Guvernul României

Ordonanța nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național

Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (4), Jurisprudență relevantă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 1992 fiind înlocuit parțial prin Lege 182/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Pînă la adoptarea prin lege a unor reglementări speciale privind protejarea patrimoniului cultural național, persoanele fizice sau juridice deținătoare, cu orice titlu, a unor bunuri culturale mobile sau imobile au obligația de a le păstra și conserva, ținînd seama de condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.

Art. 2. -

Calitatea de bun imobil aparținînd patrimoniului cultural național este atestată prin clasificarea acestuia în Lista monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, aprobată de Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice. Lista se revizuiește anual și se comunică deținătorilor împreună cu obligațiile ce le revin.

În ce privește bunurile mobile, calitatea de bun aparținînd patrimoniului cultural național este atestată, la solicitarea administrației publice sau a autorității judecătorești, prin expertiză de către specialiștii oficiilor locale pentru patrimoniul cultural național. Pentru situații de contraexpertiză sau atunci cînd nu există specialiști la oficii, desemnarea specialiștilor se face de Comisia Muzeelor și Colecțiilor și de Ministerul Culturii. Modificări (1)

CAPITOLUL II Circulația bunurilor culturale mobile

Art. 3. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

Bunurile culturale mobile deținute la data prezentei ordonanțe de muzee, colecții, biblioteci, în calitate de instituții publice, nu pot fi scoase din inventarul acestora pînă la apariția legii speciale.

Art. 4. -

Magazinele, anticariatele, consignațiile, galeriile, precum și casele de licitație care comercializează bunuri culturale, cu excepția creației artistice curente, au obligația să obțină autorizația de funcționare de la Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Muzeelor și Colecțiilor, eliberat pe baza angajamentului scris de respectare a Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale cu bunuri culturale, întocmit de Comisia Muzeelor și Colecțiilor.

Art. 5. -

Scoaterea din țară a bunurilor culturale mobile, temporar sau definitiv, de către persoanele fizice sau juridice, se poate face numai cu prezentarea la unitățile vamale a adeverinței eliberate de oficiul local pentru patrimoniul cultural național de pe raza de domiciliu al solicitantului, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele Ministerului Culturii și Comisiei Muzeelor și Colecțiilor. Modificări (1)

Scoaterea din țară a bunurilor culturale mobile deținute de muzee, colecții și biblioteci, în calitate de instituții publice, se poate face numai temporar și numai cu aprobarea Comisiei Muzeelor și Colecțiilor și a Ministerului Culturii, în conformitate cu normele emise de Ministerul Culturii și Comisia Muzeelor și Colecțiilor.

CAPITOLUL III Competențele Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și
Siturilor Istorice

Art. 6. -

Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, în afara atribuțiilor stabilite prin alte acte normative, are și următoarele atribuții:

a) avizează executarea lucrărilor la monumente, ansambluri și situri istorice, inclusiv pentru lucrările prevăzute la art. 8 lit. a)-j) din Legea nr. 50/1991, de asemenea, avizează executarea lucrărilor și în zonele de protecție a monumentelor situate pe o rază de 100 m în localitățile urbane, 200 m în localitățile rurale și 500 m în afara localităților, măsurați de la limita externă a acestora; Referințe (1)

b) avizează planurile urbanistice generale și locale, programele de organizare și dezvoltare urbanistică a localităților, precum și programele de amenajare a teritoriului, dacă acestea includ monumente, ansambluri și situri istorice cu zonele lor de protecție;

c) avizează trecerea în domeniul public național și local a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, precum și a terenurilor pe care sînt situate acestea;

d) emite norme privind obligațiile de folosință a terenurilor care pot fi exploatate agricol și după descoperirea de situri istorice;

e) emite avize privind modificare destinației și funcțiunilor monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, oricare ar fi forma de proprietate.

Se instituie Comisia de atestare tehnică a specialiștilor pe domeniile specifice lucrărilor la monumente istorice, care vor fi înscriși în Registrul specialiștilor, deschis la Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice.

Stabilirea domeniilor, a numărului membrilor și numirea acestora în Comisia de atestare tehnică se fac la propunerea Ministerului Culturii și Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor ș]i Siturilor Istorice, prin hotărîre a Guvernului.

Art. 7. -

În executarea atribuțiilor sale, Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice poate delega competențele prevăzute la art. 6 lit. a), d) și e) comisiilor zonale ale monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, ca organ operativ al Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, își exercită competențele în teritoriu prin specialiștii desemnați în acest scop ai oficiilor locale ale patrimoniului cultural național. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 8. -

Trecerea peste frontieră fără autorizație, a bunurilor aparținînd patrimoniului cultural național constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 2 ani la 7 ani și confiscarea parțială a averii.

Tentativa se pedepsește.

În cazul în care bunurile care au făcut obiectul infracțiunii nu au fost găsite, cel în cauză datorează taxele vamale aferente.

Art. 9. - Modificări (1)

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) trecerea peste frontieră, fără autorizație, a bunurilor culturale mobile care nu aparțin patrimoniului cultural național;

b) efectuarea de acte sau fapte de comerț cu bunuri culturale, fără autorizația prevăzută la art. 4 din prezenta ordonanță;

c) nerespectarea prevederilor Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale cu bunuri culturale prevăzut la art. 4 din prezenta ordonanță.

Contravențiile prevăzute la lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la lit. b) și c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Pentru contravențiile prevăzute la lit. a) și b), bunurile se confiscă.

Contravenția prevăzută la lit. c) duce la anularea autorizației de funcționare privind activitatea cu bunuri culturale.

Art. 10. -

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) executarea lucrărilor la monumente, ansambluri și situri istorice, precum și în zonele de protecție ale acestora, fără avizul prevăzut la art. 6 lit. a) sau cu încălcarea acestuia;

b) încălcarea normelor prevăzute la art. 6 lit. d);

c) modificarea destinației funcțiunilor monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice fără avizul prevăzut la art. 6 lit. c) sau cu încălcarea acestuia.

Contravențiile prevăzute la lit. a)-c) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Pentru contravențiile prevăzute la lit. a) și b), agentul constatator va dispune sistarea lucrărilor.

Pentru contravenția prevăzută la lit. c), agentul constatator va dispune sistarea activităților neautorizate.

Art. 11. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 lit. a) sînt de competența organelor vamale.

Art. 12. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 lit. b) și c) sînt de competența organelor specializate ale Ministerului Culturii, poliției și ale primăriilor.

Art. 13. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-c) sînt de competența organelor de specialitate ale Ministerului Culturii și primăriilor.

Art. 14. -

Contravențiilor stabilite prin prezenta ordonanță le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 15. -

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, persoanele fizice și juridice au obligația să solicite organelor competente autorizațiile și avizele prevăzute la art. 4 și art. 6 lit. e).

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Ludovic Spiess

București, 26 august 1992.

Nr. 27.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 50/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 11/1994 și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național
;
se încarcă...