Guvernul României

Acordul între Agenția Spațială Europeană și Guvernul României privind cooperarea spațială în scopuri pașnice din 11.12.1992 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Agenția Spațială Europeană, creată prin convenția deschisă spre semnare la Paris, la 30 mai 1975, și intrată în vigoare la 30 octombrie 1980 (numită în continuare agenția) și Guvernul României (denumite în text părțile),

luând în considerare prevederile Tratatului în legătură cu principiile ce guvernează activitățile statelor în exploatarea și utilizarea spațiului extraatmosferic, inclusiv Luna și alte corpuri cerești, încheiat la 27 ianuarie 1967, și alte acorduri multilaterale privind exploatarea și utilizarea spațiului extraatmosferic, la care România și statele membre ale agenției sunt părți și pe care agenția le-a acceptat,

având în vedere convenția privind agenția și, în special, art. XIV al acesteia, care prevede cooperarea internațională în domeniul spațial,

convinse de beneficiile pe care o asemenea cooperare le-ar aduce părților și, în general, la dezvoltarea comunității spațiale europene și,

dorind să întărească și să dezvolte relațiile prietenești existente și să stabilească mecanisme ce ar facilita cooperarea dintre părți la activități reciproc avantajoase legate de folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic,

au hotărât după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Scopul

Părțile afirmă dorința lor de a întări și dezvolta, în interes reciproc, cooperarea existentă în folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic, creând, prin prezentul acord, cadrul necesar dezvoltării în continuare a acesteia.

ARTICOLUL 2 Domenii de cooperare

1. Domeniile de cooperare în cadrul acestui acord pot îngloba un element sau o combinație din elementele specificate în continuare:

a) consultări periodice, la nivel de execuție, asupra proiectelor de interes reciproc, în vederea definirii obiectivelor și a propunerii celor mai bune metode de a coordona mijloacele și de a realiza activitățile. Cooperarea la asemenea proiecte va fi fixată de comun acord de către părți, menținându-se o legătură între diferitele domenii în care se execută activități spațiale de către părți, cum ar fi științele spațiale, observarea Pământului, telecomunicațiile și cercetările în microgravitație;

b) atribuirea de burse ce vor permite beneficiarilor uneia sau alteia dintre părți să-și perfecționeze formația profesională sau să întreprindă alte activități științifice sau tehnice în domeniile în care institutele alese de părți oferă burse;

c) schimbul de experți care vor participa la diferite studii și programe;

d) conferințe și simpozioane comune;

e) activități comune privind promovarea utilizării de produse și servicii realizate în cadrul programelor agenției.

2. În vederea realizării cooperării prevăzute în domeniile specificate în paragraful precedent, părțile sunt de acord să faciliteze schimbul de savanți și ingineri. Agenția se angajează să ofere accesul la rețeaua proprie E.S.I.S., ce reprezintă un curier electronic și de schimb de date.

3. De comun acord, pot fi adăugate și alte domenii și forme de cooperare la cele care sunt menționate în prezentul articol.

ARTICOLUL 3 Modalități de punere în aplicare

1. Fiecare parte desemnează un reprezentant ce va răspunde de examinarea și definitivarea propunerilor de cooperare, de urmărirea realizării acestora și de întreprinderea măsurilor necesare sprijinirii dezvoltării, pe mai departe, a activităților de cooperare. Propunerile părților în materie de cooperare se vor transmite, de regulă, prin intermediul acestor reprezentanți.

2. Grupuri comune de lucru se pot constitui pentru examinarea în detaliu a propunerilor în domenii pe care părțile le stabilesc și pentru formularea de recomandări.

3. Pentru punerea în practică a activităților din domeniile de cooperare definite la art. 2 din prezentul acord, ceea ce poate conduce la constituirea unei grupe de lucru, părțile se înțeleg asupra modalităților de execuție specifice. Pentru Guvernul României, Agenția Spațială Română (A.S.R.) este autorizată să încheie asemenea aranjamente în numele Guvernului.

4. Reuniuni speciale ale reprezentanților desemnați, în virtutea art. 3 alin. 1, sunt convocate, în principiu, la intervale de 2 ani, pentru a analiza îndeplinirea prezentului acord.

5. Guvernul României este de acord să ofere asistență administrativă pentru îndeplinirea prezentului acord, în ceea ce privește, în special, intrarea și ieșirea persoanelor, precum și importul și exportul de bunuri. Părțile se înțeleg asupra unei proceduri privind scutirea bunurilor utilizate pentru proiectele comune de orice obligație, care se aplică în mod normal la export și import.

6. Pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acest acord, fiecare parte, de regulă, își va acoperi cheltuielile.

ARTICOLUL 4 Informații

1. Părțile se vor informa reciproc asupra ansamblului activităților lor și programelor respective, precum și asupra progreselor realizate.

2. Părțile vor efectua schimburi de informații tehnice și științifice, de interes reciproc în domeniul științei, tehnologiei și aplicațiilor spațiale, transmițându-și rapoarte și note tehnice și științifice în conformitate cu propriile reglementări privind regimul de circulație a informațiilor și datelor.

3. Informațiile științifice și tehnice obținute de una dintre părți, în cursul experimentelor sau proiectelor comune, vor fi puse la dispoziția celeilalte părți, cu respectarea regulilor convenite în mod reciproc în ceea ce privește regimul de circulație a informațiilor și datelor.

4. În situația când o parte furnizează celeilalte părți bunuri, date sau informații, partea care le primește va acorda un grad de protecție în materie de proprietate intelectuală cel puțin echivalent cu cel de care acestea beneficiază în virtutea sistemului juridic al părții care le furnizează. Măsurile speciale pe care partea furnizoare le consideră necesare pentru asigurarea acestui nivel de protecție vor constitui obiectul unui acord comun.

ARTICOLUL 5 Răspunderi

Cu excepția altor condiții stabilite prin aranjamentele la care se face referire în art. 3 alin. 3 de mai sus, fiecare parte poartă propria răspundere pentru orice pierderi sau daune suferite de persoanele sau bunurile sale, în legătură cu executarea activităților prevăzute în acest acord, în afară de cazul unor daune provocate în mod intenționat sau de neglijență gravă, cauzate de cealaltă parte.

ARTICOLUL 6 Reglementarea litigiilor

1. Orice litigiu legat de interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi, în principiu, soluționat prin consultări reciproce între părți. Dacă un litigiu nu poate fi rezolvat prin aceste consultări, el va fi supus, la cererea uneia dintre părți, unui tribunal de arbitraj, compus din câte un membru desemnat de fiecare parte și un președinte desemnat de comun acord de către părți sau, în lipsă de acord, de către președintele Curții Permanente de Arbitraj. Decizia tribunalului este definitivă și obligă cele două părți.

2. Aranjamentele menționate în art. 3 alin. 3 al acestui acord vor conține prevederi proprii referitoare la reglementarea litigiilor, inclusiv procedurile și modalitățile de arbitraj.

ARTICOLUL 7 Intrarea în vigoare. Amendamente

1. Prezentul acord intră în vigoare, după semnarea lui de reprezentanții celor două părți, la data notificării către agenție a ratificării de către Parlamentul României. Acordul rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani. Acesta poate fi, în continuare, prelungit pentru alte perioade, de comun acord, în scris. Cu excepția primilor 2 ani de la semnare, prezentul acord poate fi denunțat de oricare dintre părți prin notificare scrisă cu 6 luni înainte. Dacă acordul încetează ca urmare a acestei denunțări, prevederile sale vor continua totuși să se aplice pe perioada și în măsura în care este necesar pentru a se asigura realizarea oricărui aranjament specific, încheiat în conformitate cu art. 3 alin. 3 de mai sus, și care rămâne în vigoare la data la care prezentul acord încetează să producă efecte.

2. Acest acord poate fi modificat, de comun acord, în scris.

Încheiat la Paris la data de 11 decembrie 1992, în două originale, în limba franceză. Agenția va asigura traducerea în limbile engleză și germană.

Pentru Pentru
Agenția Spațială Europeană, Guvernul României,
Jean-Marie Luton, Anton Vătășescu,
director general ambasador

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...