veniturile astfel obținute se acoperă cheltuielile efectuate pentru realizarea lucrărilor respective, diferența fiind vărsată la bugetul de stat.

CAPITOLUL VI Obligații și sancțiuni

Art. 18. - Modificări (2)

Persoanele juridice sunt obligate să organizeze evidența activității pe care o desfășoară, astfel încât să poată determina și comunica serviciilor de statistică, publică datele în forma și la termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonanțe.

Art. 19. - Modificări (3)

(1) Refuzul, întârzierea transmiterii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele și evidențele necesare verificării datelor statistice, neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și amenzile se aplică de către personalul Comisiei Naționale pentru Statistică anume împuternicit pentru aceasta.

(3) Dispozițiile privind contravențiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

(4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost săvârșită contravenția.

Art. 20. -

Încălcarea cu vinovăție a prevederilor prezentei ordonanțe de către personalul serviciilor de statistică publică atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 21. -

Salariații serviciilor de statistică publică și agenții statistici folosiți la efectuarea de recensăminte și alte cercetări statistice se bucură, pe tot timpul îndeplinirii acestei activități, de protecția legii, fiind socotiți ca îndeplinind o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Art. 22. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. La aceeași dată se abrogă Decretul nr. 152/1970, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...