Dispoziții generale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA a II a Procedura contencioasă

CARTEA I Dispoziții generale

TITLUL I Acțiunea civilă

Noțiune

Art. 29. - Practică judiciară (7), Reviste (8), Doctrină (3)

Acțiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei alte situații juridice, precum și pentru asigurarea apărării părților în proces.

Cereri în justiție

Art. 30. - Practică judiciară (25), Reviste (14), Doctrină (4), Referințe în cărți (4)

(1) Oricine are o pretenție împotriva unei alte persoane ori urmărește soluționarea în justiție a unei situații juridice are dreptul să facă o cerere înaintea instanței competente. Practică judiciară (34), Reviste (5)

(2) Cererile în justiție sunt principale, accesorii, adiționale și incidentale. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(3) Cererea principală este cererea introductivă de instanță. Ea poate cuprinde atât capete de cerere principale, cât și capete de cerere accesorii. Practică judiciară (7), Reviste (3)

(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluționare depinde de soluția dată unui capăt de cerere principal. Practică judiciară (16), Reviste (7), Doctrină (1)

(5) Constituie cerere adițională acea cerere prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare. Practică judiciară (6), Reviste (4)

(6) Cererile incidentale sunt cele formulate în cadrul unui proces aflat în curs de desfășurare. Practică judiciară (15), Reviste (7)

Apărări

Art. 31. - Practică judiciară (2), Doctrină (3)

Apărările formulate în justiție pot fi de fond sau procedurale. Reviste (1)

Condiții de exercitare a acțiunii civile

Art. 32. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (40), Reviste (16), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă autorul acesteia: Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

a) are capacitate procesuală, în condițiile legii; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

b) are calitate procesuală; Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

c) formulează o pretenție; Practică judiciară (7), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

d) justifică un interes. Practică judiciară (40), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și în cazul apărărilor. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Interesul de a acționa

Art. 33. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (112), Reviste (18), Doctrină (4), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut și actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv amenințat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara. Caută hotărâri judecătorești

Realizarea drepturilor afectate de un termen

Art. 34. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Cererea pentru predarea unui bun la împlinirea termenului contractual poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen. Practică judiciară (3)

(2) Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la termen a obligației de întreținere sau a altei prestații periodice. Practică judiciară (7)

(3) Pot fi încuviințate, înainte de împlinirea termenului, și alte cereri pentru executarea la termen a unor obligații, ori de câte ori se va constata că acestea pot preîntâmpina o pagubă însemnată pe care reclamantul ar încerca-o dacă ar aștepta împlinirea termenului. Practică judiciară (1)

Constatarea existenței sau inexistenței unui drept

Art. 35. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Jurisprudență (19), Practică judiciară (95), Reviste (24), Doctrină (4)

Cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

Calitatea procesuală

Art. 36. - Referințe (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (77), Reviste (19), Doctrină (3)

Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond. Jurisprudență (1)

Legitimarea procesuală a altor persoane

Art. 37. - Practică judiciară (6), Reviste (7), Doctrină (5), Referințe în cărți (1)

În cazurile și condițiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări și de persoane, organizații, instituții sau autorități, care, fără a justifica un interes personal, acționează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situații speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.

Transmiterea calității procesuale

Art. 38. - Practică judiciară (11), Reviste (4), Doctrină (3)

Calitatea de parte se poate transmite legal sau convențional, ca urmare a transmisiunii, în condițiile legii, a drepturilor ori situațiilor juridice deduse judecății. Reviste (1)

Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi

Art. 39. - Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii cu titlu particular, judecata va continua între părțile inițiale. Dacă însă transferul este făcut, în condițiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de moarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz. Reviste (2)

(2) În toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat să intervină în cauză, dacă are cunoștință de existența procesului, sau poate să fie introdus în cauză, la cerere ori din oficiu. În acest caz, instanța va decide, după împrejurări și ținând seama de poziția celorlalte părți, dacă înstrăinătorul sau succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va rămâne sau, după caz, va fi scos din proces. Dacă înstrăinătorul sau, după caz, succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces, judecata va continua numai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura în starea în care se află la momentul la care acesta a intervenit sau a fost introdus în cauză. Practică judiciară (4), Reviste (2)

(3) Hotărârea pronunțată contra înstrăinătorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia, după caz, va produce de drept efecte și contra succesorului cu titlu particular și va fi întotdeauna opozabilă acestuia din urmă, cu excepția cazurilor în care a dobândit dreptul cu bună-credință și nu mai poate fi evins, potrivit legii, de către adevăratul titular. Practică judiciară (1)

Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile

Art. 40. - Practică judiciară (15), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calității procesuale sau a interesului, instanța va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz. Practică judiciară (13), Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage aplicarea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun. Practică judiciară (5), Reviste (1)

TITLUL II Participanții la procesul civil

CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea

Cazuri de incompatibilitate absolută

Art. 41. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (46), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul care a pronunțat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluționat cauza nu poate judeca aceeași pricină în apel, recurs, contestație în anulare sau revizuire și nici după trimiterea spre rejudecare. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (14), Reviste (6), Hotărâri judecătorești

(2) De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator în aceeași cauză. Practică judiciară (6), Reviste (3), Doctrină (1)

Alte cazuri de incompatibilitate

Art. 42. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situații: Practică judiciară (7), Reviste (4), Modele (1), Hotărâri judecătorești

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuția părților, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) și (5), nu îl face pe judecător incompatibil; Jurisprudență (1), Practică judiciară (29), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

2. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă; Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

3. când este soț, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soțului uneia dintre aceste persoane; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

4. când soțul sau fostul său soț este rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre părți; Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

5. dacă el, soțul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părți într-un proces care se judecă la instanța la care una dintre părți este judecător; Practică judiciară (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

6. dacă între el, soțul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, și una dintre părți a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnat să judece pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părți în cursul procesului, judecătorul devine incompatibil numai în situația punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva sa; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

7. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți; Caută hotărâri judecătorești

8. dacă el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părți; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

9. dacă el, soțul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relații de dușmănie cu una dintre părți, soțul ori rudele acesteia până la gradul al patrulea inclusiv; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

10. dacă, atunci când este învestit cu soluționarea unei căi de atac, soțul sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiași pricini înaintea altei instanțe; Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

11. dacă este soț sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după caz, cu un alt membru al completului de judecată; Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

12. dacă soțul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau a asistat partea în aceeași pricină înaintea altei instanțe; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparțialitatea sa. Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (4), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile alin. (1) privitoare la soț se aplică și în cazul concubinilor. Legislație conexă (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Abținerea

Art. 43. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (52), Reviste (5), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Înainte de primul termen de judecată grefierul de ședință va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 și, când este cazul, va întocmi un referat corespunzător. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Judecătorul care știe că există un motiv de incompatibilitate în privința sa este obligat să se abțină de la judecarea pricinii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(3) Declarația de abținere se face în scris de îndată ce judecătorul a cunoscut existența cazului de incompatibilitate sau verbal în ședință, fiind consemnată în încheiere. Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

Recuzarea

Art. 44. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părți înainte de începerea oricărei dezbateri. Jurisprudență (2), Practică judiciară (4), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Invocarea incompatibilității absolute

Art. 45. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (3)

În cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s-a abținut ori nu a fost recuzat. Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii. Practică judiciară (1)

Judecătorii care pot fi recuzați

Art. 46. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Pot fi recuzați numai judecătorii care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată pentru soluționare. Caută hotărâri judecătorești

Cererea de recuzare. Condiții

Art. 47. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (4), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de recuzare se poate face verbal în ședință sau în scris pentru fiecare judecător în parte, arătându-se cazul de incompatibilitate și probele de care partea înțelege să se folosească. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Este inadmisibilă cererea în care se invocă alte motive decât cele prevăzute la art. 41 și 42. Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Abținerea judecătorului recuzat

Art. 48. - Practică judiciară (2), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abține. Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Declarația de abținere se soluționează cu prioritate. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În caz de admitere a declarației de abținere, cererea de recuzare, indiferent de motivul acesteia, va fi respinsă, prin aceeași încheiere, ca rămasă fără obiect. Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(4) În cazul în care declarația de abținere se respinge, prin aceeași încheiere instanța se va pronunța și asupra cererii de recuzare.

Starea cauzei până la soluționarea cererii

Art. 49. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Până la soluționarea declarației de abținere nu se va face niciun act de procedură în cauză. Practică judiciară (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Formularea unei cereri de recuzare nu determină suspendarea judecății. Cu toate acestea, pronunțarea soluției în cauză nu poate avea loc decât după soluționarea cererii de recuzare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (8), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Compunerea completului de judecată

Art. 50. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Abținerea sau recuzarea se soluționează de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține. Dispozițiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile. Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când, din pricina abținerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată, cererea se judecă de instanța ierarhic superioară. Practică judiciară (9), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării

Art. 51. - Practică judiciară (16), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța hotărăște de îndată, în camera de consiliu, fără prezența părților și ascultându-l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține, numai dacă apreciază că este necesar. În aceleași condiții, instanța va putea asculta și părțile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care la același termen s-au formulat cereri de recuzare și de abținere pentru motive diferite, acestea vor fi judecate împreună. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În cazul admiterii abținerii sau recuzării întemeiate pe dispozițiile art. 42 alin. (1) pct. 11, instanța va stabili care dintre judecători nu va lua parte la judecarea pricinii. Caută hotărâri judecătorești

(5) Abținerea sau recuzarea se soluționează printr-o încheiere care se pronunță în ședință publică. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(6) Dacă abținerea sau, după caz, recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la judecarea pricinii. În acest caz, încheierea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecător urmează să fie păstrate. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Procedura de soluționare de către instanța superioară

Art. 52. - Practică judiciară (10), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța superioară învestită cu judecarea abținerii sau recuzării în situația prevăzută la art. 50 alin. (2) va dispune, în caz de admitere a cererii, trimiterea pricinii la o altă instanță de același grad din circumscripția sa. Practică judiciară (9), Hotărâri judecătorești

(2) Dacă cererea este respinsă, pricina se înapoiază instanței inferioare.

Căi de atac

Art. 53. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părți, odată cu hotărârea prin care s-a soluționat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei hotărâri. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (38), Reviste (4), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(2) Încheierea prin care s-a încuviințat sau s-a respins abținerea, cea prin care s-a încuviințat recuzarea, precum și încheierea prin care s-a respins recuzarea în cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) nu sunt supuse niciunei căi de atac. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă instanța de apel constată că recuzarea a fost în mod greșit respinsă, reface toate actele de procedură și, dacă apreciază că este necesar, dovezile administrate la prima instanță. Când instanța de recurs constată că recuzarea a fost greșit respinsă, ea va casa hotărârea, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel sau, atunci când calea de atac a apelului este suprimată, la prima instanță. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

Incompatibilitatea altor participanți

Art. 54. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și procurorilor, magistraților-asistenți, asistenților judiciari și grefierilor. Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL II Părțile

Enumerare

Art. 55. - Practică judiciară (5), Reviste (5), Doctrină (3)

Sunt părți reclamantul și pârâtul, precum și, în condițiile legii, terțele persoane care intervin voluntar sau forțat în proces. Practică judiciară (2)

SECȚIUNEA 1 Folosința și exercițiul drepturilor procedurale

Capacitatea procesuală de folosință

Art. 56. - Jurisprudență (8), Practică judiciară (25), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința drepturilor civile. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (28), Reviste (11), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociațiile, societățile sau alte entități fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii. Jurisprudență (2), Practică judiciară (19), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută. Jurisprudență (3), Practică judiciară (7), Reviste (4)

Capacitatea procesuală de exercițiu

Art. 57. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Cel care are calitatea de parte își poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. Practică judiciară (3), Doctrină (1)

(2) Partea care nu are exercițiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condițiile prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează capacitatea ori modul de organizare. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) Lipsa capacității de exercițiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a procesului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exercițiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va putea însă confirma toate sau numai o parte din aceste acte. Practică judiciară (1), Reviste (3)

(5) Când instanța constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de capacitate de exercițiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. Dacă actul nu este confirmat, se va dispune anularea lui. Reviste (1)

(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă.

Curatela specială

Art. 58. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (13), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) În caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (4)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (7)

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (5)

SECȚIUNEA a 2-a Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Condiții de existență

Art. 59. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (3)

Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună, dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură.

Regimul juridic al coparticipării procesuale

Art. 60. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamanți sau pârâți nu le pot profita celorlalți și nici nu îi pot prejudicia. Practică judiciară (4), Reviste (3)

(2) Cu toate acestea, dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziții a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanților ori pârâților, actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele încuviințate numai unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură profită și celorlalți. Când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalți, se va ține seama de actele cele mai favorabile. Reviste (3)

(3) Reclamanții sau pârâții care nu s-au înfățișat ori nu au îndeplinit un act de procedură în termen vor continua totuși să fie citați, dacă, potrivit legii, nu au termenul în cunoștință. Dispozițiile art. 202 sunt aplicabile.

SECȚIUNEA a 3-a Alte persoane care pot lua parte la judecată

§ 1. Intervenția voluntară

Forme

Art. 61. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (154), Reviste (12), Doctrină (5), Modele (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părțile originare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (88), Reviste (3), Comentarii expert (2), Hotărâri judecătorești

(2) Intervenția este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății sau un drept strâns legat de acesta. Practică judiciară (84), Reviste (7), Modele (1)

(3) Intervenția este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părți. Jurisprudență (1), Practică judiciară (129), Reviste (7), Doctrină (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Intervenția principală

Art. 62. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (31), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de intervenție principală va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. Practică judiciară (12), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea poate fi făcută numai în fața primei instanțe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cu acordul expres al părților, intervenția principală se poate face și în instanța de apel. Practică judiciară (2), Reviste (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Intervenția accesorie

Art. 63. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (106), Reviste (2), Doctrină (6), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de intervenție accesorie va fi făcută în scris și va cuprinde elementele prevăzute la art. 148 alin. (1), care se va aplica în mod corespunzător. Practică judiciară (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Intervenția accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecății, chiar și în căile extraordinare de atac. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (5), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Procedura de judecată. Căi de atac

Art. 64. - Practică judiciară (199), Reviste (4), Doctrină (5), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța va comunica părților cererea de intervenție și copii de pe înscrisurile care o însoțesc. Practică judiciară (13), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) După ascultarea intervenientului și a părților, instanța se va pronunța asupra admisibilității în principiu a intervenției, printr-o încheiere motivată. Practică judiciară (63), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Încheierea de admitere în principiu nu se poate ataca decât odată cu fondul. Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă. Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanță, respectiv numai recursul la instanța ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunțată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanței competente să soluționeze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare. Judecarea cererii principale se suspendă până la soluționarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (43), Reviste (16), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Situația intervenientului

Art. 65. - Practică judiciară (14), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Intervenientul devine parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii sale. Practică judiciară (66), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenției, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenție sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenție. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de el. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul intervenției principale, după admiterea în principiu, instanța va stabili un termen în care trebuie depusă întâmpinarea. Caută hotărâri judecătorești

Judecarea cererii de intervenție principală

Art. 66. - Practică judiciară (49), Reviste (1), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Intervenția principală se judecă odată cu cererea principală. Practică judiciară (210), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, instanța poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecată separat, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății. În caz de disjungere, instanța rămâne în toate cazurile competentă să soluționeze cererea de intervenție. Practică judiciară (2), Reviste (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci când judecarea cererii de intervenție ar fi întârziată de cererea principală. Caută hotărâri judecătorești

(4) Intervenția principală va fi judecată chiar dacă judecarea cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile prevăzute de lege. Caută hotărâri judecătorești

Judecarea cererii de intervenție accesorie

Art. 67. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (59), Reviste (6), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Judecarea cererii de intervenție accesorie nu poate fi disjunsă de judecarea cererii principale, iar instanța este obligată să se pronunțe asupra acesteia prin aceeași hotărâre, odată cu fondul. Practică judiciară (185), Caută hotărâri judecătorești

(2) Intervenientul accesoriu poate să săvârșească numai actele de procedură care nu contravin interesului părții în favoarea căreia a intervenit. Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) După admiterea în principiu, intervenientul accesoriu poate să renunțe la judecarea cererii de intervenție doar cu acordul părții pentru care a intervenit. Caută hotărâri judecătorești

(4) Calea de atac exercitată de intervenientul accesoriu se socotește neavenită dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunțat la calea de atac exercitată ori aceasta a fost anulată, perimată sau respinsă fără a fi cercetată în fond. Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

§ 2. Intervenția forțată

I. Chemarea în judecată a altei persoane

Formularea cererii. Termene

Art. 68. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (7), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Oricare dintre părți poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri separate, aceleași drepturi ca și reclamantul. Practică judiciară (5), Reviste (5), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe. Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cererea făcută de pârât se va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanțe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. Caută hotărâri judecătorești

Comunicarea cererii

Art. 69. - Practică judiciară (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea va fi motivată și, împreună cu înscrisurile care o însoțesc, se va comunica atât celui chemat în judecată, cât și părții potrivnice. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) La exemplarul cererii destinat terțului se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dispozițiile art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (3), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Poziția terțului în proces

Art. 70. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (3), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Cel chemat în judecată dobândește poziția procesuală de reclamant, iar hotărârea își produce efectele și în privința sa. Caută hotărâri judecătorești

Scoaterea pârâtului din proces

Art. 71. - Practică judiciară (4), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) În cazul prevăzut la art. 70, când pârâtul, chemat în judecată pentru o datorie bănească, recunoaște datoria și declară că vrea să o execute față de cel căruia îi va fi stabilit dreptul pe cale judecătorească, el va fi scos din proces, dacă a consemnat la dispoziția instanței suma datorată. Caută hotărâri judecătorești

(2) Tot astfel, pârâtul, chemat în judecată pentru predarea unui bun sau a folosinței acestuia, va fi scos din proces dacă declară că va preda bunul celui al cărui drept va fi stabilit prin hotărâre judecătorească. Bunul în litigiu va fi pus sub sechestru judiciar de către instanța învestită cu judecarea cauzei, dispozițiile art. 972 și următoarele fiind aplicabile. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În aceste cazuri, judecata va continua numai între reclamant și terțul chemat în judecată. Hotărârea se va comunica și pârâtului, căruia îi este opozabilă. Caută hotărâri judecătorești

II. Chemarea în garanție

Condiții

Art. 72. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (13), Doctrină (5), Modele (4), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Partea interesată poate să cheme în garanție o terță persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri. Jurisprudență (3), Practică judiciară (8), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate să cheme în garanție o altă persoană. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Formularea cererii. Termene

Art. 73. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cererea făcută de pârât se va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanțe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. Practică judiciară (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Procedura de judecată

Art. 74. - Practică judiciară (11), Reviste (4), Doctrină (5), Modele (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța va comunica celui chemat în garanție cererea și copii de pe înscrisurile ce o însoțesc, precum și copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile art. 64 și art. 65 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (9), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) În termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3), cel chemat în garanție trebuie să depună întâmpinare și poate să formuleze cererea prevăzută la art. 72 alin. (2). Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Cererea de chemare în garanție se judecă odată cu cererea principală. Cu toate acestea, dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de chemare în garanție, instanța poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat. În acest din urmă caz, judecarea cererii de chemare în garanție va fi suspendată până la soluționarea cererii principale. Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

III. Arătarea titularului dreptului

Condiții

Art. 75. - Practică judiciară (4), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (2), Referințe în cărți (1)

Pârâtul care deține un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta pe acela în numele căruia deține lucrul sau exercită dreptul, dacă a fost chemat în judecată de o persoană care pretinde un drept real asupra lucrului. Practică judiciară (1)

Formularea cererii. Termen

Art. 76. - Practică judiciară (3), Doctrină (3)

Cererea va fi motivată și se va depune înaintea primei instanțe în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării. Dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai târziu la primul termen de judecată.

Procedura de judecată

Art. 77. - Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Cererea, împreună cu înscrisurile care o însoțesc și o copie de pe cererea de chemare în judecată, de pe întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar, va fi comunicată celui arătat ca titular al dreptului.

(2) Dispozițiile art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător. Reviste (3)

(3) Dacă acela arătat ca titular al dreptului recunoaște susținerile pârâtului și reclamantul consimte, el va lua locul pârâtului, care va fi scos din proces.

(4) Dacă reclamantul nu este de acord cu înlocuirea sau când cel arătat ca titular nu se înfățișează sau contestă cele susținute de pârât, terțul dobândește calitatea de intervenient principal, dispozițiile art. 62 și art. 64-66 aplicându-se în mod corespunzător.

IV. Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane

Condiții. Termen

Art. 78. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (14), Doctrină (5), Referințe în cărți (2)

(1) În cazurile expres prevăzute de lege, precum și în procedura necontencioasă, judecătorul va dispune din oficiu introducerea în cauză a altor persoane, chiar dacă părțile se împotrivesc. Practică judiciară (5), Reviste (9), Doctrină (1)

(2) În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecății o impune, judecătorul va pune în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părți nu solicită introducerea în cauză a terțului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluționată fără participarea terțului, va respinge cererea, fără a se pronunța pe fond. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (35), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Introducerea în cauză va fi dispusă, prin încheiere, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

(4) Când necesitatea introducerii în cauză a altor persoane este constatată cu ocazia deliberării, instanța va repune cauza pe rol, dispunând citarea părților. Practică judiciară (2)

(5) Hotărârea prin care cererea a fost respinsă în condițiile alin. (2) este supusă numai apelului. Practică judiciară (1)

Procedura de judecată

Art. 79. - Practică judiciară (4), Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Cel introdus în proces va fi citat, odată cu citația comunicându-i-se, în copie, și încheierea prevăzută la art. 78 alin. (3), cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, precum și înscrisurile anexate acestora. Prin citație i se va comunica și termenul până la care va putea să arate excepțiile, dovezile și celelalte mijloace de apărare de care înțelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(2) El va lua procedura în starea în care se află în momentul introducerii în proces. Instanța, la cererea celui introdus în proces, va putea dispune readministrarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de acesta. Practică judiciară (1)

SECȚIUNEA a 4-a Reprezentarea părților în judecată

§ 1. Dispoziții generale

Formele reprezentării

Art. 80. - Practică judiciară (6), Reviste (8), Doctrină (3), Referințe în cărți (3)

(1) Părțile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convențională sau judiciară. Practică judiciară (7), Reviste (7)

(2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercițiu vor sta în judecată prin reprezentant legal. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) Părțile pot să stea în judecată printr-un reprezentant ales, în condițiile legii, cu excepția cazului în care legea impune prezența lor personală în fața instanței. Reviste (2)

(4) Când legea prevede sau când circumstanțele cauzei o impun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, judecătorul poate numi pentru oricare parte din proces un reprezentant în condițiile art. 58 alin. (3), arătând în încheiere limitele și durata reprezentării. Reviste (5)

(5) Când dreptul de reprezentare izvorăște din lege sau dintr-o hotărâre judecătorească, asistarea reprezentantului de către un avocat nu este obligatorie. Dispozițiile art. 83 alin. (3) și art. 84 alin. (2) sunt aplicabile. Modificări (1), Reviste (3)

Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului

Art. 81. - Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Renunțarea la judecată sau la dreptul dedus judecății, achiesarea la hotărârea pronunțată, încheierea unei tranzacții, precum și orice alte acte procedurale de dispoziție nu se pot face de reprezentant decât în baza unui mandat special ori cu încuviințarea prealabilă a instanței sau a autorității administrative competente. Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) Actele procedurale de dispoziție prevăzute la alin. (1), făcute în orice proces de reprezentanții minorilor, ai persoanelor puse sub interdicție și ai dispăruților, nu vor împiedica judecarea cauzei, dacă instanța apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane. Jurisprudență (1), Reviste (3)

Lipsa dovezii calității de reprezentant

Art. 82. - Practică judiciară (48), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Când instanța constată lipsa dovezii calității de reprezentant a celui care a acționat în numele părții, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (8)

(2) Excepția lipsei dovezii calității de reprezentant înaintea primei instanțe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac. Practică judiciară (4), Reviste (2)

§ 2. Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională

Reprezentarea convențională a persoanelor fizice Modificări (1)

Art. 83. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (14), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

(1) În fața primei instanțe, precum și în apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar. Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepțiilor procesuale și asupra fondului decât prin avocat, atât în etapa cercetării procesului, cât și în etapa dezbaterilor. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (5), Reviste (1)

(2) În cazul în care mandatarul persoanei fizice este soț sau o rudă până la gradul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii în fața oricărei instanțe, fără să fie asistat de avocat, dacă este licențiat în drept. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (10), Reviste (2), Doctrină (1), Modele (6)

(3) *) La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat, în condițiile legii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 13 alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (35), Reviste (12), Doctrină (1), Modele (9)

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.

(4) În cazul contestației în anulare și al revizuirii, dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Reprezentarea convențională a persoanelor juridice

Art. 84. - Practică judiciară (30), Reviste (7), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (2), Jurisprudență (6), Practică judiciară (29), Reviste (14)

(2) La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condițiile legii. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Reviste (11), Modele (2)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și entităților arătate la art. 56 alin. (2). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (3), Modele (2)

Forma mandatului

Art. 85. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedește prin înscris autentic. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat și prin declarație verbală, făcută în instanță și consemnată în încheierea de ședință, cu arătarea limitelor și a duratei reprezentării. Practică judiciară (1)

(3) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau persoană juridică dată unui avocat ori consilier juridic se dovedește prin înscris, potrivit legilor de organizare și exercitare a profesiei. Practică judiciară (22), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Mandatul general

Art. 86. - Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (3)

Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu și nici reședință în țară sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat. Practică judiciară (1)

Conținutul mandatului

Art. 87. - Practică judiciară (5), Doctrină (3)

(1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în fața aceleiași instanțe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte.

(2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen și care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp și poate, de asemenea, să introducă orice cale de atac împotriva hotărârii pronunțate. În aceste cazuri, toate actele de procedură se vor îndeplini numai față de parte. Susținerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri. Practică judiciară (2), Reviste (4)

Încetarea mandatului

Art. 88. - Reviste (1), Doctrină (3)

Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat și nici dacă acesta a devenit incapabil. Mandatul dăinuiește până la retragerea lui de către moștenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului.

Renunțarea la mandat și revocarea mandatului

Art. 89. - Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Renunțarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusă celeilalte părți decât de la comunicare, afară numai dacă a fost făcută în ședința de judecată și în prezența ei. Practică judiciară (1)

(2) Mandatarul care renunță la împuternicire este ținut să înștiințeze atât pe cel care i-a dat mandatul, cât și instanța, cu cel puțin 15 zile înainte de termenul imediat următor renunțării. Mandatarul nu poate renunța la mandat în cursul termenului de exercitare a căilor de atac.

SECȚIUNEA a 5-a Asistența judiciară

Condiții de acordare

Art. 90. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (11), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Cel care nu este în stare să facă față cheltuielilor pe care le presupune declanșarea și susținerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.

(2) Asistența judiciară cuprinde: Reviste (1)

a) acordarea de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege; Puneri în aplicare (1)

b) apărarea și asistența gratuită printr-un avocat desemnat de barou;

c) orice alte modalități prevăzute de lege. Reviste (1)

(3) Asistența judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.

(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în condițiile legii speciale. Puneri în aplicare (1)

Dispoziții speciale

Art. 91. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (3)

Dispozițiile cuprinse în legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau cauțiuni pentru cererile, acțiunile și orice alte măsuri luate în vederea administrării creanțelor fiscale rămân aplicabile.

CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public în procesul civil

Modalități de participare

Art. 92. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (2), Reviste (8), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (3)

(1) Procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Reviste (9), Doctrină (2)

(2) Procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor. Reviste (4), Doctrină (1)

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, participarea și punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârii. Reviste (2)

(4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii. Practică judiciară (1), Reviste (6)

(5) Procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1). Reviste (1)

(6) În toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru și nici cauțiune. Puneri în aplicare (1)

Efecte față de titularul dreptului

Art. 93. - Practică judiciară (2), Reviste (7), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

În cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1), titularul dreptului va fi introdus în proces și se va putea prevala de dispozițiile art. 406, 408, 409 și art. 438-440, iar dacă procurorul își va retrage cererea, va putea cere continuarea judecății sau a executării silite.

TITLUL III Competența instanțelor judecătorești Reviste (1)

CAPITOLUL I Competența materială

SECȚIUNEA 1 Competența după materie și valoare

Judecătoria

Art. 94. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență (3), Practică judiciară (342), Reviste (15), Doctrină (7), Modele (1), Referințe în cărți (2)

Judecătoriile judecă: Practică judiciară (5), Reviste (1)

1. în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: Practică judiciară (46), Reviste (4)

a) cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel; Jurisprudență (3), Practică judiciară (316), Reviste (16), Doctrină (1)

b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii; Modificări (1), Reviste (2)

c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spații aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum și cele privind raporturile juridice stabilite de asociațiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz; Jurisprudență (1), Practică judiciară (23), Reviste (2)

d) cererile de evacuare; Practică judiciară (9)

e) cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune, distanța construcțiilor și plantațiilor, dreptul de trecere, precum și la orice servituți sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părți ori instituite pe cale judecătorească;

f) cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile în grănițuire; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

g) cererile posesorii; Practică judiciară (1)

h) cererile privind obligațiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe; Practică judiciară (32), Reviste (5), Doctrină (1)

i) cererile de declarare judecătorească a morții unei persoane; Practică judiciară (145), Reviste (8), Doctrină (1)

j) cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare; Jurisprudență (1), Practică judiciară (221), Reviste (11), Doctrină (1)

k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (407), Reviste (22), Doctrină (2)

2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; Practică judiciară (16), Reviste (1)

3. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Practică judiciară (116), Reviste (3)

Tribunalul

Art. 95. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență (4), Practică judiciară (83), Reviste (6), Doctrină (5), Referințe în cărți (3)

Tribunalele judecă: Jurisprudență (2), Practică judiciară (36), Reviste (1)

1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (9), Practică judiciară (310), Reviste (18), Doctrină (1)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță; Practică judiciară (152), Reviste (7), Comentarii expert (1)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Modificări (1), Practică judiciară (9), Reviste (2)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (95), Reviste (1)

Curtea de apel

Art. 96. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (178), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Curțile de apel judecă: Practică judiciară (10), Reviste (1)

1. în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii speciale; Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (41), Reviste (7)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în primă instanță; Practică judiciară (58), Reviste (5)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (69), Reviste (8)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor.

Înalta Curte de Casație și Justiție

Art. 97. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (213), Reviste (4), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă: Jurisprudență (1), Practică judiciară (74)

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel, precum și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (213), Reviste (7)

2. recursurile în interesul legii; Practică judiciară (1)

3. cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept; Practică judiciară (3)

4. orice alte cereri date prin lege în competența sa. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16)

SECȚIUNEA a 2-a Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță

Reguli generale

Art. 98. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (53), Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Competența se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere. Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenției principale, precum dobânzile, penalitățile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenței, și nici prestațiile periodice ajunse la scadență în cursul judecății. Practică judiciară (12), Reviste (4)

(3) În caz de contestație, valoarea se stabilește după înscrisurile prezentate și explicațiile date de părți. Practică judiciară (3), Reviste (5)

Cazul mai multor capete principale de cerere

Art. 99. - Practică judiciară (21), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Când reclamantul a sesizat instanța cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competența se stabilește în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenții în parte. Dacă unul dintre capetele de cerere este de competența altei instanțe, instanța sesizată va dispune disjungerea și își va declina în mod corespunzător competența. Practică judiciară (18), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeași cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecății printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanța competentă să le soluționeze se determină ținându-se seama de acea pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt. Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (7)

Cererea formulată de mai mulți reclamanți

Art. 100. - Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Dacă mai mulți reclamanți, prin aceeași cerere de chemare în judecată, formulează pretenții proprii împotriva aceluiași pârât, invocând raporturi juridice distincte și neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanței competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei pretenții în parte. Practică judiciară (19)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și atunci când unul sau mai mulți reclamanți formulează, prin aceeași cerere de chemare în judecată, pretenții împotriva mai multor pârâți, invocând raporturi juridice distincte și fără legătură între ele. Practică judiciară (3)

Valoarea cererii în cazuri speciale

Art. 101. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (76), Reviste (10), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenței instanței se va ține seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părții din obiectul dedus judecății. Practică judiciară (18), Reviste (5)

(2) Aceeași valoare va fi avută în vedere și în cererile privind constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită și repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Practică judiciară (10), Reviste (5)

(3) În cererile de aceeași natură, privitoare la contracte de locațiune ori de leasing, precum și în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socotește după chiria sau arenda anuală. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (8), Reviste (2)

Cererea de plată parțială

Art. 102. - Practică judiciară (22), Reviste (5), Doctrină (3)

Când prin acțiune se cere plata unei părți dintr-o creanță, valoarea cererii se socotește după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă.

Cererea privind prestații succesive

Art. 103. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (30), Reviste (6), Doctrină (3)

În cererile care au ca obiect un drept la prestații succesive, dacă durata existenței dreptului este nedeterminată, valoarea lor se socotește după valoarea prestației anuale datorate. Practică judiciară (11), Reviste (3)

Cererile în materie imobiliară

Art. 104. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispozițiile art. 98.

Cererile în materie de moștenire

Art. 105. - Practică judiciară (5), Reviste (9), Doctrină (3)

În materie de moștenire, competența după valoare se determină fără scăderea sarcinilor sau datoriilor moștenirii.

Dispoziții speciale

Art. 106. - Practică judiciară (42), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Instanța legal învestită potrivit dispozițiilor referitoare la competență după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări în ceea ce privește cuantumul valorii aceluiași obiect. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (7)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și la judecarea căilor de atac.

CAPITOLUL II Competența teritorială

Regula generală

Art. 107. - Jurisprudență (25), Practică judiciară (718), Reviste (18), Doctrină (5), Referințe în cărți (2)

(1) Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (288), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Instanța rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul își schimbă domiciliul sau sediul. Jurisprudență (2), Practică judiciară (16), Reviste (3)

Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut

Art. 108. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (3)

Dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la instanța în a cărei circumscripție se află reședința sau reprezentanța acestuia, iar dacă nu are nici reședința ori reprezentanța cunoscută, la instanța în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul, sediul, reședința ori reprezentanța, după caz.

Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

Art. 109. - Practică judiciară (26), Reviste (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face și la instanța locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârșite de acesta. Practică judiciară (1)

Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică

Art. 110. - Practică judiciară (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociații, societăți sau altei entități fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanța competentă pentru persoana căreia, potrivit înțelegerii dintre membri, i s-a încredințat conducerea sau administrarea acesteia. În cazul lipsei unei asemenea persoane, cererea se va putea introduce la instanța competentă pentru oricare dintre membrii entității respective.

Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

Art. 111. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (44), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Cererile îndreptate împotriva statului, autorităților și instituțiilor centrale sau locale, precum și a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanța de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanța de la sediul pârâtului. Caută hotărâri judecătorești

Pluralitatea de pârâți

Art. 112. - Practică judiciară (85), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Cererea de chemare în judecată a mai multor pârâți poate fi introdusă la instanța competentă pentru oricare dintre aceștia; în cazul în care printre pârâți sunt și obligați accesoriu, cererea se introduce la instanța competentă pentru oricare dintre debitorii principali. Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (2)

(2) Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, oricare dintre pârâți poate invoca necompetența la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Practică judiciară (5), Reviste (2)

Competența teritorială alternativă

Art. 113. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) În afară de instanțele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: Practică judiciară (6), Reviste (2)

1. instanța domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiației; Practică judiciară (6), Reviste (3)

2. instanța în a cărei circumscripție domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligația de întreținere, inclusiv cele privind alocațiile de stat pentru copii; Practică judiciară (28), Reviste (1), Doctrină (1)

3. instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract; Jurisprudență (2), Practică judiciară (67), Reviste (3)

4. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a imobilului; Practică judiciară (3), Reviste (1)

5. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

6. instanța locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de transport; Practică judiciară (2), Reviste (1)

7. instanța locului de plată, în cererile privitoare la obligațiile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare; Practică judiciară (7), Reviste (1)

8. instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (25), Reviste (4)

9. instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (46), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, cererea de chemare în judecată se poate introduce și la instanța în circumscripția căreia se află locul activității respective, pentru obligațiile patrimoniale născute sau care urmează să se execute în acel loc. Practică judiciară (9), Reviste (1)

Cereri în materie de tutelă și familie

Art. 114. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (23), Practică judiciară (97), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. Jurisprudență (12), Practică judiciară (70), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanța de tutelă și de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită privește un imobil, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanța de tutelă și de familie care a pronunțat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința cel ocrotit. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cererile în materie de asigurări

Art. 115. - Practică judiciară (38), Reviste (4), Doctrină (3)

(1) În materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se va putea face și la instanța în circumscripția căreia se află: Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

1. domiciliul sau sediul asiguratului; Practică judiciară (1)

2. bunurile asigurate;

3. locul unde s-a produs riscul asigurat. Practică judiciară (2)

(2) Alegerea competenței prin convenție este considerată ca nescrisă dacă a fost făcută înainte de nașterea dreptului la despăgubire. Reviste (1)

(3) În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, terțul prejudiciat poate introduce acțiune directă și la instanța domiciliului sau, după caz, a sediului său. Practică judiciară (9)

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică însă în materie de asigurări maritime, fluviale și aeriene.

Alegerea instanței

Art. 116. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (188), Reviste (7), Doctrină (3)

Reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente. Practică judiciară (1)

Cererile privitoare la imobile

Art. 117. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (47), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul. Practică judiciară (17), Reviste (1)

(2) Când imobilul este situat în circumscripțiile mai multor instanțe, cererea se va face la instanța domiciliului sau reședinței pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna dintre aceste circumscripții, iar în caz contrar, la oricare dintre instanțele în circumscripțiile cărora se află imobilul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică, prin asemănare, și în cazul acțiunilor posesorii, acțiunilor în grănițuire, acțiunilor privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate imobiliară, precum și în cazul celor de împărțeală judiciară a unui imobil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (1), Doctrină (1)

Cererile privitoare la moștenire

Art. 118. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (35), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) În materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune, sunt de competența exclusivă a instanței celui din urmă domiciliu al defunctului: Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (2)

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; Jurisprudență (1)

2. cererile privitoare la moștenire și la sarcinile acesteia, precum și cele privitoare la pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre moștenitori sau împotriva executorului testamentar. Practică judiciară (2)

(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moșteniri deschise succesiv sunt de competența exclusivă a instanței ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncți. Practică judiciară (4), Reviste (1)

Cereri privitoare la societăți

Art. 119. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (16), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (11), Referințe în cărți (1)

Cererile în materie de societate, până la sfârșitul lichidării sau, după caz, până la radierea societății, sunt de competența exclusivă a instanței în circumscripția căreia societatea își are sediul principal. Reviste (2)

Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv

Art. 120. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (11), Doctrină (3)

Cererile în materia insolvenței sau concordatului preventiv sunt de competența exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul debitorul.

Cererile împotriva unui consumator

Art. 121. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (37), Reviste (7), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanța domiciliului consumatorului. Dispozițiile art. 126 alin. (2) rămân aplicabile. Practică judiciară (1), Reviste (1)

CAPITOLUL III Dispoziții speciale

Regimul regulilor de competență

Art. 122. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (261), Reviste (6), Doctrină (3)

Reguli noi de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.

Cereri accesorii, adiționale și incidentale

Art. 123. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (11), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 120. Jurisprudență (1), Practică judiciară (229), Reviste (9)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și atunci când competența de soluționare a cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secții specializate sau a unui complet specializat. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(3) Când instanța este exclusiv competentă pentru una dintre părți, ea va fi exclusiv competentă pentru toate părțile. Practică judiciară (9), Reviste (2)

Apărări și incidente procedurale

Art. 124. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Instanța competentă să judece cererea principală se va pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a altei instanțe. Reviste (3)

(2) Incidentele procedurale sunt soluționate de instanța în fața căreia se invocă, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1)

Cererea în constatare

Art. 125. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Doctrină (3)

În cererile pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului.

Alegerea de competență

Art. 126. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (63), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Părțile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, și prin declarație verbală în fața instanței ca procesele privitoare la bunuri și la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competență este exclusivă. Jurisprudență (5), Practică judiciară (62), Reviste (4)

(2) În litigiile din materia protecției drepturilor consumatorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței competente, în condițiile prevăzute la alin. (1), numai după nașterea dreptului la despăgubire. Orice convenție contrară este considerată ca nescrisă. Jurisprudență (7), Practică judiciară (28), Reviste (5)

Competența facultativă

Art. 127. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (159), Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2)

(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (148), Reviste (7)

(2) În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Practică judiciară (17), Reviste (4)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (101), Reviste (6)

Incidente privind arbitrajul

Art. 128. - Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (3)

Competența ce revine instanțelor judecătorești în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod aparține în toate cazurile tribunalului în circumscripția căruia are loc arbitrajul.

CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competența instanței

SECȚIUNEA 1 Necompetența și conflictele de competență Reviste (1)

Excepția de necompetență

Art. 129. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (81), Reviste (8), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența este de ordine publică sau privată. Jurisprudență (3), Practică judiciară (19), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența este de ordine publică: Jurisprudență (3), Practică judiciară (28), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

1. în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești; Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

2. în cazul încălcării competenței materiale, când procesul este de competența unei instanțe de alt grad; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (69), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

3. în cazul încălcării competenței teritoriale exclusive, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. Jurisprudență (43), Practică judiciară (182), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

(3) În toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine privată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (36), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Invocarea excepției

Art. 130. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (102), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența generală a instanțelor judecătorești poate fi invocată de părți ori de către judecător în orice stare a pricinii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (227), Reviste (32), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Necompetența de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (112), Reviste (21), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Verificarea competenței

Art. 131. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (1868), Reviste (19), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu. Modificări (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (1166), Reviste (14), Caută hotărâri judecătorești

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop. Practică judiciară (78), Reviste (9), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea excepției

Art. 132. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (228), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, din oficiu sau la cererea părților, ea este obligată să stabilească instanța judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent. Jurisprudență (17), Practică judiciară (398), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii. Încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză. Practică judiciară (28), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă instanța se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanței judecătorești competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicțională competent. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (16), Practică judiciară (599), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă instanța se declară necompetentă și respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competența unui organ fără activitate jurisdicțională sau ca nefiind de competența instanțelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Conflictul de competență. Cazuri

Art. 133. - Practică judiciară (75), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Există conflict de competență: Practică judiciară (53), Caută hotărâri judecătorești

1. când două sau mai multe instanțe se declară deopotrivă competente să judece același proces; Practică judiciară (20), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

2. când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță învestită își declină la rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat necompetente. Jurisprudență (14), Practică judiciară (880), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea procesului

Art. 134. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (295), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Instanța înaintea căreia s-a ivit conflictul de competență va suspenda din oficiu judecata cauzei și va înainta dosarul instanței competente să soluționeze conflictul. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea conflictului de competență

Art. 135. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (276), Reviste (10), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Conflictul de competență ivit între două instanțe judecătorești se soluționează de instanța imediat superioară și comună instanțelor aflate în conflict. Jurisprudență (13), Practică judiciară (1245), Reviste (16), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu se poate crea conflict de competență cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere. Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul de competență ivit între o instanță judecătorească și un alt organ cu activitate jurisdicțională se rezolvă de instanța judecătorească ierarhic superioară instanței în conflict. Practică judiciară (16), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Instanța competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o hotărâre definitivă. Jurisprudență (6), Practică judiciară (707), Reviste (10), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dispoziții speciale

Art. 136. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (29), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dispozițiile prezentei secțiuni privitoare la excepția de necompetență și la conflictul de competență se aplică prin asemănare și în cazul secțiilor specializate ale aceleiași instanțe judecătorești, care se pronunță prin încheiere. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (38), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Conflictul se va soluționa de secția instanței stabilite potrivit art. 135 corespunzătoare secției înaintea căreia s-a ivit conflictul. Jurisprudență (4), Practică judiciară (12), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul dintre două secții ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se soluționează de Completul de 5 judecători. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul completelor specializate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Probele administrate în fața instanței necompetente

Art. 137. - Practică judiciară (53), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câștigate judecății și instanța competentă învestită cu soluționarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. Practică judiciară (58), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

SECȚIUNEA a 2-a Litispendența și conexitatea

Excepția litispendenței

Art. 138. - Practică judiciară (31), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte, înaintea mai multor instanțe competente sau chiar înaintea aceleiași instanțe, prin cereri distincte. Practică judiciară (10), Reviste (4)

(2) Excepția litispendenței poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(3) Când instanțele sunt de același grad, excepția se invocă înaintea instanței sesizate ulterior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată primei instanțe învestite. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2)

(4) Când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței de grad inferior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată instanței de fond mai înalte în grad. Reviste (2)

(5) Încheierea prin care s-a soluționat excepția poate fi atacată numai odată cu fondul. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(6) Când unul dintre procese se judecă în recurs, iar celălalt înaintea instanțelor de fond, acestea din urmă sunt obligate să suspende judecata până la soluționarea recursului. Practică judiciară (5), Reviste (2)

(7) Dispozițiile alin. (2), (3) și (5) se aplică în mod corespunzător și atunci când procesele identice se află pe rolul aceleiași instanțe. Practică judiciară (1)

Excepția conexității

Art. 139. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (55), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Pentru asigurarea unei bune judecăți, în primă instanță este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între ele o strânsă legătură. Jurisprudență (1), Practică judiciară (34), Reviste (6)

(2) Excepția conexității poate fi invocată de părți sau din oficiu cel mai târziu la primul termen de judecată înaintea instanței ulterior sesizate, care, prin încheiere, se va pronunța asupra excepției. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (2)

(3) Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestite, în afară de cazul în care reclamantul și pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanțe. Dacă instanțele sunt de grad diferit, conexarea dosarelor se va face la instanța superioară în grad. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (2)

(4) Când una dintre cereri este de competența exclusivă a unei instanțe, conexarea se face la acea instanță. Dispozițiile art. 99 alin. (2) sunt aplicabile.

(5) În orice stare a judecății procesele conexate pot fi disjunse și judecate separat, dacă numai unul dintre ele este în stare de judecată. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Strămutarea proceselor. Delegarea instanței

Temeiul strămutării

Art. 140. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranță publică. Practică judiciară (8), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparțialitatea judecătorilor din cauza circumstanțelor procesului, calității părților ori unor relații conflictuale locale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie motiv de siguranță publică împrejurările excepționale care presupun că judecata procesului la instanța competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Cererea de strămutare

Art. 141. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă sau de siguranță publică se poate cere în orice fază a procesului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesată, iar cea întemeiată pe motiv de siguranță publică, numai de către procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Instanța competentă

Art. 142. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (135), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competența curții de apel, dacă instanța de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competența de soluționare revine Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cererea de strămutare se depune la instanța competentă să o soluționeze, care va înștiința de îndată instanța de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (8), Practică judiciară (246), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranță publică este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care va înștiința, de îndată, despre depunerea cererii instanța de la care se cere strămutarea. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) La primirea cererii de strămutare, instanța competentă să o soluționeze va putea să solicite dosarul cauzei. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea judecării procesului

Art. 143. - Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) La solicitarea celui interesat, completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea unei cauțiuni în cuantum de 1.000 lei. Pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusă în aceleași condiții, fără citarea părților, chiar înainte de primul termen de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Încheierea asupra suspendării nu se motivează și nu este supusă niciunei căi de atac. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Măsura suspendării judecării procesului va fi comunicată de urgență instanței de la care s-a cerut strămutarea. Caută hotărâri judecătorești

Judecarea cererii

Art. 144. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de strămutare se judecă de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților din proces. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare și este definitivă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (61), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Instanța de la care s-a cerut strămutarea va fi încunoștințată, de îndată, despre admiterea sau respingerea cererii de strămutare. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Efectele admiterii cererii

Art. 145. - Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanțe de același grad din circumscripția sa. Înalta Curte de Casație și Justiție va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța de la care se cere strămutarea. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanță înainte de strămutare urmează să fie păstrate. În cazul în care instanța de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunțată este desființată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Apelul sau, după caz, recursul împotriva hotărârii date de instanța la care s-a strămutat procesul sunt de competența instanțelor ierarhic superioare acesteia. În caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci când legea o prevede, se va face la o instanță din circumscripția celei care a soluționat calea de atac. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Formularea unei noi cereri de strămutare

Art. 146. - Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluționării cererii anterioare sau ivite după soluționarea acesteia. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiași instanțe. Caută hotărâri judecătorești

Delegarea instanței

Art. 147. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Când, din cauza unor împrejurări excepționale, instanța competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcționeze, Înalta Curte de Casație și Justiție, la cererea părții interesate, va desemna o altă instanță de același grad care să judece procesul. Caută hotărâri judecătorești

TITLUL IV Actele de procedură

CAPITOLUL I Forma cererilor

Condițiile generale

Art. 148. - Practică judiciară (151), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (81), Referințe în cărți (2)

(1) Orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fie formulată în scris și să cuprindă indicarea instanței căreia îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea pretenției, dacă este cazul, motivele cererii, precum și semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, și adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea. Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (11), Modele (1)

(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Practică judiciară (3), Reviste (2)

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul în care prezentul cod prevede condiția formei scrise a susținerilor, apărărilor sau a concluziilor părților ori a altor acte de procedură adresate instanțelor judecătorești.

(4) În cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute în ședință, la orice instanță, se pot formula și oral, făcându-se mențiune despre aceasta în încheiere.

(5) Dacă din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea părții prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conținutul cererii și îi va lua consimțământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face mențiune în încheiere. Reviste (1)

(6) Cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează, dacă legea nu prevede altfel. Practică judiciară (24)

Numărul de exemplare

Art. 149. - Practică judiciară (8), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (33), Referințe în cărți (2)

(1) Când cererea urmează a fi comunicată, ea se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în care părțile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar și un exemplar pentru instanță. Practică judiciară (14), Reviste (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 148 alin. (4), grefierul de ședință fiind ținut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare.

(3) Dacă obligația prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, instanța va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina oricăreia dintre părți îndeplinirea acestei obligații, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poștă electronică, grefierul de ședință este ținut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Dispozițiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile. Practică judiciară (1), Reviste (2)

Înscrisurile anexate

Art. 150. - Practică judiciară (54), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (25)

(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înțelege a se folosi în proces. Practică judiciară (26), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Se vor putea depune în copie numai părțile din înscris referitoare la proces, urmând ca instanța să ordone, dacă va fi nevoie, înfățișarea înscrisului în întregime. Reviste (2)

(4) Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

(5) Dispozițiile art. 149 se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (1), Reviste (2), Modele (1)

Cererea formulată prin reprezentant

Art. 151. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (35), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (47), Referințe în cărți (1)

(1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată. Practică judiciară (7), Reviste (1)

(2) Avocatul și consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii. Practică judiciară (4)

(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității sale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (2)

(4) Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menționată împuternicirea lor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (2)

(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociații, societăți ori alte entități fără personalitate juridică, înființată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiție. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4)

Cererea greșit denumită

Art. 152. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (15), Doctrină (4)

Cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greșită.

CAPITOLUL II Citarea și comunicarea actelor de procedură

Obligația de a cita părțile

Art. 153. - Practică judiciară (35), Reviste (8), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Instanța poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părțile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel. Practică judiciară (17), Reviste (5)

(2) Instanța va amâna judecarea și va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipsește nu a fost citată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, sub sancțiunea nulității. Practică judiciară (3)

Organe competente și modalități de comunicare

Art. 154. - Practică judiciară (21), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Comunicarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenții procedurali ai instanței sau prin orice alt salariat al acesteia, precum și prin agenți ori salariați ai altor instanțe, în ale căror circumscripții se află cel căruia i se comunică actul. Practică judiciară (4)

(2) Comunicarea se face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163. Plicul va purta mențiunea "PENTRU JUSTIȚIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE". Practică judiciară (1)

(3) Instanța solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instanță, este obligată să ia de îndată măsurile necesare, potrivit legii, și să trimită instanței solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va face prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, în plic închis, la care se atașează dovada de primire/procesul-verbal și înștiințarea prevăzute la art. 163. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Reviste (2)

(5) La cererea părții interesate și pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se va putea face în mod nemijlocit prin executori judecătorești, care vor fi ținuți să îndeplinească formalitățile procedurale prevăzute în prezentul capitol, sau prin servicii de curierat rapid, în acest din urmă caz dispozițiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(6) Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură se poate face de grefa instanței și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. În vederea confirmării, instanța, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care va conține: denumirea instanței, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea și indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii, numele în clar și semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenței și va fi expediat instanței prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace. Modificări (1), Practică judiciară (3), Reviste (8)

(7) Instanța va verifica efectuarea procedurilor de citare și comunicare dispuse pentru fiecare termen și, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri, precum și pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înștiințarea părților pentru înfățișarea la termen. Practică judiciară (4), Reviste (1)

(8) În scopul obținerii datelor și informațiilor necesare realizării procedurii de comunicare a citațiilor, a altor acte de procedură, precum și îndeplinirii oricărei atribuții proprii activității de judecată, instanțele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deținute de autorități și instituții publice. Acestea au obligația de a lua măsurile necesare în vederea asigurării accesului direct al instanțelor la bazele de date electronice și sistemele de informare deținute. Practică judiciară (8), Reviste (4)

Locul citării

Art. 155. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (19), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

(1) Vor fi citați: Practică judiciară (1)

1. statul, prin Ministerul Finanțelor Publice sau alte organe anume desemnate în acest scop de lege, la sediul acestora; Practică judiciară (5)

2. unitățile administrativ-teritoriale și celelalte persoane juridice de drept public, prin cei însărcinați să le reprezinte în justiție, la sediul acestora;

3. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentanții lor, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului lor; Jurisprudență (1), Practică judiciară (23), Reviste (4), Modele (35)

4. asociațiile, societățile și alte entități fără personalitate juridică constituite potrivit legii, prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia; Practică judiciară (1), Reviste (1), Modele (37)

5. cei supuși procedurii insolvenței, precum și creditorii acestora, la domiciliul sau, după caz, la sediul acestora; după deschiderea procedurii, citarea va fi efectuată potrivit legii speciale; Practică judiciară (6), Reviste (1)

6. persoanele fizice, la domiciliul lor; în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la reședința cunoscută ori la locul ales de ele; în lipsa acestora, citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde își desfășoară permanent activitatea curentă; Practică judiciară (29), Reviste (1)

7. incapabilii sau cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, prin reprezentanții sau ocrotitorii lor legali, la domiciliul ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator, la sediul său profesional; Reviste (1)

8. bolnavii internați în unități sanitare, la administrația acestora;

9. militarii încazarmați, la unitatea din care fac parte, prin comandamentul acesteia;

10. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decât militară, dacă nu au domiciliul cunoscut, la căpitănia portului unde este înregistrată nava;

11. deținuții, la administrația locului de deținere;

12. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și cetățenii români trimiși să lucreze în cadrul personalului organizațiilor internaționale, precum și membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, prin Ministerul Afacerilor Externe; alți cetățeni români, aflați în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care îi însoțesc, prin organele centrale care i-au trimis sau în subordinea cărora se află unitatea care i-a trimis în străinătate;

13. persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la pct. 12, dacă au domiciliul sau reședința cunoscută, printr-o citație scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la poșta română, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază, ținând loc de dovadă a îndeplinirii procedurii, dacă prin tratate sau convenții internaționale la care este parte România ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel. Dacă domiciliul sau reședința celor aflați în străinătate nu este cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167. În toate cazurile, dacă cei aflați în străinătate au mandatar cunoscut în țară, va fi citat numai acesta din urmă; Practică judiciară (1), Reviste (2)

14. cei cu domiciliul sau reședința necunoscută, potrivit art. 167;

15. moștenitorii, până la intervenirea lor în proces, printr-un curator special numit de instanță, la domiciliul acestuia. Doctrină (1)

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 1 și 2, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, unitățile administrativ-teritoriale, precum și celelalte persoane juridice de drept public își pot alege un sediu procesual la care vor fi comunicate toate actele de procedură. Practică judiciară (1)

Obligația alegerii locului citării

Art. 156. - Practică judiciară (5), Reviste (4), Doctrină (3)

Persoanele care se află în străinătate, citate potrivit art. 155 alin. (1) pct. 12 și 13, pentru primul termen de judecată, vor fi înștiințate prin citație că au obligația de a-și alege un domiciliu în România unde urmează să li se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care acestea nu se conformează, comunicările li se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poșta română a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază, ținând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.

Cuprinsul citației

Art. 157. - Practică judiciară (8), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Citația va cuprinde: Practică judiciară (1)

a) denumirea instanței, sediul ei și, când este cazul, alt loc decât sediul instanței unde urmează să se desfășoare judecarea procesului; Reviste (1)

b) data emiterii citației;

c) numărul dosarului; Practică judiciară (1), Reviste (1)

d) anul, luna, ziua și ora înfățișării; Reviste (1)

e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum și locul unde se citează; Practică judiciară (1), Reviste (1)

f) calitatea celui citat;

g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii; Practică judiciară (2)

h) indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar datorate de cel citat; Practică judiciară (2)

i) mențiunea că, prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat este considerat că are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată; Practică judiciară (8)

j) alte mențiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanță; Practică judiciară (1)

k) ștampila instanței și semnătura grefierului. Reviste (1)

(2) În citație se menționează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum și dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică odată cu citația alte acte de procedură. În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citație se va menționa obligația pârâtului de a-și pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de care înțelege să se folosească, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres.

(3) Cerințele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) și k) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură

Art. 158. - Practică judiciară (19), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (3)

(1) În caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea mențiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7), Reviste (1)

(2) Partea poate alege ca toate actele de procedură să îi fie comunicate la căsuța poștală.

Termenul pentru înmânarea citației

Art. 159. - Practică judiciară (3), Reviste (7), Doctrină (4)

Citația și celelalte acte de procedură, sub sancțiunea nulității, vor fi înmânate părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecată. În cazuri urgente sau atunci când legea prevede în mod expres, judecătorul poate dispune scurtarea termenului de înmânare a citației ori actului de procedură, despre aceasta făcându-se mențiune în citație sau în actul de procedură. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3)

Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea

Art. 160. - Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Dacă partea prezentă în instanță, personal sau prin reprezentant, nu a primit citația sau a primit-o într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la art. 159 ori există o altă cauză de nulitate privind citația sau procedura de înmânare a acesteia, procesul se amână, la cererea părții interesate. Practică judiciară (1), Reviste (3)

(2) Orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luată în considerare în cazul în care, potrivit alin. (1), nu s-a cerut amânarea procesului, precum și în cazul în care partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a invocat-o la termenul următor producerii ei, dacă la acest termen ea a fost prezentă sau legal citată. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(3) În lipsa părții nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocată și de celelalte părți ori din oficiu, însă numai la termenul la care ea s-a produs. Reviste (1)

Înmânarea făcută personal celui citat

Art. 161. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Înmânarea citației și a tuturor actelor de procedură se face personal celui citat, la locul citării stabilit potrivit art. 155 alin. (1) pct. 6. Practică judiciară (2)

(2) Înmânarea se poate face oriunde se află cel citat. Practică judiciară (1)

(3) Pentru cei care locuiesc în hotel sau cămin, citația se predă, în lipsa lor, administratorului hotelului ori așezământului, iar, în lipsa acestuia, portarului ori celui care în mod obișnuit îl înlocuiește.

(4) Pentru cei care se găsesc sub arme, citația se înmânează la unitatea din care fac parte.

(5) Celor care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, în lipsa unui domiciliu cunoscut, înmânarea se face la căpitănia portului unde se găsește înregistrată nava.

(6) Pentru deținuți, înmânarea se face la administrația închisorii.

(7) Pentru bolnavii aflați în spitale, sanatorii sau alte asemenea așezăminte de asistență medicală ori socială, înmânarea se face la administrația acestora.

Înmânarea făcută altor persoane

Art. 162. - Practică judiciară (5), Doctrină (3)

(1) Înmânarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură în cazurile prevăzute la art. 155 alin. (1) pct. 1-5 și pct. 12 sau atunci când actul urmează să fie înmânat unui avocat, notar public ori executor judecătoresc se poate face funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citației sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea și calitatea sa. Practică judiciară (3)

(2) În cazurile prevăzute la art. 161 alin. (4) - (7), unitatea unde se află cel citat îi va înmâna de îndată acestuia citația ori, după caz, actul de procedură comunicat sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s-a putut obține semnătura lui. În acest din urmă caz se va proceda potrivit alin. (1). Dovada se va preda agentului ori va fi trimisă direct instanței, dacă înmânarea citației nu s-a putut face de îndată.

Procedura de comunicare

Art. 163. - Practică judiciară (12), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Comunicarea citației se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de înmânare certificată de agentul însărcinat cu înmânarea. Practică judiciară (3)

(2) Dacă destinatarul primește citația, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, agentul va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări. Practică judiciară (1)

(3) Dacă destinatarul refuză să primească citația, agentul o va depune în cutia poștală. În lipsa cutiei poștale, va afișa pe ușa locuinței destinatarului o înștiințare care trebuie să cuprindă: Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (7), Reviste (1)

a) anul, luna, ziua și ora când depunerea sau, după caz, afișarea a fost făcută;

b) numele și prenumele celui care a făcut depunerea sau, după caz, afișarea și funcția acestuia;

c) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința, respectiv sediul celui înștiințat;

d) numărul dosarului în legătură cu care se face înștiințarea și denumirea instanței pe rolul căreia se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia;

e) arătarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba;

f) mențiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afișarea înștiințării ori, când există urgență, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanței de judecată pentru a i se comunica citația. Când domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanța de judecată își are sediul, înștiințarea va cuprinde mențiunea că pentru a i se comunica citația destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuiește sau își are sediul; Practică judiciară (1)

g) mențiunea că, în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citației în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al termenului de 3 zile prevăzut la lit. f), citația se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;

h) semnătura celui care a depus sau afișat înștiințarea.

(4) Mențiunile de la alin. (3) lit. c) -g) se completează de către grefa instanței. Termenele prevăzute la alin. (3) lit. f) și g) se calculează zi cu zi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Despre împrejurările arătate la alin. (3) agentul va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde mențiunile arătate la art. 164, acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a încheiat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4)

(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reședință sau, după caz, sediu, agentul îi va înmâna citația unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuiește cu destinatarul ori care, în mod obișnuit, îi primește corespondența. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (5)

(7) Când destinatarul locuiește într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente și nu este găsit la această locuință a sa, agentul îi va comunica citația administratorului, portarului sau celui care, în mod obișnuit, îl înlocuiește. În aceste cazuri, persoana care primește citația va semna dovada de primire, agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (1)

(8) În cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin. (6) și (7), precum și atunci când acestea, deși prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispozițiile alin. (3) - (5). Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6)

(9) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (8), agentul are obligația ca, în termen de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afișarea înștiințării, să depună citația, precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5), la sediul instanței de judecată care a emis citația ori, după caz, la cel al primăriei în raza căreia destinatarul locuiește sau își are sediul, urmând ca acestea să comunice citația. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

(10) Când părții sau reprezentantului ei i s-a înmânat citația de către funcționarul anume desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligația ca, în termen de cel mult 24 de ore de la înmânare, să înainteze instanței de judecată dovada de înmânare prevăzută la alin. (1), precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(11) Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citația, funcționarul anume însărcinat din cadrul primăriei va înainta instanței de judecată, de îndată, citația ce trebuia comunicată, precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5). Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(12) Dispozițiile prezentului articol se aplică și la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal

Art. 164. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Dovada de înmânare a citației sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde: Practică judiciară (2)

a) anul, luna, ziua și ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit;

b) numele, prenumele și funcția agentului, precum și, dacă este cazul, ale funcționarului de la primărie; Reviste (1)

c) numele și prenumele sau denumirea, după caz, și domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuiește într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum și dacă actul de procedură a fost înmânat la locuința sa, depus în cutia poștală ori afișat pe ușa locuinței. Dacă actul de procedură a fost înmânat în alt loc, se va face mențiune despre aceasta; Practică judiciară (2)

d) numele, prenumele și calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului; Practică judiciară (1)

e) denumirea instanței de la care emană citația ori alt act de procedură și numărul dosarului;

f) semnătura celui care a primit citația sau alt act de procedură, precum și semnătura agentului sau, după caz, funcționarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se întocmește proces-verbal, semnătura agentului, respectiv a funcționarului primăriei. Practică judiciară (1)

(2) Procesul-verbal va cuprinde, de asemenea, și arătarea motivelor pentru care a fost întocmit. Reviste (1)

(3) Cerințele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) și f) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Practică judiciară (2)

(4) Mențiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals. Practică judiciară (3), Reviste (1)

Data îndeplinirii procedurii

Art. 165. - Practică judiciară (90), Reviste (4), Doctrină (4), Proceduri (1), Referințe în cărți (1)

Procedura se socotește îndeplinită: Practică judiciară (2)

1. la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 164, indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal; Practică judiciară (2), Reviste (1)

2. în cazul citării ori comunicării altui act de procedură efectuate prin poștă sau curierat rapid, potrivit art. 154 alin. (4) și (5), procedura se socotește îndeplinită la data semnării de către parte a confirmării de primire ori a consemnării, potrivit art. 163, de către funcționarul poștal sau de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondența;

3. în cazul citării sau comunicării altui act de procedură efectuate potrivit art. 154 alin. (6), procedura se socotește îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea. Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Imposibilitatea de a comunica actul de procedură

Art. 166. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Doctrină (3)

Când comunicarea actelor de procedură nu se poate face deoarece imobilul a fost demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuințat ori destinatarul actului nu mai locuiește în imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul va raporta cazul grefei instanței spre a înștiința din timp partea care a cerut comunicarea despre această împrejurare și a-i pune în vedere să facă demersuri pentru a obține noua adresă unde urmează a se face comunicarea.

Citarea prin publicitate

Art. 167. - Referințe (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (45), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanța va putea încuviința citarea acestuia prin publicitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4), Reviste (3)

(2) Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(3) Odată cu încuviințarea citării prin publicitate, instanța va numi un curator dintre avocații baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (3)

(4) Procedura se socotește îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citației, potrivit dispozițiilor alin. (2). Practică judiciară (2)

(5) Dacă cel citat se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancționat potrivit dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c).

Afișarea

Art. 168. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Doctrină (3)

Când legea sau instanța dispune ca citarea părților sau comunicarea anumitor acte de procedură să se facă prin afișare, această afișare se va face la instanță de către grefier, iar în afara instanței, de agenții însărcinați cu comunicarea actelor de procedură, încheindu-se un proces-verbal, potrivit art. 164, ce se va depune la dosar.

Comunicarea între avocați sau consilieri juridici

Art. 169. - Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

După sesizarea instanței, dacă părțile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâmpinările ori alte acte se pot comunica direct între aceștia. În acest caz, cel care primește cererea va atesta primirea pe însuși exemplarul care urmează a fi depus la instanță sau, după caz, prin orice alte mijloace care asigură îndeplinirea acestei proceduri.

Comunicarea în instanță

Art. 170. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Partea prezentă în instanță personal, prin avocat sau prin alt reprezentant este obligată să primească actele de procedură și orice înscris folosit în proces, care i se comunică în ședință. Dacă se refuză primirea, actele și înscrisurile se consideră comunicate prin depunerea lor la dosar, de unde, la cerere, partea le poate primi sub semnătură.

(2) Partea are dreptul să ridice și între termene, sub semnătură, actele de procedură și înscrisurile prevăzute la alin. (1). Reviste (1)

Zilele de comunicare

Art. 171. - Practică judiciară (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Când comunicarea actelor de procedură se face prin agenți procedurali, ei nu vor putea instrumenta decât în zilele lucrătoare între orele 7,00-20,00, iar în cazuri urgente, și în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, dar numai cu încuviințarea președintelui instanței.

Schimbarea locului citării

Art. 172. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (33), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (2)

Dacă în cursul procesului una dintre părți și-a schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoștințeze instanța, indicând locul unde va fi citată la termenele următoare, precum și partea adversă prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va depune la dosar odată cu cererea prin care se înștiințează instanța despre schimbarea locului citării. În cazul în care partea nu face această încunoștințare, procedura de citare pentru aceeași instanță este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.

Comunicarea către alți participanți

Art. 173. - Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

Citarea martorilor, experților, traducătorilor, interpreților ori a altor participanți în proces, precum și, când este cazul, comunicarea actelor de procedură adresate acestora sunt supuse dispozițiilor prezentului capitol, care se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Nulitatea actelor de procedură

Noțiune și clasificare

Art. 174. - Practică judiciară (20), Reviste (10), Doctrină (3), Referințe în cărți (3)

(1) Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de formă. Practică judiciară (6), Reviste (6)

(2) Nulitatea este absolută atunci când cerința nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes public. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (6)

(3) Nulitatea este relativă în cazul în care cerința nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes privat. Practică judiciară (1), Reviste (3)

Nulitatea condiționată

Art. 175. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (39), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinței legale s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia. Jurisprudență (2), Practică judiciară (34), Reviste (12)

(2) În cazul nulităților expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada contrară. Practică judiciară (9), Reviste (8)

Nulitatea necondiționată

Art. 176. - Practică judiciară (6), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la:

1. capacitatea procesuală; Reviste (4)

2. reprezentarea procesuală; Practică judiciară (8), Reviste (4)

3. competența instanței; Practică judiciară (6), Reviste (5)

4. compunerea sau constituirea instanței; Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Reviste (2)

5. publicitatea ședinței de judecată; Practică judiciară (2), Reviste (5)

6. alte cerințe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel. Practică judiciară (5), Reviste (8)

Îndreptarea neregularităților actului de procedură

Art. 177. - Practică judiciară (4), Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Ori de câte ori este posibilă înlăturarea vătămării fără anularea actului, judecătorul va dispune îndreptarea neregularităților actului de procedură. Practică judiciară (3)

(2) Cu toate acestea, nulitatea nu poate fi acoperită dacă a intervenit decăderea ori o altă sancțiune procedurală sau dacă se produce ori subzistă o vătămare. Reviste (1)

(3) Actul de procedură nu va fi anulat dacă până la momentul pronunțării asupra excepției de nulitate a dispărut cauza acesteia. Practică judiciară (3), Reviste (3), Doctrină (1)

Invocarea nulității

Art. 178. - Practică judiciară (6), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz, de procuror, în orice stare a judecății cauzei, dacă legea nu prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (3)

(2) Nulitatea relativă poate fi invocată numai de partea interesată și numai dacă neregularitatea nu a fost cauzată prin propria faptă. Practică judiciară (5), Reviste (1)

(3) Dacă legea nu prevede altfel, nulitatea relativă trebuie invocată: Practică judiciară (1), Reviste (1)

a) pentru neregularitățile săvârșite până la începerea judecății, prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, la primul termen de judecată; Practică judiciară (1)

b) pentru neregularitățile săvârșite în cursul judecății, la termenul la care s-a săvârșit neregularitatea sau, dacă partea nu este prezentă, la termenul de judecată imediat următor și înainte de a pune concluzii pe fond. Practică judiciară (2)

(4) Partea interesată poate renunța, expres sau tacit, la dreptul de a invoca nulitatea relativă.

(5) Toate cauzele de nulitate a actelor de procedură deja efectuate trebuie invocate deodată, sub sancțiunea decăderii părții din dreptul de a le mai invoca. Practică judiciară (1), Reviste (2)

Efectele nulității

Art. 179. - Practică judiciară (13), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Actul de procedură nul sau anulabil este desființat, în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui. Practică judiciară (3)

(2) Dacă este cazul, instanța dispune refacerea actului de procedură, cu respectarea tuturor condițiilor de validitate. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(3) Desființarea unui act de procedură atrage și desființarea actelor de procedură următoare, dacă acestea nu pot avea o existență de sine stătătoare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (1)

(4) Nulitatea unui act de procedură nu împiedică faptul ca acesta să producă alte efecte juridice decât cele care decurg din natura lui proprie. Practică judiciară (1), Reviste (1)

TITLUL V Termenele procedurale Puneri în aplicare (1)

Stabilirea termenelor

Art. 180. - Practică judiciară (9), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanță și reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care este interzis să se îndeplinească un act de procedură. Practică judiciară (4)

(2) În cazurile prevăzute de lege, termenul este reprezentat de data la care se îndeplinește un anumit act de procedură.

(3) În cazurile în care legea nu stabilește ea însăși termenele pentru îndeplinirea unor acte de procedură, fixarea lor se face de instanță. La fixarea termenului, aceasta va ține seama și de natura urgentă a procesului. Practică judiciară (2), Reviste (1)

Calculul termenelor

Art. 181. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (30), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează: Practică judiciară (12)

1. când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare; Practică judiciară (8), Reviste (2)

2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește; Jurisprudență (5), Practică judiciară (75), Reviste (8), Doctrină (1)

3. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni. Jurisprudență (1), Practică judiciară (45), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Jurisprudență (2), Practică judiciară (40), Reviste (5)

Împlinirea termenului

Art. 182. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură. Practică judiciară (8), Reviste (2)

(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (14), Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere Comentarii expert (2)

Art. 183. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen. Modificări (1), Practică judiciară (27), Reviste (5)

(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată. Modificări (1), Practică judiciară (3), Reviste (3)

Curgerea termenului. Prelungirea acestuia

Art. 184. - Practică judiciară (9), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (10)

(2) Se consideră că actul a fost comunicat părții și în cazul în care aceasta a primit sub semnătură copie de pe act, precum și în cazul în care ea a cerut comunicarea actului unei alte părți. Practică judiciară (3), Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai înainte, se întrerupe față de cel lipsit de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă, cât timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl reprezinte sau să îl asiste. Practică judiciară (2)

(4) Termenul procedural se întrerupe și un nou termen începe să curgă de la data noii comunicări în următoarele cazuri: Practică judiciară (1)

1. când a intervenit moartea uneia dintre părți; în acest caz, se face din nou o singură comunicare la ultimul domiciliu al părții decedate, pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea fiecărui moștenitor;

2. când a intervenit moartea reprezentantului părții; în acest caz, se face din nou o singură comunicare părții.

Nerespectarea termenului. Sancțiuni

Art. 185. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (37), Reviste (7), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. Jurisprudență (2), Practică judiciară (207), Reviste (16), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care legea oprește îndeplinirea unui act de procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea împlinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat. Practică judiciară (2), Reviste (5)

Repunerea în termen

Art. 186. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (74), Reviste (14), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate. Practică judiciară (22), Reviste (3)

(2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (1)

(3) Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen. Reviste (1)

TITLUL VI Amenzi judiciare și despăgubiri

Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni

Art. 187. - Practică judiciară (9), Reviste (8), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel: Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: Practică judiciară (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (56), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

b) formularea, cu rea-credință, a unei cereri de recuzare sau de strămutare; Practică judiciară (5), Doctrină (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

c) obținerea, cu rea-credință, a citării prin publicitate a oricărei părți; Caută hotărâri judecătorești

d) obținerea, cu rea-credință, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

e) contestarea, cu rea-credință, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticității unei înregistrări audio sau video; Caută hotărâri judecătorești

f) refuzul părții de a se prezenta la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în situațiile în care a acceptat, potrivit legii; Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei: Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanță, în afară de cazul în care acesta este minor; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) neaducerea, la termenul fixat de instanță, a martorului încuviințat, de către partea care, din motive imputabile, nu și-a îndeplinit această obligație; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) neprezentarea avocatului, care nu și-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceștia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanță, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului; Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

e) neluarea de către conducătorul unității în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum și împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condițiile legii; Caută hotărâri judecătorești

f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deține, la termenul fixat în acest scop de instanță; Practică judiciară (7), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

g) refuzul sau omisiunea unei autorități ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanței și la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele și evidențele ei; Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură; Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuțiilor ce revin judecătorilor, experților desemnați de instanță în condițiile legii, agenților procedurali, precum și altor salariați ai instanței. Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligațiile ce le revin. Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Alte cazuri de sancționare

Art. 188. - Practică judiciară (2), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) Nerespectarea de către oricare dintre părți sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instanță pentru asigurarea ordinii și solemnității ședinței de judecată se sancționează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nerespectarea de către orice persoană a dispozițiilor privind desfășurarea normală a executării silite se sancționează de către președintele instanței de executare, la cererea executorului, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

Despăgubiri pentru amânarea procesului

Art. 189. - Practică judiciară (2), Reviste (11), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Cel care, cu intenție sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării silite, prin una dintre faptele prevăzute la art. 187 sau 188, la cererea părții interesate, va putea fi obligat de către instanța de judecată ori, după caz, de către președintele instanței de executare la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amânare. Caută hotărâri judecătorești

Stabilirea amenzii și despăgubirii

Art. 190. - Practică judiciară (8), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Abaterea săvârșită, amenda și despăgubirea se stabilesc de către instanța în fața căreia s-a săvârșit fapta sau, după caz, de către președintele instanței de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. Atunci când fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credință, amenda și despăgubirea pot fi stabilite fie de instanța în fața căreia cererea a fost formulată, fie de către instanța care a soluționat-o, atunci când acestea sunt diferite. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cererea de reexaminare

Art. 191. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (7), Doctrină (4), Modele (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În toate cazurile, cererea se soluționează, cu citarea părților, prin încheiere, dată în camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Încheierea prevăzută la alin. (3) este definitivă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...