Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Competența după materie și valoareCARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competența instanței -
SECȚIUNEA 1 Necompetența și conflictele de competență

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL I Competența materială -
SECȚIUNEA a 2-a
Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță

Reguli generale

Art. 98. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (53), Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Competența se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere. Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenției principale, precum dobânzile, penalitățile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenței, și nici prestațiile periodice ajunse la scadență în cursul judecății. Practică judiciară (12), Reviste (4)

(3) În caz de contestație, valoarea se stabilește după înscrisurile prezentate și explicațiile date de părți. Practică judiciară (3), Reviste (5)

Cazul mai multor capete principale de cerere

Art. 99. - Practică judiciară (21), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Când reclamantul a sesizat instanța cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competența se stabilește în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenții în parte. Dacă unul dintre capetele de cerere este de competența altei instanțe, instanța sesizată va dispune disjungerea și își va declina în mod corespunzător competența. Practică judiciară (18), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeași cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecății printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanța competentă să le soluționeze se determină ținându-se seama de acea pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt. Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (7)

Cererea formulată de mai mulți reclamanți

Art. 100. - Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Dacă mai mulți reclamanți, prin aceeași cerere de chemare în judecată, formulează pretenții proprii împotriva aceluiași pârât, invocând raporturi juridice distincte și neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanței competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei pretenții în parte. Practică judiciară (19)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și atunci când unul sau mai mulți reclamanți formulează, prin aceeași cerere de chemare în judecată, pretenții împotriva mai multor pârâți, invocând raporturi juridice distincte și fără legătură între ele. Practică judiciară (3)

Valoarea cererii în cazuri speciale

Art. 101. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (76), Reviste (10), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenței instanței se va ține seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părții din obiectul dedus judecății. Practică judiciară (18), Reviste (5)

(2) Aceeași valoare va fi avută în vedere și în cererile privind constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită și repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Practică judiciară (10), Reviste (5)

(3) În cererile de aceeași natură, privitoare la contracte de locațiune ori de leasing, precum și în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socotește după chiria sau arenda anuală. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (8), Reviste (2)

Cererea de plată parțială

Art. 102. - Practică judiciară (22), Reviste (5), Doctrină (3)

Când prin acțiune se cere plata unei părți dintr-o creanță, valoarea cererii se socotește după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă.

Cererea privind prestații succesive

Art. 103. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (30), Reviste (6), Doctrină (3)

În cererile care au ca obiect un drept la prestații succesive, dacă durata existenței dreptului este nedeterminată, valoarea lor se socotește după valoarea prestației anuale datorate. Practică judiciară (11), Reviste (3)

Cererile în materie imobiliară

Art. 104. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispozițiile art. 98.

Cererile în materie de moștenire

Art. 105. - Practică judiciară (5), Reviste (9), Doctrină (3)

În materie de moștenire, competența după valoare se determină fără scăderea sarcinilor sau datoriilor moștenirii.

Dispoziții speciale

Art. 106. - Practică judiciară (42), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Instanța legal învestită potrivit dispozițiilor referitoare la competență după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări în ceea ce privește cuantumul valorii aceluiași obiect. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (7)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și la judecarea căilor de atac.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...