Judecătorul Incompatibilitatea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Părțile

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil -
CAPITOLUL I
Judecătorul. Incompatibilitatea

Cazuri de incompatibilitate absolută

Art. 41. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (46), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul care a pronunțat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluționat cauza nu poate judeca aceeași pricină în apel, recurs, contestație în anulare sau revizuire și nici după trimiterea spre rejudecare. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (14), Reviste (6), Hotărâri judecătorești

(2) De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator în aceeași cauză. Practică judiciară (6), Reviste (3), Doctrină (1)

Alte cazuri de incompatibilitate

Art. 42. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situații: Practică judiciară (7), Reviste (4), Modele (1), Hotărâri judecătorești

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuția părților, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) și (5), nu îl face pe judecător incompatibil; Jurisprudență (1), Practică judiciară (29), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă; Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

3. când este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soțului uneia dintre aceste persoane; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

4. când soțul sau fostul său soț este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părți; Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

5. dacă el, soțul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părți într-un proces care se judecă la instanța la care una dintre părți este judecător; Practică judiciară (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

6. dacă între el, soțul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, și una dintre părți a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva sa; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți; Caută hotărâri judecătorești

8. dacă el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părți; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

9. dacă el, soțul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relații de dușmănie cu una dintre părți, soțul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

10. dacă, atunci când este învestit cu soluționarea unei căi de atac, soțul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiași pricini înaintea altei instanțe; Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

11. dacă este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată; Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

12. dacă soțul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau a asistat partea în aceeași pricină înaintea altei instanțe; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparțialitatea sa. Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (4), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile alin. (1) privitoare la soț se aplică și în cazul concubinilor. Legislație conexă (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Abținerea

Art. 43. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (52), Reviste (5), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Înainte de primul termen de judecată grefierul de ședință va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 și, când este cazul, va întocmi un referat corespunzător. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Judecătorul care știe că există un motiv de incompatibilitate în privința sa este obligat să se abțină de la judecarea pricinii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(3) Declarația de abținere se face în scris de îndată ce judecătorul a cunoscut existența cazului de incompatibilitate sau verbal în ședință, fiind consemnată în încheiere. Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

Recuzarea

Art. 44. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părți înainte de începerea oricărei dezbateri. Jurisprudență (2), Practică judiciară (4), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Invocarea incompatibilității absolute

Art. 45. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (3)

În cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s-a abținut ori nu a fost recuzat. Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii. Practică judiciară (1)

Judecătorii care pot fi recuzați

Art. 46. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Pot fi recuzați numai judecătorii care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată pentru soluționare. Caută hotărâri judecătorești

Cererea de recuzare. Condiții

Art. 47. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (4), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de recuzare se poate face verbal în ședință sau în scris pentru fiecare judecător în parte, arătându-se cazul de incompatibilitate și probele de care partea înțelege să se folosească. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Este inadmisibilă cererea în care se invocă alte motive decât cele prevăzute la art. 41 și 42. Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Abținerea judecătorului recuzat

Art. 48. - Practică judiciară (2), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abține. Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Declarația de abținere se soluționează cu prioritate. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În caz de admitere a declarației de abținere, cererea de recuzare, indiferent de motivul acesteia, va fi respinsă, prin aceeași încheiere, ca rămasă fără obiect. Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(4) În cazul în care declarația de abținere se respinge, prin aceeași încheiere instanța se va pronunța și asupra cererii de recuzare.

Starea cauzei până la soluționarea cererii

Art. 49. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Până la soluționarea declarației de abținere nu se va face niciun act de procedură în cauză. Practică judiciară (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecății. Cu toate acestea, pronunțarea soluției în cauză nu poate avea loc decât după soluționarea cererii de recuzare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (8), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Compunerea completului de judecată

Art. 50. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Abținerea sau recuzarea se soluționează de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține. Dispozițiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile. Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când, din pricina abținerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată, cererea se judecă de instanța ierarhic superioară. Practică judiciară (9), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării

Art. 51. - Practică judiciară (16), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța hotărăște de îndată, în camera de consiliu, fără prezența părților și ascultându-l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține, numai dacă apreciază că este necesar. În aceleași condiții, instanța va putea asculta și părțile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care la același termen s-au formulat cereri de recuzare și de abținere pentru motive diferite, acestea vor fi judecate împreună. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În cazul admiterii abținerii sau recuzării întemeiate pe dispozițiile art. 42 alin. (1) pct. 11, instanța va stabili care dintre judecători nu va lua parte la judecarea pricinii. Caută hotărâri judecătorești

(5) Abținerea sau recuzarea se soluționează printr-o încheiere care se pronunță în ședință publică. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(6) Dacă abținerea sau, după caz, recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la judecarea pricinii. În acest caz, încheierea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecător urmează să fie păstrate. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Procedura de soluționare de către instanța superioară

Art. 52. - Practică judiciară (10), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța superioară învestită cu judecarea abținerii sau recuzării în situația prevăzută la art. 50 alin. (2) va dispune, în caz de admitere a cererii, trimiterea pricinii la o altă instanță de același grad din circumscripția sa. Practică judiciară (9), Hotărâri judecătorești

(2) Dacă cererea este respinsă, pricina se înapoiază instanței inferioare.

Căi de atac

Art. 53. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părți, odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (38), Reviste (4), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(2) Încheierea prin care s-a încuviințat sau s-a respins abținerea, cea prin care s-a încuviințat recuzarea, precum și încheierea prin care s-a respins recuzarea în cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei căi de atac. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă instanța de apel constată că recuzarea a fost în mod greșit respinsă, reface toate actele de procedură și, dacă apreciază că este necesar, dovezile administrate la prima instanță. Când instanța de recurs constată că recuzarea a fost greșit respinsă, ea va casa hotărârea, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel sau, atunci când calea de atac a apelului este suprimată, la prima instanță. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

Incompatibilitatea altor participanți

Art. 54. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și procurorilor, magistraților-asistenți, asistenților judiciari și grefierilor. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...