Tribunalul arbitral | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre arbitraj -
TITLUL III
Tribunalul arbitral

Arbitrii

Art. 555. - Reviste (2), Doctrină (3)

Poate fi arbitru orice persoană fizică dacă are capacitate deplină de exercițiu. Jurisprudență

Numărul arbitrilor

Art. 556. - Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Părțile stabilesc dacă litigiul se judecă de un arbitru unic sau de mai mulți arbitri, care trebuie să fie întotdeauna în număr impar.

(2) Dacă părțile nu au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se judecă de 3 arbitri, câte unul numit de fiecare dintre părți, iar al treilea - supraarbitrul - desemnat de cei 2 arbitri.

(3) Dacă există mai mulți reclamanți sau mai mulți pârâți, părțile care au interese comune vor numi un singur arbitru.

Nulitatea parțială

Art. 557. - Doctrină (3)

Este nulă clauza din convenția arbitrală care conferă uneia dintre părți un privilegiu cu privire la desemnarea arbitrilor ori care prevede dreptul uneia dintre părți de a numi arbitrul în locul celeilalte părți sau de a avea mai mulți arbitri decât cealaltă parte.

Numirea arbitrilor

Art. 558. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Arbitrii sunt numiți, revocați sau înlocuiți conform convenției arbitrale. Reviste (2)

(2) Când arbitrul unic sau, după caz, arbitrii nu au fost numiți prin convenția arbitrală și nici nu s-a prevăzut modalitatea de numire, partea care vrea să recurgă la arbitraj va comunica celeilalte părți, în scris, să procedeze la numirea lor potrivit art. 556 alin. (2) și (3).

(3) În comunicare se arată numele, domiciliul și, pe cât posibil, datele personale și profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desemnat de partea care vrea să recurgă la arbitraj, precum și enunțarea succintă a pretențiilor și a temeiului lor.

(4) Partea căreia i s-a făcut comunicarea trebuie să transmită, la rândul său, în termen de 10 zile de la primirea acesteia, răspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic sau, după caz, numele, prenumele, domiciliul și, pe cât posibil, datele personale și profesionale ale arbitrului desemnat de aceasta.

(5) Când propun arbitrii, fie prin convenția arbitrală, fie în condițiile alin. (2) - (4), părțile vor propune și câte un supleant, pentru cazul în care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge în situația să nu își poată îndeplini însărcinarea.

Acceptarea sarcinii de arbitru

Art. 559. - Reviste (1), Doctrină (3)

Acceptarea însărcinării de arbitru trebuie să fie făcută în scris și va fi comunicată părților, în termen de 5 zile de la data primirii propunerii de numire, prin poștă, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Reviste (1)

Numirea supraarbitrului

Art. 560. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Cei 2 arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului și a unui supleant al acestuia, în termen de 10 zile de la ultima acceptare. Supraarbitrul se va conforma prevederilor art. 559.

Numirea arbitrilor de către instanță

Art. 561. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) În caz de neînțelegere între părți cu privire la numirea arbitrului unic sau dacă o parte nu numește arbitrul ori dacă cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, partea care vrea să recurgă la arbitraj poate cere tribunalului prevăzut la art. 547 alin. (1) să procedeze la numirea arbitrului ori, după caz, a supraarbitrului.

(2) Tribunalul se pronunță în termen de 10 zile de la sesizare, cu citarea părților, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

Incompatibilitatea arbitrilor

Art. 562. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) În afară de cazurile de incompatibilitate prevăzute pentru judecători, arbitrul poate fi recuzat și pentru următoarele motive, care pun la îndoială independența și imparțialitatea sa:

a) neîndeplinirea condițiilor de calificare sau a altor condiții privitoare la arbitri, prevăzute în convenția arbitrală;

b) când o persoană juridică al cărei asociat este sau în ale cărei organe de conducere se află arbitrul are un interes în cauză;

c) dacă arbitrul are raporturi de muncă ori de serviciu, după caz, sau legături comerciale directe cu una dintre părți, cu o societate controlată de una dintre părți sau aflată sub un control comun cu aceasta;

d) dacă arbitrul a prestat consultanță uneia dintre părți, a asistat sau a reprezentat una dintre părți ori a depus mărturie în una dintre fazele precedente ale litigiului.

(2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decât pentru cauze survenite sau de care a luat cunoștință după numire.

(3) Persoana care știe că în privința sa există o cauză de recuzare este obligată să înștiințeze părțile și pe ceilalți arbitri mai înainte de a fi acceptat însărcinarea de arbitru, iar dacă asemenea cauze survin după acceptare, de îndată ce le-a cunoscut. Jurisprudență

(4) Această persoană nu poate participa la judecarea litigiului decât dacă părțile, înștiințate potrivit alin. (3), comunică în scris că înțeleg să nu ceară recuzarea. Chiar în acest caz, ea are dreptul să se abțină de la judecarea litigiului, fără ca abținerea să însemne recunoașterea cauzei de recuzare.

(5) Abținerea produce efecte pe data formulării ei, fără nicio altă formalitate.

Cererea de recuzare

Art. 563. - Doctrină (3)

(1) Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sancțiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data când partea a luat cunoștință de numirea arbitrului sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare. Reviste (1)

(2) Cererea de recuzare se soluționează de tribunalul prevăzut la art. 547 alin. (1) prin încheiere, pronunțată cu citarea părților și a arbitrului recuzat, în termen de 10 zile de la sesizare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Dispozițiile prezentului cod privind recuzarea judecătorilor se aplică în mod corespunzător.

Înlocuirea arbitrilor

Art. 564. - Doctrină (3)

În caz de recuzare, revocare, abținere, renunțare, deces, precum și în orice alt caz în care arbitrul este împiedicat să își îndeplinească sarcina și dacă supleantul, la rândul său, este împiedicat să își exercite însărcinarea, se va proceda la înlocuirea arbitrului potrivit dispozițiilor stabilite pentru numirea lui.

Răspunderea arbitrilor

Art. 565. - Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Arbitrii răspund, în condițiile legii, pentru prejudiciul cauzat, dacă:

a) după acceptare, renunță în mod nejustificat la însărcinarea lor; Reviste (1)

b) fără motiv justificat, nu participă la judecarea litigiului ori nu pronunță hotărârea în termenul stabilit de convenția arbitrală sau de lege; Reviste (1)

c) nu respectă caracterul confidențial al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care iau cunoștință în calitate de arbitri, fără a avea autorizarea părților; Reviste (3)

d) încalcă cu rea-credință sau gravă neglijență alte îndatoriri ce le revin. Reviste (2)

Constituirea tribunalului arbitral

Art. 566. - Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Tribunalul arbitral se consideră constituit la data acceptării însărcinării de arbitru unic sau, după caz, a ultimei acceptări a însărcinării de arbitru ori de supraarbitru.

(2) Data acceptării este cea a expedierii comunicării prevăzute la art. 559.

Termenul arbitrajului

Art. 567. - Reviste (2), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Dacă părțile nu au prevăzut altfel, tribunalul arbitral trebuie să pronunțe hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale, sub sancțiunea caducității arbitrajului. Reviste (2)

(2) Termenul se suspendă pe timpul judecării unei cereri de recuzare sau a oricărei alte cereri incidente adresate tribunalului prevăzut la art. 547. Reviste (1)

(3) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), părțile pot consimți în scris la prelungirea termenului arbitrajului. Reviste (1)

(4) Tribunalul arbitral poate dispune, pentru motive temeinice, prelungirea termenului, o singură dată, cu cel mult 3 luni. Reviste (3)

(5) Termenul se prelungește de drept cu 3 luni în cazul decesului uneia dintre părți. Reviste (1)

Caducitatea arbitrajului

Art. 568. - Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) La primul termen de judecată la care au fost legal citate, părțile sunt obligate să declare în scris, sub sancțiunea decăderii, dacă înțeleg să invoce caducitatea arbitrajului. Reviste (1)

(2) Când cel puțin una dintre părți a formulat declarația prevăzută la alin. (1), tribunalul arbitral, la expirarea termenului prevăzut la art. 567, va pronunța o hotărâre prin care va constata că arbitrajul a devenit caduc, cu excepția situației în care părțile declară în mod expres că renunță la caducitate, caz în care va continua judecata. Reviste (1)

(3) Probele administrate în cadrul procedurii devenite caducă vor putea fi utilizate, dacă este cazul, într-un nou arbitraj, în măsura în care se socotește că nu este necesară refacerea lor.

Locul arbitrajului

Art. 569. - Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Părțile stabilesc locul arbitrajului. În lipsa unei asemenea prevederi, locul arbitrajului se stabilește de tribunalul arbitral.

Limba arbitrajului

Art. 570. - Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Dezbaterea litigiului în fața tribunalului arbitral se face în limba stabilită prin convenția arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic în această privință ori nu a intervenit o înțelegere ulterioară, în limba contractului din care s-a născut litigiul ori, dacă părțile nu se înțeleg, într-o limbă de circulație internațională stabilită de tribunalul arbitral.

(2) Dacă o parte nu cunoaște limba în care se desfășoară dezbaterea, la cererea și pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui traducător.

(3) Părțile pot să participe la dezbateri cu traducătorul lor.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Teoria cea mai larg acceptată privind relația dintre părțile convenției arbitrale și arbitri este cea contractuală .
Arbitrii se bucură de o imunitate în materia răspunderii civile, în sensul că nu poate interveni o răspundere juridică civilă pentru soluția pronunțată în litigiul dedus arbitrajului, similar cu protecția acordată altor persoane care exercită funcții jurisdciționale – judecătorii sau jurații.
[ Mai mult... ]

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Data constituirii tribunalului arbitral prezintă importanță pentru calculul termenului arbitrajului, care începe să curgă de la această dată, determinând aplicabilitatea altor instituții juridice, cum ar fi caducitatea arbitrajului sau, mai departe, anularea hotărârii arbitrale.
De asemenea, data constituirii tribunalului arbitral produce și alte efecte procedurale, fiind, de exemplu, momentul limită la care părțile pot stabili, prin acordul lor, regulile privind desfășurarea arbitrajului (vezi supra, art. 544).
[ Mai mult... ]

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Regula instituită de NCPC în privința termenului arbitrajului este aceea că tribunalul arbitral trebuie să pronunțe hotărârea în termen de cel mult 6 luni de la data constituirii sale, dacă părțile nu au convenit un alt termen. Sancțiunea care intervine în caz contrar este caducitatea arbitrajului, adică lipsirea de efecte a procedurii arbitrale desfășurate cu depășirea termenului.
Termenul arbitrajului poate fi suspendat sau prelungit.
[ Mai mult... ]

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Împlinirea („expirarea”, cum spune NCPC, cu un termen ușor nepotrivit) termenului arbitrajului atrage caducitatea arbitrajului. Acest deznodământ poate fi împiedicat de două situații, una anterioară și una conconitentă împlinirii termenului:
1. neinvocarea în termen și în forma prevăzută de lege a caducității pentru depășirea termenului arbitrajului: dacă niciuna dintre părți nu a invocat, în scris, până la primul termen de arbitrare la care au fost legal citate, caducitatea pentru depășirea termenului, tribunalul arbitral nu este ținut de un termen;
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Legea nu impune condiții particulare pentru desemnarea arbitrilor. noul C. proc. civ. se limitează la precizarea că poate fi arbitru orice persoană fizică care are capacitate deplină a drepturilor. Această exigență este legitimă, fiind greu de conceput încredințarea funcției jurisdicționale unei persoane lipsite de o atare calitate. 
    Constatăm că legea nu instituie nicio condiție de ordin profesional, astfel că părțile sunt libere să aleagă arbitrii după propriile lor criterii, iar dacă apreciază necesar să recurgă chiar la specialiști în domeniul de activitate legat de obiectul litigiului. Această soluție de principiu este una care ține de tradiția arbitrajului privat, instituție în cadrul căreia încrederea părților în persoana arbitrului este fundamentală. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Conform art. 37 noul C. civ.,capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. Pentru a putea fi numită arbitru, persoana fizică trebuie să aibă capacitate de folosință deplină, adică să fi devenit majoră ori să fi dobândit în mod anticipat sau prin căsătorie capacitate deplină de exercițiu. 
    Textul legal mai conține o limitare care rezultă din referirea expresă a legii numai la persoanele fizice. În atare condiții, nu va fi validă numirea unui arbitru persoană juridică, ci numai a unei persoane fizice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Sarcina de arbitru poate fi încredințată numai persoanelor fizice. De aceea, în cazul în care părțile desemnează o persoană juridică drept arbitru, convenția este inoperantă. Ea poate valora cel mult intenția părților de a încredința acesteia organizarea arbitrajului(609). 
    Față de reglementarea anterioară, s-a renunțat la cerința cetățeniei române a arbitrului. Libertatea de alegere a arbitrilor nu putea fi îngrădită în continuare pentru acest motiv, cu precădere în contextul actual al liberei circulații a persoanelor în statele membre ale Uniunii Europene. Eliminând această cerință, a fost necesară reglementarea regimului lingvistic al arbitrajului, prin introducerea art. 570 NCPC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Legea nu impune condiții particulare pentru desemnarea arbitrilor. noul C. proc. civ. se limitează la precizarea că poate fi arbitru orice persoană fizică care are capacitate deplină a drepturilor. Această exigență este legitimă, fiind greu de conceput încredințarea funcției jurisdicționale unei persoane lipsite de o atare calitate. 
    Constatăm că legea nu instituie nicio condiție de ordin profesional, astfel că părțile sunt libere să aleagă arbitrii după propriile lor criterii, iar dacă apreciază necesar să recurgă chiar la specialiști în domeniul de activitate legat de obiectul litigiului. Această soluție de principiu este una care ține de tradiția arbitrajului privat, instituție în cadrul căreia încrederea părților în persoana arbitrului este fundamentală. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Conform art. 37 noul C. civ.,capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. Pentru a putea fi numită arbitru, persoana fizică trebuie să aibă capacitate de folosință deplină, adică să fi devenit majoră ori să fi dobândit în mod anticipat sau prin căsătorie capacitate deplină de exercițiu. 
    Textul legal mai conține o limitare care rezultă din referirea expresă a legii numai la persoanele fizice. În atare condiții, nu va fi validă numirea unui arbitru persoană juridică, ci numai a unei persoane fizice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Termenele procedurale
Amenzi judiciare și despăgubiri
Procedura în fața primei instanțe
Căile de atac
Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Contestația privind tergiversarea procesului
Dispoziții generale
Dispoziții speciale
Dispoziții generale
Convenția arbitrală
Tribunalul arbitral
Procedura arbitrală
Desființarea hotărârii arbitrale
Executarea hotărârii arbitrale
Arbitrajul instituționalizat
Dispoziții generale
Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului
Executarea silită directă
Procedura divorțului
Procedura punerii sub interdicție judecătorească
Procedura de declarare a morții
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului, alternativă viabilă la justiția de stat
Răspunderea juridică a arbitrilor
Arbitrul
Despre convenția arbitrală ca decizie de afaceri
Studiu de caz. Cazurile în care poate fi desființată hotărârea arbitrală
Decăderea - mijloc de evitare a abuzului de drept procesual în reglementarea Codului de procedură civilă
Răspunderea arbitrilor
Motivarea apelului în sistemul Noului Cod de Procedură Civilă: limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora (II)
Anvergura internațională a profesiei juridice de arbitru
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...