Desfășurarea procesului fără prezența publicului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Dispoziții generale -
Desfășurarea procesului fără prezența publicului Modificări (1)

Art. 213. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) În fața primei instanțe cercetarea procesului se desfășoară în camera de consiliu, dacă legea nu prevede altfel. Reviste (1)

(2) De asemenea, în cazurile în care dezbaterea fondului în ședință publică ar aduce atingere moralității, ordinii publice, intereselor minorilor, vieții private a părților ori intereselor justiției, după caz, instanța, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca aceasta să se desfășoare în întregime sau în parte fără prezența publicului. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), au acces în camera de consiliu ori în sala de ședință părțile, reprezentanții lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părților, martorii, experții, traducătorii, interpreții, precum și alte persoane cărora instanța, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul comentat ne oferă repere importante privitoare la incidența principiului publicității. El este intitulat foarte semnificativ „desfășurarea procesului fără prezența publicului”. În fapt, principiul publicității este restrâns în mod considerabil prin prevederile textului reprodus mai sus și pe care-l comentăm în cele ce urmează. 
    Judecarea procesului fără prezența publicului este limitată la faza cercetării procesului în fața primei instanțe. Dar nici în căile de atac principiul nu este fundamental diferit, astfel cum rezultă din prevederile art. 240 alin. (2) noul C. proc. civ.. În considerarea unei asemenea realități procesuale, regretatul procedurist Ion Deleanu remarca, în mod convingător, că principiul publicității „rămâne găunos sau, cel mult, trunchiat, numai ca publicitate pentru părți (...)” (a se vedea I. Deleanu, Considerații generale și unele observații cu privire la proiectul Codului de procedură civilă, R.R.D.P. nr. 2/2009, p. 34). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    . Prin noua reglementare a fost inversată regula din C. proc. civ. din 1865 care, prin art. 121 alin. (1), stabilea caracterul public al ședințelor de judecată. Astfel, în lumina noul C. proc. civ., în fața primei instanțe cercetarea procesului se desfășoară în camera de consiliu, persoanele care vor putea lua parte la cercetarea procesului fiind enumerate în mod limitativ în alin. (3). În acest mod este restrâns principiul publicității reglementat în art. 17 noul C. proc. civ., care ajunge, pe cale de consecință, să fie o excepție în fața instanței de fond [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Potrivit art. 17 NCPC, ședințele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. 
    Nu sunt publice ședințele desfășurate în camera de consiliu, precum și ședințele secrete, acestea din urmă având inițial caracter public potrivit legii, fiind însă declarate de către instanță secrete, la cerere sau din oficiu, în măsura îndeplinirii condițiilor prescrise de art. 213 alin. (2) NCPC, după punerea în prealabil a acestui aspect în discuția părților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Măsuri pentru pregătirea judecății
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Locul judecării procesului
Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Continuitatea instanței
Ordinea judecării proceselor
Atribuțiile președintelui completului de judecată
Poliția ședinței de judecată
Infracțiuni de audiență
Verificări privind prezentarea părților
Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Amânarea judecății prin învoiala părților
Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Reviste:
Comentarii pe marginea modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Legea nr. 310/2018^1
Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată. Competența de soluționare a cererii
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. III. Etapa judecării acțiunii disciplinare
Camera de consiliu în legislația privind refugiații și regimul străinilor
Sancționarea faptelor de corupție
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
Cerere de desfășurare a procesului fără prezența publicului
Referințe în cărți:
Teste grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept procesual civil
;
se încarcă...