Guvernul României

Ordonanța nr. 11/1992 privind modul de desfășurare și impozitare a activității de taximetrie auto

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 26 august 1992.

În vigoare de la 01 octombrie 1992 până la 31 decembrie 1997, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 85/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Societățile comerciale, persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum și colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăților comerciale, care desfășoară activitatea de taximetrie, au obligația de a instala pe autoturismele respective aparate de taxat, omologate de Inspecția Metrologiei de Stat, precum și emblema cu inscripția "Taxi". La începutul fiecărui trimestru, aceste persoane au obligația prezentării la organele fiscale teritoriale, pentru citirea încasărilor înregistrate de aparate.

Art. 2. -

Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum și colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăților comerciale care desfășoară activitatea de taximetrie sînt supuse unui impozit forfetar trimestrial de 30.000 lei, care se plătește anticipat. Modificări (1)

La sfîrșitul anului, impozitul se definitivează pe baza încasărilor totale înregistrate de aparatul de taxat.

Art. 3. -

Venitul anual impozabil se determină prin deducerea din încasările totale înregistrate prin aparatul de taxat a unei cote forfetare de cheltuieli de 80%. Impozitul definitiv stabilit la finele anului nu poate fi mai mic decît totalul impozitului forfetar datorat în cursul anului.

Art. 4. -

Metodologia de calcul, încasare și control, referitoare la impunerea veniturilor realizate, este prevăzută în anexă.

Art. 5. -

Constituie contravenție, în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracțiuni:

a) neinstalarea aparatului de taxat pe autoturism;

b) neprezentarea în vederea citirii aparatului de taxat;

c) efectuarea de transporturi fără punerea în funcțiune a aparatului de taxat;

d) distrugerea sigiliilor aplicate pe aparatele de taxat de organele de specialitate.

Contravențiile menționate se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și din unitățile sale teritoriale, precum și din cadrul Ministerului de Interne.

Art. 6. -

Contravențiilor prevăzute la art. 5 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968, cu excepția art. 25 și 26.

Art. 7. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începînd cu data de 1 octombrie 1992, dată la care își încetează aplicabilitatea orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea
p. Ministrul de interne,
Nicolae Crăciun,
secretar de stat

București, 14 august 1992.

Nr. 11.

ANEXĂ

Modul de calcul, încasare și control al impozitelor
din activitatea de taximetrie

1. Activitatea de transport de persoane, denumită taximetrie, se desfășoară numai după ce pe autoturismele folosite în acest scop s-au instalat aparate de taxat, omologate de Inspecția Metrologiei de Stat.

După instalarea aparatelor de taxat, proprietarul autoturismului are obligația de a se prezenta la inspecția județeană de metrologie sau a municipiului București, după caz, în vederea verificării și sigilării aparatului respectiv, după care se eliberează buletinul metrologic. Acest document se prezintă obligatoriu organului fiscal în a cărui rază își are domiciliul sau sediul proprietarul autoturismului, pentru a fi vizat și luat în evidență.

Activitatea de taximetrie se poate desfășura numai în condițiile posedării de către conducătorul auto a acestui buletin vizat de organele fiscale.

2. Prevederile prezentei ordonanțe se aplică persoanelor fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum și colaboratorilor cu autoturisme proprii ai societăților comerciale, care desfășoară activitatea de taximetrie. De asemenea, prevederile acestei ordonanțe se aplică și în cazul închirierii de către societățile comerciale a unor autoturisme proprietatea persoanelor fizice, exploatate efectiv de deținătorul autoturismului respectiv sau de părinții, fiii ori frații acestuia.

3. Persoanele prevăzute la art. 1 din ordonanță au obligația de a se prezenta trimestrial la organele fiscale teritoriale care au vizat buletinul metrologic, pentru citirea aparatului de taxat, care se face în primele 5 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor. Cu acest prilej, organul fiscal va întocmi procesul-verbal de constatare, în două exemplare, din care unul se înmînează taximetristului. Acest proces-verbal va cuprinde: numele și prenumele taximetristului, marca mașinii, numărul de circulație, numărul de kilometri parcurși, încasările înregistrate în perioada pentru care se face citirea și alte constatări ale organului fiscal

4. Impozitul forfetar prevăzut la art. 2 din ordonanță se modifică, în cazul în care activitatea de taximetrie începe sau se întrerupe în cursul trimestrului, respectiv se restrînge la perioada în care se desfășoară această activitate. În situația încetării activității în cursul trimestrului, persoanele autorizate, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, sînt obligate să depună autorizația de funcționare iar colaboratorii societăților comerciale să prezinte organului fiscal o dovadă eliberată de societatea comercială, din care să rezulte încetarea activității.

De asemenea, impozitul se reduce proporțional cu perioada în care se desfășoară activitatea și în caz de întreruperi temporare, cauzate de reparații ale autoturismului, accidente, spitalizare, plecări în străinătate și alte cauze obiective dovedite cu documente oficiale.

În aceste situații, proprietarii autoturismelor au obligația prezentării la organele fiscale, pentru citirea aparatului de taxat, atît la încetarea, cît și la reînceperea activității.

Impozitul anual pentru veniturile realizate din activitatea de taximetrie se definitivează pînă la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor.

Asupra venitului impozabil, determinat potrivit art. 3 din ordonanță, se aplică cotele de impozit prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 201/1990.

În situația în care contribuabilul consideră că a efectuat cheltuieli mai mari decît cele luate în calcul de organul fiscal, venitul impozabil se determină prin scăderea din totalul încasărilor a cheltuielilor efective cu consumul de carburanți și lubrifianți, întreținere și reparații curente, cota de reparații de volum, amortizarea autoturismului și alte cheltuieli specifice, dovedite cu documente oficiale.

Diferența de impozit stabilită cu ocazia definitivării impunerii se plătește în două rate egale, prima în termen de 30 de zile și a doua în termen de 60 de zile de la data comunicării sumei datorate.

Pentru transportul de persoane care se efectuează cu autoturisme de teren, microbuze și autobuze, proprietarii acestora au obligația să declare veniturile realizate la organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin însumarea tarifelor înscrise pe biletele de călătorie cu regim special, eliberate călătorilor pentru serviciul prestat. Din veniturile astfel rezultate se deduc cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora pe bază de documente justificative, iar venitul impozabil obținut se impune cu cotele și în condițiile Hotărîrii Guvernului nr. 201/1990.

5. Pentru neplata în termen a impozitului forfetar trimestrial în cursul anului, precum și a diferențelor de impozit rezultate cu ocazia definitivării impunerii, se datorează majorări de întîrziere, stabilite potrivit legii, de 2% pe lună sau fracțiune de lună de întârziere la plată.

6. Societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, mixt sau privat, care au activitate de transport de persoane, desfășurată cu autoturisme aflate în patrimoniul acestora sau închiriate în alte condiții decît cele prevăzute la pct. 2 din prezentele norme, sînt supuse impozitului pe profit pentru veniturile realizate, potrivit reglementărilor în vigoare.

7. Impozitele datorate, nestabilite la timp, se calculează pe o perioadă anterioară de 2 ani anului în care se constată această situație.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...