Competența teritorială | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Competența materială CAPITOLUL III Dispoziții speciale

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești -
CAPITOLUL II
Competența teritorială

Regula generală

Art. 107. - Jurisprudență (25), Practică judiciară (718), Reviste (18), Doctrină (5), Referințe în cărți (2)

(1) Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (288), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Instanța rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul își schimbă domiciliul sau sediul. Jurisprudență (2), Practică judiciară (16), Reviste (3)

Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut

Art. 108. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (3)

Dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la instanța în a cărei circumscripție se află reședința sau reprezentanța acestuia, iar dacă nu are nici reședința ori reprezentanța cunoscută, la instanța în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul, sediul, reședința ori reprezentanța, după caz.

Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

Art. 109. - Practică judiciară (26), Reviste (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face și la instanța locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârșite de acesta. Practică judiciară (1)

Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică

Art. 110. - Practică judiciară (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociații, societăți sau altei entități fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanța competentă pentru persoana căreia, potrivit înțelegerii dintre membri, i s-a încredințat conducerea sau administrarea acesteia. În cazul lipsei unei asemenea persoane, cererea se va putea introduce la instanța competentă pentru oricare dintre membrii entității respective.

Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

Art. 111. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (44), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Cererile îndreptate împotriva statului, autorităților și instituțiilor centrale sau locale, precum și a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanța de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanța de la sediul pârâtului. Caută hotărâri judecătorești

Pluralitatea de pârâți

Art. 112. - Practică judiciară (85), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Cererea de chemare în judecată a mai multor pârâți poate fi introdusă la instanța competentă pentru oricare dintre aceștia; în cazul în care printre pârâți sunt și obligați accesoriu, cererea se introduce la instanța competentă pentru oricare dintre debitorii principali. Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (2)

(2) Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, oricare dintre pârâți poate invoca necompetența la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Practică judiciară (5), Reviste (2)

Competența teritorială alternativă

Art. 113. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) În afară de instanțele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: Practică judiciară (6), Reviste (2)

1. instanța domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiației; Practică judiciară (6), Reviste (3)

2. instanța în a cărei circumscripție domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligația de întreținere, inclusiv cele privind alocațiile de stat pentru copii; Practică judiciară (28), Reviste (1), Doctrină (1)

3. instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract; Jurisprudență (2), Practică judiciară (67), Reviste (3)

4. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a imobilului; Practică judiciară (3), Reviste (1)

5. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

6. instanța locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de transport; Practică judiciară (2), Reviste (1)

7. instanța locului de plată, în cererile privitoare la obligațiile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare; Practică judiciară (7), Reviste (1)

8. instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (25), Reviste (4)

9. instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (46), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, cererea de chemare în judecată se poate introduce și la instanța în circumscripția căreia se află locul activității respective, pentru obligațiile patrimoniale născute sau care urmează să se execute în acel loc. Practică judiciară (9), Reviste (1)

Cereri în materie de tutelă și familie

Art. 114. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (23), Practică judiciară (97), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. Jurisprudență (12), Practică judiciară (70), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanța de tutelă și de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită privește un imobil, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanța de tutelă și de familie care a pronunțat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința cel ocrotit. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cererile în materie de asigurări

Art. 115. - Practică judiciară (38), Reviste (4), Doctrină (3)

(1) În materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se va putea face și la instanța în circumscripția căreia se află: Jurisprudență (1), Practică judiciară (8)

1. domiciliul sau sediul asiguratului; Practică judiciară (1)

2. bunurile asigurate;

3. locul unde s-a produs riscul asigurat. Practică judiciară (2)

(2) Alegerea competenței prin convenție este considerată ca nescrisă dacă a fost făcută înainte de nașterea dreptului la despăgubire. Reviste (1)

(3) În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, terțul prejudiciat poate introduce acțiune directă și la instanța domiciliului sau, după caz, a sediului său. Practică judiciară (9)

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică însă în materie de asigurări maritime, fluviale și aeriene.

Alegerea instanței

Art. 116. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (188), Reviste (7), Doctrină (3)

Reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente. Practică judiciară (1)

Cererile privitoare la imobile

Art. 117. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (47), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul. Practică judiciară (17), Reviste (1)

(2) Când imobilul este situat în circumscripțiile mai multor instanțe, cererea se va face la instanța domiciliului sau reședinței pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna dintre aceste circumscripții, iar în caz contrar, la oricare dintre instanțele în circumscripțiile cărora se află imobilul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică, prin asemănare, și în cazul acțiunilor posesorii, acțiunilor în grănițuire, acțiunilor privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate imobiliară, precum și în cazul celor de împărțeală judiciară a unui imobil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (1), Doctrină (1)

Cererile privitoare la moștenire

Art. 118. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (35), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) În materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune, sunt de competența exclusivă a instanței celui din urmă domiciliu al defunctului: Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (2)

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; Jurisprudență (1)

2. cererile privitoare la moștenire și la sarcinile acesteia, precum și cele privitoare la pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre moștenitori sau împotriva executorului testamentar. Practică judiciară (2)

(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moșteniri deschise succesiv sunt de competența exclusivă a instanței ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncți. Practică judiciară (4), Reviste (1)

Cereri privitoare la societăți

Art. 119. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (16), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (11), Referințe în cărți (1)

Cererile în materie de societate, până la sfârșitul lichidării sau, după caz, până la radierea societății, sunt de competența exclusivă a instanței în circumscripția căreia societatea își are sediul principal. Reviste (2)

Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv

Art. 120. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (11), Doctrină (3)

Cererile în materia insolvenței sau concordatului preventiv sunt de competența exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul debitorul.

Cererile împotriva unui consumator

Art. 121. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (37), Reviste (7), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanța domiciliului consumatorului. Dispozițiile art. 126 alin. (2) rămân aplicabile. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...