Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Actele de procedură - Citarea și comunicarea actelor de procedură -
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal

Art. 164. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dovada de înmânare a citației sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde: Jurisprudență

a) anul, luna, ziua și ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit;

b) numele, prenumele și funcția agentului, precum și, dacă este cazul, ale funcționarului de la primărie; Reviste (1)

c) numele și prenumele sau denumirea, după caz, și domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuiește într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum și dacă actul de procedură a fost înmânat la locuința sa, depus în cutia poștală ori afișat pe ușa locuinței. Dacă actul de procedură a fost înmânat în alt loc, se va face mențiune despre aceasta; Jurisprudență

d) numele, prenumele și calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului; Jurisprudență

e) denumirea instanței de la care emană citația ori alt act de procedură și numărul dosarului;

f) semnătura celui care a primit citația sau alt act de procedură, precum și semnătura agentului sau, după caz, funcționarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se întocmește proces-verbal, semnătura agentului, respectiv a funcționarului primăriei. Jurisprudență

(2) Procesul-verbal va cuprinde, de asemenea, și arătarea motivelor pentru care a fost întocmit. Reviste (1)

(3) Cerințele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) și f) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Mențiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dovada sau procesul-verbal de înmânare a citației trebuie să cuprindă unele mențiuni esențiale și o singură mențiune neesențială. Acestea sunt precizate expres de textul comentat. 
    Toate mențiunile consacrate de text au un caracter esențial, mai puțin cea prevăzută la lit. b), respectiv cea privitoare la numele, prenumele și funcția agentului, precum și, dacă este cazul, ale funcționarului de la primărie. Mențiunile esențiale sunt prevăzute de lege sub sancțiunea nulității. Prin urmare, și în acest caz ne aflăm în prezența unei nulități exprese, a cărei semnificație constă, așa cum am subliniat deja, în faptul că vătămarea se prezumă până la proba contrarie (a se vedea, de asemenea, I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 3130/01.04.2011, Dreptul nr. 3/2012, p. 221-222). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Textul legal distinge între dovada de înmânare și procesul-verbal. Această concluzie se desprinde din faptul că alin. (1) face vorbire despre elementele pe care trebuie să le conțină dovada de înmânare, iar alin. (2) indică elementele pe care trebuie să le cuprindă procesul-verbal. De aici concluzia că vorbim despre două acte diferite, cu un rol diferit. 
    Dovada de înmânare a citației este actul pe care destinatarul actului de procedură semnează de primire. Rolul acestui act este acela de a proba efectuarea procedurii de citare sau de comunicare conform legii. Alin. (3) stabilește că cerințele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) și f) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității, ceea ce presupune că, în conformitate cu art. 175 alin. (2) noul C. proc. civ., vătămarea este prezumată relativ în cazul nerespectării acestor cerințe. Bineînțeles că partea interesată poate răsturna această prezumție. Întrucât, în ipoteza nerespectării cerinței impuse de alin. (1) lit. b), nu este reglementată în mod expres nulitatea, această sancțiune va putea fi aplicată doar dacă, în conformitate cu art. 175 alin. (1) noul C. proc. civ., va fi posibilă probarea existenței unei vătămări. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Dacă actul de procedură este înmânat destinatarului sau unei alte persoane desemnate de lege, Codul prevede obligativitatea întocmirii unei dovezi de înmânare de către agentul însărcinat cu această atribuție. Dacă însă destinatarul sau o altă persoană desemnată de lege refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna sau actul de procedură nu poate fi înmânat acestora, agentul are îndatorirea de a încheia un proces-verbal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Organe competente și modalități de comunicare
Locul citării
Obligația alegerii locului citării
Cuprinsul citației
Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Termenul pentru înmânarea citației
Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Înmânarea făcută personal celui citat
Înmânarea făcută altor persoane
Procedura de comunicare
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal
Data îndeplinirii procedurii
Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Citarea prin publicitate
Afișarea
Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Comunicarea în instanță
Zilele de comunicare
Schimbarea locului citării
Comunicarea către alți participanți
Noțiune și clasificare
Reviste:
Despre citarea părților într-un proces civil
Despre citarea părților într-un proces civil
Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (și recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenței
Executarea silită a insolvenței: De la liberarea de sechestre penale la eliberarea de certitudini
Schimbarea locului citării. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 172 C. pr. civ. și în cazul hotărârii judecătorești
Cazurile și condițiile nulității condiționate a actelor de procedură
Insolvență. Suspendare provizorie a executării hotărârii prin care s-a dispus intrarea debitoarei în faliment
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
CONTESTAȚIE LA EXECUTARE PROPRIU-ZISĂ. CALCULUL TERMENULUI. TARDIVITATE
Prescripția dreptului de a obține executarea silită. Sarcina probei. Valabilitatea contractului de cesiune de creanță
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
ÎNCHEIERE DE CONEXARE DOSARE SUCCESORALE
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
;
se încarcă...