Forma cererilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești -
CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competența instanței
CAPITOLUL II Citarea și comunicarea actelor de procedură

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL IV Actele de procedură -
CAPITOLUL I
Forma cererilor

Condițiile generale

Art. 148. - Practică judiciară (151), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (81), Referințe în cărți (2)

(1) Orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fie formulată în scris și să cuprindă indicarea instanței căreia îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea pretenției, dacă este cazul, motivele cererii, precum și semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, și adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea. Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (11), Modele (1)

(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Practică judiciară (3), Reviste (2)

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul în care prezentul cod prevede condiția formei scrise a susținerilor, apărărilor sau a concluziilor părților ori a altor acte de procedură adresate instanțelor judecătorești.

(4) În cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute în ședință, la orice instanță, se pot formula și oral, făcându-se mențiune despre aceasta în încheiere.

(5) Dacă din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea părții prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conținutul cererii și îi va lua consimțământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face mențiune în încheiere. Reviste (1)

(6) Cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează, dacă legea nu prevede altfel. Practică judiciară (24)

Numărul de exemplare

Art. 149. - Practică judiciară (8), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (33), Referințe în cărți (2)

(1) Când cererea urmează a fi comunicată, ea se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în care părțile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar și un exemplar pentru instanță. Practică judiciară (14), Reviste (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 148 alin. (4), grefierul de ședință fiind ținut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare.

(3) Dacă obligația prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, instanța va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina oricăreia dintre părți îndeplinirea acestei obligații, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poștă electronică, grefierul de ședință este ținut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Dispozițiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile. Practică judiciară (1), Reviste (2)

Înscrisurile anexate

Art. 150. - Practică judiciară (54), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (25)

(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înțelege a se folosi în proces. Practică judiciară (26), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Se vor putea depune în copie numai părțile din înscris referitoare la proces, urmând ca instanța să ordone, dacă va fi nevoie, înfățișarea înscrisului în întregime. Reviste (2)

(4) Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

(5) Dispozițiile art. 149 se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (1), Reviste (2), Modele (1)

Cererea formulată prin reprezentant

Art. 151. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (35), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (47), Referințe în cărți (1)

(1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată. Practică judiciară (7), Reviste (1)

(2) Avocatul și consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii. Practică judiciară (4)

(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității sale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (2)

(4) Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menționată împuternicirea lor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (2)

(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociații, societăți ori alte entități fără personalitate juridică, înființată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiție. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4)

Cererea greșit denumită

Art. 152. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (15), Doctrină (4)

Cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greșită.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...