Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil Reviste (2)

CAPITOLUL I Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă Reviste (1)

Obiectul și scopul Codului de procedură civilă

Art. 1. - Practică judiciară (6), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabilește regulile de competență și de judecare a cauzelor civile, precum și cele de executare a hotărârilor instanțelor și a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiției în materie civilă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (16)

(2) În înfăptuirea justiției, instanțele judecătorești îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăților fundamentale, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, aplicarea legii și garantarea supremației acesteia. Practică judiciară (3), Reviste (9)

Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă

Art. 2. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (93), Reviste (7), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dispozițiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă. Practică judiciară (3), Reviste (4)

(2) De asemenea, dispozițiile prezentului cod se aplică și în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare. Jurisprudență (2), Practică judiciară (84), Reviste (7), Doctrină (1)

Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului

Art. 3. - Practică judiciară (11), Reviste (9), Doctrină (3)

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Practică judiciară (5), Reviste (5)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și prezentul cod, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul cod conține dispoziții mai favorabile. Practică judiciară (1)

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

Art. 4. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (18), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părților. Practică judiciară (3)

CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil

Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor

Art. 5. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (23), Reviste (12), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) Judecătorii au îndatorirea să primească și să soluționeze orice cerere de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii. Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. Jurisprudență (2), Practică judiciară (67), Reviste (4)

(3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluționată nici în baza legii, nici a uzanțelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanțele acesteia și ținând seama de cerințele echității. Jurisprudență (2), Practică judiciară (191), Reviste (11), Doctrină (1)

(4) Este interzis judecătorului să stabilească dispoziții general obligatorii prin hotărârile pe care le pronunță în cauzele ce îi sunt supuse judecății. Practică judiciară (6), Reviste (9)

Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil

Art. 6. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (39), Reviste (21), Doctrină (3)

(1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. În acest scop, instanța este datoare să dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea cu celeritate a judecății. Practică judiciară (11), Reviste (10)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în faza executării silite.

Legalitatea

Art. 7. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (159), Reviste (12), Doctrină (4)

(1) Procesul civil se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legii. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispozițiilor legii privind realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părților din proces. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Egalitatea

Art. 8. - Practică judiciară (11), Reviste (7), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

În procesul civil părților le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal și fără discriminări. Comentarii expert (1)

Dreptul de dispoziție al părților

Art. 9. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (116), Reviste (19), Doctrină (5), Referințe în cărți (2)

(1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizații ori a unei autorități sau instituții publice ori de interes public. Practică judiciară (2), Reviste (4)

(2) Obiectul și limitele procesului sunt stabilite prin cererile și apărările părților. Jurisprudență (2), Practică judiciară (45), Reviste (12)

(3) În condițiile legii, partea poate, după caz, renunța la judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuși dreptul pretins, poate recunoaște pretențiile părții adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunța la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege. Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Reviste (4)

Obligațiile părților în desfășurarea procesului

Art. 10. - Practică judiciară (12), Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Părțile au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător, să-și probeze pretențiile și apărările, să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia. Jurisprudență (1), Practică judiciară (76), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Dacă o parte deține un mijloc de probă, judecătorul poate, la cererea celeilalte părți sau din oficiu, să dispună înfățișarea acestuia, sub sancțiunea plății unei amenzi judiciare. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Obligațiile terților în desfășurarea procesului

Art. 11. - Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (3)

Orice persoană este obligată, în condițiile legii, să sprijine realizarea justiției. Cel care, fără motiv legitim, se sustrage de la îndeplinirea acestei obligații poate fi constrâns să o execute sub sancțiunea plății unei amenzi judiciare și, dacă este cazul, a unor daune-interese.

Buna-credință

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (16), Reviste (12), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credință, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege și fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părți. Practică judiciară (39), Reviste (1)

(2) Partea care își exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru prejudiciile materiale și morale cauzate. Ea va putea fi obligată, potrivit legii, și la plata unei amenzi judiciare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (37), Reviste (5)

(3) De asemenea, partea care nu își îndeplinește cu bună-credință obligațiile procesuale răspunde potrivit alin. (2). Practică judiciară (1), Reviste (2)

Dreptul la apărare

Art. 13. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (34), Reviste (10), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

(1) Dreptul la apărare este garantat. Practică judiciară (7), Reviste (3)

(2) *) Părțile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condițiile legii. În recurs, cererile și concluziile părților nu pot fi formulate și susținute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepția situației în care partea sau mandatarul acesteia, soț ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licențiată în drept. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (25), Reviste (15), Doctrină (1), Modele (8)

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.

(3) Părților li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfășurare a procesului. Ele pot să ia cunoștință de cuprinsul dosarului, să propună probe, să își facă apărări, să își prezinte susținerile în scris și oral și să exercite căile legale de atac, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Practică judiciară (4), Reviste (2)

(4) Instanța poate dispune înfățișarea în persoană a părților, chiar atunci când acestea sunt reprezentate. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Contradictorialitatea

Art. 14. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (30), Reviste (10), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) Instanța nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților, dacă legea nu prevede altfel. Practică judiciară (4), Reviste (5)

(2) Părțile trebuie să își facă cunoscute reciproc și în timp util, direct sau prin intermediul instanței, după caz, motivele de fapt și de drept pe care își întemeiază pretențiile și apărările, precum și mijloacele de probă de care înțeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să își poată organiza apărarea. Practică judiciară (13), Reviste (5)

(3) Părțile au obligația de a expune situația de fapt la care se referă pretențiile și apărările lor în mod corect și complet, fără a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Părțile au obligația de a expune un punct de vedere propriu față de afirmațiile părții adverse cu privire la împrejurări de fapt relevante în cauză. Practică judiciară (3), Reviste (4), Doctrină (1)

(4) Părțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu. Practică judiciară (10), Reviste (4)

(5) Instanța este obligată, în orice proces, să supună discuției părților toate cererile, excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate. Practică judiciară (18), Reviste (7)

(6) Instanța își va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt și de drept, pe explicații sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii. Practică judiciară (6), Reviste (7)

Oralitatea

Art. 15. - Practică judiciară (3), Reviste (5), Doctrină (3)

Procesele se dezbat oral, cu excepția cazului în care legea dispune altfel sau când părțile solicită expres instanței ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar.

Nemijlocirea

Art. 16. - Practică judiciară (7), Reviste (6), Doctrină (3)

Probele se administrează de către instanța care judecă procesul, cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel. Practică judiciară (1)

Publicitatea

Art. 17. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (4), Reviste (5), Doctrină (3)

Ședințele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. Practică judiciară (1)

Limba desfășurării procesului

Art. 18. - Practică judiciară (2), Doctrină (3)

(1) Procesul civil se desfășoară în limba română.

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii. Reviste (2)

(3) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel.

(4) Cererile și actele procedurale se întocmesc numai în limba română.

Continuitatea

Art. 19. - Reviste (4), Doctrină (4)

Judecătorul învestit cu soluționarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condițiile legii. Reviste (1)

Respectarea principiilor fundamentale

Art. 20. - Practică judiciară (17), Reviste (5), Doctrină (3)

Judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea și să respecte el însuși principiile fundamentale ale procesului civil, sub sancțiunile prevăzute de lege. Practică judiciară (3)

Încercarea de împăcare a părților

Art. 21. - Practică judiciară (10), Reviste (1), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) Judecătorul va recomanda părților soluționarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale. Practică judiciară (1)

(2) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părților, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Rolul judecătorului în aflarea adevărului

Art. 22. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (67), Reviste (34), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (3)

(1) Judecătorul soluționează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile. Practică judiciară (12), Reviste (8)

(2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. În acest scop, cu privire la situația de fapt și motivarea în drept pe care părțile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicații, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părțile se împotrivesc. Jurisprudență (2), Practică judiciară (101), Reviste (17)

(3) Judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condițiile legii. Persoanele astfel introduse în cauză vor avea posibilitatea, după caz, de a renunța la judecată sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretențiile reclamantului ori de a pune capăt procesului printr-o tranzacție. Practică judiciară (9), Reviste (7), Doctrină (1)

(4) Judecătorul dă sau restabilește calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății, chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire. În acest caz judecătorul este obligat să pună în discuția părților calificarea juridică exactă. Jurisprudență (3), Practică judiciară (67), Reviste (38), Doctrină (1)

(5) Cu toate acestea, judecătorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic în cazul în care părțile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridică și motivele de drept asupra cărora au înțeles să limiteze dezbaterile, dacă astfel nu se încalcă drepturile sau interesele legitime ale altora. Practică judiciară (12), Reviste (14)

(6) Judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăși limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. Jurisprudență (2), Practică judiciară (90), Reviste (21), Doctrină (2)

(7) Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să țină seama de toate circumstanțele cauzei, judecătorul va ține seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de buna-credință. Practică judiciară (9), Reviste (7), Modele (1)

Respectul cuvenit justiției

Art. 23. - Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Cei prezenți la ședința de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit față de instanță și să nu tulbure buna desfășurare a ședinței de judecată.

(2) Președintele veghează ca ordinea și solemnitatea ședinței să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege. Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL III Aplicarea legii de procedură civilă

Legea aplicabilă proceselor noi

Art. 24. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (2), Practică judiciară (330), Reviste (36), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

Dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Practică judiciară (1), Reviste (2)

Legea aplicabilă proceselor în curs

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (64), Reviste (11), Doctrină (3)

(1) Procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (45), Reviste (10)

(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispozițiile legale privitoare la competență, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile. Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Reviste (1)

(3) În cazul în care instanța învestită este desființată, dosarele se vor trimite din oficiu instanței competente potrivit legii noi. Dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile. Practică judiciară (1)

Legea aplicabilă mijloacelor de probă

Art. 26. - Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Legea care guvernează condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

(2) Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor. Practică judiciară (2)

Legea aplicabilă hotărârilor

Art. 27. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Practică judiciară (81), Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.

Teritorialitatea legii de procedură

Art. 28. - Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Dispozițiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanțele române, sub rezerva unor dispoziții legale contrare.

(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...