Intervenția voluntară | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Părțile - Alte persoane care pot lua parte la judecată -
§ 1.
Intervenția voluntară

Forme

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (6), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părțile originare. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (2)

(2) Intervenția este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății sau un drept strâns legat de acesta. Jurisprudență, Reviste (17), Modele (1)

(3) Intervenția este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părți. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Modele (1)

Intervenția principală

Art. 62. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Cererea de intervenție principală va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Cererea poate fi făcută numai în fața primei instanțe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(3) Cu acordul expres al părților, intervenția principală se poate face și în instanța de apel. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Intervenția accesorie

Art. 63. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Cererea de intervenție accesorie va fi făcută în scris și va cuprinde elementele prevăzute la art. 148 alin. (1), care se va aplica în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Intervenția accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

Procedura de judecată. Căi de atac

Art. 64. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Instanța va comunica părților cererea de intervenție și copii de pe înscrisurile care o însoțesc. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) După ascultarea intervenientului și a părților, instanța se va pronunța asupra admisibilității în principiu a intervenției, printr-o încheiere motivată. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Încheierea de admitere în principiu nu se poate ataca decât odată cu fondul. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă. Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanță, respectiv numai recursul la instanța ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunțată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanței competente să soluționeze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare. Judecarea cererii principale se suspendă până la soluționarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (25), Comentarii expert (1)

Situația intervenientului

Art. 65. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Intervenientul devine parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii sale. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenției, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenție sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenție. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de el. Reviste (7)

(3) În cazul intervenției principale, după admiterea în principiu, instanța va stabili un termen în care trebuie depusă întâmpinarea.

Judecarea cererii de intervenție principală

Art. 66. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Intervenția principală se judecă odată cu cererea principală. Jurisprudență

(2) Când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, instanța poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecată separat, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății. În caz de disjungere, instanța rămâne în toate cazurile competentă să soluționeze cererea de intervenție. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci când judecarea cererii de intervenție ar fi întârziată de cererea principală.

(4) Intervenția principală va fi judecată chiar dacă judecarea cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Judecarea cererii de intervenție accesorie

Art. 67. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5)

(1) Judecarea cererii de intervenție accesorie nu poate fi disjunsă de judecarea cererii principale, iar instanța este obligată să se pronunțe asupra acesteia prin aceeași hotărâre, odată cu fondul. Jurisprudență

(2) Intervenientul accesoriu poate să săvârșească numai actele de procedură care nu contravin interesului părții în favoarea căreia a intervenit. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(3) După admiterea în principiu, intervenientul accesoriu poate să renunțe la judecarea cererii de intervenție doar cu acordul părții pentru care a intervenit.

(4) Calea de atac exercitată de intervenientul accesoriu se socotește neavenită dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunțat la calea de atac exercitată ori aceasta a fost anulată, perimată sau respinsă fără a fi cercetată în fond. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cerere de intervenție voluntară accesorie. Admisibilitatea ei într-un conflict individual de muncă - Mădălina Moceanu
Cererea de intervenție accesorie nu este inadmisibilă, de plano, în raporturile specifice de dreptul muncii, care fac obiectul acțiunii principale. Nu există o dispoziție legală expresă în acest sens.
În cazul conflictelor de muncă se impune a fi stabilit, în concret, dacă un terț justifică un interes personal și actual pentru a interveni în litigiul dintre salariat și angajator, respectiv într-o contestație formulată de salariat împotriva deciziei de sancționare disciplinară, emisă de către angajator.
[ Mai mult... ]

Condițiile admiterii în principiu a cererii de intervenție principală - Mădălina Moceanu
Potrivit art.61 Cod procedură civilă oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părțile originare. Intervenția este principală când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății sau un drept strâns legat de acesta.
Așadar, pentru admisibilitatea cererii de intervenție principală se impune îndeplinirea cumulativă a celor două condiții: intervenientul să aibă interes și să pretindă, pentru sine un drept-cel dedus judecății sau în strânsă legătură cu dreptul dedus judecății.
[ Mai mult... ]

Despre cererea de intervenție - Mădălina Moceanu
Intervenția este principală când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății sau un drept strâns legat de acesta.Pentru a fi admisibilă cererea de intervenție fie trebuie să existe o identitate de drepturi pretinse, fie între cele două drepturi să existe o strânsă legătură suficientă pentru a justifica rezolvarea împreună a celor două cereri.
Intervenientul accesoriu trebuie să exhibe un interes propriu, chiar dacă în cadrul procesului în care intervine nu pretinde un drept propriu, el trebuie să urmărească obținerea unui folos pentru sine, iar nu numai pentru partea a cărei poziție o susține.
[ Mai mult... ]

Este admisibil apelul declarat doar de către intervenientul accesoriu ? - Mădălina Moceanu
Apelul exercitat de către intervenientul accesoriu este neavenit dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac.
Extras din Decizia civila nr. 945/12.09.2016 , Curtea de Apel Timisoara, Secția litigii de muncă și asigurări sociale, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Formele de participare în care alte persoane pot lua parte la judecată sunt reglementate prin art. 61-79 C. proc. civ.. Acestea sunt intervenția voluntară, chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanție și arătarea titularului dreptului, intervenția forțată din oficiu. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Referitor la intervenția voluntară, art. 61 C. proc. civ.. distinge între: [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Conceptul de terțe persoane. Instituția care formează obiectul art. 61-79 noul C. proc. civ. este cunoscută în doctrină prin sintagma de participare aterțelor persoane în procesul civil. Conceptul menționat evocă situația acelor persoane care nu participă la activitatea judiciară din momentul declanșării procesului civil. Sintagma terțe persoane are în vedere, așadar, situația acelor persoane ce intervin sau care sunt introduse în procesul civil în cursul desfășurării procedurii judiciare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Note și Explicații. Art. 61. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Noțiunea și calificarea cererii. Noul Cod de procedură civilă tratează în comun intervenția principală și intervenția accesorie, ca forme ale intervenției voluntare. 
    Ca noțiune, intervenția voluntară constă în cererea unui terț de a participa într-un proces în curs de desfășurare, inițiat de alte persoane, în vederea apărării unui drept propriu sau a unui drept aparținând unei alte părți din proces, în măsura în care justifică un interes personal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Intervenția voluntară
Intervenția forțată
Dispoziții generale
Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională
Dispoziții comune
Excepțiile procesuale
Probele
Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici
Denumirea, întocmirea și comunicarea hotărârii
Efectele hotărârii judecătorești
Sechestrarea bunurilor mobile
Reviste:
Condiții de exercitare a acțiunii civile. Alte persoane care pot lua parte la judecată. Intervenția voluntară. Interesul de a acționa
Participarea terțelor persoane în procesele de partaj
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Cine poate formula apel și cine poate participa la judecarea acestuia?
Subiectele căii de atac - calitate procesuală
Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Cerința semnăturii electronice bazate pe un certificat calificat. Mandat de reprezentare a asocierii dat fără îndeplinirea condițiile legale. Riscurile (ne)transmiterii (integrale a) ofertei (prin fax)
11. Cerere de intervenție în procedura privind cererea de suspendare a executării unei hotărâri de consiliu local
Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?/L’action oblique: une forme atypique de représentation?/Derivative action: an atypical form of representation?
Evoluția procedurii de judecată a cererii de intervenție voluntară în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Comentarii pe marginea modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 (studiu revizuit și adăugit la 17 septembrie 2019)
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Modele:
Cerere de intervenție în nume propriu.
Cerere de intervenție accesorie.
Cerere de intervenție.
;
se încarcă...